Hotărârea nr. 49/2013

hotarirea 49 - 28 februarie 2013 - mandatare reprezentanti AGA SC ETA constituire societate

ROMÂNIA

Județul vâlcea Municipiul Râmnicu Vâlcea CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂREA NR. 49

privind mandatarea reprezentanților Consiliului Local tn Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. ETA S.A. pentru constituirea unei societăți comerciale

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 28 februarie 2013, la care participă 22 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr. 6396 din 21.02.2013, întocmit de Direcția Evidență Patrimoniu, Cadastru și Servicii Publice, prin care se propune mandatarea reprezentanților Consiliului Local în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. ETA S.A. să îndeplinească atribuția prevăzută la art.4.3, lit.I) din Actul Constitutiv al societății, respectiv «să aprobe participarea la constituirea unei societăți comerciale având ca obiect principal de activitate - producția energiei electrice prin panouri fotovoltaice»;

Ținând seama de intenția administrației publice locale de a înființa o societate comercială având ca obiect principal de activitate "producția energinel electlce prin panouri fotovoltaice" - cod CAEN 3511 și în temeiul prevederilor art 10 din Legea nr. 31/1990, potrivit căruia numărul acționarilor în societatea pe acțiuni nu poate fi mai mic de 2, se impune cooptarea unui acționar care să participe alături de municipiul la înființarea acestei societăți, respectiv SC ETA SA;

Luând în considerare rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 13/1998, prin care s-a înființat S.C. ETA S.A, cu acționar unic Consiliul Local și ținând cont de prevederile art.4.3, lit.i) din noul Act Constitutiv potrivit căreia Adunarea Generală a Acționarilor hotărăște cu privire la constituirea unei societăți comerciale numai în baza unui mandat special;

în temeiul prevederilor Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

în baza art.36, alin.(2), art.45, alin.(1) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se mandatează reprezentanții Consiliului Local în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. ETA S.A., să îndeplinească atribuția prevăzută la art.4.3, lit.i) din Actul Constitutiv al societății, respectiv «să aprobe participarea cu 1% din numărul total de acțiuni la constituirea unei societăți comerciale având ca obiect principal de activitate - producția energiei electrice prin panouri fotovoltaice - Cod CAEN 3511».

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi dusă la îndeplinire:

  • • Direcției Evidență Patrimoniu, Cadastru și Servicii Publice;

  • - Direcției Economico-Financiare;

  • - S.C. ETA S A. Râmnicu Vâlcea.


    PREȘEDINTE DE ȘEDI Gheoj


    PIU, ESCU


Râmnicu Vâlcea, 28 februarie 2013