Hotărârea nr. 48/2013

hotarirea 48 - 28 februarie 2013 - stabilire componenta comisie tehnica urbanism si regulament

ROMÂNIA

Județul vâlcea

MUNIC1PIUL RÂMNICU VÂLCEA

CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂREA NR. 48

privind modificarea art.1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 98/2011 de actualizare a componenței Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism, a art.2 și art.4 din Hotărârea Consiliului Local nr. 169/2006 referitoare la regulamentul de funcționare și constituirea componenței secretariatului tehnic al acestei comisii

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 28 februarie 2013, la care participă 22 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr. 6184 din 20.02.2013 întocmit de Direcția Urbanism, prin care se propune actualizarea componenței Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism, organ consultativ, cu atribuții de analiză, expertizare tehnică și consultanță, aprobată prin anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 98/2011, precum și aprobarea unui nou regulament de funcționare al acestei comisii și stabilirea componenței secretariatului tehnic;

Având în vedere rapoartele cuprinzând avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, cu amendamentul ca avizul comisiei să fie consultativ, iar componența comisiei să fie completată cu doamna Osman Mihaela Doralinda - inginer;

Ținând seama de faptul că prin Hotărârea Consiliului Local nr. 169/2006 s-a constituit la nivelul municipiului, comisia tehnică de amenajare a teritoriului și urbanism, s-a aprobat regulamentul de funcționare al acestei comisii și s-a stabilit componența secretariatului tehnic al acestei comisii; ulterior, prin hotărârile nr. 260/2009 și nr. 98/2011, s-a actualizat doar componența comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism, fără a se aproba un nou regulament de funcționare al acestei comisii;

în temeiul prevederilor art.37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.36, alin.(2), art.45, alin,(1) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind 17 voturi “pentru" din numărul membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se stabilește componența Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism ai cărei membrii sunt prevăzuți în anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. (1) Se aprobă regulamentul de funcționare a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism, conform anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se aprobă formularul de aviz consultativ al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism, al cărui model este prezentat în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se constituie secretariatul tehnic al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a cărui componență este prevăzută în anexa nr.4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. începând cu data adoptării prezentei, orice prevederi contrare stabilite prin hotărâri ale Consiliului Local își încetează aplicabilitatea.

Art.5. Prezenta hotărâre se dă publicității și se comunică în copie pentru a fi dusă la îndeplinire:

Direcției Urbanism.

PREȘEDINTE DE ȘEDIN Gheorghe MIHÂILESClM0!

*/      s    /   //* /

Râmnicu Vâlcea, 28 februarie 2013

COMPONENTA COMISIEI TEHNICE

DE AMENAJARE A TERITORIULUI SI URBANISM


1. arh. Cristian DINULESCU


- președinte - membru R.U.R., T.N.A. nr. 439


 • 2. arh. Alexandru SUCIU

 • 3. arh. Doina NEGOITA

 • 4. arh. Cristinel VLAD

 • 5. arh Marcela IO AN

 • 6. arh. Paula POPESCU

 • 7. arh. Cristina MIU


 • - membru R.U.R., T.N.A. nr. 435

 • - membru R.U.R., T.N.A. nr. 901

 • - membru R.U.R., T.N.A. nr.434

 • - membru R.U.R, T.N.A. nr.3313

- membru R.U.R., T.N.A. nr. 912

- vicepreședinte O.A.R. - Filiala Sibiu-Valcea,

T.N.A. nr. 903


8. arh. Dan-Felix PARASCHIV - T.N.A. nr. 6736


9. ing. Tudor S1ND1LARU

lO.ing. Magda POPESCU

11. ing. Florin VIJU

12.ing. MihaelaDoralinda OSMAN


 • - ing. construcții civile, industriale si agricole

 • - ing. Instalații pentru construcții;

verificator tehnic atestat MDRT (Is, Ig, It) - ing. constructor - specialitatea drumuri si poduri.

 • - ing. Constructor - specialitatea cai ferate, drumuri si poduri


T.N.A. - TABLOUL NATIONAL AL ARHITECTILOR

R.U.R.- REGISTRUL URBANIȘTILOR DIN ROMANIA


Regulament de organizare și funcționare a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism

Generalități

Art. 1. Constituirea Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism (denumită în continuare "CTATU"), se face în scopul îmbunătățirii calității deciziei referitoare la dezvoltarea spațială durabilă a municipiului și în conformitate cu prevederile art. 37 pct.1 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu completările și modificările ulterioare.

Art. 2. Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și urbanism este un organism cu atribuții de avizare, expertizare tehnică și consultanță care fundamentează din punct de vedere tehnic decizia structurii de specialitate din cadrul autorității locale, desemnată să emită avizul pentru documentațiile de amenajare a teritoriului și urbanism, precum și pentru studiile de fundamentare sau cercetările prealabile, conform competențelor existente, stabilite prin reglementările în vigoare.

Art. 3. Componența comisiei și regulamentul de funcționare a acesteia sunt aprobate prin hotărârea Consiliul Local.

Componența comisiei

Art. 4. CTATU este compusă din specialiști din domeniul amenajării teritoriului și al urbanismului, respectiv din urbaniști/arhitecți cu experiență în domeniul urbanismului, ingineri constructori, ingineri de rețele edilitare, specialiști în domeniul monumentelor istorice și arheologiei. în cazul unor documentații complexe pot fi invitați și specialiști din alte domenii (protecția mediului, sociologi, economiști, geografi, etc) cu rol de consultanți.

Art. 5. Secretariatul comisiei este asigurat de structura de specialitate din subordinea arhitectului șef, conform Anexa 4.

Atribuțiile comisiei

Art. 6. Conform prezentului regulament, CTATU are următoarele atribuții:

 • a) analizează documentații de urbanism aflate în curs de elaborare, la faza de consultare preliminară sau la faza de analiză a oportunității întocmirii;

 • b) avizează documentațiile de amenajare a teritoriului sau documentațiile de urbanism (P.U.Z. si P.U.D.), precum și studiile de fundamentare sau cercetare;

 • c) avizează studiile și documentațiile de urbanism întocmite la comanda Consiliului Local în etapele prevăzute prin contractele de proiectare (aviz preliminar, aviz de consultare, aviz de principiu, după caz);

 • d) semnalează Consiliului Local disfuncționalități apărute în structura urbană (incompatibilități funcționale, agresarea cadrului natural, alterarea esteticii urbane, a morfologiei spațiale, afectarea patrimoniului construit, etc) și înaintează Consiliului Local propuneri de întocmire a unor documentații care să conducă la diminuarea sau înlăturarea disfuncționalităților.

 • e) comunică petenților recomandările și observațiile referitoare la documentațiile analizate, în vederea completării și corelării;

 • f) emite avize pentru:

 • - propunerile de extinderi, deschideri de accese, căi de acces, precizare cote de amplasare pe parcelă;

 • - propunerile de mobilier urban, lucrări de artă monumentală, amenajări ambien tale, amenajări peisajere, mobilier stradal, diverse alte lucrări în spațiile publice, la solicitarea executivului;

 • - soluțiile propuse la fațadele construcțiilor, atat pentru cele existente cat si pentru cele noi, din zona centrală și arterele principale de circulație.

Art. 7. Avizele CTATU stau la baza întocmirii referatelor și proiectelor de hotărâre pentru aprobarea documentațiilor de către Consiliul Local, conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 8. Documentațiile de urbanism cu implicații majore asupra spațiului public sau care privesc dezvoltarea durabilă a municipiului vor fi avizate de CTATU.

Funcționarea comisiei

Art. 9. De regulă, CTATU se întrunește în ședințe lunare, în funcție de importanța și numărul lucrărilor de analizat

Art 10. La ședințele de avizare nu pot participa la luarea deciziilor membrii care au calitatea de autor/coautor al documentațiilor/proiectelor, conducător/salariat la unitatea de proiectare care a realizat lucrarea sau beneficiar.

Art. 11. Propunerea ordinii de zi se face de secretariatul CTATU, după verificarea documentațiilor din punct de vedere al metodologiei de elaborare și cadrului-conținut, și se aprobă de președinte sau înlocuitorul acestuia. Nu se vor introduce pe ordinea de zi documentații post-factum, ce se referă la lucrări deja executate fără autorizație de construire.

Art. 12. Convocarea membrilor comisiei, a proiectanților și, după caz, a beneficiarilor, se face prin grija secretariatului comisiei.

Art. 13. Lucrările ședințelor CTATU sunt conduse de președinte sau de înlocuitorul acestuia care verifică întrunirea cvorumului. Comisia funcționează în prezența a cel puțin jumătate plus unu din membrii săi; invitații nu au drept de vot.

Art. 14. Secretariatul consemnează prezența membrilor care vor semna în registrul de procese-verbale, întocmește procesul-verbal de ședință, redactează avizele și adresele de comunicare a concluziilor ședințelor CTATU.

Art. 15. Documentațiile supuse spre analiză vor fi însoțite de un referat cuprinzând punctul de vedere al aparatului de specialitate ca urmare a verificării prealabile a acestora sub aspectul metodologiei de elaborare, a cadrului-conținut și respectării legislației/regulamentelorîn vigoare.

Art. 16. Prezentarea lucrărilor se face de către proiectanți, beneficiari sau, în anumite cazuri, de către secretariat.

Art. 17. După prezentare se dă cuvântul membrilor care pot cere precizări, face observații și recomandări sau propune amendamente. în procesul-verbal se consemnează luările de cuvânt.

Art. 18. Pentru aprobarea propunerii urbanistice este necesar votul a jumătate plus unu din totalul membrilor CTATU prezenți. La egalitate de voturi, votul președintelui este hotărâtor. în cazul în care nu se întrunește un vot favorabil, documentația se respinge sau se amână pentru a se introduce recomandările sau amendamentele propuse.

Art. 19. Opiniile separate ale membrilor comisiei vor fi consemnate, la cererea acestora, în procesul-verbal al ședinței._______________________________________________

Art. 20, Concluzia dezbaterii, formulată de președinte, aprobată prin vot de membrii comisiei (consemnându-se voturile pentru, împotrivă sau abținerile, iar la documentațiile importante, și numele votanților pe categorii de vot), se consemnează în procesul-verbal de ședință.

Art 21. în baza concluziilor se întocmește avizul comisiei. Acesta poate fi favorabil sau nefavorabil, de consultare, de principiu, de oportunitate sau adresa de comunicare, ce se semnează de către președinte și directorul Direcției urbanism și amenajarea teritoriului.

Art. 22. Membrii CTATU au datoria să participe la ședințele acesteia. Absențele motivate sau nemotivate se consemnează în procesul-verbal.

In cazul in care, membrii comisiei nominalizati in anexa 1, lipsesc nemotivat la 3 ședințe consecutiv, vor fi excluși din componenta acesteia, urmând a fi nominalizati alti membri, conform prevederilor legale.

Art. 23. Lucrările comisiei nu sunt publice, participarea altor invitați decât exe-cutivul/aparatul de specialitate al primăriei putându-se face numai prin votul în acest sens al comisiei.

Art. 24. în cadrul CTATU se va face informarea/prelucrarea periodică a noutăților din domeniul legislației și a hotărârilor Consiliului Local ce privesc probleme de urbanism.

Art. 25. Modificarea prezentului regulament se poate face numai prin hotărâre a Consiliului Local.


ANEXA 3


COMISIA TEHNICĂ DE AMENAJAREA TERITORIULUI ȘI URBANISM A MUNICIPIULUI RÎMNICU VÂLCEA

AVIZ nr...............din..............

Privind documentația......................................................................................................

DATE GENERALE DE IDENTIFICARE A DOCUMENTAȚIEI

Denumire proiect:

Localizarea acestuia:..............................................................................................

Faza de proiectare:.................................................................................................

Nr. Proiect/ Data elaborării....................................................................................

Proiectant:..............................................................................................................

Beneficiar:..............................................................................................................

OBIECTUL DOCUMENTAȚIEI

( scurtă prezentare a documentației, variantele propuse etc)

Ca urmare a analizării documentației în ședința din data de..............a Comisiei

Tehnice de Amenajarea Teritoriului si Urbanism a municipiului Râmnicu Vâlcea, constituită conform Hotărârii Consiliului Local nr....../............și a rezultatului votului

prezentat alăturat:

voturi pentru:.................

voturi împotrivă............

abțineri..........................

\SE ACORDĂ

AVIZ FAVORABIL / NEFAVORABIL

Pentru.........................................................................................................

PREȘEDINTE COMISIE,


SECRETAR COMISIE,COMPONENTA SECRETARIATULUI TEHNIC AL COMISIEI

TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI SI URBANISM

 • 1. Elena-Liliana M1HAILESCU - director executiv

  - secretar comisie

  - membru


 • 2. Traian BOBOC - sef birou

 • 3. Marinela BOJAN -consilier compartiment ALCRE - membru

 • 4. loan Daniel BADESCU -consilier cabinet primar - membru

ATRIBUȚIILE SECRETARIATULUI TEHNIC

Art.l. Primește, analizeaza documentațiile si întocmește referatul cuprinzând punctul de vedere al aparatului de specialitate ca urmare a verificării prealabile a acestora sub aspectul metodologiei de elaborare, a cadrul ui-continut si respectării legislației / regulamentelor in vigoare.

Art.2. întocmește lista cu lucrările propuse pentru avizare si o inainteaza președintelui pentru aprobare.

Ari.3. Convoacă membrii comisiei si invitatii cu cel puțin 3 zile lucratoare inainte de data stabilita de către președintele comisiei pentru întrunirea acesteia.

Art.4. Tine evidenta listelor de prezenta a membrilor comisiei.

Art.5. Completează procesele verbale ale ședințelor in registru de evidenta - RUD 101 si consemnează punctele de vedere sau condițiile impuse de membrii comisiei conform regulamentului — anexa 2.

Art6. întocmește avizul comisiei in 2 exemplare, il inainteaza spre a fi semnat președintelui, il transmite celor interesati.

Art.7. întocmește adresele de restituire pentru documentatatiile incomplete sau întocmite necorespunzator, precum si pentru toate documentațiile de urbanism care au primit aviz nefavorabil.

Art.8. Asigura evidenta si arhivarea documentațiilor /studiilor supuse analizei comisiei.