Hotărârea nr. 35/2013

hotarirea 35 - 30 ianuarie 2013 - modificare Regulament caini fara stapan

ROMAN IA

Județul vâlcea

Municipiul râmnicu vâlcea Consiliul Local


www.primariavl.ro


HOTĂRÂREA NR.35

privind modificarea art.16 din « Regulamentul privind activitatea de gestionare a câinilor fără stăpân aflați pe teritoriul municipiului Râmnicu Vâlcea», aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.83/2010

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 30 ianuarie 2013, la care participă 20 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr.3551 din 30.01.2013, întocmit de Direcția Administrării Domeniului Public, prin care se propune modificarea art.16 din «Regulamentul privind activitatea de gestionare a câinilor fără stăpân aflați pe teritoriul municipiului Râmnicu Vâlcea», aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.83/2010, în sensul posibilității eliberării câinilor clinic sănătoși în vechile habitate;

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor, nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură;

Având în vedere că art.16 din Regulamentul susmenționat a fost modificat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 124/2011 în sensul menținerii în adăpostul de la Fețeni a câinilor declarați sănătoși și care nu au fost revendicați sau adoptați, și ținând seama de faptul că după această reglementare numărul câinilor capturați și păstrați în adăpost depășește cu mult capacitatea acestuia;

în temeiul prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 155/2001, privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, cu modificările și completările ulterioare; ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 55/2002, privind regimul de deținere a câinilor periculoși și agresivi, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii Guvernului nr.955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local;

în baza art.36, alin.(6), art.45, alin.(1) și art.115 din Legea nr.215/2001, a Administrației Publice Locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind 16 voturi "pentru" din numărul membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se modifică art.16 din «Regulamentul privind activitatea de gestionare a câinilor fără stăpân aflați pe teritoriul municipiului Râmnicu Vâlcea», aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.83/2010, care va avea următorul cuprins:

”Art.16. Câinii declarați sănătoși și care nu au fost revendicați sau adoptați în condițiile art.15, pot fi eliberați în vechile habitate după sterilizare, deparazitare, vaccinare și tatuare ( marcarea se va efectua prin metode precum: microcipare, tatuare, crotaliere)”.

Art.2. începând cu data prezentei, orice prevederi contrare stabilite prin hotărâri ale consiliului local își încetează aplicabilitatea.

Art.3. Prezenta hotărâre se dă publicității și se comunică în copie pentru a fi dusă la îndeplinire:

- Direcției Administrării Domeniului Public.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Gheorghe MIHĂILESCU


SECRE jurist


MUNICI a MIHĂEȘCU

«A


ftâmniciTVâlcea, 30 ianuarie 2013