Hotărârea nr. 50/2013

hotarirea 50 - 28 februarie 2013 - mandatare reprezentanti AGA SC ETA modificare organigrama

ROMÂNIA

Județul Vâlcea

MUN ICI PI UL RÂMNICU VÂLCEA

Consiliul Local


HOTĂRÂREA NR. 50

privind mandatarea reprezentanților Consiliului Local în Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. ETA S.A. pentru modificarea organigramei

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 28 februarie 2013, la care participă 22 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr. $443 din 21.02.2013, întocmit de Direcția Evidență Patrimoniu, Cadastru și Servicii Publice, prin care se propune mandatarea reprezentanților Consiliului Local în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. ETA S.A. să îndeplinească atribuția prevăzută la art.4.3, lit.n) din Actul Constitutiv al societății, respectiv să «modifice organigrama și statul de funcții de la această societate»;

Luând în considerare rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr, 13/1998, prin care s-a înființat S.C. ETA S.A, cu acționar unic Consiliul Local și ținând cont de prevederile art.4.3, lit.n) din noul Act Constitutiv potrivit căreia Adunarea Generală a Acționarilor hotărăște cu privire la aprobarea sau modificarea organigramei, a numărului de personal, precum și a statului de funcții numai în baza unui mandat special;

în temeiul prevederilor Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

în baza art.36, alin.(2), art.45, alin.(1) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind 17 voturi “pentru” din numărul membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se mandatează reprezentanții Consiliului Local în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. ETA S.A., să îndeplinească atribuția prevăzută la art.4.3, lit.n) din Actul Constitutiv al societății, respectiv să «modifice organigrama și statul de funcții de la această societate», conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunica în copie pentru a fi dusă la îndeplinire:

  • - Direcției Evidență Patrimoniu, Cadastru și Servicii Publice;

  • - Direcției Economico-Financiare;

  • - S.C. ETA S.A. Râmnicu Vâlcea.

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA, N U


    Gheorghe MIHĂILES


    SECRETAR MUNICIPIU, juris^foma MtHĂESCU


Râmnicu Vâlcea, 28 februarie 2013

ORGANIGRAMA S.C. ETA S.A.

-Februarie 2013-


S.C. ETA S.A. Rm. Vâl^Qa!

EN ( RARE7                   _ I

ZhjctX-/^, Luna Cy—r /-\nui-TOTAL PERSONAL


ADUNAREA GENERALA A ACȚIONARILOR


____________t_______________

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

____________I____________

DIRECTOR GENERAL


CENTRU DE PROFIT 1

125

1

DEPARTAMENTUL TRANSPORT PUBLIC


MANAGER TRANSPORT

( PERSOANA DESEMNATA)

1COMPARTIMENT OPERATORI COMERCIALI (CASIERI STATII )

11


COMPARTIMENT

IGIENIZARE STĂTU SI


AUTOBUZE (FEMEI SERVICIU


= 205


11


Intră în vigoare începând cu Ol.Martie 2013


SECRETARIAT

1
CENTRU DE COSTURI 2

18

DEPARTAMENTUL STRAT EGIE-DEZVOLTARE ADMINISTRATIV ; SERVICII

1


CONSILIER

STRATEGIE-DEZVOLTARE

1


COMPARTIMENT/ BLOCĂRI AUTO

5


COMP.RID1CARI AUTO

CONF.HCL 340/189/2012

3


COMPARTIMENT 1

ADMINISTRATIV-INVESTITIICOMPARTIMENT SIGURANȚA CIRCULAȚIEI PROTECȚIA MUNCII .PSI

MEDIU. PAZA

5


MARKETING

STUDIU DE PIAȚA

1