Hotărârea nr. 344/2013

hotarirea 344 - 23 decembrie 2013 - transmitere spatiu catre ADI Zona Metropolitana

ROMÂNIA

Județul vâlcea

MuN1CIPIUL RÂMNICU VÂLCEA

CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂREA NR.344

privind transmiterea în folosință a unui spațiu situat în imobil ui-construcție Școala Română de Afaceri, situat pe intrarea Pribeanu nr.1

Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință extraordinară la data de 23 decembrie 2013, la care participă 21 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr.42717 din 17.12.2013 întocmit de Direcția Dezvoltare Locală prin care se propune transmiterea în folosință gratuită a unui spațiu în suprafață de 32,35 m.p., aflat în proprietatea publică a municipiului Râmnicu Vâlcea, situat în intrarea Pribeanu nr.1 pentru sediul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Zona Metropolitană Râmnicu Vâlcea”, pe o perioadă de 5 (cinci) ani cu posibilitatea de prelungire prin acordul părților, precum și împuternicirea primarului municipiului ca, prin serviciile de specialitate, să întocmească și să semneze protocolul de predare-primtre a spațiului respectiv;

Având în vedere rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură;

Ținând seama de faptul că prin Hotărârea Consiliului Local nr.93/2013 s-a aprobat înființarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Zona Metropolitană Râmnicu Vâlcea”, al cărei obiectiv general îl constituie dezvoltarea durabilă în toate domeniile, iar forma juridică a acestei Asociații este aceea de organizație neguvernamentală și nonprofit, constituită în vederea atingerii obiectivelor propuse;

Luând în considerare adresa înregistrată la Primăria municipiului sub nr.42717 din 12.12.2013 prin care ADl “Zona Metropolitană Râmnicu Vâlcea” a solicitat atribuirea în folosință gratuită a unui spațiu cu destinația de sediu, situat la et.ll al imobiluluî-construcție “Școala Română de Afaceri” de pe intrarea Pribeanu nr.1, motivat de faptul că bugetul pe anul 2014 este insuficient pentru plata chiriei aferente sediului actual situat pe str. Drumul Câmpului nr.15A;

în temeiul prevederilor art.124 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.36, alin.(2), lit.c), art.45, alin.(3) și art.115 din Legea nr.215/2001, privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind 19 voturi “pentru” din numărul membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se transmite în folosință gratuită către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară «Zona Metropolitană Râmnicu Vâlcea» spațiul în suprafață de 32,35 m.p., aflat în proprietate publică a municipiului, situat în incinta imobilului-construcție Școala Română de Afaceri din intrarea Pribeanu nr.1, identificat în planul de situație, anexă la prezenta hotărâre.

 • (2) Spațiul identificat la alin.(1) va avea destinația de sediu al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară «Zona Metropolitană Râmnicu Vâlcea», iar transmiterea lui în folosință gratuită se face pe o perioadă de 5 (cinci) ani, cu posibilitatea de prelungire prin acordul părților.

 • (3) Cheltuielile de întreținere a spațiului, precum și cele privind plata utilităților, vor fi asigurate de către ADI «Zona Metropolitană Râmnicu Vâlcea».

Art.2. (1) Transmiterea în folosință a spațiului prevăzut la art.1 se face prin protocol de predare - primire.

 • (2) Se împuternicește Primarul municipiului Râmnicu Vâlcea ca, prin serviciile de specialitate, să întocmească și să semneze protocolul de predare - primire a spațiului menționat la art.1.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi dusă la îndeplinire:

 • - Direcției Dezvoltare Locală;

 • - Direcției Economico - Financiare;

 • - ADI “Zona Metropolitană Râmnicu Vâlcea”.

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Costel Bogdan PRUTEANU o l,r /, V .....

  ll

  CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, SECRETAR MUNICIPIU, jurist Ion DIDOlu

  SIV\    U

  Bl bJ

  -      Râmnicu Vâlcea, 23 decembrie 2013