Hotărârea nr. 5/2013

Hotarirea 5 - 11 ianuarie 2013 - modificare HCL 82 din 2011 centru promovare turistica

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA

Municipiul Râmnicu vâlcea Consiliul Local


HOTĂRÂREA NR. 5

de modificare a Hotărârii Consiliului Local nr. 82/31.03.2011 privind asocierea municipiului cu un agent economic în vederea organizării și funcționării Centrului de promovare și informare turistică din municipiul Rămnicu Vâlcea

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință extraordinară la data de 11 ianuarie 2013, la care participă 22 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr. 631 din 07.01.2013, întocmit de Direcția Evidență Patrimoniu, Cadastru și Servicii Publice prin care se propune modificarea alin. (1) al art.3 din Hotărârea Consiliului Local nr. 82/2011 în sensul înlocuirii celor trei reprezentanți ai Consiliului Local desemnați să facă parte din comisia de selecție a partenerului, ce va fi constituită prin dispoziție a primarului;

Având în vedere rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și ca urmare a propunerilor formulate în plenul ședinței Consiliului Local privind desemnarea dnei Bobeanu Mana, dlui Cocoș Vasile și a dlui Pruteanu Costel Bogdan în comisia pentru selecția partenerului;

Ținând seama de hotărârea nr. 259/31.08.2010 prin care Consiliul Local a aprobat înființarea "Centrului de promovare și informare turistică din municipiul Râmnicu Vâlcea”, precum și de Hotărârea Consiliului Local nr. 82/2011 prin care s-a aprobat asocierea municipiului cu un agent economic în vederea organizării și funcționării Centrului de promovare și informare turistică din municipiul Râmnicu Vâlcea stabilindu-se anumuite obligații atât în sarcina partenerului cât și ale municipiului; urmare acestei hotărâri și în urma finalizării procedurilor legale privind selecția partenerului a fost încheiat contractul de parteneriat între S.C. TRAVELBIZ S.R.L și municipiul Râmnicu Vâlcea pe o perioadă de 5 ani; având în vedere solicitarea societății mai sus menționate înregistrată la Primăria municipiului sub nr. 44470 din 19.12.2012 prin care au cerut, în conformitate cu prevederile punctului 5, lit.b) din contract, rezilierea pe cale amiabilă a contractului, impunându-se astfel demararea unei noi proceduri privind desemnarea unui alt partener, fiind necesar în acest sens și numirea unei noi comisii de selecție;

în baza art.36, alin.(2), ari. 45, alin. (1) și art.115 din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se modifică alin. (1) al art.3 din Hotărârea Consiliului Local nr. 82/2011 privind asocierea municipiului cu un agent economic în vederea organizării și funcționării “Centrului de promovare și informare turistică din municipiul Râmnicu Vâlcea”, care va avea următorul conținut: !

"Art.3. (1) în vederea realizării obiectivului prevăzut la art.1 pentru selecția partenerului se constituie o comisie, stabilită prin Dispoziția Primarului, din care vor face parte și trei reprezentanți ai consiliului local, respectiv:

  • a) da Bobeanu Maria ;

  • b) dl Cocoș Vasile ;

  • c) dl Pruteanu Costel Bogdan ».

Art2. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire:

  • - Direcției Evidență Patrimoniu, Cadastru și Servicii Publice;

  • - Direcției Economico - Financiare;

  • - Direcției Investiții și Achiziții Publice.


mnîcu Vâlcea, 11 Ianuarie 2013