Hotărârea nr. 42/2013

hotarirea 42 - 28 februarie 2013 - aprobare studiu de fezabilitate Reabilitare Baza de agrement Ostroveni

ROMAN IA

JUDEȚUL VÂLCEA

Municipiul râmnicu Vâlcea

Consiliul Local


HOTĂRÂREA NR. 42

privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții “Reabilitare și modernizare Baza de Agrement Ostroveni în municipiul Râmnicu Vâlcea”

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 28 februarie 2013, la care participă 22 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr. 6156 din 19.02.2013, întocmit de Direcția de Investiții și Achiziții Publice, prin care se propune aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici aferenti pentru obiectivul de investiții “Reabilitare și modernizare Baza de Agrement Ostroveni în municipiul Râmnicu Vâlcea”, ca urmare a solicitării nr. 2003 din 08.02.2013 primite de la Agenția de Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia referitoare la încadrarea acestui obiectiv de investitii în categoria proiectelor de investiții complexe, conform Ordinului Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 276/2009, fiind necesară elaborarea unui studiu de fezabilitate pentru întregul obiectiv de investiții; aprobarea studiului de fezabilitate nu modifică soluțiile tehnico-constructive și nici valoarea cheltuielilor aferente realizării obiectivului;

Având în vedere rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement;

Ținând cont de faptul că prin Hotărârea Consiliului Local nr. 179/2011 a fost aprobată documentația de avizare a lucrărilor de intervenție pentru obiectivul de investiții « Reabilitare și modernizare Baza de Agrement Ostroveni în municipiul Râmnicu Vâlcea », ce a fost modificată ulterior prin hotărârile nr. 337/186/2012 și nr. 11/2013;

în temeiul prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale și ale Hotărârii Guvernului nr.28/2008, privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrări de intervenții;

în baza art.36, alin.(4), lit."d", art.45, alin.(2) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aprobă studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici aferențt pentru obiectivul de investiții “Reabilitare și modernizare Baza de Agrement Ostroveni în municipiul Râmnicu Vâlcea”, la valoarea totală de 31.940,90 mii lei cu TVA, respectiv 7.345,94 mii Euro cu TVA, din care C+M - 21.193,00 mii lei cu TVA, respectiv 4.874,08 mii Euro cu TVA (prețul a fost calculat la cursul euro din data de 21.01,2013).

  • (2) Documentația aprobată conform alin. (1), anexă la prezenta hotărâre, se păstrează la Serviciul Investiții Publice.

Art.2. începând cu data adoptării prezentei, prevederile Hotărârilor Consiliului Local nr. 179/2011 de aprobare a documentației de avizare a lucrărilor de intervenție pentru obiectivul de investiții «Reabilitare și modernizare Baza de Agrement Ostroveni în municipiul Râmnicu Vâlcea», nr 337/186/2012 prin care s-au aprobat noii indicatori pentru acest obiectiv de investiții și nr 11/2013 referitoare la actualizarea devizului general la obiectivul de investiții mai sus menționat își încetează aplicabilitatea.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire:

  • • Direcției Economico - Financiare;

  • • Direcției Investiții și Achiziții Publice;

  • • Direcției Programe Externe.


PREȘEDINTE DE ȘEDIN Gheorghe MIHĂILES


Râmnicu Vâlcea, 28 februarie 2013