Hotărârea nr. 343/2013

hotarirea 343 - 23 decembrie 2013 - organizare evenimente Anul Nou 2014

ROMÂNIA

Județul vâlcea Municipiul râmnicu vâlc ea CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂREA NR.343

privind organizarea unor evenimente în vederea sărbătoririi Anului Nou 2014

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință extraordinară la data de 23 decembrie 2013, la care participă 21 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr.43820 din 18.12.2013 întocmit de Compartimentul Comunicare, Sport, Cultură prin care se propune organizarea de către Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea a unor evenimente cultural-artistice și distractive dedicate serbării Anului Nou 2014, împuternicirea primarului să negocieze și să atragă un partener în vederea organizării acțiunilor cultural-artistice și distractive din zona centrală a Râmnicului, precum și suportarea din bugetul local a sumei totale de 98.000 lei cu TVA;

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement, cu amendamentul ca din Cap. 67 -“Cultură, recreere și religie” să fie suportată suma de 50.000 lei, iar restul din Cap. “Sponsorizări”;

în baza art.36, alin.(2), art.45, alin.(2) și art.115 din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind 17 voturi « pentru » din numărul membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă organizarea de către Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea a unor evenimente cultural-artistice și distractive dedicate serbării Anului Nou 2014.

Art.2. Se împuternicește Primarul municipiului să negocieze și să atragă un partener în vederea organizării acțiunilor cultural-artistice și distractive din zona centrală a Râmnicului, încheiiidu-se în acest sens un contract de parteneriat.

Art.3. Se aprobă suportarea din bugetul local a sumei de 98.000 lei cu TVA, din care 50.000 lei din Cap.67 “Cultură, recreere și religie”, iar diferența din Cap. "Sponsorizări”, cheltuieli necesare organizării evenimentelor prevăzute la art. 1.

Art4. Procedura de autorizare prevăzută de Hotărârea Consiliului Local nr. 104/2003 privind autorizarea exercitării activității de comercializare în zone publice nu se va aplica pentru acest eveniment.

Art5. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire:

  • - Direcției Economico - Financiare;

  • - Direcției Administrație, Juridic, Contencios;

  • - Poliției Locale a municipiului;

  • - Serviciului Corp Control Primar, Inspectori Zonali;

  • - Compartimentului Comunicare, Sport, Cultură.