Hotărârea nr. 47/2013

hotarirea 47 - 28 februarie 2013 -atribuire denumire Marcel Zinelli

ROMÂNIA

Județul vâlcea

MUN ICI PI UL RÂMNICU VÂLCEA

Consiliul local


HOTĂRÂREA NR. 47

privind atribuirea denumirii străzii « Prof. Marcel ZINELLI (1908 -1996)»

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 28 februarie 2013, la care participă 22 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr. 5189 din 12.02.2013 întocmit de Direcția Urbanism, prin care se propune atribuirea denumirii «Prof. Marcel ZINELLI» arterei carosabile delimitată la est de Calea lui Traian (în partea de sud a blocului S34), către sud-vest, până la intersecția cu strada Schitul Troianu; orientarea pentru atribuirea acestei denumiri a avut în vedere personalitatea remarcabilă a domnului Marcel Zinelli atât ca profesor cât și ca actor;

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și având în vedere avizul comisiei de atribuire de denumiri a județului Vâlcea nr. 3529 din 25 februarie 2013;

In conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 63/2002, privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordinului nr. 564/2008 de aprobare a regulamentului de funcționare a comisiei de atribuire de denumiri județene, respectiv a municipiului București;

în baza art.36, alin.(5), lit.d), art.45, alin. (1) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se atribuie denumirea «Prof. Marcel ZINELLI» arterei carosabile delimitată la est de Calea lui Traian (în partea de sud a blocului S34), către sud-vest, până la intersecția cu strada Schitul Troianu.

(2) Strada «Prof. Marcel ZINELLI» este reprezentată grafic în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre se dă publicității și se comunică în copie pentru a fi dusă la îndeplinire:

  • - Direcției Urbanism;

  • - Direcției Evidență a Persoanelor;

  • - Direcției Evidență Patrimoniu, Cadastru și Servicii publice;

  • - Serviciului Sport, Cultură, Mass-Media;

  • - Serviciului Administrație Publică Locală.


    SECRETAR juri oma    CfPIU, ESCU


Râmnlcu Vâlcea, 28 februarie 2013