Hotărârea nr. 38/2013

hotarirea 38 - 28 februarie 2013 - executie buget autofinantat unitati de invatamant si institutii de cultura

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA

Consiliul localHOTĂRÂREA NR.38

privind aprobarea execuției bugetului activităților autofinanțate la unitățile de învățământ și instituțiile de cultură pentru anul 2012

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 28 februarie 2013, la care participă 22 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr.10115 din 20.02.2013 întocmit de Direcția Economico-Financiară, prin care se propune aprobarea execuției bugetului activităților autofinanțate la unitățile de învățământ și instituțiile de cultură pentru anul 2012;

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 5/2012 prin care a fost aprobat bugetul activităților autofinanțate la unitățile de învățământ pe anul 2012, în valoare de 4.807.000 lei și la instituțiile de cultură pentru anul 2012, în valoare de 244.000 lei; aceste bugete au fost rectificate în cursul anului prin hotărâri ale consiliului local, ajungând la valoarea totală de 4.940.000 lei - la unitățile de învățământ și 274.000 lei -la instituțiile de cultură;

în conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.36, alin.(4), lit.a), art.45, alin.(2) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Se aprobă execuția de casă pe anul 2012 pentru veniturile și cheltuielile bugetului autofinanțat al unităților de învățământ, conform anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă execuția de casă pe anul 2012 pentru veniturile și cheltuielile bugetului autofinanțat al instituțiilor de cultură, conform anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi dusă la îndeplinire:

Direcției Economico - Financiare: Teatrului municipal “ARIEL”; Filarmonicii “ION DUMITRESCU”.PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ^ Â Glworghe MIHĂILES'^10TAR M ICIPIU, TomajtflHÂESCU

u Vâlcea, 28 februarie 2013

MUNICIPIUL RM.VÂLCEANG. EMILEXECUȚIE DE CASĂ pentru veniturile și cheltuielile bugetului autofinanțat al unităților de învățământ pentru anul 2012


DENUMIREA UNITĂȚII

PREVEDERI DEFINITIVE 2012

ÎNCASĂRI LA 31.12.2012

PLĂȚI LA 31.12.2012

SOLD LA 31.12.2012

1

2

3

4

5=3-4

TOTAL

5,714,000.00

5,894,822.00

5,005,110.00

889,712.00

Colegiul Energetic

663,000.00

513,915.00

513,912.00

3.00

Colegiul National Mircea cel Batran

860,000.00

969,197.00

963,373.00

5,824.00

Colegiul Forestier

582,500.00

499,810.00

497,170.00

2,640.00

Liceul Oltchim

312,000.00

247,789.00

240,792.00

6,997.00

Liceul Ferdinand I

228,000.00

222,043.00

221,946.00

97.00

Liceul Antim Ivireanul

823,000.00

1,304,242.00

566,890.00

737,352.00

Liceul G-ral Magheru

155,000.00

115,236.00

113,669.00

1,567.00

Liceul Henri Coandă

32,000.00

31,024.00

17,147.00

13,877.00

Liceul Cpt. Nicolae Plesoianu

66,500.00

62,371.00

51,277.00

11,094.00

Seminarul Teologic St. Nicolae

472,000.00

472,319.00

459,721.00

12,598.00

Grădiniță PP Cozia

168,000.00

149,905.00

140,220.00

9,685.00

Grădiniță PP Ostroveni 1

216,000.00

189,292.00

181,791.00

7,501.00

Grădiniță PP Ostroveni 2

183,000.00

210,529.00

180,379.00

30,150.00

Grădiniță PP Ostroveni 3

138,000.00

118,747.00

114,216.00

4,531.00

Grădiniță PP Nicolae Balcescu

69,000.00

67,986.00

67,986.00

0.00

Grădiniță PP Nord 1

202,000.00

180,596.00

170,020.00

10,576.00

Grădiniță PP Nord 2

240,000.00

225,152.00

223,047.00

2,105.00

Grădiniță PP Traian

144,000.00

152,247.00

121,554.00

30,693.00

Grădiniță PP Dumbrava Minunată

160,000.00

162,422.00

160,000.00

2,422.00

DIRECTOR

iCUTIV,

ȘEF SERV. CONTABILITATE,


VICEPRIMAR,

Ec. Gigi Ion Matei


Ec.lon LepădatMUNICIPIUL RM.VALCEAEXECUȚIE DE CASĂ pentru veniturile și cheltuielile bugetului autofinanțat al instituțiilor de cultură pentru anul 2012


Nr. crt.

DENUMIREA UNITĂȚII

Buget aprobat 2012

încasări 2012

Plăți 2012

Sold la 31.12.2012

TOTAL

274,000.00

278,880.00

273,724.00

5,156.00

1

Teatrul Municipal Ariei

210,000.00

214,880.00

209,724.00

5,156.00

2

Filarmonica Ion Dumitrescu

64,000.00

64,000.00

64,000.00

0.00

VICEPRIMAR,

Ec. Gigi Ion Matei


DIRECTOR EXECUTIV, Ec. loruLemădat


/'șef serv, contabilitate,

Ec. Georaeta Pripas