Hotărârea nr. 51/2013

hotarirea 51 - 28 februarie 2013 - modificare regulament Filarmonica

ROMÂNIA

Județul vâlcea

MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA

CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂREA NR. 51

privind modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a Filarmonicii «Ion Dumitrescu» Râmnicu Vâlcea

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 28 februarie 2013, la care participă 22 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr. 606 din 13.02.2013, întocmit de Filarmonica «Ion Dumitrescu», prin care se propune modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a acestei instituții, aprobat prin art.2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 259/2011; aceste modificări se impun ca urmare a schimbării denumirii acesteia prin Hotărârea Consiliului Local nr. 111/2012, precum și a separării atribuțiilor personalului artistic cu studii superioare și studii medii;

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement;

In aplicarea prevederilor Legii - cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;

în baza art,36, alin. (2), lit.a), art.45, alin,(1) și art.115 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. începând cu data de 1 martie 2013, Regulamentul de organizare și funcționare a Filarmonicii «Ion Dumitrescu », aprobat prin art.2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 259/2011 se modifică și va avea conținutul prezentat în anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire: - Direcției Economico-Financiare;

 • - Direcției Resurse Umane;

 • - Filarmonicii Ion Dumitrescu.

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA, ( Gheorghe MIHĂILESC  PNICIPIU, IHĂESCU


  âlcea, 28 februarie 2013  Rămnîcu V aicea


  Filarmonica

  ££|       gi________■*________ii

  ion uumitresou

  Râmnicu Vâlcea


  Caisa luiTraiari,nr<WWmnic^W^

  Tel. +40 250 732850; TeUFax +40 358 803836;www.filafmonica-xalcsaro-e-mail:officeOfilarmonica-valcfiajoArt.l. - (1) Filarmonica “Ion Dumitrescu” din Ramnicu Valcea, denumita in continuare Filarmonica, este o instituție publica de concerte, cu personalitate juridica, care realizează si prezintă producții artistice si funcționează in subordinea Consiliului Local al Municipiului Ramnicu Valcea, fiind finanțata din subvenții acordate de la bugetul local si din venituri proprii.

 • (2) Filarmonica “Ion Dumitrescu” din Ramnicu Valcea a luat ființa in baza Hotărârii nr.2 din 20.04.1995 a Consiliul Județean Valcea, iar conform Hotărârii nr.21 din 31.03.1999 a Consiliului Județean Valcea a trecut sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Ramnicu Valcea.

 • Art .2. Filarmonica “Ion Dumitrescu” isi desfasoara activitatea in conformitate cu prevederile Ordonanței nr.21/2007 privind instituțiile si companiile de spectacole sau concerte, legislației romanești, strategiei promovate de Ministerul Culturii si Patrimoniului National, strategiei si hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Ramnicu Valcea si ale prezentului regulament de organizare si funcționare.

 • Art .3. - (1) Filarmonica “Ion Dumitrescu” denumita in continuare Filarmonica are sediul in Ramnicu Valcea, strada Calea lui Traian, nr.138 B, județul Valcea.

 • (2) Pentru derularea operațiunilor de incasari si plati, Filarmonica are cont propriu deschis la Trezoreria Municipiului Ramnicu Valcea.

 • (3) Toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile, etc.vor conține denumirea completa a instituției si indicarea sediului.

 • (4) Filarmonica isi desfasoara activitatea pe baza bugetului de venituri si cheltuieli, aprobat anual de Consiliul Local al Municipiului Ramnicu Valcea.

 • (5) In cursul exercițiului bugetar se pot face rectificări ale bugetului de venituri si cheltuieli

CAPITOLUL II - OBIECT DE ACTIVITATE

Art.4. Obiectul principal de activitate al Filarmonicii “Ion Dumitrescu“ din Ramnicu Valcea este promovarea valorilor cultural-artistice autohtone si universale pe plan județean, național si internațional.

Art.5. - (1) Obiectul de activitate al Filarmonicii este realizarea si prezentarea către public de concerte simfonice si corale, pe stagiuni, in condițiile legii si prezentului regulament de organizare si funcționare, dispunând de o sala de spectacole cu 306 de locuri, dependințe si alte spatii, necesare desfășurării activitatii concertistice.

(2) Filarmonica are autonomie deplina in stabilirea si realizarea repertoriului, proiectelor, precum si a programelor cultural-artistice.

Art.6. In realizarea obiectului de activitate Filarmonica are in administrare bunuri mobile si imobile, sala de concerte si dotările tehnice aferente, in condițiile legii.

Art.7. - (1) Filarmonica este o instituție de repertoriu si isi desfasoara activitatea pe stagiuni, constituite in spectacole pentru care isi asuma intreaga responsabilitate privind producerea, conținutul, asigurarea mijloacelor materiale si financiare.

(2) Stagiunea este perioada in care Filarmonica pregătește si prezintă publicului concerte (simfonice, corale, vocal-simfonice, camerale, educative) sau recitaluri si cuprinde 10 luni consecutive, din 2 ani calendaristici.

(3) In cadrul fiecărei stagiuni se realizează cel puțin 10 lucrări (opusuri) in prima audiție care se adauga portofoliului repertorial al Filarmonicii.

Art.8. - (1) Concertele si celelalte activitati ale Filarmonicii se desfasoara la sediu, in localitățile județului, in tara sau in afara tarii.

(2) Participarea Ia festivaluri, concursuri si/sau alte manifestări artistice se onorează sub rezerva recuperării activitatii la sediu.

(3) Participarea Filarmonicii la festivaluri, concursuri si/sau alte manifestări artistice Internationale, precum si condițiile de participare se aproba prin Hotarare a Consiliului Local, la propunera președintelui Consiliului Administrativ, cu cel puțin 3 zile inainte, in condițiile legii.

(4) In situatii de excepție (neprevăzute) deplasarea externa se realizează cu aprobarea ordonatorului principal de credite.

CAPITOLUL III - PATRIMONIU SI FINANȚARE

Art.9. - (1) Patrimoniul Filarmonicii se constituie din bunurile mobile si imobile, conform evidentei la data prezentului Regulament de Organizare si Funcționare .

(2) Patrimoniu prevăzut la alin.(l) se intregeste prin achiziții, donatii, transferuri, alte surse, potrivit legii.

Art.10. - (1) Finanțarea cheltuielilor Filarmonicii se asigura din următoarele surse:

 • a) subvențiile acordate de la bugetul local;

 • b) venituri proprii;

 • c) donatii, sponsorizări, alte surse, potrivit legii.

 • (2) Sponsorizării le si donațiile in bani si natura făcute de persoanele fizice si juridice, pot fi folosite de către Filarmonica numai in scopul si destinația pentru care au fost acordate.

 • (3) Participarea Filarmonicii la programele si proiectele cu finanțare externa se realizează cu aprobarea Consiliului Local al Municipiului Ramnicu Valcea.

Art.ll. Finanțarea de baza a Filarmonicii "Ion Dumitrescu” respecta armatoarele reguli:

 • a) cheltuielile realizării programului minimal anual prevăzut in contractul de management se asigura integral din subvenții de la bugetul Primăriei Municipiului Ramnicu Valcea ;

 • b) cheltuielile realizării proiectelor, altele decât cele din programul minimal, se asigura din venituri proprii, din subvenții de la bugetul Primăriei Municipiului Ramnicu Valcea ;

 • c) cheltuielile de personal se asigura din subvenții de la bugetul Primăriei Municipiului Ramnicu Valcea, precum si din venituri proprii; pentru stimularea personalului pot fi utilizate fonduri din venituri proprii, in condițiile legii;

 • d) cheltuielile pentru intretinerea, reabilitarea si dezvoltarea bazei materiale se asigura din subvenții de Ia bugetul Primăriei Municipiului Ramnicu Valcea, din venituri proprii si din alte surse;

 • e) cota de venituri proprii rezultate din exploatarea unor bunuri aflate in administrare se poate retine în procentul maxim prevăzut de lege; sumele astfel determinate se gestionează in regim extrabugetar pentru necesitățile instituției, cu aprobarea Consilului Administrativ.

CAPITOLUL IV - STRUCTURA ORGANIZATORICA

Art.l2.Pentru realizarea obiectivelor si obiectului de activitate, Filarmonica dispune de organigrama proprie, de structuri funcționale de specialitate si auxiliare.

Art. 13.Organigrama, numărul de personal si statul de funcții al Filarmonicii “Ion Dumitrescu” se aproba de către Consiliul Local al Municipiului Ramnicu Valcea.

Art.14. - (1) Personalul Filarmonicii “Ion Dumitrescu” este constituit din :

Personal cu funcții de conducere (manager, director economic, sef birou)

= 3 posturi;

= 35 posturi;

= 29 posturi;

=   4 posturi ;

=   1 post

=   5 posturi;

=   5 posturi.


Personal de specialitate artistica :

Secțiunea orchestra simfonica

Secțiunea cor

Compartiment artistic

Consilier juridic

Birou financiar-contabilitate, resurse umane

Compartimentul administrativ

Total posturi                                  = 82 posturi

 • (2) Personalul prevăzut la alin.(l) are statut de personal contractual si îi sunt aplicabile prevederile Codului Muncii, Codului de Conduita a personalului contractual din instituții publice si celelalte dispoziții legale specifice sectorului bugetar, cu excepția managerului.

Managerul - persoana fizica sau juridica ce a castigat concursul de proiecte de management organizat de către autoritate si a încheiat un contract de management, in condițiile OUG nr.189/2008.

 • (3) Activitatea fiecărui salariat al Filarmonicii se normează potrivit fisei postului, in raport de care se evalueaza activitatea; fisa postului si evaluarea performantelor profesionale se aproba de către manager, in condițiile legii.

 • (4) Pe durata stagiunii, personalul artistic de specialitate angajat in Filarmonica poate încheia contracte conform prevederilor legale privind dreptul de autor si drepturile conexe. Cumulul de funcții in cadrul altor instituții sau companii de spectacole sau concerte, poate fi posibil numai cu acordul Consiliului Administrativ.

 • (5) Cumulul de funcții se poate face, pentru personalul artistic de specialitate, si in cadrul Filarmonicii cu respectarea prevederilor legale in vigoare.

 • (6) Pentru personalul Filarmonicii, contractele individuale de munca se pot încheia, de regula, pe durata nedeterminata sau, datorita specificului activitatii, in conformitate cu prevederile 3

ari.82 si art.83 lit.(h) din Legea 53/2003 - Codul Muncii, republicata, pe durata determinata, inclusiv pe stagiune, ori producție artistica.

 • (7) In cazul contractelor individuale de munca incheiate pe durata determinata, angajarea se poate face si in mod direct, prin acordul pârtilor, conform prevederilor art.13 alin.(3) si (4) din Ordonanța nr.21/2007 privind instituțiile si companiile de spectacole sau concerte.

 • (8) Datorita specificului activitatii, incheierea contractelor individuale de munca pe perioada determinata se poate face si prin derogare de la prevederile art.82 alin (2), (3),(4) si (5) si ale art.84 alin.(l) din Codul Muncii, republicat.

Art.15. Funcționarea Filarmonicii se asigura si prin activitatea unor persoane care participa la realizarea actului artistic, in baza unor contracte incheiate conform prevederilor legale privind dreptul de autori si drepturile conexe sau in baza unor convenții civile reglementate de Codul Civil.

Art.16. Personalul Filarmonicii se angajeaza prin concurs sau examen, organizat in condițiile legii, iar contractele individuale de munca se realizează potrivit Codului Muncii si legii instituțiilor de spectacole si concerte.

A. CONDUCEREA

Art.17. - (1) Filarmonica “Ion Dumitrescu” este condusa de un manager, care este subordonat Primarului si Consiliului Local al Municipiului Ramnicu Valcea.

Managerul Filarmonicii se numește de către Consiliul Local al Municipiului Ramnicu Valcea, prin concurs, in baza unui contract de management, potrivit legii.

(2) Managerul si directorul economic reprezintă conducerea Filarmonicii. Directorul economic se numește, prin concurs, conform legii, de către manager.

Art.18. - (1) Potrivit reglementarilor legale, managerul Filarmonicii numește, in conformitate cu art. 19 alin(l) din Ordonanța nr.21/2007, un Consiliu Administrativ, organism cu rol deliberativ, format din:

 • a) președinte - managerul Filarmonicii

 • b) membrii: - reprezentantul Consiliului Local, desemnat prin Hotarare a acestuia;

 • - directorul economic;

 • - consilierul juridic;

 • - delegatul sindicatului reprezentativ, propus de acesta sau, după caz, reprezentantul salariatilor;

 • (2) Prin decizie a managerului, se infiinteaza un Consiliu Artistic, organism cu rol consultativ, format din personalități culturale si științifice din instituție si din afara acesteia.

 • (3) Consiliul Administrativ si Consiliul Artistic se organizează si funcționează in baza propriului regulament de organizare si funcționare elaborat si aprobat in conformitate cu dispozițiile art.4 alin.(2) din Ordonanța nr.21/31.01.2007 privind instituțiile si companiile de spectacole sau concerte, precum si desfasurarea activitatii de impresariat artistic.

Art.19.- (1) Consiliul Administrativ isi desfasoara activitatea după cum urmeaza :

 • a) Consiliul Administrativ se întrunește la sediul Filarmonicii, lunar sau de cate ori este nevoie ;

 • b) Consiliul Administrativ este legal intrunit in prezenta a 2/3 din numărul total al membrilor sai si ia hotarari cu majoritatea simpla din numărul total al membrilor prezenti;

 • c) Consiliul Administrativ este prezidat de Președinte ;

 • d) dezbaterile Consiliului Administrativ au loc potrivit ordinii de zi, comunicata membrilor sai cu cel puțin 2 zile inainte de data desfășurării ședințelor ;

 • e) dezbaterile se consemnează in procesul verbal de ședința inserat in registrul de ședințe potrivit legii;

Q procesul verbal de ședința se semnează de către toti participantii la lucrările Consilului.

 • (2) La ședințele Consilului Administrativ pot fi invitati delegati ai Primăriei Municipiului Ramnicu Valcea si ai Consilului Local al Municipiului Ramnicu Valcea, personalități culturale, specialiști, reprezentanti ai societății civile, in funcție de specificul si importanta problemelor care sunt dezabatute.

 • (3) Consilului Administrativ va verifica modul de îndeplinire a hotărârilor adoptate.

 • Art .20.Consiliul Administrativ are următoarele atribuții principale:

 • a) aproba programul anual de activitate si prioritățile de funcționare;

 • b) analizeaza anual sau ori de cate ori este nevoie programele culturale, strategia si masurile privind managementul Filarmonicii;

 • c) avizeaza programul stagiunilor, strategia, programele si proiectele culturale ale instituției;

 • d) aproba proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al instituției, in vederea aprobării de către Consiliul Local al Muncipiului Ramnicu Valcea ;

 • e) elaborează si supune aprobării Consilului Local al Muncipiului Ramnicu Valcea programele anuale de investitii si reparatii curente necesare instituției ;

 • f) analizeaza periodic activitatea Filarmonicii si propune masuri;

 • g) Stabilește anual condițiile tarifare ale concertelor proprii ;

 • h) aproba Regulamentul de Ordine Interioara al instituției;

 • i) soluționează contestațiile in legătură cu acordarea premiilor si alte drepturi salariate ;

 • j) supune anual aprobării Consiliului Local, organigrama si statul de funcții ale instituției, ținând seama de scopul, obiectivele si atribuțiile principale ale acesteia, analizeaza si aproba masuri pentru încadrarea, perfecționarea si promovarea salariatilor, potrivit legii.

Art21. Consiliul Artistic are următoarele atribuții principale:

 • a) formulează propuneri de programe si proiecte culturale:

 • b) avizeaza programul stagiunilor, din punct de vedere artistic;

 • c) prezintă Consiliului Administrativ propuneri pentru imbunatatirea activitatii Filarmonicii;

 • d) îndeplinește orice alte atribuții cu valoare consultativa pentru activitatea Filarmonicii.

Art.22. - (1) Managerul are următoarele atribuții principale:

 • • asigura managementul general si răspunde de întreaga activitate a Filarmonicii conform normelor legale, hotărârilor Consiliului Local, dispozițiilor ordonatorului principal de credite, contractului de management si prezentului regulament de organizare si funcționare;

 • • elaborează si propune spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Ramnicu Valcea proiectul de buget al instituției;

 • • decide asupra modului de utilizare a bugetului aprobat al instituției, conform prevederilor contractului de management, cu respectarea prevederilor legale, fiind ordonator de credite (tertiar) pentru bugetul acesteia;

 • • selectează, angajeaza si concediază personalul salariat, in condițiile legii;

 • • negociază clauzele contractelor de munca, in condițiile legii;

 • • negociază clauzele contractelor încheiate conform prevederilor codului civil sau, după caz, conform legilor speciale ;

 • • dispune, in funcție de rezultatele evaluării performantelor profesionale ale salariatilor, menținerea, diminuarea sau creșterea drepturilor salariale ale acestora, precum si alte masuri legale ce se impun ;

 • • reprezintă instituția in raporturile cu tertii;

 • • încheie acte juridice in numele si pe seama instituției, in limitele de competenta stabilite prin contractul de management;

 • • fundamentează strategia programelor culturale ale instituției;

 • • aproba regulamentul de ordine interioara, fisele posturilor si evaluarea profesionala a personalului potrivit legii;

 • • fundamentează împreuna cu Consiliul Artistic programul stagiunilor;

 • • fundamentează împreuna cu directorul economic si șeful de birou financiar-contabilitate resurse umane, organigrama, numărul de personal, statul de funcții, bugetul de venituri si cheltuieli, pe care le propune spre aprobare Consiliului Local, potrivit legii;

 • • răspunde de execuția bugetului de venituri si cheltuieli, după aprobarea acestuia;

 • • participa la ședințele Consiliului Local, atunci când se dezbat probleme legate de activitatea instituției;

 • (2) Managerul poate îndeplini si alte atribuții stabilite prin contractul de management, prin regulamentul de organizare si funcționare a instituției sau prevăzute de lege.

 • (3) In exercitarea atribuției « negociază clauzele contractelor de munca, in condițiile legii », managerul poate încheia contracte individuale de munca pe durata determinata cu respectarea prevederilor din Codul muncii si, după caz, din legile speciale, fara ca durata acestora sa depaseasca durata contractului de management.

 • (4) In exercitarea atribuțiilor managerul Filarmonicii emite decizii care devin obligatorii după aducerea la cunostiinta.

 • (5) In absenta managerului, atribuțiile si competentele acestuia sunt îndeplinite de directorul economic, in baza unei decizii scrise.

 • Art .23. Directorul economic este subordonat managerului si are următoarele atribuții principale:

 • • răspunde solidar cu managerul de întreaga activitate a instituției;

 • • organizează, conduce si coordonează direct: biroul fi nane iar-contabil si resurse umane, compartimentul administrativ si compartimentul artistic ;

 • • fundamentează împreuna cu managerul bugetul de venituri si cheltuieli si răspunde de execuție după aprobarea lui;

 • • răspunde de controlul si executarea operațiunilor financiare ale instituției;

 • • răspunde de inventarierea patrimoniului si de integritatea acestuia , potrivit legii;

 • • dispune de virările de credite bugetare in cadrul capitolelor de cheltuieli;

 • • intocmeste situațiile financiare lunare, trimestriale si anuale;

 • • este membru al Consiliului Administrativ si răspunde alaturi de ceilalți membri ai consiliului, pentru respectarea legalității masurilor adoptate de același consiliu;

 • • dispune încasările si plățile efectuate numerar sau prin banca, cu terte persoane fizice sau juridice;

 • • organizează si conduce evidenta financiar-contabila, pentru întreaga activitate a Filarmonicii in conformitate cu prevederile legislației in vigoare;

 • • organizează inventarierea anuala a bunurilor administrate de Filarmonica, verifica si înregistrează in contabilitate rezultatele inventarierii, prezintă anual Consiliului Local un raport in acest sens;

 • • transmite biroului personal date privitoare la cheltuielile cu salariile in vederea incadrarii cu personal a posturilor vacante ;

 • • stabilește proceduri interne privind organizarea si funcționarea biroului financiar-contabilitate resurse umane, precum si alte proceduri necesare pentru desfasurarea activitatii instituției;

 • • intocmeste fisele anuale de evaluare pentru personalul din subordine ;

 • • realizează si celelalte atribuții ce deriva din normele legale, hotarari ale Consiliului Local, dispoziții ale ordonatorului principal de credite si prezentul Regulament de Organizare si Funcționare.

 • • in conformitate cu prevederile legale împreuna cu managerul Filarmonicii, face propuneri privind structura si numărul de personal necesar activitatii instituției, întocmește proiectul organigramei si al statului de funcții pe care le supune avizării Primarului si Consiliului Local;

 • • pe baza statului de funcții aprobat de Consiliul Local, intocmeste si supune spre aprobare managerului statul de funcții nominal;

 • • urmărește respectarea actelor normative privind salarizarea personalului, asigura si răspunde de aplicarea stricta a prevederilor legale, privind încadrarea si salarizarea personalului instituției;

 • B. PERSONALUL ARTISTIC (ORCHESTRA SIMFONICA SI COR)

Art.24. Personalul de specialitate artistica al Filarmonicii cuprinde: dirijorul (orchestra), dirijorul cor, consultantul artistic, concert-maestru, șefii de partida, artiștii instrumentiști (studii superioare), instrumentiștii (studii medii), coriștii (studii superioare si studii medii) si bibliotecarul (muzical).

Art.25. Personalul de specialitate artistica este subordonat conducerii Filarmonicii, fata de care răspund pentru intreaga activitate, conform îndatoririlor ce le revin din contractul individual de munca, încheiat cu conducătorul instituției.

Art.26.- (1) Concert maestru si șefii de partida sunt subordonati managerului instituției si au armatoarele atribuții principale:

 • • exercita controlul activitatii socio-profesionale a artiștilor si instrumentiștilor din colectivul pe care il conduc, răspund de starea disciplinara a fiecărui artist instrumentist, instrumentist, din compartimentul orchestra;

 • • participa la efectuarea programelor de repetiții si concerte aprobate de conducerea Filarmonicii;

 • • manifesta o grija deosebita pentru o cat mai elevata tinuta profesionala si morala, avand un comportament civilizat si respectând normele de disciplina a muncii, in felul acesta asigurând un repertoriu de calitate.

 • (2) Dirijorii (orchestrei simfonice si corului) sunt subordonati managerului si sunt coordonati de directorul economic, avand același atribuții prevăzute la alin.(l).

Art.27. - (1) Dirijorii fac parte din personalul artistic al orchestrei simfonice si ai corului.

 • (2) Dirijorii îndeplinesc in cadrul Filarmonicii, sarcini complexe de creație, in conducerea procesului de pregătire si reprezentare a pârtilor muzicale ale concertelor.

 • (3) Dirijorii au atribuțiile prevăzute in fisa individuala a postului.

Art.28. - (1) Artiștii instrumentiști (studii superioare) fac parte din secțiunea orchestra simfonica, se subordonează managerului, dirijorilor, concert maestrului si șefilor de partida si au următoarele atribuții principale:

 • • susțin pasaje solistice ale lucrărilor din repertoriul concertelor prin rotatie cu șeful de partida sau la solicitarea acestuia;

 • • participa la repetiții, concerte sau alte activitati artistice in care este implicata orchestra, respectând programul de lucru conform graficului de activitate a acestuia;

 • • răspund prompt la sarcinile de serviciu trasate de către șefii ierarhici;

 • • se prezintă la prima repetiție cu materialul pregătit si asimilat tehnic si intonational;

 • • răspund personal de nerespectarea acestei condiții, instituția obligandu-se sa pună la dispoziție toate materialele cu minimum 3 zile înainte de prima repetiție;

 • • prezenta la serviciu a acestora se face conform programului instituției iar salariatul va fi pregătit de lucru cu 15 minute înaintea începerii repetițiilor si cu 30 minute inainte de concerte;

 • • la solicitarea șefului de partida, a concert maestrului sau a dirijorilor are obligația de a participa la repetiții pe partide sub conducerea acestora ori de cate ori se considera necesar;

 • • respecta distribuția stabilita de șeful ierarhic superior;

 • • îndeplinesc cu responsabilitate profesionala sarcinile ce revin in cadrul formației stabilite prin fisa postului, respectând regulile de disciplina si comportament stabilite in regulamentul de ordine interioara, contractul colectiv de munca, cat si orice alta dispoziție data de către conducera instituției;

 • • vor urmări in permanenta prin studiul individual, perfecționarea pregătirii profesionale;

 • • vor prelua profesional si organizatoric, atunci când se va solicita de șeful ierarhic, funcția de sef de partida, in cazul in care acesta lipsește de la program;

 • • răspund pentru executarea lucrărilor conform obligațiilor stipulate in fisa postului, la termenele fixate de șeful direct sau conducerea instituției.

(2) Instrumentiștii (studii medii) fac parte din secțiunea orchestra simfonica, se subordonează managerului, dirijorilor, concert maestrului si șefilor de partida si au următoarele atribuții principale:

 • • participa la repetiții, concerte sau alte activitati artistice in care este implicata orchestra, respectând programul de lucru conform graficului de activitate a acestuia;

 • • răspund prompt la sarcinile de serviciu trasate de către șefii ierarhici;

 • • se prezintă la prima repetiție cu materialul pregătit si asimilat tehnic si intonational;

 • • răspund personal de nerespectarea acestei condiții, instituția obligandu-se sa pună la dispoziție toate materialele cu minimum 3 zile inainte de prima repetiție;

 • • prezenta la serviciu a acestora se face conform programului instituției iar salariatul va fi pregătit de lucru cu 15 minute inaintea inceperii repetițiilor si cu 30 minute inainte de concerte;

 • • la solicitarea șefului de partida, a concert maestrului sau a dirijorilor are obligația de a participa Ia repetiții pe partide sub conducerea acestora ori de cate ori se considera necesar;

 • • respecta distribuția stabilita de șeful ierarhic superior;

 • • îndeplinesc cu responsabilitate profesionala sarcinile ce revin in cadrul formației stabilite prin fisa postului, respectând regulile de disciplina si comportament stabilite in regulamentul de ordine interioara, contractul colectiv de munca, cat si orice alta dispoziție data de către conducera instituției;

 • • vor urmări in permanenta prin studiul individual, perfecționarea pregătirii profesionale;

 • • răspund pentru executarea lucrărilor conform obligațiilor stipulate in fisa postului, la termenele fixate de șeful direct sau conducerea instituției.

 • A rt.29. - (1) Coriștii (studii superioare) fac parte din secțiunea cor, se subordonează managerului si dirijorilor si au următoarele atribuții principale :

 • • susțin pasaje solistice ale lucrărilor din repertoriul concertelor ;

 • • participa la repetiții, concerte sau alte activitati artistice in care este implicat corul, respectând programul de lucru conform graficului de activitate a acestuia;

 • • răspund prompt la sarcinile de serviciu trasate de către șefii ierarhici;

 • • se prezintă la prima repetiție cu materialul pregătit si asimilat tehnic si intonational;

 • • răspund personal de nerespectarea acestei condiții, instituția obligandu-se sa pună la dispoziție toate materialele cu minimum 3 zile inainte de prima repetiție;

 • • prezenta la serviciu a acestora se face conform programului instituției iar salariatul va fi pregătit de lucru cu 15 minute inaintea inceperii repetițiilor si cu 30 minute inainte de concerte;

 • • la solicitarea dirijorilor are obligația de a participa la repetiții ori de cate ori se considera necesar;

 • • respecta distribuția stabilita de șeful ierarhic superior;

 • • Îndeplinesc cu responsabilitate profesionala sarcinile ce revin in cadrul formației stabilite prin lisa postului, respectând regulile de disciplina si comportament stabilite in regulamentul de ordine interioara, contractul colectiv de munca, cat si orice alta dispoziție data de către conducera instituției;

 • • vor urmări in permanenta prin studiul individual, perfecționarea pregătirii profesionale;

 • • vor respecta cadrul ierarhic al funcțiilor, răspunzând direct de mentinera unui climat civilizat de lucru atat la sediul instituției cat si la orice deplasare in interes de serviciu;

 • • răspund pentru executarea lucrărilor comtbrm obligațiilor stipulate in fisa postului, la termenele fixate de șeful direct sau conducerea instituției.

 • (2) Coriștii (studii medii) fac parte din secțiunea cor, se subordonează managerului si dirijorilor si au următoarele atribuții principale :

 • • participa la repetiții, concerte sau alte activitati artistice in care este implicat corul, respectând programul de lucru conform graficului de activitate a acestuia;

 • • răspund prompt la sarcinile de serviciu trasate de către șefii ierarhici;

 • • se prezintă la prima repetiție cu materialul pregătit si asimilat tehnic si intonational;

 • • răspund personal de nerespectarea acestei condiții, instituția obligandu-se sa pună la dispoziție toate materialele cu minimum 3 zile inainte de prima repetiție;

 • • prezenta la serviciu a acestora se face conform programului instituției iar salariatul va fi pregătit de lucru cu 15 minute inaintea inceperii repetițiilor si cu 30 minute inainte de concerte;

 • • la solicitarea dirijorilor are obligația de a participa la repetiții ori de cate ori se considera necesar;

 • • respecta distribuția stabilita de șeful ierarhic superior;

 • • îndeplinesc cu responsabilitate profesionala sarcinile ce revin in cadrul formației stabilite prin fisa postului, respectând regulile de disciplina si comportament stabilite in regulamentul de ordine interioara, contractul colectiv de munca, cat si orice alta dispoziție data de către conducera instituției;

 • • vor urmări in permanenta prin studiul individual, perfecționarea pregătirii profesionale;

 • • vor respecta cadrul ierarhic al funcțiilor, răspunzând direct de mentinera unui climat civilizat de lucru atat la sediul instituției cat si la orice deplasare in interes de serviciu;

 • • răspund pentru executarea lucrărilor comform obligațiilor stipulate in fisa postului, la termenele fixate de șeful direct sau conducerea instituției.

 • (3) Consultantul artistic si bibliotecarul (muzical) fac parte din compartimentul artistic, se subordonează managerului si sunt coordonati de directorul economic avand următoarele atribuții principale:

 • • programează eficient spectacolele, repetițiile și urmărește consecvența cu care se desfășoară întreaga activitate aferentă acestora și încadrarea în termenele stabilite;

 • • ține evidența spectacolelor, a repetițiilor și programărilor;

 • • în colaborare cu personalul de organizare, întocmește și prezintă Consiliului Administrativ și Consiliului Artistic programările de repertoriu curent lunar;

 • • în colaborare cu dirijorii și șefii de compartimente întocmește distribuțiile și stabilește debuturile în roluri;

 • • întocmește programul zilnic de repetiții și manifestări artistice și urmărește afișarea la avizer în timp util;

 • • face propuneri de noi proiecte artistice, noi modalități de lucru, coproducții, îmbogățirea continuă a repertoriului cu noi lucrări muzicale;

 • • redactează materiale de specialitate, manuscrisele pentru tipărirea afișelor, panourilor publicitare, pliantelor, programe de sala, a altor tipărituri legate de viața artistică și istoricul Filarmonicii;

 • • redactează orice fel de materiale legate de viața artistică a instituției, la solicitarea conducerii sau ci forurilor superioare;

 • • face propuneri managerului Filarmonicii cu privire la colaborarea cu artiștii din țară și străinătate;

 • • asigură legătura cu mass-media, Uniunea Compozitorilor, instituțiile artistice de spectacole din țară;

 • • asigură programarea activității de pregătire a manifestărilor artistice și respectarea termenelor de realizare;

 • • răspunde de redactarea si apariția la timp a afișelor;

 • • stabilește cu artiștii invitați data și ora sosirii și plecării acestora precum si condițiile de cazare;

 • • elaborează calendarul general al stagiunii de concerte;

 • • stabilește repertoriul de ansamblu in concordanta cu cele ale stagiunilor precedente;

 • • răspunde de alimentarea ritmica a paginii de internet - agenda de concerte, biografia interpretilor permanenti, fotografii, extrase de presa;

 • • răspunde in verificarea si catalogarea Înregistrărilor instituției;

 • • răspunde de arhivarea informațiilor privind activitatea artistica a instituției;

 • • este prezent la toate spectacolele instituției;

 • • colaborează cu dirijorii, maeștrii de cor, corepetitorii, concert maestru, șefii de partida, soliștii vocali, inclusiv personalul tehnic de scenă pentru buna desfășurare a activității;

 • • colaborează cu omologii săi din instituțiile de profil din țară și străinătate;

 • • asigura materialele (partituri muzicale) necesare desfășurării activitatii colectivelor artistice din instituția noastra;

 • • colaborează cu alte instituții similare din tara sau străinătate in vederea procurării materialelor mai sus menționate;

 • • răspunde de întreaga gestiune a bibliotecii muzicale, potrivit dispozițiilor legale in vigoare;

 • • îndeplinește orice alte atribuții specifice, potrivit legii.

Art.30. Personalului de specialitate artistica al Filarmonicii i se completează atribuțiile de munca din prezentul regulament de organizare si funcționare, cu drepturile si obligațiile ce-i revin din aplicarea prevederilor contractului colectiv de munca pentru instituție, coroborat cu regulamentul de ordine interioara cat si cu alte acte normative si decizii interne emise de conducerea unitatii sub rezerva legalității.

C.PERSONALUL FINANCIAR-CONTABILITATE RESURSE UMANE SI ADMINISTRATIV

Art.31. - (1) Din personalul financiar-contabilitate resurse umane si administrativ fac parte: șeful biroului financiar-contabilitate resurse umane, economiștii, referentii de specialitate, controlorul de bilete, recuziterii, muncitori din activitatea specifica instituțiilor de concerte si Îngrijitorul.

 • (2) Șeful biroul financiar-contabilitate resurse umane coordonează activitatea biroului si in absenta directorului economic preia atribuțiile si competentele acestuia, in baza unei decizii scrise.

Art.32. - (1) Biroul financiar contabil, resurse umane este subordonat direct directorului economic, este format din șeful de birou, economiști, referenti de specialitate, controlor de bilete si are următoarele atribuții principale:

 • • asigura întocmirea, circulația si pastrarea documentelor justificative care stau la baza înregistrării in contabilitate;

 • • urmărește din punct de vedere economic derularea contractelor încheiate;

 • • asigură realizarea evidenței contabile conform capitolelor și subcapitolelor din clasificația bugetară, în cadrul contabilității, subvențiile, veniturile proprii, plățile de casă și cheltuielile efective, le structurează pe capitole și subcapitole de cheltuieli și în cadrul acestora, pe articole și aliniate, potrivit bugetului aprobat. Contabilitatea cheltuielilor finanțate din fonduri speciale este organizată și condusă pentru fiecare fond special pe capitolele și subcapitolele specificației clasificației cheltuielilor potrivit fondului respectiv;

 • • asigura întocmirea, circulația si pastrarea documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor in contabilitate;

 • • verifica exactitatea borderourilor de vanzari bilete, calculează si vireaza impozitul pe spectacole si drepturile pentru compozitori;

 • • face parte din comisiile de casare mijloace fixe si obiecte de inventar, intocmestc documentația pentru scoaterea din uz a acestora;

 • • asigură înregistrarea cronologică și sistematică a operațiunilor patrimoniale în contabilitate, cu respectarea succesiunii, documentelor justificative în conturi sintetice și analitice;

 • • efectuează operațiunile de încasări și plăți către salariații instituției și către terți;

 • • întocmește următoarele tipuri de documente: fișele de evidență contabilă, sintetică și analitică, balanța de verificare lunară, note contabile;

 • • prezintă toate documentele pentru controlul financiar-preventiv;

 • • intocmeste situația lunara a monitorizării cheltuielilor de personal, o supune aprobării ordonatorului principal de credite;

 • • participa, alaturî de salariatii celorlalte compartimente, la efectuarea inventarierii anuale a patrimoniului Filarmonicii si pune la dispoziția comisiilor de inventariere datele scriptice pentru a fi comparate cu cele faptice constatate cu ocazia inventarierii;

 • • intocmeste statele de plata, statele de concediu de odihna si concediu medical, calculează premiile anuale si intocmeste statele de plata, urmărește virarea obligațiilor către bugetul statului, bugetul asigurărilor sociale si bugetele speciale, intocmeste si transmite situațiile statistice lunare referitoare la aceste obligatii de plata;

 • • conduce fisa individuala de salarii deschisa pentru fiecare salariat, fisa fiscala nr.l si fisa fiscala nr.2; verifica salariile la Trezorerie si depune declarația lunara (Declarația 112) la Finanțe;

 • • asigura ridicarea numerarului si efectuarea platilor prin casierie, in lei si valuta;

 • • intocmeste registrul jurnal si registrul inventar conform prevederilor Legii contabilității nr. 82/1991, republicata, cu modificările si completările ulterioare;

 • • urmărește încasarea debitelor si plata obligațiilor către terti; asigura acordarea sumelor in lei si valuta necesare personalului care se deplasează, in interesul serviciului, in tara si străinătate si urmărește justificarea in termen a acestora;

 • • asigura respectarea procedurilor privind parcurgerea celor 4 faze ale execuției bugetare a cheltuielilor, respectiv angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor;

 • • organizează evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale;

 • • asigură întocmirea situațiiilor statistice, a evidențelor de personal și salarizare; verifica condicile de prezenta a tuturor compartimentelor privind exactitatea acestora cu foile de pontaj.

 • • asigură întocmirea actelor, documentației și formelor legale pentru concursuri, angajări, promovări, salarizare, pensionări, desfaceri de contracte de muncă, sancționări, acordări de indemnizații, sporuri și alte drepturi salariale prevăzute de lege și aprobate de conducerea instituției;

 • • întocmește statele de funcții, actualizeaza anual structura organizatorica, statul de funcții si regulamentul de organizare si funcționare ale Filarmonicii;

 • • întocmește formele pentru promovarea personalului în urma concursurilor susținute, conform legii;

 • • întocmește formele de angajare sau încetare a raporturilor de muncă ale angajaților instituției;

 • • completează, transmite și actualizează Registrul general de evidență al angajaților instituției (Revisal), care va cuprinde datele de identificare a tuturor salariaților, elementele ce caracterizează contractele de muncă ale acestora, situațiile care intervin pe durata desfășurării relațiilor de muncă în legătură cu executarea, modificarea, suspendarea, încetarea contractului individual de muncă;

 • • eliberează la solicitarea angajatului documente care atestă activitatea desfășurată de acesta, vechimea în muncă, în meserie, în specialitate;

 • • organizează anual procedura de evaluare a performantelor profesionale individuale ale angajatilor si gestionează fișele de evaluare profesională anuală;

 • • întocmește și depune la termenele stabilite statisticile privind activitatea de resurse umane;

 • • întocmește dosarele de pensionare;

 • • urmărește si tine evidenta fiselor posturilor întocmite pe compartimente, potrivit legii;

 • • ține la zi evidența tehnico-operativă a gestiunii și predă în termen documentele de contabilitate;

 • • la primirea bunurilor în magazie, întocmește împreună cu comisia de recepție nota de recepție și constatare diferențe, actul de primire în custodie (dacă este cazul) pe care le predă la compartimentul financiar-contabil;

 • • gestionează formularele cu regim special și le pregătește în vederea eliberării din magazie, întocmește periodic, la solicitarea conducerii, lista cu materialele fără mișcare sau cu mișcare lentă, precum și propuneri de scoatere din uz a materialelor degradate;

 • • pregătește documentele pentru arhivare conform legislației in vigoare

 • (2) Consilierul juridic este subordonat direct managerului si are următoarele atribuții principale:

 • • avizeaza, sub aspectul legalității, deciziile emise de managerul instituției;

 • • redactează lucrările de specialitate ce tin de domeniul juridic; redactează deciziile de angajare si contractele individuale de munca, deciziile privind acordarea salariilor de merit, spor de vechime, promovarea in funcții si acordarea altor drepturi salariate prevăzute de legislația in vigoare;

 • • reprezintă instituția in/si pe baza împuternicirii date de manager, in fata autoritatilor, instanțelor judecătorești, organelor jurisdictionale, precum si in fata organelor de urmărire penala;

 • • participa la lucrările Consiliului Administrativ si al Comisiei de Disciplina;

 • • acorda consultatii juridice compartimentelor din cadrul instituției in legătură cu problemele de serviciu, in realizarea atribuțiilor ce le revin potrivit legii;

 • • redactează deciziile de sancționare emise de Direcțiune si tine evidenta acestora;

 • • studiază actele normative publicate in Monitorul Oficial si le comunica compartimentelor interesate in desfasurarea activitatii;

 • • pastreaza si tine evidenta actelor normative;

 • • colaborează cu compartimentele din cadrul instituției pentru desfasurarea in condiții optime a activitatilor ce decurg din atribuțiile sale specifice;

 • • participa la ședințele comisiilor organizate la nivelul instituției in scopul desfășurării unor activitati specifice (evaluare, licitatii, concurs, disciplina);

 • • colaborează la elaborarea proiectelor de decizii cu caracter de norme de reglementare, a instrucțiunilor si recomandărilor pentru desfasurarea activitatii in domeniul artistic;

 • • verifica legalitatea actelor emise de biroul resurse umane;

 • • redactează regulamentul de ordine interioara al instituției;

 • • realizează documentari juridice necesare la compartimentele din cadrul instituției;

 • • constituie si gestionează fondul arhivistic al instituției si baza de data a acestuia, cu excepția bibliotecii muzicale, colaborează cu Arhivele Naționale pentru aplicarea regimului juridic in instituție;

 • • întocmește proiecte interne de hotarari, anchete administrative interne si alte acte juridice dispuse de conducere;

 • • elaborează actele juridice si contractele pentru drepturile conexe de autor in colaborare cu direcția artistica, incluzând baza de date cu colaboratorii interni si străini, liste de colaboratori, referate de cheltuieli, anexele la contracte, urmărește încheierea acestora pe calea investirii cu semnătură celor autorizati, urmata de comunicarea contractelor cu partenerii;

 • • întocmește modele de contracte, colaborează cu compartimentele interne pentru stipularea clauzelor variabile din contracte, cat si in general pentru soluții juridice optime la problemele ridicate pentru soluționare, avizeaza pentru legalitate contractele astfel încheiate;

 • • avizeaza pentru legalitate actele de imputare emise pentru antrenarea răspunderii materiale prin grija biroului financiar-contabilitate si urmărește recuperarea pagubelor conform legii;

 • • Îndeplinește orice alte sarcini primite din partea managerului, in limitele competentei,

Art.33. Compartimentul Administrativ este subordonat direct directorului economic, este format din recuziteri, muncitori din activitatea specifica instituțiilor de concerte si ingrijitor si are următoarele atribuții principale:

 • • primește și păstrează bunurile achiziționate, asigură securitatea bunurilor împotriva sustragerilor, degradării și oricăror fapte ce ar putea afecta integritatea acestora;

 • • depozitează și gestionează în bune condiții materialele achiziționate;

 • • ține la zi evidența tehnico-operativă a gestiunii și predă în termen documentele de contabilitate;

 • • asigură administrarea corpurilor și încăperilor din clădirea în care își desfășoară activitatea Filarmonica și rezolvarea tuturor problemelor de ordin administrativ;

 • • organizează, coordonează și asigură activitatea de gospodărire, întreținere și deservire și răspunde de executarea în timp a serviciilor;

 • • asigură evidența, utilizarea, depozitarea și manipularea în deplină siguranță și securitate a bunurilor din inventarul gospodăresc, se îngrijește de păstrarea în condiții optime a acestora, face propuneri de casare, declasare sau transferare a inventarului gospodăresc motivând luarea acestor măsuri;

 • • verifică starea de funcționare a instalațiilor sanitare, electrice, de încălzire etc. Sesizează conducerea instituției despre defecțiunile care apar și ia măsuri, conform aprobării primite pentru repararea și reglementarea deficiențelor;

 • • asigură serviciul de pază a clădirii, urmărind cu strictețe accesul personalului și persoanelor străine în incinta instituției;

 • • asigură curățenia și întreținerea incintei instituției, a scenei, mobilierului și spațiilor unde își desfășoară activitatea personalul angajat;

 • • asigură curățenia și întreținerea fațadelor, a curții, anexelor;

 • • îndeplinește orice alte atribuții legate de activitatea de administrare, gospodărire, întreținere și deservire stabilite de conducerea instituției

 • • execută orice dispoziții ale conducerii, în legătură cu munca sa, pentru bunul mers al instituției.

5

 • • desfășoară activitate de sală, în funcție de necesitățile curente ale instituției, angajații îndeplinind atribuții fie de controlor bilete, plasatoare sau garderobieră;

 • • controlează biletele, tichetele sau invitațiile, întâmpină, îndrumă și plasează spectatorii în sală, la locurile indicate pe bilete, primesc și păstrează în garderobă îmbrăcămintea încredințată de publicul spectator, asigurând aceste activități de sală pentru fiecare spectacol în parte;

 • • realizează, la fiecare spectacol în parte, verificarea și supravegherea menținerii corespunzătoare a aspectului sălii de spectacole, a anexelor și spațiului din jur, primirea și îndrumarea spectatorilor încă de la intrare, păstrarea liniștei și ordinea în sală și holuri;

 • • se adaptează la activitatea intensă din timpul festivalurilor și a altor manifestări artistice și culturale în interesul instituției, la strategia managerială a instituției;

 • • organizează eficient activitatea de sală;

 • • răspunde pentru modul în care își îndeplinește atribuțiile de serviciu, pentru reușita desfășurării spectacolelor din punct de vedere al păstrării, menținerii și supravegherii ordineî și liniștei în sala de spectacol.

 • • asigura activitatea de curierat a instituției;

 • • răspunde de asigurarea cazarii si procurarea biletelor colaboratorilor;

 • • asigură, manipulează și gestionează materialelor de recuzită necesare desfășurării manifestărilor artistice;

 • • cunoaște desfășurarea manifestărilor artistice si asigura toate materialele necesare;

 • • asigură și întreține obiectele de recuzită din depozit, transportă, încarcă-descarcă și asigură obiectele de recuzită în timpul deplasărilor și turneelor;

 • • asigura instalarea si montarea microfoanele pentru diverse înregistrări sau manifestări stabilite de conducerea instituției

 • • întreține în stare de funcționare aparatura din dotare, execută lucrările de întreținere specifice activitatii instituție;

 • • colaborează cu toate compartimentele executive ale instituției;

 • • răspunde de pastrarea si arhivarea documentelor instituției;

CAPITOLUL V - DISPOZIȚII FINALE

Art.34. Managerul Filarmonicii "Ion Dumitrescu” va asigura cunoașterea prezentului regulament de organizare si funcționare către toti salariatii instituției.

Art.35. Atribuțiile si sarcinile de serviciu pentru fiecare salariat sunt inscrise in fisa postului si se comunica angajatului. Sarcinile si atribuțiile de serviciu vor fi completate sau modificate in raport cu schimbările ce survin. Salariatii din Filarmonica sunt obligati sa cunoască si sa respecte întocmai prevederile prezentului regulament, cat si orice alte prevederi legale emise de către conducerea instituției.

 • A rt.36. - (1) Prevederile prezentului regulament se completează de drept cu toate normele legale aplicabile, cu fisele posturilor si cu Regulamentul de Ordine Interioara al Filarmonicii “Ion Dumitrescu”.

 • (2) Managerul Filarmonicii “Ion Dumitrescu”, in baza prezentului regulament si cu respectarea dispozițiilor legale in vigoare, elaborează Regulamentul de Ordine Interioara al instituției.

 • (3) Orice modificare si completare a prezentului regulament vor fi propuse de manager, in vederea aprobării de către Consiliul Local al Municipiului Ramnicu Valcea.

MANAGER/

Dirijor Mihail STEFANES^U

DIRECTOR ECONOMIC, Ec. Claudia/BUNEA