Hotărârea nr. 43/2013

hotarirea 43 - 28 februarie 2013 - modificare HCL 22 din 2013 stabilire chirie ANL 8

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA MuN1C1PIULRÂMNICU VÂLCEA

Consiliul Local


HOTĂRÂREA NR.43

privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 22/2013 de stabilire a chiriei pentru locuințele situate în blocul ANL 8

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară Ea data de 28 februarie 2013, la care participă 22 de consilieri din cei 23 în funcție ;

Luând în discuție Raportul nr. 6371 din 20.02.2013, întocmit de Direcția Evidență Patrimoniu, Cadastru și Servicii Publice, prin care se propune modificarea coloanelor 4, 6 și 11 din rândul 12 al anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 22/2013 de stabilire a chiriei pentru locuințele situate în blocul ANL 8;

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement;

Având în vedere că prin anexa la Hotărârea Consiliului Local nr.22/2013 s-a stabilit chiria pentru cele 22 de locuințe situate în blocul ANL 8 din strada Nicolae lorga, iar la poziția 12, respectiv pentru locuința situată în ANL 8, sc.B, ap.1 în mod eronat a fost a fost înscrisă suprafața locuibilă a acesteia de 15,22 mp în loc de 22,35 mp și dependințe 1 de 20,62 mp în loc de 15,22, fapt ce a influențat calculul chiriei lunare pentru această locuință, respectiv 74 lei în loc de 88 lei;

în temeiul prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de locuințe, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii Guvernului nr. 310/2007 pentru actualizarea tarifului lunar al chiriei (lei/mp) practicat pentru spatiile cu destinația de locuințe apartinand domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale ale acestuia, precum si pentru locuințele de serviciu, locuințele de intervenție si căminele pentru salariati ale societăților comerciale, companiilor naționale, societăților naționale si regiilor autonome;

în baza art.36, alin.(2), art.45, alin.(2) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se modifică coloanele 4 - Arie locuibilă și 6 - Dependințe 1 (hol, bucătărie, baie, dressing) de la poziția 12 - ANL 8, sc.B, ap.1 din anexa la Hotărârea Consiliului Local nr.22/2013 în sensul înscrierii, în coloana 4, a suprafeței corecte de 22,35 m.p. în loc de 15,22 m.p, și în coloana 6 a suprafeței de 20,62 m.p. în loc de 15,22 m.p.

(2) Consecință a prevederilor alin,(1) cuantumul chiriei - coloana 11 pentru locuința situată în blocul ANL 8, sc.B, ap.1 este de 88 lei/lună.

Art.2. Prezenta hotărâre se dă publicității și se comunică în copie pentru a fi dusă la îndeplinire:

  • - Direcției Evidență Patrimoniu, Cadastru și Servicii Publice;

  • - Direcției Economico-Financiare.


PREȘEDINTE DE ȘEDIN Gheorghe MIHĂILES

SECRETAR MUNICIPIU, jurisframa MIHĂESCU

Râmnicu Vâlcea, 28 februarie 2013