Hotărârea nr. 341/2013

hotarirea 341 - 23 decembrie 2013 - rectificare buget ETA pe anul 2013

ROMÂNIA

Județul vâlcea

Municipiul Râmnicu Vâlcea Consiliul local


HOTĂRÂREA NR.341 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății ETA S.A. pentru anul 2013

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință extraordinară la data de 23 decembrie 2013, la care participă 21 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr.43447 din 17.12.2013, întocmit de societatea ETA S.A, prin care se propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al acesteia pentru anul 2013;

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și având în vedere propunerea formulată în plenul ședinței referitoare la faptul ca să se împuternicească Adunarea Generală a Acționarilor de această societate ca, începând cu data de 01.01.2014 să schimbe Consiliul de Administrație al societății ETA SA;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 133/2013 prin care a fost aprobat bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2013 al acestei societăți;

Luând în considerare faptul că rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al acestei societăți a fost aprobată în ședința Adunării Generale a Acționarilor din data de 11.12.2013;

în temeiul prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participatie majoritara și ale Ordinului ministrului Finanțelor Publice nr. 214/2013 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli Întocmit de către unii operatori economici, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia;

în baza art.36, alin.(4), lit.a), art.45, alin.(2) și art.115 din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind 15 voturi « pentru » din numărul membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se rectifică bugetul de venituri și cheltuieli al societății ETA S.A pentru anul 2013, conform anexelor nr. 1-9, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se împuternicește Adunarea Generală a Acționarilor de la societatea ETA ca, începând cu data de 01.01.2014, să schimbe Consiliul de Administrație de la această societate.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunica în copie pentru a fi adusă la îndeplinire:

  • - Direcției Economico - Financiare;

  • - Direcției Dezvoltare Locală;

  • - Societății ETA S.A.


PREȘEDINTE DEȘE DINȚA, Costel BogdarvPRUȚEANtlA

A /  / o -—

¥ta

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, .           SECRETAR MUNICIPIU,

jurist Ion DIDOIU

\ /

P 1

s

Râmnicu Vâlcea, 23 decembrie 2013


ANEXAI


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI Rm. Valcea


•ir. J Ja

ONSILIUU.il LOCAL din £3.i2M5.


Operatorul economic: SC ETA SA Rm. Valcea

Sediul/Adresa: Str. Depozitelor, Rm. Valcea

Cod unic de înregistrare: RO 10524177

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2013

RECTIFICAT

lei

INDICATORI

Nr. Rd

Realizat an precedent 2012

Propuneri an curent 2013 INIȚIAL

%

Propuneri an curent 2013

Diferente

%

Estiniarian 2014^

t£ramari an 2015

%

12=10/7

13-11/10

1

2

3

4

5

6=5/4

7

8=7-5

9=7/4

10

11

12

13

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4)

1

10,032,438

10,994,500

109.59%

10,994,500

0

109.59%

11,699,000

12,325,000

106.41%

105.35%

1

Venituri din exploatare

2

9,953,257

10,949,500

110.01%

10,969,300

19,800

110.21%

11,654,000

12,280,000

106.43%

105.37%

2

Venituri financiare

3

79,181

45,000

56.83%

25,200

-19,800

31.83%

45,000

45,000

100.00%

100.00%

3

Venituri extraordinare

4

0

0

CHELTUIELI TOTALE

5

10,481,806

10,993,500

104.88%

10,993,500

0

104.88%

11,678,000

12,280,000

106.23%

105.15%

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

6

10,412,773 10,793,500

103.66%

10,923,500

130,000

104.90%

11,128,000 11,730,000

103.10%

105.41%

A

cheltuieli cu bunuri și servicii

7

4,243,058

4,440,500

104.65%

4,461,300

20,800

105.14%

4,500,000

4,860,000

101.34%

108.00%

B

cheltuieli cu impozite, taxe și vârsăminte

8

206,118

177,800

86.26%

192,800

15,000

93.54%

180,000

190,000

101.24%

105.56%

C

cheltuieli cu personalul, din care:

9

4,843,445

5,411,200

111.72%

5,447,200

36,000

112.47%

5,448,000

5,580,000

100.68%

102.42%

Ct

ch. cu salariile

10

3,317,544

3,663,000

110.41%

3,702,700

39,700

111.61%

3,700,000

3,800,000

101.01%

102.70%

C2

bonusuri

11

420,243

466,000

110.89%

428,000

-38,000

101.85%

470,000

470,000

100.86%

100.00%

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

12

0

0

28,300

28,300

cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

13

28,300

28,300

C4

cheltuieli aferente contractului de mandat

14

137,031

201,600

147.12%

191,000

-10,600

139.38%

190,000

190,000

94.25%

100.00%

C5

cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale

15

968,627

1,080,600

111.56%

1,097,200

16,600

113.27%

1,088,000

1,120,000

100.68%

102.94%

D

alte cheltuieli de exploatare

16

1,120,152

764,000

68.21%

822,200

58,200

73.40%

1,000,000

1,100,000

130.89%

110.00%

2

Cheltuieli financiare

17

69,033

200,000

289.72%

70,000

-130,000

101.40%

550,000

550,000

275.00%

100.00%

3

Cheltuieli extraordinare

18

0

0

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

19

■449,368

1,000

1,000

0

-0.22%

21,000

45,000

2100.00%

214.29%

IMPOZIT PE PROFIT

20

160

160

PROFITULtONTABIL RAMAĂ DUPĂ

DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din

21

0

3,360

7,200

1

Rezerve legale

22

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale

23

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii

24

160

160

3,360

7,200

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru

25

5

Alte repartizări prevăzute de lege

26

6

Profitul contabil rămas după deducerea

27

7

Participarea salariatilor la profit în limita a 10%

28

8

Minim 50% vârsăminte la bugetul de statsau

29

• -

a)

dividende cuvenite bugetului de stat sau local,

30

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute ia

31

INDICATORI

Nr. Rd

Jlizat an precedent 2012

Propuneri an curent 2013 INIȚIAL

%

Propuneri an curent 2013

Diferente

%

Estimări an 2014

Estimări an 2015

%

12=10/7

13=11/10

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

32

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI

33

a)

cheltuieli materiale

34

b)

cheltuieli cu salariate

35

c).

cheltuieli privind prestările de servicii

36

d)

cheltuieli cu reclamă și publicitate

37

R)

alte cheltuieli_______________________________

38

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, di

39

390,000

8,276,350

2122.14%

-8,276,350

0.00%

1,698,000

1,698,000

100.00%

100.00%

1

Alocații de la buget

40

390,000

1,639,350

420.35%

-1,639,350

0.00%

1,698,000

1,698,000

100.00%

100.00%

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

41

DATE DE FUNDAMENTARE

42

1

Nr. de personal prognoza! la finele anului

43

191

185

96.86%

189

98.95%

189

189

2

Nr. mediu de salariați total

44

185

190

102.70%

191

103.24%

189

189

3

Cheltuieli de natură salariată (a+b), din care:

45

3,737,787

4,129,000

110.47%

4,130,700

1,700

110.51%

4,170,000

4,270,000

100.99%

102.40%

a)

cheltuieli cu salariile

46

3,317,544

3,663,000

110.41%

3,702,700

39,700

111.61%

3,700,000

3,800,000

101.01%

102.70%

b)

bonusuri

47-

420,243

466,000

110.89%

428,000

-38,000

101.85%

470,000

470,000

100.86%

100.00%

4

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

48

1,494

1,607

107.51%

1,615

1,631

1,675

5

Câștigul mediu lunar pe salariat (leî/persoană)

49

1,684

1,811

107.56%

1,802

1,839

1,883

6

Productivitatea muncii în unități valorice pe

50

54,229

57,866

106.71%

57,563

2

61,899

65,212

7

Productivitatea muncii în unități valorice pe

51

60,187

8

Productivitatea muncii în unități fizice pe total

52

9

Cheltuieli totalela 1000 lei venituri totale (Rd.

53

1,045

1,000

95.70%

1,000

998

996

10

Plăți restante, în prețuri curente

54

128,215

0

11

Creanțe restante, în prețuri curente

55

61,230

26,800

ICP
ANEXA 2


Ja :

8EA CONSILIULUI local! din ^3, U-Zo/iț


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI Rm. Valcea Operatorul economic: SC ETA SA Rm. Valcea Sediul/Adresa: Str. Depozitelor, Rm. Valcea Cod unic de înregistrare: RO 10524177

'/put


DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO - FINANCIARI PREVAZUTI IN BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT

LEI

INDICATORI

Nr. rd.

Prevederi an 2012

Propuneri an curent 2013 inițial

Propuneri an curent 2013 rectificat

DIFERENȚA

%

Realizat

Propuneri

Propuneri

Propuneri

8=6/4

0

1 J

2

3

4

5

6

7=6-5

8

I

V

ENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.23+Rd.29)

1

10032438

10994500

10994500

0

110%

1

Venituri din exploatare

2

9953257

10949500

10969300

19800

110%

a)

din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:

3

4700088

6496000

5350000

-1146000

114%

a1)

din vânzarea produselor - activ de transport

4

4418085

6022000

5000000

-1022000

113%

a2)

din alte servicii prestate terti

5

224135

374000

300000

-74000

134%

a3)

din redevențe și chirii

6

a4)

alte venituri

7

57868

100000

50000

-50000

86%

b)

din vânzarea mărfurilor

8

29194

3600

6000

2400

21%

c)

din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11+Rd.12), din care:

9

5176894

4378000

5560000

1182000

107%

c1)

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

10

5176894

4378000

5560000

1182000

107%

c2)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

11

c3)

transferuri pentru plata personalului

12

d)

din producția de imobilizări

13

o

e)

venituri aferente costului producției în curs de execuție

14

f)

alte venituri din explotare

(Rd.16+Rd.17+Rd.20+Rd.21+Rd.22), din care:

15

47081

71900

53300

-18600

113%|

INDICATORI

Nr. rd.

f1)

din amenzi și penalități

16

f2)

din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:

17

- active corporale

18

- active necorporale

19

f3)

Din donatiii pentru investiții

20

f4)

din valorificarea certificatelor CO2

21

f5)

alte venituri

22

2

Venituri financiare (Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27+Rd.28), din care:

23

a)

din imobilizări financiare

24

b)

din investiții financiare

25

c)

din diferențe de curs

26

d)

din dobânzi

27

e)

alte venituri financiare

28

3

Venituri extraordinare

29

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.31+Rd.131+Rd.139)

30

1

Cheltuieli de exploatare (Rd.32+Kd.80+RdJf7+Rd.lity, din care:

31

A

Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.33+Rd.41+Rd.47), din care:

32

A1

Cheltuieli privind stocurile

33

a)

cheltuieli cu materiile prime

34

b)

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

35

b1)

cheltuieli cu piesele de schimb

36

b2)

cheltuieli cu combustibilii

37

c)

cheltuieli privind materialele de natu'ra obiectelor de inventar

38

d)

cheltuieli privind energia și apa

39

e)

cheltuieli privind mărfurile

40

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.42+Rd.43+Rd.46), din care:

41

Prevederi an 2012

Propuneri an curent 2013 inițial

Propuneri an curent 2013 rectificat

DIFERENȚA

%

Realizat

Propuneri

Propuneri

Propuneri

8-6/4

0

*

1800

1800

30561

41000

30000

-11000

98%

30561

41000

30000

-11000

98%

0

4992

4900

4900

0

98%

11498

26000

16600

-9400

144%

79181

45000

25200

-19800

32%

26051

40000

22700

-17300

87%

53130

5000

2500

-2500

5%

10481806

10993500

10993500

0

105%

10412773

10793500

10923500

130000

105%

4243058

4440500

4461300

20800

105%

3812995

3838500

3910600

72100

103%

0

0

0

3646872

3700000

3730000

30000

102%

332198

300000

380000

80000

114%

3118965

3200000

3100000

-100000

99%

23861

'35000

37000

2000

155%

112962

100000

138000

38000

122%

29300

3500

5600

2100

19%

202654

245000

239000

-6000

118%

INDICATORI

Nr. rd.

Prevederi an 2012

Propuneri an curent 2013 inițial

Propuneri an curent 2013 rectificat

DIFERENȚA

%

Realizat

Propuneri

Propuneri

Propuneri

8=6/4

a)

cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

42

30909

35000

40000

5000

’ 129%

b)

cheltuieli privind chiriile (Rd.44+Rd.45) din care:

43

7900

0

0

0

0%

b1)

către operatori cu capital integral/majoritar de stat

44

b2)

către operatori cu capital privat

45

7900

0%

c)

prime de asigurare

46

163845

210000

199000

-11000

121%

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți

(Rd.48+Rd.49+Rd.51+Rd.58+Rd.63+Rd.64+Rd.68+Rd.69+R

d.70+Rd.79), din care:

47

227409

357000

311700

-45300

137%

a)

cheltuieli cu colaboratorii

48

0

b)

cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:

49

b1)

cheltuieli privind consultanța juridică

50

c)

cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.52+Rd.54), din care:

51

47457

44,000

64000

20000

135%

C1)

cheltuieli de protocol, din care:

52

9377

9000

9000

0

96%

tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 cu modificările ulterioare

53

c2)

cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:

54

38080

35000

55000

20000

144%

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

55

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

56

ch. de promovare a produselor

57

d)

Ch. cu sponsorizarea (Rd.59+Rd.60+Rd.61+Rd.62), din care:

58

0

0

d1)

ch. de sponsorizare a cluburilor sportive

59

INDICATORI

Nr. rd.

Prevederi an 2012

Propuneri an curent 2013 inițial

Propuneri an curent 2013 rectificat

DIFERENȚA

%

Realizat

Propuneri

Propuneri

Propuneri

8=6/4

d2)

ch. de sponsorizare a unităților de cult

‘60

1

d3)

ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale

61

d4)

alte cheltuieli cu sponsorizarea

62

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane

63

282

0

0%

f)

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:

64

5482

7000

12000

5000

219%

cheltuieli cu diurna (Rd.66+Rd.67), din care:

65

143

300

3350

3050

2343%

- interna

66

143

300

1000

700

699%

- externa

67

2350

2350

9)

cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

68

24654

31000

39000

8000

158%

h)

cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

69

12319

12000

14000

2000

114%

i)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:

70

34097

173000

53000

-120000

155%

i1)

cheltuieli de asigurare și pază

71

130000

0

-130000

i2)

cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul, +mentenanta sist inf

72

17584

34000

47000

13000

267%

i3)

cheltuieli cu pregătirea profesională

73

5100

6000

3000

-3000

59%

i4)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:

74

0

0

- aferente bunurilor de natura domeniului public

75

0

i5)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

76

i6)

cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 (anunțuri mass media, comisie selecție)

77

11413

3000

3000

0

26%

17)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri

78

0

0

j)

alte cheltuieli(fransiza RAR, cotiz URTP, serv med muncii etc

79

103118

90000

129700

39700

126%

INDICATORI

Nr. rd.

Prevederi an 2012

Propuneri an curent 2013 inițial

Propuneri an curent 2013 rectificat

DIFERENȚA

%

Realizat

Propuneri

Propuneri

Propuneri

8=6/4

B

Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85+Rd.86), din care:

80

206118

177800

192800

15000

94%

a)

ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

81

0

b)

ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resurse minerale

82

6828

6800

6800

0

100%

c)

ch. cu taxa de licențe transport

83

14370

15000

19000

4000

132%

d)

ch. cu taxa de autorizare - clasificări RAR

84

16670

16000

12000

-4000

72%

e)

ch. cu taxa de mediu

85

0

f)

cheltuieli cu alte taxe și impozite (taxe locale, rovignete, conți

86

168250

140000

155000

15000

92%

C

Cheltuieli cu personalul

(Rd.88+Rd. 92+Rd. 100+Rd. 104+Rd. 109)

87

4843445

5411200

5447200

36000

112%

C1

Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:

88

3317544

3663000

3702700

39700

112%

a)

salarii de bază

89

2545790

2760000

2784000

24000

109%

b)

sporuri, prime și alte bonificatii aferente salariului de bază (conform CCM)

90

600154

733000

743000

10000

124%

c)

alte bonificații (conform CCM)

91

171600

170000

175700

5700

102%

C2

Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:

92

420243

466000

428000

-38000

102%

a)

cheltuieli sociale prevăzute de art. 21 din Lege 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:

93

46146

46000

30000

-16000

65%

- tichete de cresa, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

94

0

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

95

6100

0

0%

b)

tichete de masă;

96

374097

420000

398000

-22000

106%

c)

tichete de vacanță;

97

0

d)

ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent

98

0

e)

alte cheltuieli conform CCM.

99

INDICATORI

Nr. rd.

Prevederi an 2012

Propuneri an curent 2013 inițial

Propuneri an curent 2013 rectificat

DIFERENȚA

%

Realizat

Propuneri

Propuneri

Propuneri

8=6/4

C3

Alte c care:

leltuieli cu personalul (Rd.l01+Rd.102+Rd.103), din

100

0

0

28300

28300

a)

ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

101

0

28300

28300

b)

ch. cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești

102

0

C)

ch. de natură salariată aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete

103

0

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat și a unor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.106+Rd.107+Rd.108), din care:

104

137031

201600

191000

-10600

139%

a)

pentru directori/directorat

105

58516

75600

69000

-6600

118%

b)

pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere

106

27445

75000

60000

-15000

219%

c)

pentru AGA

107

51070

51000

62000

11000

121%

d)

pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii

108

C5

Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale

(Rd. 11O+Rd. 111 +Rd. î12+Rd. 113+Rd. 114+Rd. 115), din care:

109

968627

1080600

1097200

16600

113%

a)

ch. privind contribuția la asigurări sociale

110

722531

803000

815000

12000

113%

b)

ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj

111

16964

18600

19200

600

113%

c)

ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate(5,2%+0,85%)

112

209361

237000

238000

1000

114%

d)

ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

113

19771

22000

25000

3000

126%

e)

ch. privind contribuția unității la schemele de pensii

114

f)

cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale

115

INDICATORI

Nr. rd.

Prevederi an 2012

Propuneri an curent 2013 inițial

Propuneri an curent 2013 rectificat

DIFERENȚA

%

Realizat

Propuneri

Propuneri

Propuneri

8=6/4

D

Alte cheltuieli de exploatare (Rd.117+Rd.120+Rd.121+Rd.122+Rd.123+Rd.124),din care:

116

1120152

764000

822200

58200

73%

a)

cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.118+Rd.119), din care:

117

22496

0

47200

47200

210%

- către bugetul general consolidat

118

19988

46000

46000

230%

- către alti creditori

119

2508

1200

1200

48%

b)

cheltuieli privind activele imobilizate

120

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

121

d)

alte cheltuieli

122

4269

4000

4000

0

94%

e)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

123

1037364

760000

771000

11000

74%

f)

ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.125-Rd.126), din care:

124

56023

0

0

0

0%

f1)

cheltuieli privind ajustările și provizioanele

125

56023

0

0%

f2)

venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare,din care:

126

0

f2.1)

din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.13O), din care:

127

0

0

- din participarea salariaților la profit

128

0

- din deprecierea imobilizărilor corporale

129

0

- venituri din alte provizioane

130

2

Cheii

uieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:

131

69033

200000

70000

-130000

101%

a)

cheltuieli privind dobânzile (Rd.133+Rd.134), din care:

132

0

130000

0

-130000

al)

aferente creditelor pentru investiții

133

0

130000

0

-130000

a2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

134

0

0

b)

cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.136+Rd.137), din care:

135

0

INDICATORI

Nr. rd.

b1)

aferente creditelor pentru investiții

136

b2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

137

c)

alte cheltuieli financiare

138

3

Chel

tuieli extraordinare

139

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.30)

140

cheltuieli neductibile fiscal

141

IV

IMPOZIT PE PROFIT

142

V

DATE DE FUNDAMENTARE

143

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

144

2

Nr. mediu de salariați

145

3

a)

Câștigul mediu lunar pe salariat aferent salariului de bază (lei/persoană) (Rd.89/Rd. 145)/12*1000

146

b)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă lei/pers)

(Rd.88/Rd.145)712*1000

147

c)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) infuențat de bonificațiile și bonusurile în lei și sau natură [(Rd.88+Rd.92)/Rd.145]/12*1000

148

4

a)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) (Rd.1/Rd.145)

149

b)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană) (Rd.149 x ICP)

150

c)

Productivitatea muncii ajustată 1 (lei/persoană) (Rd.1-Rd.17-

Rd.20)/Rd.145

151

Prevederi an 2012

Propuneri an curent 2013 inițial

Propuneri an curent 2013 rectificat

DIFERENȚA

%

Realizat

Propuneri

Propuneri

Propuneri

8=6/4

0

1

69033

70000

70000

0

101%

0

0

-449368

1000

1000

0

0%

95064

54000

57%

0

160

191

185

189

99%

185

190

191

103%

1146.75

1210.53

1214.66

106%

1494.39

1606.58

1615.49

108%

1683.69

1810.96

1802.23

107%

54229.39

57865.79

57562.83

106%

60186.57

58954.79

54037.22

57624.21

57380.10

106%

INDICATORI

Nr. rd.

Prevederi an 2012

Propuneri an curent 2013 inițial

Propuneri an curent 2013 rectificat

DIFERENȚA

%

Realizat

Propuneri

Propuneri

Propuneri

8=6/4

d)

Productivitatea muncii ajustată 2 (lei/persoană) (Rd.2-Rd.17-

Rd.20)/Rd.145

152

53609.21

57387.37

57248.17

107%

e)

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) W = NUF/Rd.145

153

61)

Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:

154

- număr unități fizice NUF

155

- preț/tarif/UF

156

- valoare = UF x T/P

157

- pondere în venituri totale = Rd.157/Rd.1

158ICP

CONDUCĂTORtkilNrTĂȚII, EC. POPESCu/&„.     B

// u         ‘iVH '

Cos.UA

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL EC. PANTELIMON ANDA

X/

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI RM VALCEA Operatorul economic: ȘC ETA SA Rm. Valcea Sediul/Adresa: Str. Depozitelor, Rm. Valcea Cod unic de înregistrare: RO 10524177


GRADUL DE REALIZARE A VENITURILOR

Nr. crt

INDICATORI

Prevederi an N-2(2011)

%

Prevederi an N-1(2012)

% v

Aprobat

Realizat

încasat

5=4/2

Aprobat

Realizat

încasat

9=8/6

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Venituri proprii din exploatare

5140000

4756504

4756504

93%

4950000

4700088

4700088

95%

2

- din transport

4800000

4455971

4455971

93%

4600000

4418085

4418085

96%

3

- din alte activitati

210000

180669

180669

86%

230000

224135

224135

97%

4

- producția de imobilizări

0

0

0

0

0

0

5

- alte venituri din exploatare

130000

119864

119864

92%

120000

57868

57868

48%

taxa deblocări, suprataxa

bilete, abonamente, curse închiriate itp, reparatii, publicitate, spatiia Nr. 3____la j

CONSILIULUI LOCAL j linCONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI Rm. Val ce a

Operatorul economic: SC ETA SA Rm. Valcea

Sediul/Adresa: Str.Depozitelor, Rm. Vâlcea CUI: 10524177

Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico - financiari

N hXA Nr, ț ja !

WILIULUI LOCAL j .^0/3 i


Nr.Crt.

INDICATORI

Nr.

Propuneri an curent 2013

Trim 1

Trim II

Trim III

Trim IV

0

1

Rd.

2

3

4

5

6

1.

VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.23+Rd.29)

1

10,994,500

2,833,875

5,493,750

8,087,652

10,994,500

1

Venituri din exploatare

2

10,969,300

2,819,625

5,465,250

8,044,902

10,969,300

a)

din producția vândută

{Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:

3

5,350,000

1,285,000

2,815,000

4,340,000

5,350,000

al)

din vânzarea produselor activ transport

4

5,000,000

1,200,000

2,600,000

4,000,000

5,000,000

a2)

din servicii prestate terti

5

300,000

70,000

170,000

265,000

300,000

a3)

din redevențe și chirii

6

a4)

alte venituri

7

50,000

15,000

45,000

75,000

50,000

b)

din vânzarea mărfurilor

8

6,000

900

1,800

2,700

6,000

c)

din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.lO+Rd.ll+Rd.12), din care:

9

5,560,000

1,525,000

2,630,000

3,644,000

5,560,000

cl

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

10

5,560,000

1,525,000

2,476,000

3,644,000

5,560,000

c2.

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

11

c3

transferuri pentru plata personalului

12

d)

din producția de imobilizări

13

Nr.Crt.

INDICATORI

Nr.

Propuneri an curent 2013

Trim 1

Trim II

Trim III

Trim IV

e)

venituri aferente costului producției în curs de execuție

14

f)

alte venituri din explotare

(Rd.l6+Rd.l7+Rd.2O+Rd.21+Rd.22), din care:

15

53,300

8,725

18,450

58,202

53,300

fl)

din amenzi și penalități

16

1,800

1,800

f2)

din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd,18+Rd.l9), din care:

17

30,000

1,000

3,000

35,000

30,000

- active corporale

18

30,000

1,000

3,000

35,000

30,000

- active necorporale

19

f3)

din donatii pentru investiții

20

4,900

1,225

2,450

3,702

4,900

f4)

din valorificarea certificatelor CO2

21

f5)

alte venituri

22

16,600

6,500

13,000

19,500

16,600

2

Venituri financiare

(Rd.24+Rd.25+Rd.2frbRd.27+Rd.28), din care:

23

25,200

14,250

28,500

42,750

25,200

a)

din imobilizări financiare

24

b)

din investiții financiare

25

c)

din diferențe de curs

26

d)

din dobânzi

27

22,700

13,000

26,000

39,000

22,700

e)

alte venituri financiare

28

2,500

1,250

2,500

3,750

2,500

3

Venituri extraordinare

29

II.

CHELTUIELI TOTALE (Rd.31+Rd.l31+Rd.l39)

30

10,993,500

2,984,505

5,493,415

8,087,152

10,993,500

1

Cheltuieli de exploatare

(Rd.32+Rd.80+Rd.87+Rd,116), din care:

31

10,923,500

2,967,005

5,458,415

8,035,152

10,923,500

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.33+Rd.41+Rd.47), din care:

32

4,461,300

1,213,125

2,078,250

3,139,102

. 4,461,300

Al

Cheltuieli privind stocurile

33

3,910,600

1,060,875

1,780,750

2,699,852

3,910,600

a)

cheltuieli cu materiile prime

34

0

0

b)

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

35

3,730,000

1,000,000

1,700,000

2,600,000

3,730,000

Nr.Crt.

INDICATORI

Nr.

Propuneri an curent 2013

Trim 1

Trim II

Trim III

Trim IV

bl)

cheltuieli cu piesele de schimb

36

380,000

90,000

170,000

245,000

380,000

bZ)

cheltuieli cu combustibilii

37

3,100,000

800,000

1,600,000

2,350,000

3,100,000

c)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

38

37,000

10,000

19,000

27,000

37,000

d)

cheltuieli privind energia și apa

39

138,000

50,000

60,000

70,000

138,000

e)

cheltuieli privind mărfurile

40

5,600

875

1,750

2,852

5,600

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.42+Rd.43+Rd.46), din care:

41

239,000

65,000

122,000

178,000

239,000

a)

cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

42

40,000

15,000

22,000

28,000

40,000

b)

cheltuieli privind chiriile (Rd.44+Rd.45) din care:

43

0

bl)

- către operatori cu capital integral/majoritar de stat

44

0

bZ)

- către operatori cu capital privat

45

0

c)

prime de asigurare

46

199,000

50,000

100,000

150,000

199,000

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.48+Rd.49+Rd.51+Rd.58+Rd.63+Rd.64+ Rd.68+Rd.69+Rd.70+Rd.79), din care:

47

311,700

87,250

175,500

261,250

311,700

a)

cheltuieli cu colaboratorii

48

b)

cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:

49

bl)

cheltuieli privind consultanța juridică

50

c)

cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.52+Rd.54), din care:

51

64,000

10,000

20,500

30,000

64,000

cl)

cheltuieli de protocol, din care:

52

9,000

1,500

3,000

4,500

9,000

- tichete cadou potrivit Legii nr.

193/2006, cu modificările ulterioare

53

c2)

cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:

54

55,000

8,500

17,500

25,500

55,000

Nr.Crt.

INDICATORI

Nr.

Propuneri an curent 2013

Trim 1

Trim II

Trim III

Trim IV

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

55

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

56

- ch. de promovare a produselor

57

d)

Ch. cu sponsorizarea (Rd.59+Rd.60+Rd.61+Rd,62), din care:

58

0

0

0

0

0

dl)

ch. de sponsorizare a cluburilor sportive

59

d2)

ch. de sponsorizare a unităților de cult

60

d3)

ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale

61

d4)

alte cheltuieli cu sponsorizarea

62

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri și

63

f)

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:

64

12,000

1,500

3,500

5,000

12,000

- cheltuieli cu diurna (Rd.66+Rd.67), din care:

65

3,350

50

150

250

3,350

- internă

66

1,000

50

150

250

1,000

- externă

67

2,350

2,350

g)

cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

68

39,000

7,750

15,500

23,250

39,000

h)

cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

69

14,000

3,000

6,000

9,000

14,000

i)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:

70

53,000

42,000

85,000

127,000

53,000

c

Nr.Crt.

INDICATORI

Nr.

Propuneri an curent 2013

Trim 1

Trim II

Trim III

Trim IV

il)

cheltuieli de asigurare și pază

71

0

0

0

i2)

cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul

72

47,000

8,500

17,000

25,500

47,000

i3)

cheltuieli cu pregătirea profesională

73

3,000

1,000

2,500

4,500

3,000

i4)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:

74

- aferente bunurilor de natura domeniului public

75

15)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

76

i6)

cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011

77

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

17)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile Și alte anunțuri

78

j)

alte cheltuieli

79

129,700

23,000

45,000

67,000

129,700

B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate

(Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85+Rd.86), din care:

80

192,800

76,450

88,900

165,350

192,800

a)

ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

81

b)

ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resurse minerale

82

6,800

1,700

3,400

5,100

6,800

c)

ch. cu taxa de licență

83

19,000

4,000

7,500

11,250

19,000

d)

ch. cu taxa de autorizare

84

12,000

3,750

8,000

12,000

12,000

e)

ch. cu taxa de mediu

85

f)

cheltuieli cu alte taxe și impozite

86

155,000

67,000

70,000

137,000

155,000

Nr.Crt.

INDICATORI

Nr.

Propuneri an curent 2013

Trim 1

Trim II

Trim III

Trim IV

C. Cheltuieli cu personalul

(Rd.88+Rd.92+Rd.l00+Rd.l04+Rd,109)

87

5,447,200

1,436,430

2,839,265

4,131,700

5,447,200

CI

Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:

88

3,702,700

962,000

1,923,000

2,805,000

3,702,700

a) salarii de bază

89

2,784,000

735,000

1,470,000

2,115,000

2,784,000

b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)

90

743,000

192,000

383,000

560,000

743,000

c) alte bonificații (conform CCM)

91

175,700

35,000

70,000

130,000

175,700

C2

Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.974-Rd.98+Rd.99), din care:

92

428,000

121,500

243,000

354,500

428,000

a) cheltuieli sociale prevăzute de art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:

93

30,000

11,500

23,000

34,500

30,000

-tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

94

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

95

b) tichete de masă;

96

398,000

110,000

220,000

320,000

398,000

c) tichete de vacanță;

97

d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent

98

e) alte cheltuieli conform CCM.

99

C3

Alte cheltuieli cu personalul (Rd.l01+Rd.l02+Rd.l03), din care:

100

28,300

0

0

0

28,300

Nr.Crt.

INDICATORI

Nr.

Propuneri an curent 2013

Trim 1

Trim II

Trim III

Trim IV

a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

101

28,300

28,300

b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești

102

c) cheltuieli de natură salariată aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete

103

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat și a unor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.lO5+Rd.lO6+Rd.lO7+Rd.lO8), din care:

104

191,000

65,130

105,765

147,000

191,000

a) pentru directori/directorat

105

69,000

18,750

37,500

56,850

69,000

b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere

106

60,000

19,800

33,870

47,940

60,000

c) pentru AGA și cenzori

107

62,000

26,580

34,395

42,210

62,000

d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii

108

C5

Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.ll0+Rd.lll+Rd.ll2+Rd.ll3+Rd,114+Rd. 115), din care:

109

1,097,200

287,800

567,500

825,200

1,097,200

a) ch. privind contribuția la asigurări sociale

110

815,000

214,000

422,000

614,000

815,000

b) ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj

111

19,200

4,900

9,800

14,300

19,200

c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate

112

238,000

63,000

124,000

180,000

238,000

d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii          ]

113

25,000

5,900

11,700

16,900

25,000

Nr.Crt.

INDICATORI

Nr.

Propuneri an curent 2013

Trim 1

Trim II

Trim III

Trim IV

e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii

114

f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale

115

D. Alte cheltuieli de exploatare

(Rd. 117+Rd. 120+Rd. 121+Rd. 122+Rd. 123+Rd. 124),di n care:

116

822,200

241,000

452,000

599,000

822,200

a)

cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.ll8+Rd.ll9), din care:

117

47,200

0

0

0

47,200

- către bugetul general consolidat

118

46,000

46,000

- către alți creditori

119

1,200

1,200

b)

cheltuieli privind activele imobilizate

120

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

121

d)

alte cheltuieli

122

4,000

1,000

2,000

3,000

4,000

e)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

123

771,000

240,000

450,000

596,000

771,000

f)

ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.125-Rd.126), din care:

124

0

0

0

0

0

fl)

cheltuieli privind ajustările și provizioanele

125

f2)

venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare,din care:

126

f2.1)

din anularea provizioanelor

(Rd.l28+Rd.l29+Rd.l3O), din care:

127

0

0

0

0

0

- din participarea salariaților la profit

128

- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante

129

- venituri din alte provizioane

130

Nr.Crt.

INDICATORI

Nr.

Propuneri an curent 2013

Trim 1

Trim II

Trim III

Trim IV

2

Cheltuieli financiare (Rd.l32+Rd.l35+Rd.l38), din care:

131

70,000

17,500

35,000

52,000

70,000

a)

cheltuieli privind dobânzile (Rd.l33+Rd.l34), din care:

132

0

0

0

0

0

al)

aferente creditelor pentru investiții

133

0

0

a2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

134

b)

cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.l36+Rd.l37), din care:

135

0

0

0

0

0

bl)

aferente creditelor pentru investiții

136

b2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

137

c)

alte cheltuieli financiare

138

70,000

17,500

35,000

52,000

70,000

3

Cheltuieli extraordinare

139

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.l-Rd.30)

140

1,000

-150,630

335

500

1,000

cheltuieli nedeductibile fiscal

141

54,000

IV

IMPOZIT PE PROFIT

142

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI RM VALCEA Operatorul economic: SC ETA SA Rm Valcea Sediul/Adresa: Rm Valcea, str Depozitelor, nr.5 CUI :10524177PROGRAMUL DE INVESTIȚII, DOTĂRI SI SURSE DE FINANȚARE

INDICATOR!

Data finalizării investiției

an precedent (N-1)

Valoare

Aprobat

Realiza t/Pr eliminat

an curent (H

an N+1

an N+2

0

1

2

3

4

5

6

7

8

I

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care

2,642,364

1,427,436

8,276,350

1,697,400

1,697,400

1

Surse proprii, din care:

1,037,364

1,037,436

750,000

a)

amortizare

1,037,364

1,037,364

750,000

b)

profit

2

Alocații de la buget

1,605,000

390,000

1,639,350

1,697,400

1,697,400

Suma alocata in 2012 ca majorare de capital social pt achiziție autobuze .neutilizate, reportate in 2013

1,105,000

0

1,105,000

suma alocata in 2012 ca maj cap social ,pt achiziție autosecond hand utilizata parțial 2012

500,000

390,000

110,000

alocație buget 2013 plata rata + dob credit

424,350

alocație buget majorare cap social pentru rata+dob credit an 2014,2015

1,697,400

1,697,400

3

Credite bancare, din care:

5,887,000

a)

interne

5,887,000

b)

externe

4

Alte surse, din care:

-

-

I


- '■

I

II

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

1

Investiții în curs, din care:

a)

pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:

-

-

b)

pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

-

-

c)

pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

-

-

d)

pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

-

*

2

Investiții noi, din care:

a)

pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:

-

8 autobuze transport noi credit+surse bugetare

-

1 autoturism intervenții

-

6 autobuze MAN

sistem supraveghere video

sistem GPS urmărire cons motorina

autoutilitara DUSTER

sistem nou taxare cu cartele tip ticketing

571,585

7,753,350

681,585

571,585

7,279,000

681,585

571,585

7,279,000

6,992,000

37,000

500,000

390,000

26,525

26,525

80,760

80,760

74,300

74,300

250,000

b)

pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

-

-

c)

pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

-

-

-

d)

pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

-

-

-

3

Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:

a)

pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:

-

-

-

b)

pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

-

c)

pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

-

-

d)

pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

0

o

-

-

4

Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale) - dotări pentru atelierul de reparatii

50,000

5

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:

a)

interne

424,350

1,697,400

1,697,400

externe

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR - CONTABIL Ec. Pantelimon Anda


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI Rm. Valcea

Operatorul economic: SC ETA SA Rm. Vâlcea

Sediul/Adresa: Str. Depozitelor, Rm. Valcea

Cod unic de înregistrare: RO 10524177

Programul de reducere a stocurilor


LEI

Nr. crt

Stocuri

Sold la 31.12. an precedent (2012)

Intrări 01.01 -31.12 an curent (2013)

Ieșiri 01.01.-31.12. an curent (2013)

Sold la 31.12. an curent (2013)

Sold la 31.12. an 2014

Sold la 31.12. an 2015

aferente prod. si cons.

propriu pt desf.

actlvltatiî

vanzari, lichidări de stocuri

1

2

3

4

5

6

7=3+4-5-6

8

9

1.

Materii prime, din care:

0

0

0

0

0

0

0

la)

-stocurifără mișcare

0

0

0

0

0

0

0

2.

Materia le, (mat auxiliare) din care:

28,202

115,000

135,000

8,202

11000

10000

2a)

-stocurifără mișcare

2,889

0

0

2,889

0

0

0

3.

Obiecte de inventar, din care:

17,642

35,000

35,000

12,747

2500

2000

3a)

-stocurifără mișcare

14,845

4,895

9,950

0

0

4.

Piese de schimb, din care:

112,463

285,000

300,000

97,463

75000

70000

4a)

-stocurifără mișcare

34,100

12,900

21,200

0

0

5.

Carburanți, lubrefianti

25,900

3,110,000

3,100,000

0

35,900

16000

16000

5a)

- stocuri fără mișcare

0

0

0

0

0

6,

Alte stocuri(alte mat consumabile)din care:

9,799

34,000

40,000

3,799

5600

5000

6a)

- stocuri fără mișcare

232

232

0

TOTAL GENERAL

(Rd.l+Rd.2+Rd.3+Rd.4+Rd.5+Rd.6), din care:

194,006

3,579,000

3,610,000

0

158,111

110100

103000

- stocuri fără mișcare

(Rd.la+Rd.2a+Rd.3a+Rd.4a+Rd.5a+Rd.6a)

52,066

0

4,895

16,021

31,150

0

________0

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI Rm. Valcea Operatorul economic: SC ETA SA Rm. Valcea Sediul/Adresa: Str. Depozitelor, Rm. Valcea CUI: 10524177


Programul de reducere a arieratelor cu prezentarea surselor


Nr. crt.

Arierate

Sold inițial an curent 2013

Reduceri

Sold final an curent (2013)

Reduceri Total an 2014

Sold final an 2014

Reduceri Total an 2015

———v \r       '

Sold final an 2015

Total an curent 2013

din care: Surse an curent (N)

incasari creanțe

credite

alte surse

1

2

3

4=5+6+7

5

6

7'

8=3-4

9

10=8-9

11

12=10-11

1.

TOTAL (Rd.la+Rd.lb), din care:

128,215

128,215

128,215

0

0

0

0

0

0

0

1a.

- buget general consolid;

12,194

12,194

12,194

0

0

0

1b.

- alți creditori

116,021

116,021

116,021

0

0

0

2.

Total arierate Înregistrate în anul precedent (N-1} (Rd.2a+Rd.2b), din care:

124,148

124,148

124,148

0

0

0

0

0

0

0

2a.

- buget general consolid;

8,127

8,127

8,127

0

0

0

2b.

- alți creditori

116,021

116,021

116,021

0

0

0•din iz z&'J
ANEXA 8


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI Rm. Valcea Operatorul economic: SC ETA SA Rm. Valcea Sediul/Adresa: Str. Depozitelor, Rm. Valcea CUI: 10524177


Situația datoriilor din iriiprumuturile contractate


lei

Nr. crt

Valoarea creditului conform contractul ul

Perioad a de ramburs are in ani

SoH sf. an precedent (N-1)

Valoarea anuala scadenta In anul curent (N)

Valoarea anuala scadenta in anul curent N+1

Valoarea anuala scadenta in anul curent N+2

TOTAL din care:

rate

doban zi

diferente decurs nefavorab He

comisioane

TOTAL din care:

rate

doban zi

diferent e de curs nefavor abile

comisioane

TOTAL din care:

rate

doba nzi

diferent a de curs nefavor abile

comisioane

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

A. Credite pentru activitatea curenta

a)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

at|

0

0

0

a2)

0

0

0

0

0

0

b)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

b1)

0

0

0

b2)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Total A

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B. Credite pentru nvestitii

a)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

a1)

0

0

0

a2)

0

0

0

0

0

0

b)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

b1)

0

0

0

b2)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TotatB

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Total General A+B

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL ec. ANDA PANTEUMON
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI Rm. Valcea

Operatorul economic: SC ETA SA Rm. Valcea

Sediu l/Adresa: Str. Depozitelor, Rm. Valcea

Cod unic de înregistrare: RO10524177

Masuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a arieratelor

• ANEXA Nr.„_â—Ja J

■SOTÂitÂREA CONSILIULUI LOCAL}Nr.

Crt.

Măsuri

Termen de realizare

an precedent (N-l)

an curent (N)

an N+l

Preliminat/Realizat

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

InfkiM*/-)

Rezultat brut(+/-)

Arierate

Rezultat brut

Arierate

Rezultat brut

Arierate

Rezultat brut

Arierate

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pct. 1

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a arieratelor

450368

-128215

20000

24000

1

Măsura 1 creșterea veniturilor proprii din transport intern si extern, curse închiriate prin majorare de tarife si imbunatatirea condițiilor de transport

X

X

2400000

645500

250000

2

Măsura 2 creșterea veniturilor din alte activitati desf de societate

X

X

174000

128215

250000

180000

3

Alte masuri

X

X

4

TOTAL Pct. 1

X

X

2574000

895500

430000

Pct.

II

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a arieratelor

-2123632

-875500

1

Cauza 1 ch financiare dob credit

X

X

-130000

-390000

2

Cauza 2 creșteri preturi utilitati, combustibil, ch personal, amortizareetc

X

X

-393632

-485500

-406000

3

Alte cauze - red. Subvenției

X

X

-1600000

4

TOTAL Pct. II

X

X

-2123632

Pct. III

TOTAL GENERAL Pct. 1+ Pct. II

-449368

128215

1000

0

21000

0

45000

0