Hotărârea nr. 52/2013

hotarirea 52 - 28 februarie 2013 - aprobare regulament evaluare management institutii de cultura 2012

ROMÂNIA

Județul vâlcea

Municipiul râmnicu vâlcea

Consiliul Local


HOTĂRÂREA NR. 52

privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării managementului din anul 2012 la Instituțiile publice de cultură din subordinea Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 28 februarie 2013, la care participă 22 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr, 6195 din 20.02.2013, întocmit de Direcția Resurse Umane, prin care se propune aprobarea „Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării managementului din anul 2012 la instituțiile publice de cultură din subordinea Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea”, respectiv Filarmonica «Ion Dumitrescu» și Teatrul municipal «Ariei»;

Având în vedere că Teatrul municipal Ariei a fost înființat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 58/1998, ca instituție publică de cultură, cu personalitate juridică, sub autoritatea Consiliului Local, iar Filarmonica „Ion Dumitrescu” Râmnicu Vâlcea funcționează ca instituție publică de cultură în subordinea Consiliului Local, în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 23/1999, când a fost preluată de la Consiliul Județean Vâlcea;

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement, cu amendamentul ca în comisia de evaluare la Filarmonica Ion Dumitrescu să fie domnul Boban Liviu Emil, iar la Teatrul municipal Ariei să fie doamna Dobrete Adina Florentina;

în temeiul prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii Guvernului nr. 1301/2009 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management, Regulamentului-cadru de organizare și desfășurare a evaluării managementului, modelului-cadru al caietului de obiective, modelului-cadru al raportului de activitate, precum și modelului-cadru recomandat pentru contractele de management, pentru instituțiile publice de cultură;

în baza art.36, alin.(2), art.45, alin.(1) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă „Regulamentul de organizare și desfășurare a evaluării managementului din anul 2012 la instituțiile publice de cultură din subordinea Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea”, respectiv Filarmonica «Ion Dumitrescu» și Teatrul municipal «Ariei », conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Prezenta hotărâre se dă publicității și se comunică în copie pentru a fi dusă la

îndeplinire:

 • - Direcției Resurse Umane;

 • - Direcției Economico -Financiare;

 • - Filarmonicii Ion Dumitrescu;

 • - Teatrului municipal Ariei.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Gheorahe MIHĂJLESCU

\\ jA             7/

vP\ kTxjC/ Ta? W'

v?              Q//

ZWtcA i

SECRETOR municipiu; juristȚ^na MIHĂȘSCU

Râmnicu Vâlcea, 28 februarie 2013

PRiMARIA MUNICIPIULUI RÂMNICU VÂLCE CONSILIUL LOCAL -

REGULAMENT DE ORGANIZARE Șl DESFĂȘURARE A EVALUĂRII MANAGEMENTULUI

DIN ANUL 2012 la instituțiile publice de cultură din subordinea Consiliului Local al Municipiului Rm. Vâlcea

Capitolul I:

Dispoziții generale

Art 1. - Evaluarea managementului de către Consiliul Local al Municipiului Rm. Vâlcea, denumit în continuare autoritatea, pentru cele două instituții publice de cultură aflate în subordinea sa, Filarmonica „ Ion Dumitrescu” Râmnicu Vâlcea, Teatrul Municipal „Ariei” Râmnicu Vâlcea, denumite în continuare instituții, se face în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 189/2008 privind managementului instituțiilor publice de cultură, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr, 269/2009, cu modificările ulterioare, denumită în continuare ordonanța de urgență, precum și cu cele ale prezentului Regulament.

Art. 2. ~ Prezentul Regulament a fost elaborat pentru evaluarea managementului realizat în perioada 01.01- 31.12.2012 și prevederile sale se aplică pentru a ll-a evaluare periodică a managementului cultural din instituțiile de cultură respectiv Filarmonica „ Ion Dumitrescu” Râmnicu Vâlcea, Teatrul Municipal „Ariei” Râmnicu Vâlcea, care se va efectua în perioada 01 - 20 martie 2013.

Art. 3. - (1) Evaluarea managementului se face pe baza Raportului de activitate întocmit de către managerul instituției respective.

(2) Raportul de activitate se depune la Registratura autorității până la data de 05 martie 2013, ora 1300.

Art. 4. - Evaluarea managementului din perioada prevăzută la art. 2 se desfășoară după următorul calendar:

 • a) 05 martie 2013 -depunerea Raportului de activitate;

 • b) 06 -08 martie 2013 - analiza Raportului de activitate, prin studiu

individual, de către membrii comisiilor de evaluare;

 • c) 11- 13 martie 2013 - deplasarea membrilor comisiei de evaluare, în tot sau în parte, la sediul instituției, după caz;

 • d) 14- 18 martie 2013 - interviul, pentru susținerea Raportului de activitate de către manager;

 • e) 20 martie 2013 - comunicarea rezultatului evaluării.

Capitolul II:

Organizarea și funcționarea Comisiei de evaluare

 • Ar t. 5. - (1) Comisia de evaluare, denumită în continuare Comisie, este alcătuită din:

 • a) 2 reprezentanti al autorității;

 • b) 1 specialist (în funcție de tipul instituției).

 • (2) membrii Comisiei sunt numiți prin hotărâre a Consiliului Local(conform anexa nr. 3,numirea este valabilă numai pentru această sesiune de evaluare).

Art. 6. - (1) Membrii Comisiei studiază individual Raportul de activitate primit în format electronic sau pe suport hârtie de la secretariatul Comisiei.

 • (2) Comisia își desfășoară activitatea în ședințe, organizate la sediul autorității, în cadru! cărora membrii acesteia:

 • a) analizează solicitarea transmisă de către autoritate în vederea întocmirii Raportului de activitate și stabilesc punctajul/grila de evaluare pentru criteriile în baza cărora se va nota raportul și interviul;

 • b) studiază și evaluează Raportul de activitate, în corelare cu refera-tele-analiză întocmite de către reprezentanții compartimentelor de specialitate din cadru! autorității;

 • c) se deplasează, după caz, la sediul instituției - toți sau o parte din membri, desemnați cu majoritate de voturi, în vederea evaluării activității managerului, pe baza Raportului de activitate al acestuia, raportat la prevederile Contractului de management (anexa nr. 1 și anexa nr. 2 pentru anul 2012);

 • d) evaluează Raportul de activitate pe bază de interviu susținut de către manager;

 • e) dezbat, analizează și acordă note pentru fiecare etapă a evaluării,

 • f) elaborează un raport motivat asupra rezultatului obținut de către managerul instituției în urma evaluării și face recomandări pentru menținerea sau pentru rezilierea Contractului de management;

 • g) certifică,, prin semnătură, toate actele și documentele Comisiei. întocmite de către secretariatul acesteia.

 • (4) Data, ora, locul de desfășurare și ordinea de zi a ședințelor Comisiei sunt anunțate de către secretariatul său cu cel puțin 1 zi înainte de desfășurarea acestora.

Art. 7. - (1) Secretariatul Comisiei are rolul de a organiza evaluarea și este alcătuit din reprezentanți ai autorității, după cum urmează:

 • a) 1 reprezentant al Direcției Resurse Umane,;

 • b) 1 reprezentant al Serviciului Sport,Cultură, Mass-Media

 • c) 1 reprezentant al Serviciului Contabilitate - Buget.

 • (2) Membrii secretariatului Comisiei pot participa, după caz, la ședințele acesteia, fără drept de vot.

Art. 8. - (1) Reprezentantul Direcției Resurse Umane în secretariatul Comisiei are următoarele atribuții:

 • a) transmite raportul de activitate, în copie, reprezentantului Serviciului Sport,Cultură Mass-Media și reprezentantului Serviciului Contabilitate- Buget, în vederea întocmirii referatelor-analiză;

 • b) întocmește referatul-analiză cu privire la managementul resurselor umane, urmărind corelația dintre Raportul de activitate și Contractul de management;

 • c) înaintează membrilor Comisiei Raportul de activitate și cele trei referate-analiză;

 • d) consemnează la sfârșitul fiecărei etape notele acordate;

 • e) calculează rezultatul evaluării;

 • f) consemnează, după caz, recomandările Comisiei privind activitatea managerului, raportat la prevederile Contractului de management;

 • g) întocmește procesul-verbal al fiecărei etape;

 • h) comunică și aduce la cunoștința publică rezultatul evaluării.

 • (2) Reprezentantul Serviciului Sport,Cultură, Mass-Media în secretariatul Comisiei întocmește și înaintează reprezentantului Direcția Resurse Umane, din acest secretariat referatul-analiză cu privire la managementul operațional, urmărind corelația dintre Raportul de activitate și Contractul de management respectiv activitateade specialitate a instituției,

 • (3) Reprezentantul Serviciului Contabilitate-Buget în secretariatul Comisiei întocmește și înaintează reprezentantului Direcției Resurse Umane, din acest secretariat referatul-analiză cu privire la managementul financiar, urmărind corelația dintre Raportul de activitate și Contractul de management respectiv activitatea de specialitae a instituției

Art, 9. - (1) Analiza și notarea rapoartelor de activitate și a interviului se fac în baza criteriilor prevăzute în Raportul de activitate elaborat la solicitarea autorității, cu luarea în considerare a modelului-cadru elaborat de Ministerul Culturii și Patrimoniului Național.

 • (2) Evaluarea se face prin acordarea de către fiecare membru al Comisiei a unei note - nota I, de la 1 la 10, pentru prima etapă și nota //, de la 1 la 10, pentru a doua etapă.

 • (3) „Nota finală dată de către fiecare membru” se calculează astfel: Nfm = (nota I + nota II)/2.

 • (4) „Rezultatul final al evaluării” este media aritmetică a notelor finale acordate de către membrii Comisiei: Rfe = (Nfm1 + Nfm2 + Nfm3) / 3, iar dacă au fost prezenți numai doi membri: Rfe = (Nfmi + Nfm2)/ 2.

Capitolul III: Soluționarea contestațiilor V                                                               ■

Art. 10. - Managerii nemulțumiți asupra modului de respectare a procedurii privind organizarea și desfășurarea evaluării pot depune contestații la Biroul Resurse Umane, din cadrul autorității, în termen de 3 zile lucrătoare de la data comunicării rezultatului evaluării.

Art. 11. - (1) Contestațiile se soluționează în termen de trei zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a contestațiilor, de către Comisia de soluționare a contestațiilor, constituită în acest scop de către autoritate.

(2) Comisia de soluționare a contestațiilor este alcătuită din 3 membri, care nu fac parte din Comisia de evaluare.

***

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI RÂMNICU VÂLCEA ANEXA nr. 1.

CONSILIUL LOCAL


la Regulamentul de Evaluare

GRILA DE NOTARE PENTRU SUBCRITERIILE DE EVALUARE

pentru manager:

Nr. crt.

Criterii (A, B, C, D, E, F)

Nota (pt subcriterii)

Subcriterii (A.1.-A.9.; B.1.-B.4.; C.1.-C.5.;

D.1.-D.8.; E.1.-E.8.; F.1.-F.6.)

(1)

(2)

(3)

A. Evoluția instituției ■ «

A.1.

Prezentarea succintă a colaborării cu instituții și organizații neguvernamentale culturale

A.2.

Participarea instituției în/la programe/proiecte europene/in-ternaționale (lista și scurtă descriere a acestora)

A.3.

Lista acțiunilor de cunoaștere a proiectelor instituției în/de către comunitatea județeană

A.4.

Acțiuni întreprinse pentru îmbunătățirea promovării imaginii /nst/fuf/e/7activități de Relații Publice/strategii media

A. 5.

Reflectarea instituției în presă

A.6.

Profilul beneficiarului actual

A.7.

Beneficiarul țintă al activităților instituției

A.8.

Analiza utilizării spațiilor instituției

A.9.

îmbunătățiri aduse spațiilor în perioada raportată: modificări, extinderi, reparații, reabilitări

Media brută pt. criteriul A: (A 1 + ... + A 9) : 9

Media rotunjită pentru criteriul A:

(1) I                                       (2)                                        |      (3)

B. îmbunătățirea activității profesionale a instituției

B.1.

Proiectele proprii realizate în cadrul programelor la sediul instituției (nume și scurtă descriere)

B.2.

Proiecte proprii realizate în cadrul programelor în afara sediului instituției

B.3.

Participările instituției la festivaluri, concursuri, gale, saloane, târguri etc. naționale și internaționale

B.4.

Proiecte realizate ca partener/coproducător

Media brută pt. criteriul B: (B 1 + ... + B4): 4

Media rotunjită pentru criteriul B:

C. Organizarea instituției

C.1.

Măsuri de reglementare internă realizate în perioada raportată

C.2.

Propuneri de reglementare prin acte normative, înaintate autorității în perioada raportată

C.3.

Activitatea Consiliului Administrativ și a Consiliului Științific/Artistic (numărul întrunirilor, data acestora, probleme analizate); modificarea limitelor de competență

C.4.

Personalul (cursuri, premieri, promovări, prime, sancțiuni)

C.5.

Măsuri realizate în urma controalelor, verificării/auditării din partea autorității sau ale altor organisme de control

Media brută pt. criteriul C: (C 1 + ...+ C 5) : 5

.............-

Media rotunjită pentru i criteriul C: :

n-1) T...7"................ .......ZZZ” ]2F..........       7..... T (3)

D„ Situația economico-financiară a instituției V                                                                                                                                                                                                           II

D.1.

Execuția bugetară a perioadei raportate

D.2.

Analiza comparativă a cheltuielilor de la proiectele realizate de către instituție

D.3.

Gradul de acoperire din surse atrase/venituri proprii a cheltuielilor instituției

D.4.

Ponderea veniturilor proprii în totalul veniturilor, comparativ cu evaluarea precedentă

D.5.

Ponderea cheltuielilor de personal în totalul cheltuielilor, comparativ cu evaluarea precedentă

D.6.

Ponderea cheltuielilor de capital în totalul cheltuielilor, comparativ cu evaluarea precedentă

D.7.

Gradul de acoperire a salariilor din subvenții, comparativ cu evaluarea precedentă

D.8.

Cheltuieli pe beneficiar (din subvenții; din venituri proprii)

Media bruta pt. criteriul C: (D 1 + ... + D 8): 8

Media rotunjită pentru criteriul D:

E. Strategia, programele și implementarea planului de acțiune

E.1.

Scurtă analiză a programelor (eficacitatea acestora în funcție de răspunsul comunității la proiectele incluse în acestea)

E.2.

Scurtă analiză a proiectelor din cadrul programelor (eficacitatea proiectelor în funcție de răspunsul comunității la acestea)

E. 3.

Analiza programului minimal realizat, în raport cu cel propus, în corelație cu subvenția primită

E. 4.

Managementul de proiect: centralizatorul de proiecte, de acțiuni specifice și de beneficiari

E.5.

Numărul de beneficiari ai proiectelor instituției în afara sediului

E. 6.

Servicii culturale oferite, rezultate din misiunea instituției, realizate în afara Programului minimal

et?

Alte servicii oferite comunității, nespecifice instituției, necuprinse în programele acesteia

. -■ . ■ ..

E.8.

Indicele de ocupare a sălilor/spațiilor destinate beneficiarilor (la sediu)

Media brută pt. criteriul E: (E 1 + ... + E 8) : 8

Media rotunjită pentru criteriul E:

F, Evoluția economico-financiară a instituției, previziune pentru 2013

F.1.

Tabelul valorilor de referință din Proiectul de management (anexa nr. 2), concretizat pentru anul 2013

F. 2,

Tabelul investițiilor în programe din Proiectul de management (anexa nr. 3), concretizat pentru anul 2013

F.3.

Tabelul veniturilor proprii realizate din activitatea de bază (anexa nr. 4 la Proiectul de management), pentru anul 2013

F.4.

Proiecția obiectivelor de management pentru anul 2013, în raport cu obiectivele prevăzute în Contractul de management (anul 2011, ca an de referință)

F.5.

Analiza SWOT pentru anul 2013

F.6.

Indicele de ocupare a spațiilor destinate publicului (la sediu) în anul 2013

Media bruta pt. criteriul F: (F 1 + ... + F 6): 6

Media rotunjită pentru criteriul F:

Pentru fiecare dintre subcriteriile A.1.-A.9.,           C.1.-C.5., D.1.-D.8., E.1.-E.8., F.1.-F.6. se va da o notă de la 1 îa 10,

care se înscrie în coloana (3).La fiecare din cele șase criterii (A, B, C, D, E și F) se va calcula media aritmetică a notelor acordate la subcriteriile sale, obținându-se media brută (cu două zecimale) pentru criteriul respectiv, care se înscrie în coloana (3), în celula orizontală a mediei brute pentru criteriul respectiv (care conține și formula de calcul a acesteia).

Fiecare medie brută a criteriului se rotunjește la întreg prin majorare (de exemplu, de la 9,50 până la 9,99 se rotunjește la 10) sau prin minorare (de exemplu, de la 9,01 până la 9,49 se rotunjește la 9), iar această medie întreagă se înscrie în coloana (3), sub media brută.

Mediile rotunjite vor fi trecute în Fișa de evaluare (Anexa nr. 1 la Regulamentul de Evaluare), în coloana evaluatorului respectiv, ca note pentru criteriile A, B, C, D, E și F.

Evaluator: ...............................................................................

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI RM VÂLCEA

ANEXA nr. 2

la Regulamentul de Evaluare


CONSILIUL LOCAL

FIȘA DE EVALUARE

pentru anul 2012

a managerului......................................

la .........      Râmnicu Vâlcea

Nr. crt.

SPECIFICAȚIE

NOTA ACORDATĂ DE CĂTRE MEMBRII COMISIEI:

Media: (col. 2 + 3 + 4):3 sau la numărul membrilor prezenți

W

(1)

(2)

(3)

(4)

(6)

EVALUAREA RAPORTULUI, după criteriile din OUG nr. 189/2008

^^S=î=!=::==s=3:_    ^^a==^S:=l^S^:====:!=;a^ j-sS=ss5SSSS=!^

A.

Evoluția instituției în raport cu mediul instituțional

B.

îmbunătățirea activității profesionale a instituției

C.

Organizarea instituției

D.

Situația economico-financiară a instituției

0)

(1)

E.

Strategia, programele instituției conform sarcinilor și obiectivelor managementului

r 1 B

Evoluția economico-financiară a instituției previzionată pentru anul 2011

1.

MEDIA PENTRU RAPORT Nota I

(Rândurile A + B + C + D + E + F):6

________

NOTA PENTRU INTERVIU (Nota II)

REZULTATUL FINAL (Rândurile I + II) : 2

COMISIA DE EVALUARE:

2.


SECRETARIATUL COMISIEI:


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI RÂMNICU VÂLCEA ANEXA nr. 3

CONSILIUL LOCAL


la Regulamentul de Evaluare

COMISIILE DE EVALUARE privind analiza managementului în instituțiile de cultură subordonate consiliului local al municipiului Rm.Vâlcea pentru anul 2012

A.Comisia de evaluare anuala a domnului Mihail Stefanescu manager la Filarmonica „ Ion Dumitrescu” Râmnicu Vâlcea;

Membrii comisiei de evaluare:

 • 1. Boban Liviu - Consilier Local

 • 2. Iliescu Simona Ioana - Consilier

 • 3. Arsenescu Dorina - Specialist

Secretariatul comisiei de evaluare:

 • 1. Borleanu Ioana - director- Direcția Resurse Umane;

 • 2. lonescu Daniel - inspector - Serviciul Sport Cultură,Mass Media;

 • 3. Pripas Georgeta -sef serviciu-Serviciu Contabilitate-Buget;

Comisia de soluționare a contestațiilor:

1.Cazan Petre - director executiv - Primăria Municipiului Rm.Vâlcea; 2.Ciobanu Elena Daniela - sef serviciu - Primăria Municipiului Rm.Vâlcea; 3.Dârnescu Oana Maria - consilier juridic - Primăria Municipiului Rm.Vâlcea;

B.Comisia de evaluare anuală a doamnei Doina Eugenia Migleczi pentru Teatrul Municipal „ Ariei” Râmnicu Vâlcea:

Membrii comisiei de evaluare:

 • 1. Dobrete Adina - Consilier Local

 • 2. Badescu Daniel loan - Consilier

 • 3. Constantinescu Sanda - Specialist

Secretariatul comisiei de evaluare:

 • 1. Borleanu Ioana - director - Direcția Resurse Umane;

 • 2. lonescu Maria Monica - consilier Juridic - Serviciul Juridic, Contencios;

 • 3. Pripas Georgeta - sef serviciu- Serviciul Contabilitate - Buget;

Comisia de soluționare a contestațiilor:

 • I .Rusanescu Alina - consilier juridic - Primăria Municipiului Rm.Vâlcea;

 • 2 .Enescu Adrian - consilier juridic - Primăria Municipiului Rm.Vâlcea;

 • 3 .Dârnescu Oana Maria - consilier juridic - Primăria Municipiului Rm.Vâlcea;