Hotărârea nr. 342/2013

hotarirea 342 - 23 decembrie 2013 - rectificare buget Piete Prest pe anul 2013

ROMÂNIA

Județul vâlcea Municipiul Râmnicu vâlcea Consiliul local


HOTĂRÂREA NR.342

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății PIEȚE PREST S.A. pe anul 2013

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință extraordinară la data de 23 decembrie 2013, ia care participă 21 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr. 12804 din 17.12.2013, întocmit de societatea PIEȚE PREST S.A, prin care se propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății PIEȚE PREST SA pe anul 2013 în sensul alocării sumei de 25.000 de lei ia cap.il Cheltuieli de exploatare pct.1 C2 « Cheltuieli cu personalul - Bonusuri» și diminuarea cu aceeași sumă, în cadrul aceluiași capitol de la pct.1 C1 - « Cheltuieli cu salariile »;

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.188/2010, prin care societatea PIEȚE PREST S.A a fost înființată ca societate comercială, având ca acționar unic Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea ;

Ținând seama, totodată, și de hotărârea nr. 134/2013 prin care a fost aprobat bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2013 al acestei societăți, rectificat ulterior prin hotărâri ale Consiliului Local;

în temeiul prevederilor Ordonanței Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participatie majoritara;

în conformitate cu prevederile art.21 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.36, alin.(4), lit.a), art.45, alin.(2) și art.115 din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art1. Se rectifică bugetul de venituri și cheltuieli al societății PIEȚE PREST S.A pe anul 2013 prin alocarea sumei de 25.000 de lei la cap. II Cheltuieli de exploatare pct.1 C2 « Cheltuieli cu personalul - Bonusuri» și diminuarea cu aceeași sumă, în cadrul aceluiași capitol de la pct.1 C1 - « Cheltuieli cu salariile », conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire:

  • - Direcției Economico - Financiare;

  • - Direcției Dezvoltare Locală;

  • - Societății PIEȚE PREST S.A. I                    1


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Costel Bogdan PRUTEANU

। «w

\\ vW?

M-gj L 1

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, SECRETAR MUNICIPIU, jurist Ion DIDOIy

\\ \Q                             Z

/șui

Râmnicu Vâlcea, 23 decembrie 2013

SC PIEȚE PREST SA

Str.Emil Avramescu nr.3


C1F RO 27289734

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2013

INDICATORI

Nr. rând

An 2012

An 2013 RECTIFICAT

%

Estimări an 2014

Estimări an 2015

0/ /o

9=7/5

10=8/7

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

!

VENITURI TOTALE din care: (rd.2+rd.3+rd.4)

1

10.881.599

11.035.000

101

10.405.000

10.405.000

94

94

1

Venituri din exploatare din care:

2

10.879.564

11.034.000

101

10.400.000

10.400.000

94

94

a) Venituri din taxe, piețe, târguri

1.556.265

1.600.000

103

1.650.000

1.650.000

103

103

b) Venituri din prestări servicii

5.777.613

6.110.000

106

6.200.000

6.200.000

101

101

- Întreținere si amenajare spatii verzi

2.326.302

2.300.000

99

2.400.000

2.400.000

104

104

- Întreținere mobilier stradal

414.688

460.000

111

500.000

500.000

109

109

- Salubritate

3.036.623

3.350.000

110

3.300.000

3.300.000

99

99

c) Venituri din taxe parcare

192.604

225.000

117

250.000

250.000

111

111

d) Venituiri din taxa intrare Gradina Zoologica

155.242

170.000

110

0

0

0

0

i

e) Venituri din exploatare Baza de Agrement

854.493

730.000

85

0

0

0

0

f) închirieri, spatii si terenuri

1.560.360

1.600.000

103

1.600.000

1.600.000

100

100

g) Venituri Moara Goranu

32.018

35.000

109

35.000

35.000

100

100

h) Venituri din taxa cimitire

293.008

300.000

102

400.000

400.000

133

133

i) Grupuri sociale

205.227

210.000

102

210.000

210.000

100

100

jJAIte venituri

252.734

54.000

21

55.000

55.000

102

102

2

Venituiri financiare

3

2.035

1.000

49

5.000

5.000

500

500

3

Venituri extraordinare

4

0

0

0

0

0

0

0

II

CHELTUIELI TOTALE din care: (rd.5=rd.6+rd.17+rd.1B)

5

11.894.481

11.002.568

93

10.380.000

10.380.000

94

94

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

6

11.893.301

11.001.068

92

10.380.000

10.380.000

94

94

A

Cheltuieli cu bunuri si servicii

7

4.568.957

3.697.400

81

3.100.000

3.100.000

84

84

B

Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate

8

504.755

621.100

123

400.000

400.000

64

64

C

Cheltuieli cu personalul, din care:

9

6.635.908

6.502.568

98

6.680.000

6.680.000

103

103

C1 Cheltuieli cu salariile, din care:

10

5.044.540

4.905.000

97

5.100.000

5.100.000

104

104

- Salarii brute

5.044.540

4.905.000

97

5.100.000

5.100.000

104

104

C2 Bonusuri

11

43.918

25.000

0

0

0

0

0

C3 Alte cheltuieli cu personalul, din care:

12

0

0

0

0

0

0

0

- Cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

13

0

0

0

0

0

0

0

C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat

14

103.123

145.000

141

150.000

150.000

103

103

C5 Cheltuieli cu asigurările si protecția sociala fondurile speciale-si-alete obligații legale. .

15

1.444.327

1.427.568

99

1.430.000

1.430.000

100

100

D

Alte cheltuieli de exploatare

16

183.681

180.000

98

200.000

200.000

111

111

2

Cheltuieli financiare

17

1.180

1.500

0

0

0

■ 0

o

3

Cheltuieli extraordinare

18

0

0

0

0

0

0

0

III

REZULTATUL -BRUT"(profrU pierdere)

19

-1.012.882

32.432

3

25.000

25.000

77

77

IV

IMPOZITUL PE PROFIT

20

0

0

0

0

0

0

-0

V

PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPĂ DEDUCEREA

IMPOZITULUI.PE PROFIT, din care:

21

-1.012.882

32.432

0

25.000

25.000

77

77

1

Rezerve legale

22

0

0

0

0

0

0

0

2

Alte rezerve reprezentând facilitat) fiscale prevăzute de lege

23

0

0

0

0

0

_ .. .

! ' o S i

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

24

0

0

0

0

0

_ .------Q.

--------..-0

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinantate din Împrumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, platii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi

25

0

0

0

0

0

0

0

5

Alte repartizări prevăzute de lege

26

0

0

0

0

0

0

0

6

Profitul contabil ramas după deducerea sumelor de la

27

0

0

0

0

0

0

0

7

Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din profitul net. dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercițiul financiar de referința

28

0

0

0

0

0

0

0

8

Minimum 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, in cazul societăților/ companiilor naționale si societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

29

0

0

0

0

0

0

0

- dividende cuvenite bugetului de stat sau local, după caz

30

0

0

0

0

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd 22-29 se repartizează la alte rezerve si constituie sursa proprie de finanțare

31

0

0

0

0

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

32

0

0

0

0

0

0

0

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

33

0

0

0

0

0

0

0

a)

cheltuieli materiale

34

0

0

0

0

0

0

0

b)

cheltuieli cu salariile

35

0

0

0

0

0

0

0

1

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

36

0

0

0

0

0

0

___________0

d)

cheltuieli cu reclama si publicitatea

37

0

0

0

0

0

0

0

e)

alte cheltuieli

38

0

0

0

VIII

SURSE DE FINANȚARE A AINVESTITIILOR, din care:

39

127.511

130.000

102

130.000

130.000

100

. .100

1

Alocatii de buget

40

0

0

0

0

0

0

_ 0

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

41

75 017

109.064

0

106 779

100.000

0

'0

X

DATE DE FUNDAMENTARE

42

0

o

0

1-'

Număr de oersonal prognoza! la finele anului

43

400

372

93

372

372

- •    ■ 100

’ 100

2

Număr mediu desalariati total

44

382

372

97

372

372 ■

- 100

100

’ 3

Cheltuieli de natura salariala (a+b) din care

45

5 088.458 '

4 930 000

97

5 100 000

5.100.000

■      103

103

a)

cheltuieli cu salariile.. _

46

5 044.540

4.930 000

98

5.100.000

5 100.000   ’

103

1.03

b)

bonusuri

47

43 918

0

0

0

o

0

- - 0

4

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/ persoana) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract de munca (Rd.46/ Rd.44)/.12M000

48

1.100

1 104

100

1.142

1.142

103

103

5

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/ persoana) influențat de bonuficatiile si bonusurile in lei si/ sau natura (Rd.45/ Rd 44)/12*1000 -

49

1.110

1.104

99

. 1.142

1.142

_______103

.. .     J03 .

.6

Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu in preturi curente (lei/.persoana) (Rd.1/ Rd. 44)

50

28 486. .

... 29.664

104

27.970

27.970 .

94

94 .

7

Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu in preturi comparabile (lei/ persoana) (Rd.1/ Rd.44*iCP)

51

29.711

30.940

104

29 173

29.173

94

94

8

Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (unitati fizice/ persoana)

52

X

X

X

X

X

X

X

9

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.5/ Rd.1)*1000

53

1.093

997

91

998

998

100

100

10

Pîati restante, in preturi curente

54

604.193

0

0

0

0

0

0

11

Creanțe restante, in preturi curente

55

132.043

150.000

114

100.000

100.000

67

_________67