Hotărârea nr. 37/2013

hotarirea 37 - 28 februarie 2013 - executie buget SAPS

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA

Municipiul Râmnicu Vâlcea

CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂREA NR.37

privind aprobarea execuției de casă pe anul 2012 pentru contul ”50.04 - Disponibil în regim extrabugetar", schema de plată - SAPS

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 28 februarie 2013, la care participă 22 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr. 10112 din 20.02.2013 întocmit de Direcția Economico * Financiară, prin care se propune aprobarea execuției de casă a bugetului pentru contul ”50.04 - Disponibil în regim extrabugetar”, schema de plată - SAPS pe anul 2012;

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură;

Având în vedere faptul că prin Hotărârea Consiliului Local nr.7/2012, a fost aprobat bugetul pe anul 2012 pentru activitatea derulată în regim extrabugetar, cu o valoare totală de 14.569,30 lei, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli, ce a fost ulterior rectificat prin hotărârea nr. 301/150/2012, ajungând la valoarea totală de 10.440,89 lei, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli, sumă neconsumată în cursul anului 2012 și care se reportează cu aceeași destinație în anul 2013;

în conformitate cu prevederile Legii nr.139 din 21 mai 2007 privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăți directe și plăți naționale directe complementare, care se acordă în agricultura incepand cu anul 2007, și pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere in agricultură;

în temeiul prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.36, alin.(2), art.45, alin.(2) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aprobă execuția de casă a bugetului pentru contul ”50.04 - Disponibil în regim extrabugetar”, schema de plată - SAPS, pe anul 2012, după cum urmează:

 • A. la partea de VENITURI -14.569,30 lei, din care:

 • - 14.569,30 lei - din disponibil la data de 31.12.2011.

 • B. la partea de CHELTUIELI -4.128,41 lei, din care:

 • - 4.128,41 lei - transferuri.

C. Excedent anul 2012 - 10.440,89 lei.

(2) Suma neconsumată în anul 2012 de 10.440,89 lei se reportează cu aceeași destinație în bugetul pe anul 2013.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire:

 • - Direcției Economico-Financiare;

 • - Serviciului Cadastru și Agricultură.


  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA*© Gheorghe MIHĂILESC^Ț


  SECRE jurist  MUNICIPIU; a MIHĂE3CU  Râmnlcu Vâlcea, 28 Ianuarie 2013