Hotărârea nr. 41/2013

hotarirea 41 - 28 februarie 2013 - efectuare plati urgente din bugetul local

ROMÂNIA

Județul vâlcea

MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA

Consiliul Local


HOTĂRÂREA NR.41

privind completarea listelor de investiții provizorii aprobate conform art 1 din HCL 2/2013 precum și pentru efectuarea unor plăți urgente din bugetul local

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 28 februarie 2013, la care participă 22 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr.10309 din 21.02.2013 întocmit de Direcția Economico - Financiară, prin care se supune spre aprobare completarea listelor de investiții provizorii, aprobate prin art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr.2/2013, și efectuarea unor plăți urgente din bugetul local, precum și Raportul de completare nr.10586 din 22.02.2013;

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement;

Având în vedere că până la aprobarea bugetului local pentru anul 2013, pentru asigurarea efectuării plăților aferente proiectelor de investiții finalizate, precum și pentru a avea posibilitatea de a încheia noi angajamente legale necesare continuării proiectelor demarate în ani anteriori, este necesar să se completeze listele de investiții provizorii aprobate prin hotărârea consiliului local nr. 2/2013;

în conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006, privind finanțele publice localekcu modificările și completările ulterioare;

în baza art.36, alin.(4), art 45 alin.(2) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind 17 voturi "pentru” din numărul membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se modifică și se completează art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 2/2013, așa cum a mai fost modificat și completat, după cum urmează:

 • I. alin.(1) se completează și va avea următorul conținut:

 • “(1) Se aprobă anexa nr.1 - PROVIZORIE - lista obiectivelor de investiții -total surse de finanțare - pe anul 2013, împreună cu anexa 1b aferentă acesteia, în sumă de 4.770.490 lei cu sursa de finanțare buget local”.

 • II. alin.(3) se completează și avea următorul conținut:

 • “(3) Se aprobă anexa nr. 3 - PROVIZORIE - lista obiectivelor de investiții -conform O.LI.G nr.18/2009 - Reabilitare termică a blocurilor de locuit - în sumă totală de 1.406.780 lei”.

 • III. după alin.(4) se mai introduce un nou alineat, alin.(5), care va avea următorul conținut:

 • “(5 ) Se aprobă anexa nr.5 - PROVIZORIE - lista obiectivelor de investiții finanțate din Fondul IID, în sumă de 43.970 lei ».

 • Ar t.2. (1) Se aprobă plata din bugetul local - Capitolul 67 "Cultură, recreere și religie” (din veniturile anului 2013) a sumei de 43.000 lei, după cum urmează:

 • a) 2.000 lei către Clubul Sportiv Chimia, secția judo în vederea participării la Campionatul Național de Judo -finala U23 și finala U21 juniori;

 • b) 8.000 lei către Forumul Cultural al Râmnicului, in vederea tipăririi atat a revistei « Forum V », cat si a doua volume omagiale, respectiv „Alexandru Popescu-Mihaesti - 80. Logos si ethos”;

 • c) 5.000 lei către Asociația « Școala cu Ceas », in vederea organizării a doua concursuri, respectiv cel internațional de matematica «The Clock Tower School » si cel de tehnici matematice.

 • d) 2.000 lei către Asociația Sah Club Ramnicu Valcea, în vederea participării la Semifinalele Campionatelor Naționale Individuale de Sah Clasic pentru Copii si Juniori.

 • e) 2.500 lei către Asociația Culturala «Irina Satchi», în vederea organizării unui spectacol de opera pentru copii, intitulat« Micul Pan »

 • f) 5.000 lei către Asociația Corala « Sfanțul Antim », în vederea organizării, in parteneriat cu Liceul de Arte « Victor Giuleanu », a Olimpiadei Naționale de Interpretare Instrumentala pentru clasele Ill-VIII.

 • g) 5.000 lei către Fundația « Casa Cârtii », în vederea editării si tipăririi celui de-al doilea volum al scriitorului Constantin Mateescu

 • h) 6.000 lei către Asociația Ortodoxa Pro-Vita, în vederea editării si tipăririi unui volum de poezie religioasa

 • i) 1.000 lei către Asociația Eurosteps, în vederea organizării, in parteneriat cu Școala Gimnaziala Nr.5, a unui concurs si simpozion interjudetean.

 • j) 1.000 lei către Fundația Informai, în vederea organizării, in parteneriat cu Colegiul National Mircea cel Batran, a unui concurs interjudetean de matematica, intitulat« Mathematica-modus Vivendi ».

 • k) 1.500 lei către Fundația Culturala «Sfanțul Antim Ivireanul», în vederea organizării celei de-a treia ediții a Memoriallui Bartolomeu Valeriu Anania.

 • I) 4.000 lei către Asociația Județeană de Șah Vâlcea în vederea organizării etapei județene din cadrul Campionatului Național Școlar de Șah "Elisabeta Polihroniade”.

 • (2 ) Se aprobă plata din bugetul local - Capitolul 67 "Cultură, recreere și religie” (din veniturile anului 2013) a sumei de 150.000 lei către Clubul Sportiv Oltchim, în vederea sprijinirii activității sportive a acestuia.

Art.3. Prevederile prezentei hotărâri vor fi cuprinse în bugetul local al municipiului Râmnicu Vâlcea pe anul 2013.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire:

 • • Direcției Economico-Financiare;

 • • Direcției investiții și Achiziții Publice.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Gheorahe MIHAlLESClL^7^

Râmnicu Vâlcea, 28 februarie 2013

RQMANIA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI RM.VALCEA

DIRECȚIA INVESTIT», ACHIZIȚII PUBLICE

SERVICIUL INVESTIȚII PUBLICE

’ T+.i NORMELOR !

A?»

LISTA PROVIZORIE                        fl q! [Ki

LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTIT»-ANUL 2013 - TOTAL SURSE DEWIflWAR^^^

ETGDOLO-GiCE ORlViND FINANȚAREA iNVEST|T||L.OP CRIN TREZORERIA STATULUI          PRiJIMf’t;

wP4    . --

. ______     ......                                            NxJ1 Z5! UniCAP'

,cl p           v

i+r ,crt. crt

DENUMIREA OBIECTIVULUI data începerii execuției nr si data acord MF

Valoare inițiala

Valoare totala actualizata

Realizat pana la 31 dec.

2012

Cheltuieli totale 2013

Lr t                   D I N                                         .

Ca i Ter

Sur se pro prii

Cred banc int.

Cred banc ext.r

^^tS^urse constituite potrivit legii ”

Total alocații bugetare

din care: De la

bugetul local

Centrib. de la buget Stat

pa ci tati

men

P I F

TOTAL

38.104.586

91.366.825

7.214.667

4.770.490

0

0

0

0

4.770.490

4.770.490

0

0

0

din care C+M

56.814.303

69.587.963

6.578,916

799.400

0

0

0

0

799.400

799.400

0

0

0

A

LUCRĂRI IN CONTINUARE - TOTAL

36.588.621

27.093.043

2.352.378

613.100

0

0

0

0

613.100

613.100

0

0

0

' “B

din care C+M

13.080.716

13.143.299

2.184.869

574.600

0

0

0

0

674.600

574.600

0

0

0

LUCRĂRI NOI - TOTAL

33.248.450

33.248.450

0

63.000

0

0

0

0

63.000

63.000

0

0

0

din care C+M

32.405.450

32.405.450

0

35.000

0

0

0

0

35.000

35.000

0

0

0

C

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII - TOTAL

18.267.514

31.026.132

4.862.289

4.094.390

0

0

0

0

4.094.390

4.094.390

0

0

0

din care C+M

11.328.137

24.039.214

4.394.047

189.800

0

0

0

o1

189.800

189.800

0

0

0

Cap. 51.02. Amoritati publice

170.800

170.900

0

170.900

0

0

0

0

170.900

170.900

0

9

0

din care C+M

2.500

2.500

0

2.500

0

0

0

0

2.500

2.500

0

0

0

A

LUCRĂRI IN CONTINUARE

2.600

2.500

0

2.500

0

0

0

0

2.500

2.500

0

0

0

din care C+M

2.500

2.500

0

2.600

0

0

0

0

2.500

2.500

0

0

0

Lucrări de conectare sediu Primărie cu sediu CFR (HCL

2.500

2 500

0

2 500

0

0

0

G

2.500

2.500

n

0

0

din care C+M

2.500

2.500

0

2.500

0

0

0

0

2.500

2 500

0

o

0

; B

LUCRĂRI NOI

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

“oi

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0: 0

0

■ c

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIT»

168.400

168.400

0

168.400

0

0

0

0

168.400

168.400

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C1. Achiziția de imobile

0

0

0

0

0

0

0

0

0

d

0

0

0

C2. Dotări independente

168.400

168.400

0

168.400

0

0

0

0

168.400

168.400

0

0

0

C3, Consolidări

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

b

0

0

0

C4. Chelt. de proiectare pt. elab. SPF si SF

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C6. Majorare capital

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Cap.61.02. - Ordine Publica st siguranța naționala

18.300

18.300

0

18.300

0

0

0

0

18.300

18.300

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A

LUCRĂRI IN CONTINUARE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B

LUCRĂRI NOI

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C

__        ALTE CHELTUIELI DE INVESTIT»

18.300

13.300

0

18.300

0

0

0

0

18.300

18.300

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C1. Achiziția de imobile

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C2. Dotări independente

18.300

18.300

0

18.300

0

0

0

0

18.300

18.300

0

0

0

C3. Consolidări

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

___     C4. Chelt. de proiectare pt elab. SPF si SF

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C5. Majorare capital

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Cap.6S.02. - Invatamant

8.516.537

8.558.402

6.884.824

95.800

0

0

0

0

95.800

96.800

0

0

0

din care C+M

8.051.293

8.107.108

6.496.250

89.800

0

0

0

0

89.800

89.800

0

0

0

A

LUCRĂRI IN CONTINUARE

2.230.000

2.278.773

2.264.716

14.100

0

0

0

0

14.100

14.100

0

0

0

din care C+M

2.136.306

2.198.889

2,184.869

14.100

0

0

0

0

14.100

14.100

0

0

0

7

Amenajare si modernizare Grădiniță nr. 2 Ostroveni             >       2 230 000

2.278 773

2.264 716

14100

0

0

0

0

14 100

14100

0

n

din care C+M

2 136 306

2.198.889

2 184 869

14 100

0

0

0

0

14 100

14 100

0

,Q

B 7

LUCRĂRI NOI

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

6.286.537

6.279.629

4.620.108

81.700

0

0

0

0

81.700

81.700

0

0

0

___.

din care C+M

5.914.987

5.908.219

4.311.381

75.700

0

0

0

0

75.700

75.700

0

0

0

-----—

______________C1. Achiziția de imobile

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

__j                 C2 Dotări independente

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Nr.crt.

cri

j DENUMIREA OBIECTIVULUI 'data începerii execuției nr si data acord MF

Valoare inițiala

Valoare totala actualizata

Realizat pana la 31 dec.

2012

C3. Consolidări

6.283.537

6.276.629

4.620.108

din care C+M

5.914.987

5.903.219

4.311.381

: 3

Amenajare scări de incendiu aferente mansardelor nou consir la unit in vata mani

3oa ooo

301 092

166 040

din care C+M

288 000

281 232

149 920

■ 4

Reabilitare si amenajare SAM Colegiul the. Energetic

5.975 537

5 975 537

4.454 068

din care C+M

5.626 987

5.626 987

4 161.461

C4. Chelt. de proiectare pt. elab, SPF si SF

3.000

3.000

0

C5. Majorare capital

0

0

0

Cap.67.02- Cultura, recreere si religie -TOTAL

939.380

934.380

6.240

din care C+M

49.000

49.000

0

A

LUCRĂRI IN CONTINUARE

215.240

210.240

5.240

din care C+M

14.000

14.000

0

i 5

înlocuire conducta apa sarata - ștrand Ostroveni

5 000

0

0

din care C+M

0

0

0

6

Alimentare cu energie electrica - Parc Zăvoi

210.240

210 240

5 240

din care C+M

14.000

14 000

0

B

LUCRĂRI NOI

40.000

40.000

0

din care C+M

35.000

35.000

0

: -

Branșament la alimentarea cu energie electrica - Filarmonica Ion Dumitrescu

40 000

40.000

0

din care C+M

35.000

35.000

0

c

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

684.140

684.140

0

din care C+M

0

0

0

C1. Achiziția de imobile

0

0

0

C2. Dotări independente

613.240

613.240

0

C3. Consolidări

0

0

0

din care C+M

0

0

0

C4. Chelt. de proiectare pt. elab. SPF si SF

70.900

70.900

0

CS. Majorare capital

0

0

0

Cap.68.02- Asigurări,asist.sociala -TOTAL

9.675.281

135.930

0

din care C+M

0

0

0

A

LUCRĂRI IN CONTINUARE

9.575.281

35.930

0

din care C+M

0

0

0

g

Cămin de batram -corp A transf in loc sociale

9 575 281

35.930

0

din care C+M

0

0

i e

LUCRĂRI NOI

0

0

0

din care C+M

0

0

0

i C

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

100.000

100.000

0

din care C+M

0

0

0

C1. Achiziția de imobile

0

0

0

C2. Dotări independente

0

0

0

C3. Consolidări

0

0

0

din care C+M

0

0

0

C4. Chelt. de proiectare pt. elab. SPF si SF

100.000

100.000

0

C5. Majorare capital

0

0

0

____j

Cap.70.02. Locuințe,serv.si dezv.publica

1.183.750

1.183.750

56.564

din care C+M

295.100

295.100

54.666

A

LUCRĂRI IN CONTINUARE

157.100

157.100

583

din care C+M

154.000

154.000

0

g

Extindere rețea iluminat exterior str Ostroveni - Rm Valcea

76 000

76.000

483

din care C+M

74.000

74.000

0

. 10

Amenajare prup sanitar Catedrala Ostroveni

81 100

81.100

100

din care C+M

80.000

80 000

0

■ B

LUCRĂRI NOI

10.000

10.000

0

din care C+M

0

0

0

11

Amenajare Cimitir Fetem

5.000

5 000

0

din care C+M

0

0

0

Cheltuieli totale 2013

F i li A N T A ’

E D HI

Ga [ pn ci ta»

‘ er

Sur se pro prii

Cred banc iot.

Cred banc ext. *

Alte surse constituite potrivit legii **

Total alocatii bugetare

din care: De la

bugetul local

Contrib. de la buget Stat

men

piF j

78.700

0

0

0

0

78.700

78.700

0

__o_

0

75.700

0

0

0

0

75.700

75.7001

0

0

__   0

64 000

0

0

0

0

64 000

64 000

0

0>

o

61 000

0

0

0

0

61 000

61 000

0

0

0

14 700

6

0

0

0

14 700

14 700

0

0

___    0

14 700

0

0

0

0

14 700

14 700

0

__0,

0

3.000

0

0

0

0

3.000

3.000

0

0_

o

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

744.140

0

0

0

0

744.140

744.140

0

0

ol

49.000

0

0

0

0

49.000

49.000

0

0

__   0

20.000

0

0

0

0

20.000

20.000

0

0

o

14.000

0

0

0

0

14.000

14.000

0

0

0

5 000

0

0

0

0

5 000

5 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 000

0

0

0

0

15 000

15.000

0

Q

0

14.000

0

0

0

0

14 000

14.000

0

0

0

40.000

0

0

0

0

40.000

40.000

0

0

0

35.000

6

0

0

0

35.000

35.000

0

0

0

40.000

0

0

0

0

40 000

40 000

D

0

0

35.000

0

0

0

0

35 000

35 000

0

0

0

684.140

o’

0

0

0

684.140

684.140

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

613.240

0

0

0

0

613.240

613.240

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70.900

0

o

0

0

70.900

70.900

0

O|      0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

500.000

0

0

0

0

500.000

500.000

0

0

0

390.000

0

0

0

0

390.000

390.000

0

0

0

400.000

0

0

0

0

400.000

400.000

0

0

0

390.000

0

0

0

0

390.000

390.000

0

0

0

400 000

0

0

0

0

400 000

400.000

0

0

0

390 000

0

0

0

0

390 000

390 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100.000

0

0

0

0

100.000

100.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

r            0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100.000

0

0

0

0

100.000

100.000

0

0

“ol

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.125.250

0

Ol            0

0

1.125.250

1.125.250

0

0

0

241.100

0

0

0

0

241.100

241.100

0

0

0

156.500

0

0

0

0

156.500

156.500

0

0

0

154.000

0

0

0

0

154.000

154.000

0

0

0

75 500

0

0

0

0

75 500

75 500

0

0

U

74 000

0

0

0

0

74 000

74 000

0

0

81 000

0

0

0

Oi       81 000

81 000

0

0

n

80 000

0

0

0

0

80 000

80 000

0

0

10.000

0

0

0

0

10.000

10.000

0: o

0

0

0

0

0

0

0

0

0

i 0

0

5 000

0

0

0

0

5 000

5.000

0

c

0

0

0

0

0

0

0

C

0

0

0

Nr.crt . crt

i

DENUMIREA OBIECTIVULUI data începerii execuției nr si data acord MF

Valoare inițiala

Valoare totala actualizata

Amenajare parcare subterana cartier Ostroveni in mun Rm Va Ic ea

5 000

5 000

din care C+ M

0

0

i c

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

1.016.650

1.016.650

!

clin care C+M

141.100

141.100

C1,Achiziții de imobile

0

0

C2. Dotări independente

512.300

512.300

L

C3. Consolidări

145.000

145.000

din care C+M

141.100

141.100

! 13

Dezafectarea parțiala a stâlpilor de iluminat pe străzile Calea lui Traian si Tudor Vladimirescu

07 500

67 500

din care C+M

65 000

65 000

Reabilitare rețea iluminat public bdl Tudor Vladimirescu

77 500

77 500

din care C+M

76 100

76 100

C4. Chelt. de proiectare pt. elab. SPF si SF

359.350

359.350

C5. Majorare capital

0

0

Cap. 74.02. Protecția Mediului

181.000

181.000

din care C+M

0

0

i A

LUCRĂRI IN CONTINUARE

0

0

din care C+M

0

0

; b

LUCRĂRI NOI

0

0

din care C+M

0

0

; C

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

181.000

181.000

din care C+M

0

0

C1.Achiziții de imobile

0

0

C2. Dotări independente

0

0

I

C3. Consolidări

0

0

din care C+M

0

0

C4 Chelt. de proiectare pt. elab. SPF si SF

81.000

81.000

C5. Majorare capital

100.000

100.000

Cap. 84.02. Transport urban

67.419.437

80.183.963

din care C+M

48.416.410

61.134.255

A

LUCRĂRI IN CONTINUARE

24.408.500

24.408.500

din care C+M

10.773.910

10,773.910

*

Sistem de manaq. ai traficului in mumie Rm Valcea

18 408 500

18 408 500

din care C+M

4 833 910

4 033 910

Pasaj pietonal suprateran str. Raureni

2 000 000

2 000 000

din care C+M

1 980 000

1.980 000

17

Subtraversare pietonala intersecția Calea lui Traian cu str Dacia

2.000 000

2 000 QOO

din

1 980 000

1 980 000

■ 3

Subtraversare p letona la bd. Tineretului - Complex Hermes - Piața Ost ro veni

2 000 000

2.000 000

din care C+M

1 980 000

1 980 000

B

LUCRĂRI NOI

33.198.450

33,198.450

din care C+M

32.370.450

32.370.450

ia

Reorganizarea si amenajarea spațiului public central din mun Rm Valcea

31 198 450

31 198 450

din care C+M

30.390 450

30 390.450

Artera de legătură intre bd N Balcescu si bd Tineretului, inclusiv rampele aferente pasajului suprateran

2 000 000

2 000 000

din care C+M

1 980.000

1 980.000

c

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

9.812.487

22.577.013

din care C+M

5.272.050

17.989.895

C1.Achiziții de imobile

0

0

C2. Dotări independente

0

0

C3. Consolidări

7.943.387

22.577.013

din care C+M

5.272.050

17.989.895

"1

Lărgire carosabil si pietonal Calea lui Traian

3 568 723

3.568 723

Realizat pana la 31 dec.

2012

Cheltuieli totale 2013

FINAN7ATEDiN

Ga pa ci tatf

Ter men l

PI F

Sur se pro prii

Cred banc int

Cred banc ext *

Alte surse constituite potrivit legii **

Total alocații bugetare

din care: De ta

bugetul local

Contrib. de la buget Stat

0

5 000

0

0

0

0

5 000

5.000

0

IJ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

u

0

55,981

958.750

0

0

0

0

958.750

958.760

0

oi

0

54.666

87.100

0

0

0

0

87.100

87.100

0

0

oi

d

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ol

d

512.300

b

0

0

0

512.300

512.300

0

0

Of

55,981

87.100

0

0

0

0

87.100

87.100

0

0

0

54.666

87.100

0

0

0

0

87.100

87.100

0

0

0

34.666

11.000

0

0

0

0

11 000

11 000

Q

Q

Q

54.666

11.000

0

0

0

0

11 00G

11 000

0

0

0

1.315

76 100

0

0

0

0

76.100

76 100

0

0

0

0

76.100

0

0

0

0

76 100

76100

0

0

0

0

359.350

0

0

0

0

359.350

359.350

0

0

0

0

0

ol

0

0

0

0

0

0

0

o

0

181.000

0

0

0

0

181.000

181.000

0

0

0

0

0

o1

0

0

0

0

0

0

0

0

d

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

181.000

0

0

0

0

181.000

î 81.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

o]

81.000

0

0

0

0

81.000

81.000

0

0

0

0

100.000

0

0

0

0

100.000

100.000

0

0

0

268.039

1.935.100

0

0

0

0

1.935.100

1.935.100

0

0

0

28.000

27.000

0

0

0

0

27.000

27.odbl

0

0

0

81.839

20.000

b"

0

0

0

20.000

20.000

0

0

oi

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

o1

81.839

5 000

0

0

0

0

5 000

5 000

n

c

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 000

0

0

0

0

5 000

5 000

0

Q

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Q

0

0

0

5 000

0

0

0

0

5 QOO

5 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 000

0

0

0

0

5 000

5 000

0

9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13.000

0

0

0

0

13.000

13,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8 000

0

0

0

0

8 060

8 000

0

0

c

0

0

0

0

0

Of              0

a

0

0

5 000

0

0

0

0

5 000

5 000

Q

0

G

0

0

0

0

0

o

0

{j

0

186.200

1.902.100

0

0

0

0;    1.902.100

1.902.100

0

0

0

28.000

27.000

0

0

0

0

27.000

27.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

186.200

33.000

0

0

0

0

33.000

33.000

0

0

0

28.000

27.000

0

0

0

0

27.000

27.000

0

0

0

28 000

28 000

0

0

0

0

28 000

28 000

0

0

1           0

bir.crt. crt

DENUMIREA OBIECTIVULUI data începerii execuției nr si data acord MP

Valoare inițiala

Valoare totala actualizata

Realizat t Cheltuieli pana la         totale

31 dec.         2013

2012

FINANȚA/

E DIN

Ca pa ci tati

Ter men P I F

Sur se pro prii

Cred , Cred

Alte surse constituite potrivit legii **

Total alocatii bugetare

din care;

De la

bugetul local

Contrîb. de la buget Stat

banc int,

banc ext. *

din care C+M

1.439 995

1.439.995

28.000        27.000

0

0

0

0

27 000

27 000

6

0

22

Reabilitarea pod peste râul Olt

4.374 664

19.008 290

158.200         5.000

0

0

0

0

5 000

5.000

o

0

O

din care C+M

3.832.055

16.549 900

o|              0

0

0

0

0

0

0

Ol 0

0

C4. Chelt. de proiectare pt. elab. SPF si SF

1.869.100

0

0|     1.869.100

0

0

0

0

1.869.100

1.869.100

0

0

0

C5. Majorare capital

0

0

0|              0

0

0

o

0

0

0

0

0

0

Primar

Ing Emilian Franci)


Viceprimar

Gigi Ion Matei


Director Economic

Ec lonLep/fat


Director Investiții

Ing Livid Miftode


Set serviciul Investiții

Ing. Corina Toma


Municipiul Rm. Valcea

C.U.L 2540813


LISTA PROVIZORIEpoziția "Alte cheltuieli de investiții" defalcate pe categorii de repartizata pe capitole de cheltuieli - Total alo

Nr. crt

Nominalizarea achiz. de bunuri si a altor chelt. de investitii

UM

CANTITATE

Valoare

PLATI EFECTUATE

Nr. st data doc.

Suma

0

1

2

3

4

5

6

TOTAL GENERAL

4.094.390

Din care C+M

189.800

l

ACHIZIȚII IMOBILE

0

(1

DOTĂRI INDEPENDENTE

1.312.240

Cap. 51.02 Ăutoritati publice

168.400

1

Șist, integrat de management (ISO 9001,14001, OHSAS 18001,27001) si consultanta

buc

1

4.000

2

Upgradare aplicație Docmanager

buc

1

12.500

3

Program baza de date urbanism

buc

1

19.000

4

Alicatie registru agricol

buc

1

25.000

5

Aplicație soft gestiunea Patrimoniului

buc

1

71.000

6

Server aplicație contabilitate

buc

1

15.000

7

Camera video - filme documentare

buc

1

16.900

8

Calculator accesare PUG

buc

1

5.000

Cap. 61.02 - Ordine Publica si siguranța naționala

18.300

9

Licențe de operare ANPR - Politia Locala

buc

4

18.300

Cap.67.02-Cultura, recreere si religie -TOTAL

613.240

10

Instrumente muzicale Filarmonica "Ion Dumitrescu", din care:

8,000

Flaut in C

buc

1

8.000

11

Instalație de climatizare - Sala de concerte Filarmonica Ion Dumitrescu

buc

1

105.200

12

Achiziții echipamente -locuri de joaca, iclusiv montaj

buc

1

40

13

Sistem digital de proiecție 3D - Cinema Ostroveni

489.000

14

Statuie in bronz - bust Spiru Haret

buc

1

11.000

Cap,70.02. Locuințe,serv.si dezv.publica

512.300

15

Lămpi iluminat public cu leduri - DADP

buc

28

75.000

16

Autoutili. cu tract 4x4 cu echîp. speciale

buc

1

60.500

17

Usi batante Hala Centrala

7.800

18

Buldoescvator DADP

buc

1

369.000

III.

CONSOLIDĂRI

198.800

din care C+M

189.800

Cap. 65.02. INVATAMANT

78.700

Din care C+M

75.700

19

Amenajare scări de incendiu aferente mansardelor nou constr la unit invatamant

buc

6

64.000

din care C+M

61.000

20

Reabilitare si amenajare SAM Colegiul teh. Energetic

buc

1

14.700

din care C+M

14.700

Cap.70.02. Locuințe,serv.si dezv.publica

87.100

din care C+M

87.100

21

Dezafectarea parțiala a stâlpilor de iluminat pe străzile Calea lui Traian si Tudor Vladimirescu

11.000

din care C+M

11.000

22

Reabilitare rețea iluminat public bdl. Tudor Vladimirescu

76.100

din care C+M

76.100

Cap.84.02 Transport urban

33.000

din care C+M

27.000

23

Lărgire carosabil si pietonal Calea lui Traian

buc

1

28.000

din care C+M

27.000

24

Reabilitarea pod peste râul Cit

buc

l

5.000

din care C+M

0

Nr. crt.

Nominalizarea achiz. de bunuri si a altor chelt de investiții

UM

CANTITATE

Valoare

PLATI EFECTUATE

Nr. si data doc.

Suma

0

1

2

3

4

5

6

IV.

CHELTUIELI DE PROIECTARE pL elab.st. de pretez., fezabilitate a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor

2.483.350

Cap. 65.02. Invatamant

3.000

25

Amenajare scări de incendiu aferente mansardelor nou constr la unit invatamant

buc

1

3.000

Cap.67.02- Cultura, recreere si religie -TOTAL

70.900

26

Servicii de consultanta pentru elaborarea planului de afaceri aferent proiectului "Reabilitare si modernizare Baza de agrement Ostroveni in mun. Rm. Valcea"

buc

1

9.500

27

Documentație pentru obținere autorizație constr. locuri de joaca, inclusiv taxe avize, acorduri

buc

1

4.300

28

înlocuire conducta apa sarata - ștrand Ostroveni

buc

1

57.100

Cap.68.02- Asigurări,asist sociala

100.000

29

Cămin de batrani -corp A transf în loc sociale

buc

1

100.000

Cap.70.02. Locuințe,serv.si dezv. publica

359.350

30

Servicii de consultanta privind elaborarea Cererii de Finanțare pt. reabilitarea termica a unui număr de 30 blocuri de locuințe in mun. Rm. Valcea, inclusiv documentația suport, prin POR AXA 1.2- Sprijinirea investițiilor in eficienta energetica a blocurilor de locuințe

buc

1

83.000

31

Elaborare documentatii tehnico-econmice pt. reabilitarea termica a unui număr de 30 blocuri de locuințe in mun. Rm.

Valcea, prin POR AXA 1.2 - Sprijinirea investițiilor in eficienta energetica a blocurilor de locuințe

buc

1

83.000

32

Reactualizare PUZ Central

buc

1

15.000

33

Elaborare PUG municipiul Rm. Valcea, inclusiv avize aferente

buc

1

80.000

34

Studiu hidro-geotehnic pe terenul situat in Ostroveni, str. Ion Creanga, pe care urmeaza a fi amenajat un Cimitir public

buc

1

3.100

35

Amenajare Cimitir Feteni

buc

1

80.000

36

Extindere rețea iluminat exterior str.Ostroveni - Rm. Valcea

buc

1

5.500

37

Amenajare grup sanitar Catedrala Ostroveni

buc

1

3.750

38

Ridicare topo albie rau Olanesti (pentru proiect renaturare zona)

buc

1

6.000

Cap. 74.02. Protecția Mediului

81.000

39

Documentație tehnico-economica privind construirea unei capacitati de producere a energiei electrice prin valorificarea resurselor energetice regnerabile - Parc fotovoltaic

buc

1

81.000

Cap.84.02 Transport urban

1.869.100

40

Subtraversare pietonala intersecția Calea lui Traian cu str. Regina Maria

buc

1

0

41

Subtraversare pietonala intersecția Calea lui Traian cu str. General Magheru

buc

1

100.000

42

Subtraversare pietonala bd. Tineretului - Complex Hermes -Piața Ostroveni

buc

1

80.000

43

Subtraversare pietonala intersecția Calea lui Traian cu str. Dacia

buc

1

60.000

44

Amenajare parcare subterana cartier Ostroveni, in mun. Rm. Valcea

buc

1

80.000

45

Reorganizarea si amenajarea spațiului public central din mun Rm. Valcea

buc

1

1.170.000

46

Artera de legătură intre bd N Balcescu si bd Tineretului, inclusiv rampele aferente pasajului suprateran

buc

1

175.000

47

Artera de legătură intre bd. N Balcescu cu str M.V. Popescu, inclusiv sens giratoriu

buc

1

5.000

48

Pasaj pietonal suprateran str. Raureni

buc

1

20.000

Nr. crt.

Nominalizarea achiz. de bunuri si a altor chelt. de investitii

UM

CANTITATE

Valoare

PLATI EFECTUATE

Nr. si data doc.

Suma

0

1

2

3

4

5

6

49

Reabilitare str. Ostroveni (2800 m)

buc

1

90.500

50

Modernizare intrarea Episcop Inochentie (250 m)

buc

1

8.500

51

Modernizare str. Ctin Stanciulescu (370 m)

buc

1

12.500

52

Modernizare str. Prunului (924 m)

buc

1

31.000

53

Modernizare str. Poenita (130 m)

buc

1

4.500

54

Modernizare str Dtru Zaganscu (160m) si adiacente (A. Muresianu - 260 m, T Stefanescu - 240 m)

buc

1

22.100

55

Artera de legătură intre str. Gib Mihaescu si str. Libertății, in prelungirea bd. Tineretului

buc

1

10.000

V

MAJORARE CAPITAL

100.000

Cap. 74.02. Protecția Mediului

100.000

56

Capital Social înființare, firma - energii alternative

100.000
Primar          1 (l             Viceprimar

Ing. Emilian Francu 1;            Gigi Ion Matei

rtxX

Director Investiții                          J

Ing. Liviu IWftode

Director Economic

Ec. Ion Lepadat

Sef Serviciu investitii

Ing. Corina Toma
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI RM.VALCEA

LISTA PROVIZORIE A OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Nr crt

DENUMIREA OBIECTIVULUI

Valoare totala aprobata

Valoarea totala actualizata

Realizat

decontat total

,2012

Cheltuieli totale pt.2O13

Surse proprii

Credite banca re interne

finanțate din

Ca pa citati; Dn(mm); L(m)

Termen PIF

Credite bancare externe

Alte surse const. potrivit

Total aloc, buget

De la bugetul local (FOND IID)

pe seama transf. de la bug. de stat

TOTAL din care C + M

48420

41387

48420

41387

1453 0

43970

41387

0 0

0 0

0

0

0 0

0

0

43970

41387

O 0

1

LUCRĂRI DE CANALIZARE din care C + M

46350

41387

46350

41387

1453 0

41900

41387

0 0

0

0

0

0

0 0

0 0

41900

41387

0 0

2

A. Lucrări in continuare din care C+M

46350

41387

46350

41387

1453 0

41900

41387

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

41900

41387

0

0

3

Rețea canalizare menajera pe străzile . adiacente str.A. Sacerdoteanu C+M

46350

41387

46350

41387

1453

41900

41387

0

0

0

0

0

41900

41387

0

0

Dn250; 94m

2013

4

B. Lucrări noi din care C+M

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

5

C.AIte chelt. de investitii - TOTAL din care C+M

2070

0

2070 0

0

0

2070

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2070

0

0

0

6

CI ACHIZIȚII IMOBILE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

C2 DOTĂRI INDEPENDENTE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

C3 CONSOLIDARI-Total din care C+M

0

0

r

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

C4 Chelt. de proiectare pt. elab.st. de prefez., fezabilitatea proiect.si a altor studii aferente obiectivelor

2070

2070

0

2070

0

0

0

0

0

2070

0

2013Dir.Inv.Ach iz. Publice


ing. Liviu Miftode


Sef.Serv.Investiții Publice


ing.Corina Toma


Municipiul Rm Valcea

C.U.I. 2540813

Nr...........................ANEXA nr. 1 b)


CL nr.


Arii

LISTA pr<

/* /

\ -K

r t / i&Jo c:      (uffiăp

SrfilnJ ic

o ’lXi’W

jțjRfJI    Im

țfeJfJfl'      /w

eaj 1 i       -


4013, defalcate pe categorii de bunuri, et local

poziția "Alte cheltuieli de investitii" pentru obiectivele de investitii finanțate dr dotări independente repartizata pe capx

Nr. crt.

Nominalizarea achiz. de bunuri si a altor chelt. de investiții

UM

CANTITATE

Valoare

PLATI EFECTUATE

Nr.data doc.

Suma

0

1

2

3

4

5

6

I.

ACHIZIȚII IMOBILE

0

II

DOTĂRI INDEPENDENTE

III

CONSOLIDĂRI

0

IV.

Chelt. de proiectare pt. elab.st. de pretez., fezabilitate a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor

2070

1

Proiectare Rețea canalizare menajera pe străzile adiacente str.A. Sacerdoteanu

2070

V.

MAJORARE CAPITAL

0

TOTAL GENERAL

2070

Din care C+M

0


PRIMA/jj----

Ing.E/nHian Francu


DIR. DIR. E

Ec.Ion LepaDIR.INVESTIȚII, ACHIZIȚII PUBLICE Ing. Liviu Miftode


SEF, SERV.INV.PUBLICE

Ing. Cori na Toma


DIRECȚIA INVESTIȚII, ACHIZIȚII PUBLICE SERVICIUL INVESTIȚII PUBLICE


LISTA PROVIZORIE


ccrrarm CUG 18/2009 - Reabilitarea termica a blocurilorFa

OzZ


șNr, h.:i r

DENUMIREA OBIECTIVULUI data începerii execuției or si data acord MF

Valoare inițiala

Vafoare totala actualizata

Realizat pana ia 31 dec.

2011

Cheltuieli

il'il£ iV^TE D I H

p3

Ci

tab

Ter|

rnen

P i F

2012

Sur

ptO prii

Cred banc ini.

Cred brsnc cxt.

Alte surse constituite potrivit legii

Totai alocatii bugetare

din care: De la bugetul local

Con tuci.

de la hug. de stat

TOTAL

6106951

6106951

621661

1406780

0

0

O

364520

1042260

1042260

0

0

___0

din care C+M

5323847

S323847

608258

1246990

0

0

0

364520

882470

882470

0

0

0

C.1 .Achiziții de imobile

0

0

0

0

0

0

o

0

0

0

0

0

0

C. 2. Do tari independente

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C.3.Con solidari - TOTAL

5957951

5957951

821861

1257780

0

0

0

364520

893260

893260

0

0

0

din care C+M

5323847

5323847

608258

1246990

0

0

0

364520

882470

882470

0

0

0

Cap.70.02.Locuințe,servicii si dezv.publ.

5957951

5957951

621661

1257780

0

0

0

364520

893260

893260

0

0

0

din care C+M

5323847

5323847

808258

1246990

0

0

0

364520

882470

882470

0

0

0

12.

Reabil.. termica bloc 124

364407

364407

144112

13823

0

0

0

13823

0

0

0

0

0

din care C+M

328905

328905

141704

13823

0

0

0

13823

0

0

0

0

0

13,

Reabil.. termica blocD1-5

605136

605136

242472

22713

0

0

0

22713

0

0

0

0

0

din care C+M

553382

553382

238565

22713

0

0

0

22713

0

0

0

0

0

14.

Reabil.. termica bloc D1-6

598664

598664

231881

20598

0

0

0

20698

0

0

0

0

0

din care C+M

550902

550902

227989

20598

0

0

0

20598

0

0

0

0

0

15.

Reabil.. termica bloc I

452577

452577

410

219249

0

0

0

62181

157068

157068

0

0

0

din care C+M

413801

413801

0

218559

0

0

0

62181

156378

156378

0

0

0

16.

ReabiL. termica bloc31/A

597692

597692

410

85613

0

0

0

17328

68285

68285

0

0

0

din care C+M

502864

502884

0

85613

0

0

0

17328

68285

68285

0

0

0

17.

Reabil.. termica bloc 31/B

592008

592008

410

221623

0

0

0

68200

153423

153423

0

0

0

din care C+M

497664

497664

0

221623

0

0

0

68200

153423

153423

0

0

0

13.

Reabil.. termica bloc31/C

595971

595971

410

246981

0

0

0

68603

178378

178378

0

0

0

din care C+M

501421

501421

0

246141

0

0

0

68603

177538

177538

0

0

0

19.

Reabil.. termica b!ocS13

700285

700285

683

143176

0

0

0

20168

123008

123008

0

0

0

din care C+M

643207

643207

0

143176

0

0

0

20168

123008

123008

0

0

0

20.

Reabil.. termica bloc S19

888712

868712

463

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

din care C+M

803944

803944

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21.

Reabil.. termica bloc S33/3

574049

574049

410

275554

0

0

0

70906

204648

204648

0

0

0

din care C+M

527757

527757

0

274744

0

0

0

70906

203838

203838

0

0

0

22.

Reabil.. termica bloc 51A

650

650

0

650

0

0

0

0

650

650

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0          0

0

0

Nr. cri

DENUMIREA OBIECTIVULUI -data începerii execuției

nr si data acord MF

Valoare inițiala

Valoat totala actualizata

Realizat pana la 31 dec.

2011

23.

Reabil.. termica bloc 113

600

600

0

din care C+M

0

0

0

24.

Reabil.. termica bloc 129

600

600

0

din care C+M

0

0

0

25.

Reabil.. termica bloc 130

600

600

0

din care C+M

0

0

0

26.

Reabil.. termica bloc 131

600

600

0

din care C+M

0

0

0

27.

Reabil.. termica bloc R4

600

600

0

din care G+M

0

0

0

28.

ReabiL. termica bloc 5

600

600

0

din care C+M

0

0

0

29.

Reabil.. termica bloc C12

600

600

0

din care C+M

0

0

0

30.

Reabil.=.termica bloc A1

600

600

0

din care C+M

0

0

0

31.

Reabil...termica bloc RSbis

600

600

0

din care C+M

0

0

0

32.

Reabil...termica bioc H2

600

600

0

din care C+M

0

0

0

33.

Reabil...termica bloc S3

600

600

0

din care C+M

0

0

0

34

Reabil...termica bloc 22 Decembrie

600

600

0

din care C+M

0

0

0

35.

Reabil...termica bloc 132

600

600

0

din care C+M

0

0

0

36.

Reabil.-.termica bloc S1

0

0

0

din care C+M

0                0

0

C.4.Chelt. Proiectetab.SPF.SF si alte....

149000

149000

0

1.

Reabil.. termica bloc 51A

5220

5220

0

2-

Reabil.. termica bloc 113

5500

5500

0

3.

Reabil.. termica bloc 129

2800

2800

0

4.

Reabil.. termica bloc 130

2300

2800

0

5.

Reabil.. termica bloc 131

2800

2800

0

6.

Reabil.. termica bloc R4

2800

2800

0

7.

Reabil.. termica bloc 5

15260

15260

0

Cheltuieli

2012

FINANȚAT .IN

Ca

pa ci

ta ti

Terj men PI F

Sur se pro prii

Cred banc int

Cred banc ext.

Alte surse constituite potrivit legii

Total aiocatii bugetare

din care: De la bugetul local

Contrîb. de la bug. de stat

600

0

0

0

0

600

600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

600

0

0

0

0

600

600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

600

0

0

0

0

600

600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

600

0

0

0

0

600

600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

600

0

0

0

0

600

600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

600

0

0

0

0

600

600

0

0

0

o

0

0

0

0

0

0

0

0

0

600

0

0

0

0

600

600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

600

0

0

0

0

600

600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

600

0

0

0

0

600

600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

600

0

0

0

0

600

600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

600

0

0

0

0

600

600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

600

0

0

0

0

600

600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

600

0

0

0

0

600

600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

149000

0

0

0

0

149000

149000

0

0

0

6220

0

0

0

0

6220

5220

0

0

0

5500

0

0

0

0

5500

5500

0

0

0

2800

0

0

0

0

2800

2800

0

0

0

2800

0

0

0

0

2800

2800

0

0

0

2800

0

0

0

0

2800

2800

0

0

0

2800

0

0

0

0

2800

2800

0

0

0

15260

0

0

0

0

15260

15260

0

0

0

Nr.

crt

DENUMIREA OBIECTIVULUI dats începerii execuției nr si data acord MF

Valoare inițiala

Valoai

totala actualizata

Realizat pana la 31 dec.

2011

Cheltuieli

2012

FINANȚAT jIN

ca pa ci tatl

Ter| men PIF

Sbr se pro prii

Cred banc int.

Cred banc ext.

Alte surse constituite potrivit legii

Total alocații bugetare

din care: De la bugetul local

Contfib. de la bug. de stat

8.

Reabil.. termica bloc €12

9240

9240

0

9240

0

0

0

0

9240

9240

0

0

0

9.

Reabil.. termica blocAI

13400

13400

0

13400

0

0

0

0

13400

13400

0

0

0

10

Reabil.. termica bloc R8bis

5550

5550

0

5550

0

0

0

0

5550

5550

0

0

0

11

Reabil.. termica bloc H2

15230

15230

0

15230

0

0

0

0

15230

15230

0

0

0

12

Reabil.. termica bloc S3

45000

45000

0

45000

0

0

0

0

45000

45000

0

0

0

13

Reabil.. termica bloc 22Decembrie

10600

10600

0

10600

0

0

0

0

10600

10600

0

0

0

14

Reabil.. termica bloc 132

12800

12800

0

12800

0

0

0

0

12800

12800

0

&

0

15

ReabiL. termica bloc S1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


Viceprimar

Gîgi ion Matei
Director invest,achiz.publice

Ing.Liviu Mirt ode
DIRECȚIA INVESTIȚII ACHIZIȚII PUBLICE

SERVICIUL INVESTIȚII PUBLICE


LISTA PROVIZORIE 201

Anexa "Lucrări de reabilitare termica la blocurile din Rnr3laHCLnr...4ZA* O2.Nrcrt.

Nominalizarea achiz. de

U.M.

Cant.

Valoare

Valoare | Plati efectua

bunuri si a altor cheltuieli de investiții

B.L.

As.propr.

fî.S.

totala Jr.si da doc.

Suma

0

1

2

3

4

5

6

7

8 9

10

TOTAL

1042260

364520

0

1406780

din care C+M

88247C

364520

0

1246990

I

ACHIZIȚII DE IMOBILE

0

0

0

0

II

DOTĂRI INDEPENDENTE

0

0

0

0

III

CONSOUDAR/-7ota/

893260

364520

0

1257780

din care C+M

882470

364520

0

1246990

Cap.70.02.Locuințe, servicii si dezv.publ.

893260

364520

0

1257780

din care C+M

882470

364520

0

1246990

12,

Reabil.. termica bloc 124

0

13823

0

13823

din care C+M

0

13823

0

13823

13,

Reabil.. termica bJocD1-5

0

22713

0

22713

din care C+M

0

22713

0

22713

14.

Reabil.. termica bloc D1-6

0

20598

0

20598

din cate C+M

0

20598

0

20598

-

15.

Reabil.. termica bloc 1

157068

62181

0

219249

din care C+M

156378

62181

0

218559

16.

Reabil.. termica bloc 31/A

68285

17328

0

85613

din care C+M

68285

17328

0

85613

17.

Reabil.. termica bloc 31/8

153423

68200

0

221623

din care C+M

153423

68200

0

221623

18.

Reabil.. termica bloc 3VC

178378

68603

0

246981

din care C+M

177538

68603

0

246141

19.

Reabil.. termica blocS13

123008

20168

0

143176

din care C+M

123008

20168

0

143176

20.

Reabil,.termica blocS19

0

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

21.

Reabil.. termica blocS33/3

204648

70906

0

275554

din care C+M

203838

70906

0

274744

22.

Reabil.. termica bloc 51A

650

0

0

650

din care C+M

0

0

0

0

23.

Reabil.. termica bloc 113

600

0

0

600

din care C+M

0

0

0

0

24.

Reabil.. termica bloc 129

600

0

0

600

din care C+M

0

0

0

0

25.

Reabil.. termica bloc 130

600

0

0

600

din care C+M

0

0

0

0

26.

Reabil.. termica bloc 131

600

0

0

600

din care C+M

0

0

0

0

27.

Reabil.. termica blocR4

600

0

0

600

din care C+M

0

0

0

0

28.

Reabil.. termica bloc 5

600

0

0

600

din care C+M

0

0

0

0

29.

Reabil.. termica blocC12

600

0

0

600

din care C+M

0

0

0

0

30.

Reabil...termica bloc Al

600

0

0

600

din care C+M

0

0

0

0

31.

Reabil...termica bloc R6 bis

600

0

0

600

din care C+M

0

D

0

0

32.

Reabii...termica bloc H2

600

0

0

600

din care C+M

0

0

0

0

33.

Reabil...termica bloc S3

600

0

0

600

din care C+M

0

0

0

0

34.

Reabil...termica bloc 22 Decern.

600

0

0

600

din care C+M

0

0

0

0

35.

Reabil.. .termica bloc 132

600

0

0

600

din care C+M

0

0

0

0

36,

Reabil...termica bloc S1

0

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

Nr.crt.

Nominalizarea achlz. de

U.M.

Cant.

Valoare

Valoare j Plati efectua

bunuri si a altor cheltuieli de investitii

B.L.

As.propr.

B.S.

totala    |r .si da

doc.

Suma

0

1

'2

3

4

5

6

7

8 9

10

IV

Cheltproiect.pt.elab.SPF.SF si a altor studii aferente obiectivei

or

149000

0

0

149000

1.

Reabil. termica bloc 51A

5220

0

0

5220

2.

Reabil. termica bloc 113

5500

0

0

5500

3.

Reabil.. termica bloc 129

2800

0

0

2800

4.

Reabil.. termica bloc 130

2800

0

0

2800

5.

Reabil.. termica bloc 131

2800

0

0

2800

6.

Reabil. termica bloc R4

2800

0

0

2800

7.

Reabil.. termica bloc 5

15260

0

0

15260

8.

Reabil.. termica blocC12

9240

0

0

9240

9.

Reabil,. termica blocA!

13400

0

0

13400

10.

Reabil. termica bloc R8 bis

5550

0

0

5550

11.

Reabil. termica bloc H2

15230

0

0

15230

12.

Reabil. termica bloc S3

45000

0

0

45000

13.

Reabil.. termica bloc 22 Decern.

10600

0

0

10600

14.

Reabil. termica bloc 132

12800

0

0

12800

15.

Reabil. tefyțiica bloc S1

0

0

0

0

Piw&J---- Viceprimar                Director econonțk k

ing. Eitiiljâh FRANCU                          Gigi Ion Matei z                 Ec.lon Lepadat^/

Director invest,achiz. publice                         i                       Sef serv.investitii publice

ing. Liviu Miftode                                  f__’                    ing. Cocina Toma

---1—1