Hotărârea nr. 4/2013

Hotarirea 4 - 11 ianuarie 2013 - scoatere definitiva din fond forestier a unui teren budul Dem Radulescu

ROMÂNIA

Județul vâlcea

Municipiul râmnicu vâlcea Consiliul Local


HOTĂRÂREA NR. 4

privind scoaterea definitivă din fondul forestier național, cu compensare, a unui teren proprietatea municipiului Râmnicu Vâlcea

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință extraordinară la data de 11 ianuarie 2013, la care participă 21 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr. 757 din 08.01.2013, întocmit de Direcția Evidență Patrimoniu, Cadastru și Servicii Publice prin care se propune scoaterea definitivă din fondul forestier național, cu compensare, a terenului în suprafață de 19.963 mp, situat în municipiul Râmnicu Vâlcea, strada Ostroveni, având numărul cadastral 41115 și înscris în Cartea Funciară nr. 41 115 a municipiului Râmnicu Vâlcea, precum și oferirea în compensarea suprafeței de 19.963 mp, pentru împădurire, a suprafeței totale de 110.848 mp, situată în Râmnicu Vâlcea, punctul Fețeni;

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură cu amendamentul de completare a alin.(2) al art.2, amendament care se regăsește în raportul comisiei de avizare;

Având în vedere că din suprafața afectată de realizarea obiectivului de investiții "Prelungire B-dul Tineretului spre sud, cu B-dul Dem Rădulescu de la intersecția cu strada Ostroveni pînă la intersecția cu DN 67", pentru suprafața de 13793 mp, ce a aparținut domeniului public al statului, aflat în administrarea ROMSILVA, a fost obținut, conform prevederilor legale, Ordinul de aprobare a scoaterii definitive din fondul forestier național, cu compensare, în prezent această suprafață fiind în proprietatea publică a municipiului și înscrisă în Cartea funciară nr. 41234, iar pentru suprafața de 19963 mp dobândită în proprietate de către municipiu, prin expropriere pentru cauză de utilitate publică a fost transmisă Ministerului Mediului și Pădurilor, documentația prevăzută de Ordinul Ministerului Mediului și Pădurilor nr. 924/2011 pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a echivalenței valorice a terenurilor și de calcul al obligațiilor bănești pentru scoaterea definitivă sau ocuparea temporară a terenurilor din fondul forestier național, în vederea emiterii Ordinului Ministrului, privind aprobarea scoaterii definitive cu compensare anticipată;

Ținând seama de adresa înregistrată ia Primăria municipiului sub nr. 488/07.01.2013 prin care Direcția Generală Păduri din cadrul Ministerului Mediului și Pădurilor a solicitat completarea documentației cu acordul proprietarului, respectiv Hotărârea Consiliului Local pentru scoaterea definitivă din fondul forestier național, cu compensare, a suprafeței respective, cu precizarea că acest teren nu este în litigiu sau că se încadrează în prevederile art. 37 alin.(1) lit.d) din Legea nr. 46/2008- Codul Silvic, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.37 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.36, alin.(2), art. 45, alin.(3) și art.115 din Legea nr. 215/2001, privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind 20 de voturi “pentru” din numărul membrilor Consiliului Local prezenți pentru proiectul de hotărâre completat cu amendamentul comisiei nr.4,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă scoaterea definitivă din fondul forestier național, cu compensare, a terenului în suprafață de 19963 mp, situat în municipiul Râmnicu Vâlcea, strada Ostroveni, afectat de realizarea obiectivului de de investiții "Prelungire B-dul Tineretului spre sud, cu B-dul Dem Rădulescu de la intersecția cu strada Ostroveni pînă la intersecția cu DN 67" având numărul cadastral 41115 și înscris în Cartea Funciară nr. 41115 a municipiului Râmnicu Vâlcea, identificată prin Planul de amplasament și delimitare - Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre; Terenul în suprafață de 19963 mp nu face obiectul niciunui litigiu.

Art.2. (1) Se oferă în compensarea suprafeței de 19963 mp descrisă Ea art. 1, pentru împădurire, suprafața totală de 110848 mp, situată în Râmnicu Vâlcea, punctul Fețeni, compusă din două suprafețe, după cum urmează:

  • a) suprafața de 41848 mp având numărul cadastral 40883 și înscrisă în Cartea Funciară nr. 40883 a municipiului Râmnicu Vâlcea, identificată prin Planul de amplasament și delimitare - Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre;

  • b) suprafața de 69000 mp având numărul cadastral 39423 și înscrisă în Cartea Funciară nr. 39423 a municipiului Râmnicu Vâlcea, identificată prin Planul de amplasament și delimitare - Anexa nr. 3 la prezenta hotărâre.

  • (2) Cele două suprafețe de teren oferite în compensare conform alin. 1) sunt limitrofe fondului forestier național, au destinație agricolă (pășuni), nu fac parte din fondul forestier național, nu sunt limitrofe perdelelor forestiere de protecție, îndeplinind cerințele prevăzute de art.37, alin.(3) - (6) din Legea 46/2008 -Codul Silvic, cu modificările și completările ulterioare. Aceste suprafețe de teren rămân proprietatea municipiului.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire:

  • - Direcției Evidență Patrimoniu, Cadastru și Servicii Publice;

  • - Direcției Economico - Financiare;

  • - Direcției Investiții și Achiziții Publice;

  • - Direcției Programe Externe;

  • - Direcției Silvice Vâlcea.