Hotărârea nr. 40/2013

hotarirea 40 - 28 februarie 2013 - executie buget reabilitare blocuri 2012

ROMAN1A

Județul vâlcea

MUNIC1PIUL RÂMNICU VÂLCEA

CONSILIUL LOCAL


www.primariavl.ro


HOTĂRÂREA NR.40

privind aprobarea execuției de casă a bugetului "Disponibil din fonduri cu destinație specială pentru finanțarea lucrărilor de intervenție privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe”, pentru anul 2012

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 28 februarie 2013, la care participă 22 de consilieri din cei 23 în funcție ;

Luând în discuție Raportul nr. 10327 din 21.02.2013 întocmit de Direcția Economico -Financiară, prin care se propune aprobarea execuției de casă a bugetului "Disponibil din fonduri cu destinație specială pentru finanțarea lucrărilor de intervenție privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe”, pe anul 2012;

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 10/2012 prin care au fost aprobate pentru anul 2012 bugetul și lista de investiții aferentă contului 50.02.40 "Disponibil din fonduri cu destinație specială pentru finanțarea lucrărilor de intervenție privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe", în valoare de 7.343.558 lei, ce au mai fost rectificate ulterior prin hotărâri ale consiliului local, ajungând Ea valoarea de 7.303.612 lei; ținând seama de faptul că din disponibilul contului au fost efectuate plăți în valoare de 3.572.085,51 lei, rămânând astfel neconsumată suma de 1.205.701,80 lei, disponibil ce se reportează în bugetul pentru anul 2013;

în temeiul prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe, ale Normelor de aplicare a acesteia, aprobate prin Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr.540/2009 și ale Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.36, alin.(2), art.45, alin.(2) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aprobă execuția de casă pe anul 2012 a bugetului pentru contul 50.02.40 "Disponibil din fonduri cu destinație specială pentru finanțarea lucrărilor de intervenție privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe”, cu o valoare de 4.523.121,27 lei la partea de încasări și 3.572.085,51 lei la partea de plăți, rămânând neconsumată suma de 1.205.701,80 lei, disponibil în contul de trezorerie, sumă ce se reportează în bugetul pe anul 2013 pentru aceeași destinație.

(2) Structura detaliată a execuției aprobată conform alin.(1) este prezentată în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire:

  • - Direcției Economico-Financiare;

  • - Direcției Investiții și Achiziții Publice;

  • - Direcției Evidență Patrimoniu, Cadastru și Servicii Publice.

privind execuția de casă la data de 31.12.2012 a contului “DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINAȚIE SPECIALA PENTRU FINANȚAREA LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE PRIVIND CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE”

Nr.

crt.

Denumire indicator

Cod buget

BUGET 2012

Realizat 2012

TOTAL VENITURI

7,303,612.00

4,777,787.31

din care:

1

Disponibil in sold la 31.12.2011

254,666.00

254,666.04

2

Ministerul Dezvoltării Regionale și Locuințelor

36.11.50

1,598,030.00

249,628.63

3

Bugetul Local

36.11.50

3,153,500.00

3,153,500.00

4

Asociații de Proprietari

36.11.50

1,302,526.00

125,102.64

5

Sume din TVA pt echilibrare

35.11.50

994,890.00

994,890.00

TOTAL CHELTUIELI

7,303,612.00

3,572,085.51

din care:

6

Alte active fixe

71.01.30

7,303,612.00

3,572,085.51

SOLD             H

0.00

1,205,701.80

DIRECTOR EXECUTIV,                  ȘEF SERV. CONTABILITATE,

Ec. lor\Lecțădat                                 Ec. GeorJjeta Pripas