Hotărârea nr. 46/2013

hotarirea 46 - 28 februarie 2013 - aprobare concesiune

ROMÂNIA

Județul vâlcea

Municipiul râmnicu vâlcea Consiliul local


HOTĂRÂREA NR.46

privind inventarierea unei suprafețe de teren în domeniul privat al municipiului și aprobarea concesionării directe a acesteia

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 28 februarie 2013, la care participă 22 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr.6361 din 20.02.2013, întocmit de Direcția Urbanism, prin care se propune trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului a unei suprafețe de teren și aprobarea concesionării directe a acesteia;

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-fmanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură ;

în temeiul prevederilor Legii nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, și ale art.13, alin.(1) și art.15, lit.e) din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, republicată și cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Hotărârilor Consiliului Local nr.99/2003 și nr. 177/64/2004;

Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local nr.252/2006, prin care s-au stabilit zonele în intravilanul municipiului, în funcție de care se calculează impozitele și taxele locale^

în baza art.36, alin.(2), lit.e), art.45, alin.(3) și art.115 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului a terenului în suprafață de 5,3 m.p. (rot.), situat în Calea lui Traian, nr.159, bl. Filipin, sc.2, ap.3, parter, identificat în planul de situație, anexă Ea prezenta hotărâre.

  • (2) Se aprobă concesionarea directă a terenului prevăzut la alin.(1), pentru proprietarul apartamentului, în vederea realizării unui acces din exterior, fără închideri. Prețul concesiunii este de 430 EURO/m.p. - echivalent în lei la data încheierii contractului de concesiune, în conformitate cu prevederile Hotărârilor Consiliului Local nr.99/2003 și 177/64/2004. Perioada de concesiune este de 25 de ani.

  • (3) Cheltuielile aferente întabulării terenului în suprafață de 5.3 m.p. vor fi suportate de către concesionar.

Art.2. Se împuternicește primarul municipiului să semneze contractul de concesiune directă pentru suprafața de teren prevăzută la art.1.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire:

  • • Direcției Urbanism;

  • • Direcției Evidență Patrimoniu, Cadastru și Servicii Publice;

  • • Direcției Economico - Financiare,

    PREȘEDINTE DE ȘEDIN Gheorghe MHĂILE


    SECRETAR MUNICIPIU, jurist Twna MIHAESCU

Râmnicu Vâlcea, 28 februarie 2013


Trotuar


PLAN DE SITUAȚIE

Scara 1:200


256.859


256.624


Str, Nicolae Balcescu


Spre CALEA LUI TRAIAN

ACCES EXTERIOR PROPUS

11.35 mpSUPRAFAȚA TEREN PROPUSA SPRE CONCESIONARE 5.25 mp


257.678


256.791


257.207 ~


256


P+2


BL FSipînBl. Ffl'pto


ț ANh

JȚARÂREA C

teSuprafața teren aferenta blocului Filip'm 6,10 mp

।—=----1 Suprafața teren prcpusa spre concesionare 5,25 mp

• Total suprafața acces exterior propus (rampa acces] 11,35 mp


VZ/77A
LEGENDA


Clădiri existente

Obiectiv studiat

Accese pietonale existente

Accese pietonale propuse


CENTRALIZATOR SUPRAFETE(mp)


45.39


45.39

INDICI URBANISTICI

suprafața teren aferent Bloc Fipin

2358.00

Arie construita Bfoc FWpin

1133J85

Arie desfășurată Bloc fflpin

3913.50

EXISTENT

PROPUS

POT %

39.67

nu se modfica semnificata

CUT

1.37

nu se rnodfca semnificativ

î DiUlau-, -----■ I ir.
Verificator/ Expert


Nume


Semnat.Cerința -


î Ana-Marla

ț ȘERBAN {

Ș" Arhllad

| cu drbț.4 06 awnMiutiReferat/Expertiza Nr./Data


PROIECTANT GENERAL: BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA BOGDAN GEORGE TUDOR, R&miucu Vâlcea, CIF 28560857, tel: 0744319393________

PROIECTANT DE SPECIALITATE : SC DASPRO CONSULTING SRL, Râmnicu Vâlcea, J38/655/2006, CUI 18917333, tel: 0751126779


131 A       > mu vi nu \ijik ihhi n:< ! in \

E? LZA boudan geoi’ge i i îijor

l^j SC DASPRO CONSULTING SRL

beneficiar

DINU ELENA

amplasament

STR. CALEA LUI TRAIAN. NR.I53. BLOC FILIPIN, SC. 2,PARTER, AP.3, HUN. RAMNICU VALCEA, JUD VALCEA

p^ect

5/2012

“0Z2

sef proiect ÎARH. ANA-MARIA SERBAM |

scara

proiect

ACCES DIN EXTERIOR, MODIFICĂRI INTERIOARE NESTRUCTURALE PENTRU SCHI MB ARE DESTINAȚIE DIN APARTAMENT IN CABINET AVOCATURA SI CONCESIONARE TEREN

proiectat    ic. ARH. BOGDAN TUDOR (

1:200

desenat    jc.ARH. BOGDAN TUDOR'" A"--

dato

planșa

olcnsa

SPECIALITATEA [arhitectura

IUN 2012

PLAN DE SITUAȚIE

ARH.02