Hotărârea nr. 45/2013

hotarirea 45 - 28 februarie 2013 - modificare si completare HCL 30 din 2007 bdul Tineretului

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA

Municipiul râmnicu vâlcea

CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂREA NR.45

de modificare și completare a Hotărârii Consiliului Local nr. 30/2007 privind însușirea inventarului bunurilor aparținând domeniului public al municipiului

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 28 februarie 2013, la care participă 22 de consilieri din cei 23 în funcție ;

Luând în discuție Raportul nr.6206 din 20.02.2013, întocmit de către Direcția Evidență Patrimoniu, Cadastru și Servicii Publice, prin care se propune modificarea și completarea Listei cuprinzând inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 30/2007, în sensul înscrierii la poziția 561 - corespunzătoare bulevardului Tineretului a caracteristicilor tehnice a acestuia, rezultate din măsurători;

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură;

Ținând cont de faptul că prin efectuarea măsurătorilor cadastrale în vederea înscrierii în Cartea Funciară a unor străzi din municipiu care aparțin domeniului public atestat prin Hotărârea Guvernului nr. 54/2008, au fost constatate diferențe față de suprafețele inventariate, situație determinată atât de lipsa măsurătorilor la data inventarierii, cât și de lucrările de extindere și modernizare a acestora, o asemenea situație fiind și cea a bulevardului Tineretului; totodată, cu ocazia verificării situației juridice a terenurilor adiacente străzilor respective, în sensul respectării limitelor de proprietate înscrise în cartea funciară, precum și a nomenclatorului căilor de comunicații din municipiu, a fost întocmit planul de amplasament și delimitare pentru acesta;

în temeiul prevederilor Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.36, alin.(2), art.45, alin.(3) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă modificarea și completarea Listei cuprinzând inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr.30 din 27 februarie 2007, în sensul înscrierii următoarelor caracteristici tehnice, rezultate din măsurători, după cum urmează:

a) poziția 561 - bulevardul Tineretului și trotuarele aferente: L= 1320 m; S= 44100 m.p, identificată în planul de situație - anexele 1A și 1B la prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire:

- Direcției Evidență Patrimoniu, Cadastru și Servicii Publice;

- Direcției Economico-Ftnanciare;

- Direcției Urbanism.

PREȘEDINTE DE ȘEDINTĂ<Tn^' Gheorghe MIHÂILESClZc>/S^\'

. SECRETAR MUNIpIf’îlJ, A Jurișfcsfoma MIMAESCU

1 > < i                   \

^// ' Râmnlcu Vâlcea, 28 februarie 2013