Hotărârea nr. 36/2013

hotarirea 36 - 28 februarie 2013 - executie buget local 2012

ROMANIA

județul vâlcea

MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA

CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂREA NR.36

privind aprobarea contului de execuție a bugetului local pe anul 2012

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 28 februarie 2013, la care participă 22 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr.10742 din 25.02.2013 întocmit de Direcția Economico -Financiară, prin care se propune aprobarea contului de execuție a bugetului local pe anul 2012;

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură; nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement;

Având în vedere că prin Hotărârea Consiliului Local nr. 3/2012 a fost aprobat bugetul local pentru anul 2012, în valoare de 201.966.550 lei, ce a fost ulterior rectificat prin hotărâri ale consiliului local, ajungând la valoarea totală de 260722.910 lei atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli;

în conformitate cu prevederile art.57, alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.36, alin.(4), lit.a), art.45, alin.(2) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aprobă contul de execuție a bugetului local al municipiului pe anul 2012, cu o valoare de 233.260.489.82 lei - la partea de venituri și 243.342.887,51 lei la partea de cheltuieli, rezultând un deficit al secțiunii dezvoltare de 14.961.614,79 lei (acoperit din excedentul anilor anteriori) și un excedent al secțiunii funcționare de 4.879.217,10 lei.

  • (2) Contul de execuție a bugetului local pe anul 2012, aprobat conform alin.(1), este prezentat în anexele 1-6, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art,2. Excedentul contului de execuție al bugetului local înregistrat la sfârșitul anului 2012, în sumă de 10.254.111,31 lei, se compune din:

  • a) 4.879.217,10 lei - excedent an 2012, secțiunea dezvoltare;

  • b) 5.374.894,21 lei - excedent ani anteriori rămas după acoperirea deficitului secțiunii dezvoltare.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi dusă la îndeplinire: • Direcției Economico - Financiare.

SECȚIUNEA FUNCȚIONARE

Nr. crt

cod bugetar sursa

PREVEDERI

2012

încasări 31.12.2012

TOTAL BUGET

186,894,750.00

183,906,300.01

TOTAL VENITURI

225,394,500.00

220,706,300.01

I.VEN1TURI PROPRII

156,397,370.00

152,084,594.14

A. VENITURI FISCALE

115,262,980.00

112,575,065.45

1

Impozit profit - SC APAVIL SA

010201

880,000.00

880,070.00

2

Impozit venit din transf. propr. imobiliare

030218

1,295,000.00

1,375,000.50

3

Cote defalcate impozit venit

040201

63,500,000.00

61,153,924.43

4

Sume pentru echilibrare imp. venit

040204

114,000.00

102,110.83

5

Impozit clădiri pers.fizice

07020101

6,440,500.00

6,471,211.18

6

Impozit clădiri pers.juridice

07020102

17,018,000.00

16,723,349.04

7

Impozit teren pers.fizice

07020201

1,432,000.00

1,429,215.18

8

Impozit teren pers.juridice

07020202

1,850,000.00

1,826,582.08

9

Impozit teren extravilan

07020203

110,000.00

113,690.00

10

Taxe judiciare de timbru

070203

1,900,000.00

1,959,200.43

11

Sume din TVA pt. echilibrare

110206

9,329,980.00

9,329,980.00

12

Taxa hotelieră

120207

96,000.00

97,423.71

13

Impozit pe spectacol

150201

54,500.00

53,876.00

14

Impozit mijloace de transport p.fizice

16020201

4,420,000.00

4,458,537.56

15

Impozit mijloace de transport p.juridice

16020202

3,320,000.00

3,347,301.48

16

Taxă eliberare autorizații

160203

2,730,000.00

2,569,677.37

17

Alte taxe utilizare bunuri

160250

460,000.00

397,963.00

18

Alte impozite și taxe

180250

313,000.00’

285,952.66

B. VENITURI NEFISCALE

41,134,390.00

39,509,528.69

19

Venituri concesiuni - închirieri

300205

2,943,540.00

2,429,880.68

20

Venituri din prest. servicii

330208

2,780,000.00

2,186,034.43

21

Contribuție părinți creșe

330210

188,000.00

205,671.50

22

Contribuți. cantină socială

330212

21,000.00

24,288.00

23

Venituri din recuperare chelt.judecată

330228

28,000.00

14,255.54

24

Taxe extrajudiciare

340202

1,351,000.00

1,439,554.63

25

Alte venituri din taxe

340250

130,000.00

119,381.91

26

Venituri din amenzi

350201

3,380,000.00

3,427,215.00

27

Taxe speciale

360206

1,460,000.00^

1,457,263.00

28

Alte venituri

360250

1,800,000.00

1,153,142.17

29

Venituri din sponsorizări

370201

164,180.00

164,180.00

30

Transferuri voluntare

370250

26,888,670.00

26,888,661.83

31

Vărsăminte pt. secțiunea de dezvoltare

370203

-39,999,750.00

-38,300,000.00

VENITURI CU DESTINAȚIE SPECIALĂ

68,997,130.00

68,621,705.87

A. VENITURI DIN TVA

1102

67,695,130.00

67,552,695.00

1

Cheltuieli personal învățământ

110202

53,981,000.00

53,840,033.00

2

Alte cheltuieli descentralizare:

110202

13,714,130.00

13,712,662.00

- cheltuieli personal creșe

110202

1,481,000.00

1,481,000.00

- indemnizații însoțitori

110202

3,901,000.00

3,901,000.00

- chelt. materiale invatamant

110202

6,719,000.00

6,719,000.00

- hotarari jud.invatamant

110202

1,613,130.00

1,611,662.00

B. SUBV. DE LA BUGETUL DE STAT

4202

300,000.00

67,010.87

1

Compensare preț energie

420232

0.00

0.00

2

Ajutoare încălzire

420234

300,000.00

67,010.87

C. SUBV. DE LA ALTE ADMINISTRAȚII

4302

1,002,000.00

1,002,000.00

1

Subvenții de la Cons.Jud.-Grup Sc. Oltchim

430208

2,000.00

2,000.00

2

Subvenții de la CL Bucuresti-CS Oltchim

430208

1,000,000.00

1,000,000.00

1

Excedent an 2011

400211

1500000.00

1,500,000.00

SECȚIUNEA DEZVOLTARE

Nr. ort

cod bugetar sursa

PREVEDERI

2012

încasări 31.12.2012

TOTAL BUGET

73,828,160.00

69,690,698.81

TOTAL VENITURI

54,991,650.00

56,490,698.81

I.VENITURI PROPRII

47,885,880.00

45,300,600.17

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

370204

39,999,750.00

38,300,000.00

A.VENITURI DIN CAPITAL

3902

502,910.00

523,264.22

1

Venituri din valorificarea unor bunuri

390201

66,910.00

55,244.51

2

Venituri din vânzări locuințe

390203

260,000.00

292,196.00

3

Venituri din vânzări bunuri

390207

176,000.00

175,823.71

C. FONDURI EUROPENE

4502

7,383,220.00

6,477,335.95

1

FEDR - Rambursare - Col. Al. Lahovari

450201

198,890.00

198,891.31

2

FEDR - Rambursare - Pasaj suprateran

450201

623,280.00

243,339.06

3

FEDR - Rambursare - Pod str. Morilor

450201

494,510.00

494,510.20

4

FEDR - Rambursare - Pod str. Carol I

450201

1,189,950.00

1,189,950.65

5

FEDR - Rambursare - Pasaj Hervil

450201

1,019,760.00

899,978.70

6

FEDR - Ramb. - Prelungire Dem Rădulescu

450201

1,441,550.00

1,441,543.14

7

FEDR - Ramb. - Modernizare Parc Zăvoi

450201

64,390.00

64,388.09

8

FEDR - Ramb. - Modernizare Sacerdoteanu

450201

1,460,280.00

1,460,282.30

9

FSE - Rambursare - Sistem de management

450202

142,260.00

142,247.94

10

FSE - Rambursare - Școala nr. 8 Colonie

450202

500,040.00

126,455.91

11

FSE - Rambursare - CN Mlrcea cel Batran

450202

137,160.00

104,606.40

12

FEDR - Prefinanțare - DOIT

450202

111,150.00

111,142.25

II. VENITURI CU DESTINAȚIE SPECIALĂ

7,105,770.00

5,553,589.64

A. SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

4202

7,105,770.00

5,553,589.64

1

Subvenții retehnologizare

420201

1,700,000.00

1,533,233.00

2

Subvenții reabilitare termica locuințe

420212

1,598,030.00

249,628.63

3

Subv. BS pentru proiecte FEN

420220

3,593,050.00

3,593,024.01

4

Cadastru imobiliar

420229

214,690.00

177,704.00

Sume excedent 2011

400213

18,836,510.00

13,200,000.00

Sume excedent 2011

400214

5,636,509.00

Viceprimar,                        Director E

Ec. Gigt Ion Matei                     Ec. Ion L«

' i G               x

/ jxecutiv,            Șef Serviciu,

!pădat        Ec. Georgeta Pripas

SECȚIUNEA FUNCȚIONARE

Nr. crt

DESTINAȚIE ECONOMICĂ

CAPITOL CHELTUIELI

CREDITE BUGETARE

2012

Plăți la 31.12.2012

TOTAL CHELTUIELI - BUGET LOCAL

185,389,650.00

177,843,887.00

din care:

DIN SURSE PROPRII

115,796,490.00

109,974,592.00

DIN VENITURI CU DESTIN. SPECIALĂ

69,593,160.00

67,869,295.00

I. CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRI

115,796,490.00

109,974,592.00

A. CHELTUIELI DE PERSONAL

18,531,660.00

18,403,981.00

din care:

1

Autorități executive

CAP.51

6,566,010.00

6,516,247.00

2

Evidența persoanei

CAP.54

54,000.00

52,001.00

3

Alegeri locale

CAP.54

394,000.00

393,965.00

4

Poliția Locală

CAP.61

2,814,000.00

2,811,428.00

5

Apărare Civilă

CAP.61

37,000.00

35,716.00

6

învățământ

CAP.65

2,800.00

0.00

7

Cabinete medicale școli

CAP.66

1,715,000.00

1,701,105.00

8

Teatrul ARIEL

CAP.67

633,620.00

633,586.00

9

Filarmonica "Ion Dumitrescu"

CAP.67

1,427,220.00

1,427,172.00

10

Direcția de Protecție Socială

CAP.68

723,000.00

715,856.00

11

Cantină ajutor social

CAP.68

133,000.00

126,601.00

12

Centru Social Ioana

CAP.68

71,000.00

69,554.00

13

DPS indemnizații însoțitori

CAP.68

1,601,000.00

1,597,305.00

14

Salarii personal creșe

CAP.68

275,010.00

254,907.00

15

Dezvoltare publică - DADP

CAP.70

1,080,000.00

1,075,917.00

16

Protecția mediului - DADP

CAP.74

120,000.00

117,310.00

17

Străzi - DADP

CAP.84

885,000.00

875,311.00

B. CHELTUIELI MATERIALE

97,264,830.00

91,570,611.00

din care:

1

Autorități executive

CAP. 51

18,400,940.00

17,809,921.00

- aparat propriu

4,906,030.00

4,632,613.00

- sere spații verzi

3,150,000.00

2,876,800.00

- salubritate

3,871,310.00

3,862,848.00

- despăgubiri civile

23,600.00

14,442.00

- rambursare împrumut

6,450,000.00

6,423,218.00

2

Alegeri locale

CAP. 54

176,010.00

176,514.00

3

Dobândă împrumut

CAP. 55

4,862,000.00

3,724,203.00

- dobândă împrumut

4,757,000.00

3,619,203.00

- comisioane

105,000.00

105,000.00

4

Ordine publică

CAP. 61

670,000.00

593,349.00

- Poliția Locală

551,000.00

523,027.00

- Apărare Civilă

119,000.00

70,322.00

5

învățământ

CAP. 65

9,377,990.00

9,535,320.00

- cheltuieli funcționale

3,564,960.00

3,545,333.00

- reparații curente

4,493,000.00

4,435,157.00

- dotări laboratoare scoli

241,000.00

240,239.00

- ajutoare sociale

191,000.00

190,760.00

- internate

774,000.00

774,000.00

- burse elevi

350,000.00

349,831.00

- restituiri ani precedenti

-235,970.00

0.00

6

Sănătate

CAP. 66

304,000.00

237,743.00

- dispensare medicale școli

224,000.00

157,743.00

- dispensar TBC

80,000.00

80,000.00

7

Cultură și recreere

CAP. 67

7,757,340.00

6,768,039.00

- obiecte inventar+reparatii

937,500.00

568,506.00

- activități cultural sportive

1,808,000.00

1,319,826.00

- Clubul Sportiv Municipal

646,000.00

636,000.00

- Clubul Sportiv Oltchim

1,500,000.00

1,500,000.00

- Forumul Cultural

30,000.00

18,500.00

- cheltuieli din sponsorizări

164,180.00

162,180.00

- culte religioase

256,000.00

255,040.00

- centrul excelență handbal

229,000.00

218,732.00

-Teatrul ARIEL

1,428,880.00

1,428,855.00

- Filarmonica "Ion Dumitrescu"

757,780.00

660,400.00

8

Asigurări și asistență socială

CAP. 68

3,077,000.00

2,860,298.00

- Direcția de Protecție Socială

236,000.00

223,723.00

- pers, cu handicap - cheltuieli funcționale

10,000.00

10,000.00

- creșe - cheltuieli funcționale

308,000.00

305,681.00

- Cantină ajutor social

530,000.00

442,732.00

- Centru Social Ioana

40,000.00

35,049.00

- ajutoare șl indemnizații

250,000.00

218,855.00

- abonamente însoțitori

680,000.00

654,315.00

- indemnizații însoțitori

1,023,000.00

969,943.00

9

Dezvoltare publică

CAP. 70

13,021,700.00

13,012,984.00

- DADP

6,910,000.00

6,910,000.00

- aparat propriu

368,500.00

358,662.00

- fond IID

1,594,810.00

1,595,932.00

- reabilitate blocuri

4,148,390.00

4,148,390.00

10

Protecția mediului - DADP

CAP. 74

452,000.00

417,065.00

- DADP

422,000.00

417,065.00

- aparat propriu

30,000.00

0.00

11

Compensare preț energie

CAP. 81

8,306,870.00

7,213,671.00

12

T ransporturi

CAP. 84

30,858,980.00

29,221,504.00

- străzi - DADP

24,100,980.00

22,540,736.00

- aparat propriu

1,593,000.00

1,515,768.00

- subvenție ETA

5,165,000.00

5,165,000.00

II. CHELT. DIN SUME CU DESTINAȚIE SPECIALĂ

69,593,160.00

67,869,295.00

A. SUME DIN TVA

67,695,130.00

67,552,695.00

din care

1

Cheltuieli de personal

CAP.65

53,981,000.00

53,840,033.00

2

Alte cheltuieli descentralizate

13,714,130.00

13,712,662.00

- cheltuieli materiale învățământ

CAP.65

6,719,000.00

6,719,000.00

- hotărâri judecătorești învățământ

CAP.65

1,613,130.00

1,611,662.00

- salarii personal creșe

CAP.68

1,481,000.00

1,481,000.00

- indemnizații însoțitori

CAP.68

3,901,000.00

3,901,000.00

B. TRANSFERURI DESTINAȚIE SPECIALĂ

1,898,030.00

316,600.00

din care

1

Ajutoare încălzire

CAP.68

300,000.00

66,971.00

2

Reabilitare termică blocuri

CAP.70

1,598,030.00

249,629.00

NOTA: In PLĂȚILE NETE este inclusă și valoarea de 316.804 lei, sumă recuperată din finanțarea

anilor precedenți ce nu se include în venituri

■UNSiliULIh LOCAL I


Anexa nr. 4 la raport


Ing. EmiliapTV


ll/AR, ntin Frâncu
privind execuția de câ


SITUAȚIE ielilor prin bugetul local la data de 31.1^<2012 SECȚIUNEA DEZVOLTARE

Nr. crt

DESTINAȚIE ECONOMICĂ

CAPITOL CHELTUIELI

CREDITE BUGETARE 2012

Plăți ia 31.12.2012

TOTAL CHELTUIELI - BUGET LOCAL

75,333,260.00

65,820,909.00

din care:

DIN SURSE PROPRII

60,747,290.00

56,244,197.00

DIN VENITURI CU DESTIN. SPECIALĂ

14,585,970.00

9,576,712.00

I. CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII

60,747,290.00

56,244,197.00

A. ALTE TRANSFERURI

CAP. 51

1,000.00

1,000.00

B. CHELTUIELI INVESTIȚII

55,136,700.00

51,889,047.00

din care:

1

Autorități publice

CAP. 51

449,400.00

189,623.00

2

Ordine publică

CAP. 61

217,220.00

198,388.00

3

învățământ

CAP. 65

5,579,740.00

5,369,970.00

4

învățământ-unitati invatamant

CAP. 65

653,100.00

587,882.00

5

Cultură, recreere

CAP. 67

2,972,500.00

2,770,132.00

6

Asistență socială

CAP. 68

52,000.00

0.00

7

Dezvoltare publică - BL

CAP. 70

5,885,500.00

4,334,505.00

8

Dezvoltare publică - BS

CAP. 70

1,700,000.00

1,533,233.00

9

Dezvoltare publică- CJ

CAP. 70

214,690.00

177,704.00

10

Protecția mediului

CAP. 74

295,000.00

289,915.00

11

Protecția mediului

CAP. 74

26,888,670.00

26,888,662.00

12

Străzi

CAP. 84

8,623,880.00

7,944,033.00

13

Majorare capital social ETA

CAP. 84

1,605,000.00

1,605,000.00

C. COFINANȚĂRI

5,609,590.00

4,354,150.00

1

FEDR - Pod str. Morilor

CAP. 84

201,700.00

199,773.00

2

FEDR - Pod str. Carol

CAP. 84

2,079,100.00

2,077,385.00

3

FEDR - Lărgire pasaj Hervil

CAP. 84

1,338,330.00

1,321,408.00

4

FEDR - Pasaj suprateran T.VIadimirescu

CAP. 84

1,138,280.00

399,506.00

5

FEDR - Prelungire Bl. D. Rădulescu-Sud

CAP. 84

145,180.00

0.00

6

FEDR - Modernizare str. Sacerdoteanu

CAP. 84

100,000.00

0.00

7

FEDR - Modernizare Parc Zăvoi

CAP. 67

135,000.00

0.00

8

FEDR - Turism ecleziastic

CAP. 67

48,000.00

227.00

9

FEDR - Turism cultural

CAP. 67

48,000.00

227.00

10

FSE - Școala cu clasele l-VIII nr. 4

CAP. 65

20,000.00

0.00

11

FSE - Colegiul Mircea cel Bătrân

CAP. 65

200,000.00

199,973.00

12

FSE - DOIT Formare profesională

CAP. 51

156,000.00

155,651.00

II. CHELT. DIN SUME CU DESTINAȚIE SPECIA

14,585,970.00

9,576,712.00

A. FONDURI EUROPENE

14,585,970.00

9,576,712.00

1

FEDR - C.N.Alexandru Lahovari

CAP.65

4,112,750.00

2,785,327.00

2

FEDR - Modernizare Parc Zăvoi

CAP.67

90,970.00

16,512.00

3

FEDR - Pod str. Morilor

CAP.84

469,300.00

469,300.00

4

FEDR - Pod str. Carol

CAP.84

2,502,910.00

2,502,910.00

5

FEDR - Pasaj suprateran T.VIadimirescu

CAP.84

2,435,170.00

2,435,170.00

6

FEDR - Pasaj Hervil

CAP.84

739,670.00

739,670.00

Viceprimar, Ec. Gigi Ion MateiDirector Executiv, Ec. locLl/epădat // *


Șef Serviciu, Ec. Gebrgeta Pripas


Viceprimar, Ec. Gigi Ion Matei


Director Executiv, Ec. Ion Lepădat


Șef Serviciu, Ec. Gep.rgeta Pripas


7

FEDR - Prelungire Bl. D. Rădulescu-Sud

CAP.84

1,793,870.00

6,688.00

8

FEDR - Modernizare Str. Sacerdoteanu

CAP.84

1,826,150.00

6,974.00

• 9

FSE - Școala cu clasele l-VIII nr. 8

CAP.65

478,020.00

477,001.00

10

FSE - Colegiul Mircea cel Bătrân

CAP.65

137,160.00

137,160.00

NOTĂ: în PLĂȚILE NETE este inclusă și valoarea de 5.104 lei, sumă recuperată din finanțarea anilor precedenți ce nu se include în venituri

Viceprimar, Ec. Gigi Ion Matei

Director Executiv, Ec. Ion Lepădat

Șef Serviciu,

Ec. Georgeta Pripas

MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA       Â Ar

DIRECȚIA ECONOMICO FINANCIARĂ -LI             j A                         *" 1 । i num            Jw              jj

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCALI


Anexa nr. 5 la raport


hotărârilor de rectificare ^kfetâgetului local pe anul 2012


Nr. crt

Nr HCL/2011

BUGET 2012

din care

Venituri proprii

Sume pt. echilibrare

Venituri cu destinație specială

Excedent bugetar

HCL nr. 3 ianuarie 2012

aprobare buget

201,966,550

112,498,000

92,000

69.040,040

20,336,510

RECTIFICĂRI:

1

HCL NR.73/29 martie 2012

3,504,020

1,551,620

0

1,952,400

0

valoare rectificată

205,470,570

114,049,620

92,000

70,992,440

20,336,510

2

HCL NR.97/12 aprilie 2012

2,262,000

o’

2,000,000

262,000

0

valoare rectificată

207,732,570

114,049,620

2,092,000

71,254,440

20,336,510

3

HCL NR. 100/27 aprilie 2012

919,000

752,290

0

166,710

0

valoare rectificată

208,651,570

114,801,910

2,092,000

71,421,150

20,336,510

4

HCL NR.131/31 mai 2012

1,725,270

1,001,300’

0

723,970

0

valoare rectificată

210,376,840

115,803,210

2,092,000

72,145,120

20,336,510

5

HCL NR.195/44/26 iulie 2012

2,396,340

1,043,800

-667,000

2,019,540

0

valoare rectificată

212,773,180

116,847,010

1,425,000

74,164,660

20,336,510

6

HCL NR.207/56/19 august 2012

1,736,780

978,810

667,000

90,970

0

valoare rectificată

214,509,960

117,825,820

2,092,000

74,255,630

20,336,510

7

HCL NR.235/84/20 septembrie 2012

9,570,630

418,610

6,320,990

2,831,030

0

valoare rectificată

224,080,590

118,244,430

8,412,990

77,086,660’

20,336,510

8

OG 13/2012 28 septembrie 2012

3,642,280

10

-3,642,290

0

0

valoare rectificată

220,438,310

118,244,440

4,770,700

77.086,660

20,336,510

9

HCL NR.256/105/10 octombrie 2012

1,000,000

1,000,000

0

0

0

valoare rectificată

221,438,310

119,244,440

4,770,700

77,086,660

20,336,510

10

HCL NR.263/112/30 octombrie 2012

6,062,390

48,660

4,559,300

1,454,430

0

valoare rectificată

227,500,700

119,293,100

9,330,000

78,541,090

20,336,510

11

HCL NR.296/145/20 noiembrie 2012

34,023,800

28,233,690

-20

5,790,130

0

valoare rectificată

261,524,500

147,526,790

9,329,980

84,331,220

20,336,510

12

HCL 299/148/29 noiembrie 2012

-264,300

21,300

0

-285,600

0

valoare rectificată

261,260,200

147,548,090

9,329,980

84,045,620

20,336,510

13

HCL 333/182/18 decembrie 2012

-537,290

22,210

0

-559,500

0

valoare rectificată

260,722,910

047,570,300

9,329,980

83,486,120

20,336,510

Viceprimar,                      Director Exi

Ec. Gigi Ion Matei                     Ec. Ion Lej

.           y

pjtiv,                   Sef Serviciu Contabilitate,

adat                     Ec. Georșfeta Pripas

MUNICIPIUL RM.VÂLCEA

DIRECȚIA ECONOMICO- FINANCIARĂNr.

crt.

CAP. bugetar

Denumire indicator si sursa

TOTAL 2012

1 --din care

PERSONAL

MATERIALE

ALTE CHELTUIELI

INVESTIȚII

1

51

AUTORITAI PUBLICE

24,672,442

6,516,247

11,372,261

6,438,660

345,274

a

din buget local

24,648,764

6,516,247

11,348,583

6,438,660

345,274

b

din surse primite

23,678

0

23,678

0

0

2

54

ALTE SERVICII PUBLICE

622,480

445,966

176,514

0

0

a

din buget local

622,480

445,966

176,514

0

0

b

din surse primite

0

0

0

0

0

3

55

DOBANDA ÎMPRUMUT

3,724,203

0

0

3,724,203

0

a

din buget local

3,724,203

0

0

3,724,203

0

b

din surse primite

0

0

0

0

0

4

61

SIGURANȚA PUBLICA

3,638,881

2,847,144

548,354

44,995

198,388

a

din buget local

3,638,881

2,847,144

548,354

44,995

198,388

b

din surse primite

0

0

0

0

0

5

65

INVATAMANT

81,263,328

55,451,695

14,939,729

1,314,591

9,557,313

a

din buget local

18,427,831

0

8,218,729

1,314,591

8,894,511

b

din surse primite

62,835,497

55,451,695

6,721,000

0

662,802

6

66

SANATATE

1,938,848

1,701,105

157,743

80,000

0

a

din buget local

80,000

0

0

80,000

0

b

din surse primite

1,858,848

1,701,105

157,743

0

0

7

67

CULTURA, ACTIV. RECREATIVE

11,615,894

2,060,758

1,434,014

5,334,025

2,787,097

a

din buget local

10,115,894

2,060,758

1,434,014

3,834,025

2,787,097

b

din surse primite

1,500,000

0

0

1,500,000

0

8

68

ASISTENTA SI PROT. SOCIALA

11,073,492

4,245,223

1,017,185

5,811,084

0

a

din buget local

5,624,521

2,764,223

1,017,185

1,843,113

0

b

din surse primite

5,448,971

1,481,000

0

3,967,971

0

9

70

DEZVOLTARE PUBLICA

20,383,972

1,075,917

7,268,662

5,993,951

6,045,442

a

din buget local

18,673,035

1,075,917

7,268,662

5,993,951

4,334,505

b

din surse primite

1,710,937

0

0

0

1,710,937

10

74

PROTECȚIA MEDIULUI

27,712,951

117,310

417,064

289,915

26,888,662

a

din buget local

824,289

117,310

417,064

289,915

0

b

din surse primite

26,888,662

0

0

0

26,888,662

11

81

SUBVENȚIE EN. TERMICA

7,213,671

0

0

7,213,671

0

a

din buget local

7,213,671

0

0

7,213,671

0

b

din surse primite

0

0

0

0

0

12

84

TRANSPORT URBAN - STRĂZI

49,804,634

875,311

24,056,505

5,165,000

19,707,818

a

din buget local

49,804,634

875,311

24,056,505

5,165,000

19,707,818

b

din surse primite

0

0

0

0

0

TOTAL CHELTUIELI

243,664,796

75,336,676

61,388,031

41,410,095

65,529,994

a

finanțare buget local

143,398,203

16,702,876

54,485,610

35,942,124

36,267,593

b

finanțare din surse primite

100,266,593

58,633,800

6,902,421

5,467,971

29,262,401

PONDERE DESTINAȚII

100%

30.92

25.19

16.99

26.89

a

BUGET LOCAL

58.85

11.65

38.00

25.06

25.29

b

SUME PRIMITE

41.15

58.48

6.88

5.45

29.18


Director E)0cutiv, Ec. Iqfi Lepadat


Sef Serviciu Contabiliate, Ec. Georgftta Pripas