Hotărârea nr. 39/2013

hotarirea 39 - 28 februarie 2013 - executie buget 2012 fond IID

ROMÂNIA

Județul vâlcea

Municipiul râmnicu Vâlcea

CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂREA NR.39

privind aprobarea execuției pentru bugetul Fondului de întreținere, înlocuire și Dezvoltare (IID) pe anul 2012

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 28 februarie 2013, la care participă 22 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr. 10298 din 20.02.2013 întocmit de Direcția Economico-Financiară, prin care se propune aprobarea contului de execuție pentru bugetul Fondului de întreținere, înlocuire și Dezvoltare (IID) pe anul 2012;

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură;

Având în vedere că prin Hotărârea Consiliului Local nr. 45/2012 a fost aprobat bugetul pentru Fondul IID pe anul 2012 - Măsura ISPA nr,2004/RO/16/P/PE/002 cu o valoare totală de 29.330.108,10 lei, din care 2.381.108,10 lei, disponibil la data de 1 ianuarie 2012, ce a fost rectificat prin hotărârea nr. 267/116/2012, ajungând la valoarea 9.634.918,10 lei;

în temeiul prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 198/2005, privind constituirea, alimentarea și utilizarea Fondului IID pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistență financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene, cu modificările și completările ulterioare, și ale Memorandumului de Finanțare încheiat între Guvernul României și Comisia Europeană, privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Pre-aderare pentru măsura ISPA nr.2004 RO 16 P PE 002 "Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a stației de epurare Râmnicu Vâlcea", ratificat prin Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.622/2005;

în conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.36, alin.(4), lit.a), art.45, alin.(2) și art.115 din Legea nr.215/2001, privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aprobă execuția de casă pentru bugetul Fondului de întreținere, înlocuire și Dezvoltare (IID) pe anul 2012, conform anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Lista obiectivelor de investiții finanțate din Fondul IID în anul 2012, precum și sumele alocate/consumate pentru fiecare obiectiv în parte sunt prevăzute în anexa nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Disponibilul din contul bugetului Fondului IID la data de 31 decembrie 2012, format din excedentul anului 2012, în valoare de 887.444,00 lei se reportează în bugetul Fondului IID pe anul 2013.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi dusă la îndeplinire:

  • - Direcției Economico - Financiare;

  • - Direcției Investiții și Achiziții Publice;

  • - S. C. APAVIL S.A.

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Gheorghe NIIHĂILESCU^


    SECRETAR MUNICIPIU, jurist Trona MIHÂESCU


Râmnlcu Vâlcea, 28 februarie 2013

MUNICIPIUL RM.VALCEA


DIRECȚIA ECONOMICO-FINANCIARA


pe anul 2012

Nr, crt.

Denumire indicator

Cod buget

Prevederi

2012

Realizări 2012

TOTAL BUGET

9,634,918.10

5,980,873.33

1

Disponibil in sold

2,381,108.10

2,381,108.10

TOTAL VENITURI

7,253,810.00

3,599,765.23

2

Dobanda

31.11

4,000.00

3,832.97

3

Total

36.11

7,249,810.00

3,595,932.26

4

Impozit profit

36.11.50

436,000.00

880,070.00

5

Redeventa din contr.de conces.a serv

36.11.50

179,000.00

181,052.26

6

Cota IID de încasat

36.11.50

6,100,000.00

2,000,000.00

7

Sume din TVA pentru echilibrare

36.11.50

534,810.00

534,810.00

8

TVA de recuperat de la bugetul statuii

36.11.50

0.00

0.00

TOTAL CHELTUIELI

6,350,000.00

5,093,429.33

CHELTUIELI CURENTE

2,200,000.00

1,351,111.08

TITLULUI DOBÂNZI

30

2,200,000.00

1,351,111.08

9

Dobânzi aferente datoriei publice exte

30.02

2,200,000.00

1,351,111.08

10

Dobânzi aferente datoriei publice exte

30.02.02

2,200,000.00

1,351,111.08

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

0.00

0.00

11

TVA de plata

55.01.18

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

3,300,000.00

2,901,603.18

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

3,300,000.00

2,901,603.18

12

Active fixe

71.01

3,300,000.00

2,901,603.18

13

Alte active fixe

71.01.30

3,300,000.00

2,901,603.18

TITLUL XVI

81

850,000.00

840,715.07

14

Rambursare credit extern

81.01

850,000.00

840,715.07

15

Rambursare credit extern

81.01.05

850,000.00

840,715.07

REZERVE

91

3,284,918.10

887,444.00

REZERVE - SOLD FINAL

91.11

3,284,918.10

887,444.00

Viceprimar, Ec. Gigi Ion Matei


Sef Servicii/Contabilitate, ec, Geroraeta.Pripas


Anexa nr. 2 la raport

Nr. crt

Denumire obiectiv

Suma alocata 2012

Plati efectuate 2012

Sume necheltuite

A. INVESTIȚII OBLIGAT LUCRĂRI DE ALIMENTARE

ORII = CU APA

1

Rețea apa str.Republicii

0.00

0.00

0.00

2

Rețea apa strada Ioana Radu

2,225.00

1,538.68

686.32

3

Rețea apa Col.Nuci (D110-D200)

5,217.00

5,216.68

0.32

4

Rețea apa strada Zorilor

0.00

0.00

0.00

5

Rețea apa zona Buda -Poeni St.Voc

521,704.00

521,702.72

1.28

6

Rețea apa str. Aranghel

16,849.00

16,742.92

106.08

B. INVES' LUCRA

riTII OBLIGAT Rl DE CANALE

ORII ZARE

7

Rețea canal menaj Buda -Poenari

1,836.00

1,835.53

0.47

8

Rețea canalizare str. Zorilor

0.00

0.00

0.00

9

Rețea canalizare str.Sacerdoteanu

271,797.00

261,114.06

10,682.94

10

Rețea canalizare str.Stirbei Vodă

104,007.00

0.00

104,007.00

11

Rețea canal menajera str.C.Dalban

0.00

0.00

0.00

12

Ret.canal.menj str.adiac A.Sacerd

106,365.00

1,002.59

105,362.41

13

Proiect, ret ca nai. menaj str ad

20,000.00

450.00

19,550.00

C. CHELT

UIELI NEELIGI

BILE

14

Reabilitare sist. de alim. cu apa si canalizare si st. epurare (ISPA)

2,250,000.00

2,092,000.00

158,000.00

TOTAL

3,300,000.00

2,901,603.18

398,396.82

Viceprimar, ec. Gigi Ion Matei

Director Executiv, ec. Ion Lfepădat