Hotărârea nr. 44/2013

hotarirea 44 - 28 februarie 2013 - solicitare preluare in administrare albia raului Olanesti

ROMAN IA

JUDEȚUL VÂLCEA MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA

CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂREA NR.44

privind preluarea în administrare a albiei râului Olănești

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 28 februarie 2013, la care participă 22 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr.6405 din 21.02.2013, întocmit de Direcția Evidență Patrimoniu, Cadastru și Servicii Publice, prin care se propune aprobarea solicitării de trecere a albiei râului Olănești, pe tronsonul cuprins între intersecția Splaiul Independenței cu strada Știrbei Vodă, până la confluența cu râul Olt din administrarea Administrației Naționale «Apele Române» - Administrația Bazinală de Apă Olt în administrarea Consiliului Local al municipiului, pe o perioadă de 10 ani, în vederea realizării obiectivului de investiții « Renaturarea albiei râului Olănești », precum și împuternicirea primarului municipiului să facă demersurile pentru preluarea în administrare, să întocmească și să semneze protocolul de predare-primire;

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-fmanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură;

Având în vedere că una din prioritățile administrației publice locale este aceea de a demara un proiect deosebit de atractiv, care vizează renaturarea râului Olănești, respectiv aducerea cursului de apă într-o stare foarte apropiată de starea sa naturală; ideea renaturării cursului râului Olănești vizează zona cuprinsă între intersecția Splaiului Independenței cu strada Știrbei Vodă până la confluența cu râul Olt, iar prin realizarea acestui proiect se urmărește eliminarea suprafețelor întinse de beton care în prezent constituie faleza, fie prin înălțarea de la sol și crearea de spații verzi, fie prin terasare și ulterior amenajarea unei adevărate oaze de verdeață și relaxare pentru vâlceni, cu locuri de joacă, terenuri de sport, parcări publice, spații de recreere și agrement și numeroase spații verzi;

în temeiul prevederilor Legii nr. 107/1996 a apelor, cu modificările și completările ulterioare și ale art.867 din Codul Civil;

în baza art.36, alin.(2), art.45, alin.(3) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă solicitarea de trecere a albiei râului Olănești, pe tronsonul cuprins între intersecția Splaiul Independenței cu strada Știrbei Vodă până la confluența cu râul Olt, identificat conform planului de situație - anexă Ea prezenta hotărâre din administrarea

Administrației Naționale "Apele Române" - Administrația Bazinală de Apă Olt în administrarea Consiliului Local, pentru realizarea obiectivului de investiții "Renaturarea albiei răului Olănești", pe o perioadă de 10 (zece) ani, cu posibilitate de prelungire cu acordul părților.

Art.2. Se împuternicește primarul municipiului ca prin serviciile de specialitate, să facă demersurile pentru preluarea în administrare, să întocmească și să semneze protocolul de predare primire a albiei râului Olănești, identificată conform art.1.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi dusă la îndeplinire:

  • - Direcției Evidență Patrimoniu, Cadastru și Servicii Publice;

  • - Direcției Economico - Financiare;

Administrației Bazinale de Apă Olt.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,^


Gheorghe MIHÂILESCQ^


SECRETAR MUNICIPltl, jurist Wia MIHĂESCU


Râmnicu Vâlcea, 28 februarie 2013