Hotărârea nr. 340/2013

hotarirea 340 - 23 decembrie 2013 - rectificare buget local 2013

ROMÂNIA

Județul vâlcea

MUNTCIPIUL RÂMNICU VÂLCEA

Consiliul Local


HOTĂRÂREA NR.340

privind rectificarea bugetului local pentru anul 2013

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință extraordinară la data de 23 decembrie 2013, la care participă 21 de consilieri din cei 23 în funcție ;

Luând în discuție Raportul nr.66132 din 18.12.2013 întocmit de Direcția Economico -Financiară, prin care se propune rectificarea bugetului local pentru anul 2013;

Luând în considerare rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură; nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement;

Având în vedere că prin Hotărârea Consiliului Local nr.67/2013 a fost aprobat bugetul local și listele de investiții pentru anul 2013, ce a mai fost ulterior rectificat prin hotărâri ale Consiliului Local;

Ținând seama de faptul că, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 107/2013 pentru stabilirea unor măsuri bugetare, se aloca sume în scopul achitării plăților restante înregistrate la data de 29.12.2013;

în temeiul prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.64/2009 privind gestionarea financiară a intrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență și ale normelor metodologice de aplicare a acesteia;

în baza art.36, alin.(4), lit.a), art.45, alin.(2) și art.115 din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se rectifică bugetul local al municipiului Râmnicu Vâlcea pentru anul 2013, în plus cu suma de 3.579.000 leȚ atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli, conform anexelor nr.1 și nr.2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Bugetul pe anul 2013, rectificat conform alin.(1), va avea valoarea totală de 244.287.000 lei la partea de venituri, din care 234.032.890 lei - venituri estimate pentru anul 2013 și 10.254.110 lei - excedent al anului 2012, și 244.287.000 lei, la partea de cheltuieli.

Art.2. Se rectifică lista cuprinzând «Situația privind repartizarea creditelor bugetare pe unități de învățământ pentru cheltuieli funcționale pe anul 2013», în plus cu suma de 19.000 lei, ajungând la valoarea totală de 9.416.850 lei, conform anexei nr.3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se rectifică lista cuprinzând «Situația privind repartizarea creditelor bugetare pe unități de învățământ preșcolar cu program prelungit pe anul 2013» în plus cu suma de 13.000 lei, ajungând la valoarea totală de 1.481.400 lei, conform anexei nr.4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Influențele din această rectificare se regăsesc în anexele menționate la art. 1-3, iar anexele nr. 5 - « Situația privind subvențiile repartizate pentru acoperire cheltuieli cu serviciile funcționale pentru internate pe anul 2013 », nr. 6 - Lista de investiții pe anul 2013 - TOTAL SURSE DE FINANȚARE, nr. 7 - Lista de investiții pe anul 2013 -fonduri externe nerambursabile postaderare și cofinanțare buget local, nr.8 - Situația privind repartizarea creditelor bugetare pe unități de învățământ preuniversitar de stat pentru burse elevi pe anul 2013 și nr. 9 - «Lista de investiții pe anul 2013 - unități de învățământ preuniversitar de stat» rămân nemodificate.

Art.5. Prezenta hotărâre se dă publicității și se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire:

Direcției Economico - Financiare;

Direcției Investiții și Achiziții Publice.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ.

Costel Ewgdan PRUȚIzAftlU }


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, SECRETAR MUNICIPIU, jurist Ion DUDOIU

Râmnicu Vâlcea, 23 decembrie 2013

MUNICIPIUL RM VÂLCEA

DIRECȚIA ECONOMICO-FINANCIARĂSITUAȚIA VENITURILOR ESTIMATE DE tNCASAT LA BUGETUL LOCAL

- lei -

Nr. crt

cod sursa bugetara

BUGET

2013

din care

TR. I

TR. II

TR. III

tr: IV

TOTAL VENITURI - BUGET LOCAL

24ț,287,000.00

66,678,570.00

63,760,550.00

61,268,520.00

52,579,360.00

1. VENITURI PROPRII

126,425,620.00

41,649,510.00

27,063,250.00

32,334,040.00

25,378,820.00

A VENITURI FISCALE

100,242,640.00

32,461,000.00

23,180,000.00

27,563,460.00

23,038,180.00

1

Impozit profit       »

010201

' 800,000.00

100,000.00

100,000.00

150,000.00

450,000.00

2

Imp. ven. din transf propr. imob

030218

1,300,000.00

400,000.00

250,000.00

350,000.00

300,000.00

3

Cote defalcate impozit venit

040201

59,843,000.00

18.000,000.00

16,000,000.00

16,623,000.00

9,220,000.00

4

Sume pentru echilibrare Imp. venit

040204

142,000.00

36,000.00

36,000.00

36,000.00

34,000.00

5

Impozit clădiri pers.fizice

07020101

6,135,000.00

3,300,000.00

1,200,000.00

1,215,000.00

420,000.00

6

Impozit clădiri pers.juridice

07020102

15,900,000.00

5,000,000.00

2,700,000.00

5,000,000.00

3,200,000.00

7

Impozit teren pers.fizice

07020201

1,280,000.00

700,000.00

280,000.00

200,000.00

100,000.00

8

Impozit teren pers.juridice

07020202

1,710,000.00

500,000.00

350,000.00

550,000.00

310,000.00

9

Impozit teren extravilan

07020203

111,000.00

60,000.00

15,000.00

21,000.00

15,000.00

10

Taxe judiciare de timbru

070203

4,640,000.00

550,000.00

400,000.00

400,000.00

290,000.00

11

Sume din TVA pentru echilibrare

110206

î,206,640.00

0.00

32,000.00

541,460.00

6,633,180.00

12

Taxa hoteliera

120207

75,000.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00

15,000.00

13

Impozit pe spectacol

150201

53,000.00

15,000.00

14,000.00

12,000.00

12,000.00

14

Impozit mijloace de transport p.fizice

16020201

4,100,000.00

1,900,000.00

650,000.00

800,000.00

750,000.00

15

Impozit mijloace de transport p.juridice

16020202

3,160,000.00

980,000.00

700,000.00

700,000.00

780,000.00

16

Taxa eliberare autorizatii

160203

2,130,000.00

730,000.00

200,000.00

750,000.00

450,000.00

17

Alte taxe utilizare bunuri

160250

380,000.00

100,000.00

120,000.00

130,000.00

30,000.00

18

Alte impozite si taxe

180250

277,000.00

70,000.00

113,000.00

65,000.00

29,000.00

B. VENITURI NEFISCALE

14,503,750.00

3,764,460.00

3,823,250.00

4,640,400.00

2,275,640.00

19

Venituri concesiuni - închirieri

300205

3,526,000.00

794,000.00

1,200,000.00

1,232,000.00

300,000.00

20

Venituri din prest. servicii

330208

2,770,000.00

700,000.00

570,000.00

1,090,000.00

410,000.00

21

Contribuție părinți - crese

330210

254,000.00

60,000.00

53,000.00

33,000.00

108,000.00

22

Contribuții cantina sociala

330212

21,000.00

6,000.00

4,000.00

6,000.00

5,000.00

23

Venituri din recuperare cheltjudecată

330228

8,000.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

24

Taxe extrajudiciare

340202

1,299,000.00

300,000.00

200,000.00

450,000.00

349,000.00

25

Alte venituri din taxe administrative

340250

120,000.00

30,000.00

30,000.00

30,000.00

30,000.00

26

Venituri din amenzi aplicate

350201

3,550,000.00

950,000.00

900,000.00

1,000,000.00

700,000.00

27

Taxe speciale

360206

1,370,000.00

550,000.00

550,000.00

150,000.00

120,000.00

28

Alte venituri

360250

1,256,430.00

300,000.00

300,000.00

450,000.00

206,430.00

29

Venituri din sponsorizări

370201

329,320.00

72,460.00

14,250.00

197,400.00

45,210.00

C. VENITURI DIN CAPITAL

320,180.00

65,000.00

60,000.00

130,180.00

65,000.00

30

Venituri din valorificarea unor bunuri

390201

65,000.00

15,000.00

10,000.00

25,000.00

15,000.00

31

Venituri din vanzari locuințe

390203

250,000.00

50,000.00

50,000.00

100,000.00

50,000.00

32

Venituri din vanzarea unor bunuri

390207

5,180.00

0.00

0.00

5,180.00

0.00

II. SUME DIN EXCEDENTUL B.L.

400214

5,359,050.00

5,359,050.00

0.00

0.00

III. VENITURI CU DESTINAȚIE SPECIALA

117,861,380.00

25,029,060.00

36,697,300.00

28,934,460.00

27,200,540.00

A. VENITURI DIN TVA

1102

78,119,000.00

17,184,000.00

21,599,000.00

17,240,000.00

22,096,000.00

1

Cheltuieli personal invatamant

110202

59,172,000.00

15.400,000.00

16,356,000.00

11,836,000.00

15,580,000.00

2

Alte cheltuieli descentralizare:

110202

18,947,000.00

1,784,000.00

5,243,000.00

5,404,000.00

6,516,000.00

- cheltuieli materiale învățământ

110202

8,204,000.00

1,177,000.00

1,557,000.00

2,734,000.00

2,736,000.00

- hotărâri judecătorești învățământ

110202

4,278,000.00

0.00

2,032,000.00

1,016,000.00

1,230,000.00

- cheltuieli personal crese

110202

1,537,000.00

307,000.00

307,000.00

307,000.00

616,000.00

- indemnizații însoțitori

110202

4,928,000.00

300,000.00

1,347,000-00

1,347,000.00

1,934,000.00

B. SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

4202

1f,165,340.00

1,150,000.00

5,031,700.00

1,577,830.00

7,405,810.00

1

Subvenții pentru retehnologizare

420201

1,226,580.00

0.00

56,430.00

0.00

1,170,150.00

2

Subvenții reabilitare termica locuințe

420212

1,456,700.00

0.00

1,456,700.00

0.00

' 0.00

3

Subvenții de la 0S pentru proiecte FEN

420220

8,447,670.00

1,100,000.00

3,468,570.00

1,577,830.00

2,301,270.00

4

Ajutoare încălzire

420234

150,000.00

50,000.00

. 50,000.00

0.00

50,000.00

5

Sume din corecții fihanciare

420262

3,884,390.00

0.00

0.00

0.00

3,884,390.00

C. SUBVENȚII ALTE ADMINISTRAȚII

4302

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1

Subvenție CJ Valcea

430208

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

D. FONDURI EUROPENE

4502

19,681,980.00

1,800,000.00

10,066,600.00

10,116,650.00

-2,301,270.00

1

FEDR - Rambursare

450201

18,931,980.00

1,800,000.00

9,643,600.00

9,789,650.00

-2,301,270.00

2

FSE - Rambursare

450202

750,000.00

0.00

423,000.00

327,000.00

0.00

E. SUME DIN EXCEDENTUL B.L.

400214

4,895,060.00

4,895,060.00

0.00

0.00

0.00


DIRECTOR EX

EC. ION LEPAPREȘEDINTA DE ȘEDINȚĂ, BogdanXruteanix'MUNICIPIUL RM VALCEA

DIRECȚIA ECONOM1CO-FINANCIARA


Anexa nr. 2 L nr.SITUAȚIA PRIVIND REPARTIZAREA PE CAPITOLE DE CHELTUI A CREDITELOR BUGETARE PE ANUL 2013

- lei -

Nr. crt

DESTINAȚIE ECONOMICA

CAPITOL CHELTUIELI

CREDITE BUGETARE 2013

din care

TRIM. I

TRIM. II

TRIM. III

TRIM. IV

TOTAL CHELTUIELI - BUGET LOCAL

244,287,000

66,678,570

63,760,550

61,268,520

52,579,360

din care:

DIN SURSE PROPRII

138,023,200

41,723,970

30,096,250

38,570,040

27,632,940

DIN VENITURI CU DESTINAȚIE SPECIALA

106,263,800

24,954,600

33,664,300

22,698,480

24,946,420

I. CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII

138,023,200

41,723,970

30,096,250

38,570,040

27,632,940

A. CHELTUIELI DE PERSONAL

19,982,000

5,071,000

5,198,000

6,910,000

2,803,000

din care:

1

Autoritati executive

CAP.51

7,095,000

1,820,000

1,940,000

1,900,000

1;435,000

2

Evidenta persoanei

CAP.54

59,000

15,000

15,000

15,000

14,000

3

Politia Locala

CAP.61

2,265,000

625,000

625,000

625,000

390,000

4

Aparare Civila

CAP.61

40,000

11,000

11,000

.11,000

7,000

___5

Invatamant

CAP .65

754,000

0

0

1,700,000

-946,000

6

Invatamant-hotarari judecătorești

CAP.65

0

0

0

0

0

1

Cabinete medicale scoli

CAP.66

1,819,000

485,000

485,000

485,000

364,000

___8

Teatrul Municipal ARIEL

CAP.67

705,000

175,000

175,000

180,000

175,000

9

Filarmonica "Ion Dumltrescu"

CAP.67

1,626,000

401,000

412,000

466,000

347,000

10

Cultura, recreare - DAOP

CAP.67

0

0

0

0

0

11

Direcția de Protecție Sociala

CAP.68

820,000

210,000

210,000

210,000

190,000

_12

Cantina ajutor social

CAP.68

143,000

39,000

39,000

39,000

26,000

13

Centrul Mara

’ CAP.68

36,000

9,000

9,000

9,000

9,000

14

DPS - salarii însoțitori persoane handicap

CAP.68

1,741,000

450,000

450,000

450,000

391,000

15

Centru Social Ioana

CAP.68

95,000

24,000

24,000

24,000

23,000

16

Serviciul public crase

CAP.68

344,000

173,000

173,000

173,000

-175,000

17

Dezvoltare publica - DADP

CAP.70

1,250,000

302,000

310,000

332,000

306,000

18

Proiecția mediului - DADP

CAP.74

154,000

61,000

49,000

40,000

4,000

19

Străzi - DADP

CAP.84

1,036,000

271,000

271,000

251,000

243,000

B. CHELTUIELI MATERIALE

98,985,000

15,845,590

30,124,350

25,441,420

27,573,640

din care:

1

Autoritati executive

CAP. 51

12,221,320

3,400,000

3,518,030

2,966,560

2,336,730

- aparat propriu

4,415,320

1,200,000

1,918,030

560,560

736,730

- despăgubiri civile

106,000

0

0

106,000

' .0

- rambursare împrumut

7,700,000

2,200,000

1,600,000

2,300,000

1,600,000

___2

Dobanda

CAP. 55

3,300,000

1,076,000

1,100,000

1,100,000

26,000

- dobanda imprymut

3,150,000

1,050,000

1,050,000

1,050,000

0

- comisioane

150,000

25,000

50,000

50,000

25,000

_ 3

Ordine publica

CAP. 61

646,000

91,000

301,000

120,000

134,000

r - Politia Locala

405,000

61,000

276,000

-36,000

104,000

- aparat propriu

136,000

0

0

136,000

0

- Aparare Civila

105,000

30,000

25,000

20,000

30,000

___5

Invatamant

CAP. 65

7,306,850

1,085,000

2,191,350

1,559,000

2,471,500

- cheltuieli functlonale-reparatii scoli

767,000

473,000

201,000

0

93,000

- cheltuieli funcționale -scoli

1,585,860

0

888,350

155,000

542,500

- ajutoare sociale

215,000

67,000

82,000

0

66,000

- reparatii curente

3,829,000

300,000

700,000

1,329,000

1,500,000

- internate

560,000

125,000

200,000

75,000

160,000

- burse elevi

350,000

120,000

120,000

0

110,000

6

Sanatate

CAP. 66

311,000

53,000

69,000

141,000

48,000

- dispensare medicale scoli

228,000

35,000

47,000

121,000

25,000

-dispensar TBC

83,000

18,000

22,000

20,000

23,000

7

Cultura si recreere

CAP. 67

10,488,370

2,332,590

2,523,670

2,913,400

2,719,710

- obiecte inventar+reparatil

960,000

110,000

200,000

450,000

200,000

- activitati cultural sportive

1,237,500

196,000

350,000

346,500

345,000

- intretinere spatii verzi

2,980,000

754,000

941,000

705,000

580,000

- Clubul Sportiv Municipal

750,000

171,000

150,000

150,000

279,000

- Club Sportiv Oltchim

300,000

450,000

50,000

-200,000

0

- Asoc. Handbal Club Municipal Rm. Valcea

875,500

0

0

250,000

625,500

- Forumul Cultural

12,500

0

0

3,500

9,000

- cheltuieli din sponsorizări

328,870

72,590

13,670

197,400

45,210

- culte religioase

250,000

63,000

63,000

62,000

62,000

- Centrul Excelenta Handbal

282,000

66,000

66,000

138,000

12,000

- Teatrul Municipal ARIEL

1,985,000

325,000

505,000

726,000

429,000

- Filarmonica "Ion Dumitrescu"

528,000

125,000

185,000

85,000

133,000

8

Asigurări si asistenta sociala

CAP. 68

3,032,400

1,494,000

644,500

866,000

128,900

- aparat propriu

113,000

0

17,500

0

95,500

- Direcția de Protecție Sociala

209,000

28,000

52,000

50,000

79,000

- Centru Social Ioana

31,000

6,000

10,000

12,000

3,000

- Centru Mara

50,000

4,000

15,000

15,000

16,000

- pers, cu handicap - cheltuieli funcționale

26,000

0

30,000

0

-4,000

- crese - aparat propriu

37,000

0

17,000

10,000

10,000

- crese - cheltuieli funcționale

348,400

63,000

113,000

25,000

147,400

- Cantina ajutor social

502,000

110,000

110,000

160,000

122,000

- ajutoare sl indemnizații

220,000

40,000

60,000

60,000

60,000

- abonamente însoțitori

590,000

120,000

120,000

230,000

120,000

- indemnizații persoane handicap

906,000

1,123,000

0

303,000

-520,000

9

Dezvoltare publica

CAP. 70

9,948,440

2,320,000

2,382,800

2,400,000

2,846,640

-DADP

7,285,400

1,720,000

2,180,000

2,180,000

1,205,400

- aparat propriu

459,800

100,000

64,800

100,000

195,000

- cotizație +alte ch. zona metropolitana

80,000

0

38,000

20,000

22,000

- fond IID

1,000,000

500,000

100,000

100,000

300,000

- reabilitare blocuri

1,123,240

0

0

0

T, 123,240

10

Protecția mediului

CAP. 74

4,240,000

835,000

1,135,000

785,000

1,485,000

-DADP

320,000

65,000

85,000

85,000

85,000

- salubrizare

3,870,000

770,000

1,000,000

. 700,000

1,400,000

- cofinantare proiect ISPA

50,000

0

50,000

0

0

_11

Compensare preț energie

CAP, 81

14,223,900

700,000

6,241,000

1,441,460

5,841,440

12

Transporturi

CAP. 84

33,266,720

2,460,000

10,118,000

11,150,000

9,537,720

- străzi - DADP .

15,007,600

1,200,000

4,300,000

4,300,000

5,207,600

- străzi - aparat propriu

500,000

200,000

100,000

50,000

150,000

- rambursare credit intern

12,254,120

0

4,000,000

6,000,000

2,254,120

- subvenție ETA

5,504,000

1,060,000

1,718,000

800,000

1,926,000

C. CHELTUIELI INVESTI|II

70

19,056,200

20,807,380

-5,226,100

6,218,620

-2,743,700

din care

1

Autorități executive

CAP. 51

583,150

500,000

268,690

72,000

-257,540

2

Ordine publica

CAP. 61

'    244,180

200,000

-96,400

154,500

-13,920

3

Invatamant

CAP. 65

585,400

200,000

-70,000

282,000

173,400

4

Invatamant

CAP. 65

92,000

3,000

43,000

3,000

43,000

5

Sanatate

CAP. 66

51,700

0

0

53,000

-1,300

6

Cultura recreere

CAP. 67

891,920

744,000

-27,000

110,000

64,920

7

Majorare capital social - Handbal Club Mun.

CAP. 67

1,000

1,000

0

0

8

Asistenta sociala

CAP. 68

793,430

500,000

-17,500

148,000

162,930

9

Dezvoltare publica

CAP. 70

5,839,260

3,000,000

1,921,880

1,365,400

-448,020

10

Majorare capital social - Zona Metropolitana

CAP. 70

1,000

1,000

0

0

0

11

Proiecția mediului

CAP. 74

0

1,000,000

-860,000

70,000

-210,000

12

Străzi

CAP. 84

9,973,160

14,659,380

-6,389,770

3,960,720

-2,257,170

II. CHELTUIELI DIN SUME CU DESTINAȚIE SPECIA

106,263,800

24,954,600

33,664,300

22,698,480

24,946,420

A. SUME DIN TVA

78,119,000

17,184,000

21,599,000

17,240,000

22,096,000

din care

1

Salarii invatamant

CAP.65

59,172,000

15,400,000

16,356,000

11,836,000

15,580,000

2

Alte cheltuieli descentralizate

18,947,000

1,784,000

5,243,000

5,404,000

6,516,000

- salarii evidenta persoanei

CAP.54

0

0

0

0

0

- cheltuieli materiale invatamant

CAP.65

8,204,000

1,177,000

1,557,000

2,734,000

2,736,000

- hotarari judecătorești invatamant

CAP.65

4,278,000

0

2,032,000

1,016,000

1,230,000

- salarii personal crese

CAP.68

1,537,000

307,000

307,000

307,000

616,000

- indemnizații persoane handicap

CAP.68

4,928,000

300,000

1,347,000

1,347,000

1,934,000

B. TRANSFERURI DESTINAȚIE SPECIALA

2,833,280

50,000

1,563,130

0

1,220,150

din care

1

Ajutoare incalzire

CAP.68

150,000

50,000

50,000

0

50,000

_ 2

Retehnologizare centrale termice

CAP.70

1,226,580

0

56,430

0

1,170,150

___3

Reabilitare blocuri

CAP.70

1,456,700

0

1,456,700

0

0

C. FONDURI EUROPENE

25,311,520

7,720,600

10,502,170

5,458,480

1,630,270

1

Fondul European de Dezvoltare Regionala

CAP. 65

3,012,650

2,200,600

812,050

‘0

0

2

Fondul European de Dezvoltare Regionala

CAP. 67

974,500

474,500

500,000

0

0

___3

Fondul European de Dezvoltare Regionala

CAP. 84

21,324,370

5,045,500

9,190,120

5,458,480

1,630,270


SITUAȚIE privind repartizarea creditelor bugetare pe unități de învăță pentru cheltuieli funcționale anul 2013

-lei -

Nr. crt

PLĂȚI

31.12.2012

REPARTIZAT

2013

din care

TR. I

TR. II

TR. III

TR. IV

TOTAL CHELTUIELI FUNCȚIONALE

9,119,755

9,416,850

1,834,000

2,913,350

2,138,000

2,531,500

din care:

-sursa buget de stat

5,899,672

7,350,000

1,410,000

1,960,000

1,988,000

1,992,000

-sursa buget local

3.220,083

2,066,850

424,000

953,350

150,000

539,500

1

COLEGIUL "AL. LAHOVARI"

430,000

591,000

75,000

209,000

111,000

196,000

-sursa buget de stat

309,000

. 408,000

75,000

111,000

111,000

111,000

-sursa buget local

121,000

183,000

0

98,000

0

85,000

2

COLEGIUL "MIRCEA CEL BĂTRÂN"

773,839

773,000

100,000

243,000

169,000

261,000

-sursa buget de stat

465,000

606,000

100,000

169,000

169,000

168,000

-sursa buget local

308,839

167,000

0

74,000

0

93,000

3

COLEGIUL ENERGETIC

588,951

554,000

80,000

233,000

100,000

141,000

-sursa buget de stat

314,000

381,000

80,000

100,000

100,000

101,000

-sursa buget local

274,951

173,000

0

133,000

0

40,000

4

COLEGIUL FORESTIER

585,997

459,000

125,000

119,000

104,000

111,000

-sursa buget de stat

330,000

391,000

80,000

104,000

104,000

103,000

-sursa buget local

255,997

68,000

45,000

15,000

0

8,000

5

COLEGIUL "MATEI BASARAB"

573,672

853,000

100,000

291,000

230,000

232,000

-sursa buget de stat

573,672

792,000

100,000

230,000

230,000

232,000

-sursa buget local

0

61,000

0

61,000

0

0

6

COLEGIUL ECONOMIC

359,000

433,000

75,000

119,000

119,000

120,000

-sursa buget de stat

354,000

433,000

75,000

119,000

119,000

120,000

-sursa buget local

5,000

0

0

0

0

0

7

LICEUL OLTCH1M

830,434

599,000

126,000

222,000

175,000

76,000

-sursa buget de stat

281,000

285,000

70,000

72,000

72,000

71,000

-sursa buget local

549,434

314,000

56,000

150,000

103,000

. 5,000

8

LICEUL "FERDINAND I"

682,982

617,000

145,000

227,000

100,000

145,000

-sursa buget de stat

399,000

400,000

100,000

100,000

100,000

100,000

-sursa buget local

283,982

217,000

45,000

127,000

0

45,000

9

LICEUL "ANTIM MREANUL"

239,739

271,000

60,000

77,500

59,000

74,500

-sursa buget de stat

171,000

238,000

60,000

59,000

59,000

60,000

-sursa buget local

68,739

33,000

0

18,500

0

.14,500

10

LICEUL "G-RAL MAGHERU"

459,403

474,450

114,000

166,450

100,000

94,000

-sursa buget de stat

240,000

250,000

60,000

63,000

63,000

64,000

-sursa buget local

219,403

224,450

54,000

103,450

37,000

30,000

11

LICEUL "HENRI COANDĂ"

225,000

288,000

60,000

64,000

64,000

100,000

DIRECTOR EXECUTIV, EC. ION LEPÂSkf

PREȘEDINTE DE ȘED^A.nT^.

Bogdan Prutearii^

y       v •v'-■./, —

SERV. CONTABILITATE, EC. NARCISA COLȚOS

SECRETAR MUNICIPIU, Ion Didoju
-sursa buget de stat

196,000

253,000

60,000

64,000

64,000

65,000

-sursa buget local

29,000

35,000

0

0

0

35,000

12

GRUP ȘC. "N. PLEȘOIANU"

388,040

413,000

60,000

114,000

109,000

130,000

-sursa buget de stat

341,000

388,000

60,000

109,000

109,000

110,000

-sursa buget local

47,040

25,000

b

5,000

0

20,000

13

LICEUL DE ARTĂ "V. GIULEANU"

148,891

178,000

40,000

43,000

42,000

- 53,000

-sursa buget de stat

139,000

167,000

40,000

43,000

42,000

42,000

-sursa buget loca!

9,891

11,000

0

0

0

11,000

14

SEMINARUL TEOLOGIC

217,000

263,300

65,000

74,000

34,000

90,300

-sursa buget de stat

122,000

135,000

45,000

23,000

34,000

33,000

-sursa buget local

95,000

128,300

20,000

51,000

0

57,300

15

ȘCOALA "TAKE IONESCU"

369,961

512,700

108,000

147,000

130,000

127,700

-sursa buget de stat

333,000

451,000

60,000

130,000

130,000

131,000

-sursa buget local

36,961

61,700

48,000

17,000

0

-3,300

16

ȘCQNlA " LGH. DUCA"

430,480

340,400

117,000

89,400

67,000

67,000

-sursa buget de stat

215,000

261,000

60,000

67,000

67,000

67,000

-sursa buget local

215,480

79,400

57,000

22,400

0

0

17

ȘCOALA Nr. 4

429,981

398,000

105,000

91,000

76,000

126,000

-sursa buget de stat

223,000

288,000

60,000

76,000

76,000

76,000

-sursa buget local

206,981

110,000

45,000

15,000

0

50,000

18

ȘCOALA Nr. 5

309,802

304,000

60,000

80,000

80,000

84,000

-sursa buget de stat

233,000

300,000

60,000

80,000

80,000

80,000

-sursa buget local

76,802

4,000

0

0

0

4,000

19

ȘCOALA COLONIE

157,911

118,000

45,000

23,000

25,000

25,000

-sursa buget de stat

85,000

102,000

45,000

7,000

25,000

25,000

-sursa buget local

72,911

16,000

0

16,000

0

0

20

ȘCOALA "ANTON PANN"

600,771

585,000

114,000

177,000

140,000

154,000

-sursa buget de stat

302,000

449,000

60,000

130,000

130,000

129,000

-sursa buget local

298,771

136,000

54,000

47,000

10,000

25,000

21

ȘCOALA Nr. 10

317,901

392,000

60,000

104,000

104,000

124,000

-sursa buget de stat

274,000

372,000

60,000

104,000

104,000

104,000

-sursa buget local

43,901

20,000

0

0

0

20,000

DIRECTOR EXEȘUTty', EC. ION LEPĂDAT' l

SERV. CONTABILITATE, EC. NARCIS^ QQLȚOȘ


SECRETAR MUNICIPi

Jr.lpn Didoiu /


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ^.... Bogdan Pruteani^^ Â


Anexa nr. 4 nr.'SzC?/
IMAR, FRANCU

SITUAȚIE

privind repartizarea creditelor bugetare pe unități de învățământ pr cu program prelungit pentru cheltuieli funcționale pe anul 20

- lei -


Nr. crt

DENUMIRE UNITATE

PLĂȚI 31.12.2012

REPARTIZAT

2013

din care

TR. I

TR. II

TR. III

TR. IV

TOTAL CHELTUIELI FUNCȚIONALE

1,425,155

1,481,400

337,000

456,000

224,000

452,400

• ÎNVĂȚĂMÂNT BS

798,000

854,000

225,000

207,000

206,000

216,000

• ÎNVĂȚĂMÂNT BL

528,583

300.000

49,000

136,000

5,000

110,000

•CREȘE BL

305,680

327.400

63,000

113,000

26,000

126,400

din care:

1

GRĂDINIȚĂ P.P. OSTROVENI 1

166,375

186,000

34,000

64,000

32,000

44,000

• ÎNVĂȚĂMÂNT BS

125,000

138,000

25,000

39,000

39,000

35,000

• ÎNVĂȚĂMÂNT BL

2,092

7,000

0

7,000

0

0

•CREȘE

39,283

41,000

9,000

18,000

5,000

9,000

2

GRĂDINIȚĂ P.P. OSTROVENI 2

231,049

181,000

34,000

30,000

21,000

96,000

• ÎNVĂȚĂMÂNT BS

71,000

74,000

25,000

14,000

17,000

18,000

• ÎNVĂȚĂMÂNT BL

116,050

60,000

0

0

0

60,000

•CREȘE

43,999

47,000

9,000

16,000

4,000

18,000

3

GRĂDINIȚĂ P.P. OSTROVENI 3

112,806

119,000

34,000

33,000

14,000

38,000

• ÎNVĂȚĂMÂNT BS

56,000

61,000

25,000

10,000

11,000

15,000

• ÎNVĂȚĂMÂNT BL

20,000

25,000

0

10,000

1,000

14,000

-CREȘE

36,806

33,000

9,000

13,000

2,000

9,000

4

GRĂDINIȚĂ P.P. NORD 1

169,563

164,000

34,000

53,000

36,000

41,000

• ÎNVĂȚĂMÂNT BS

108,000

124,000

25,000

34,000

34,000

31,000

• ÎNVĂȚĂMÂNT BL

16,648

0

0

0

0

0

• CREȘE

44,915

40,000

9,000

19,000

2,000

10,000

5

GRĂDINIȚĂ P.P. NORD 2

192,872

246,000

83,000

74,000

31,000

58,000

• ÎNVĂȚĂMÂNT BS

107,000

105,000

25,000

27,000

26,000

27,000

• ÎNVĂȚĂMÂNT BL

35,180

85,000

49,000

30,000

0

6,000

-CREȘE

50,692

56,000

9,000

17,000

5,000

25,000

6

GRĂDINIȚĂ P.P. TRAIAN

166.121

177,400

34,000

61,000

21,000

61,400

- ÎNVĂȚĂMÂNT BS

72,000

76,000

25,000

13,000

19,000

19,000

• ÎNVĂȚĂMÂNT BL

53,136

42,000

0

35,000

0

7,000

•CREȘE

40,985

59,400

9,000

13,000

2,000

35,400

7

GRĂDINIȚĂ P.P. DUMBRAVA MINUNATA

209,998

225,000

34,000

96,000

40,000

55,000

• ÎNVĂȚĂMÂNT BS

1 <7,000

129,000

25,000

34,000

35,000

35,000

• ÎNVĂȚĂMÂNT BL

4’3,998

45,000

0

45,000

0

0

•CREȘE

49,000

51,000

9,000

17,000

5,000

20,000

8

GRĂDINIȚĂ P.P N. BĂLCESCU

87,800

84,000

25,000

21,000

17,000

21,000

• ÎNVĂȚĂMÂNT BS

86,000

84,000

25,000

21,000

17,000

21,000

• ÎNVĂȚĂMÂNT BL

1,800

0

0

0

0

0

9

GRĂDINIȚĂ P.P.COZIA

88,571

99,000

25,000

24,000

12,000

38,000

• ÎNVĂȚĂMÂNT BS       ,

56,000

63,000

25,000

15,000

8,000

15,000

• ÎNVĂȚĂMÂNT BL

32,571

36,000

0

9,000

4,000

23,000

Dl RECTOR EXEQdTJ^Ț.                   SERV. CONTABILITATE,

ION                   EO-^OLTOS
PREȘED^TE DE/ȘEDINȚĂ,        j|            SECRETAR MUNICIPIU,
Bo«teN2roteanu               //                     Jr. Ion Didoiu