Hotărârea nr. 34/2013

Hotarirea 34 - 30 ianuarie 2013 - completare HCL 243 din 2012 metodologie inchiriere unitati de invatamant

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA

Municipiul Rămnicu vâlcea

Consiliul Local


HOTĂRÂREA NR.34

privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr.243/92/2012 privind modalitatea de administrare a bazei materiale aparținând unităților de învățământ de stat din municipiu

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 30 ianuarie 2013, la care participă 20 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr.3560 din 30.01.2013, întocmit de către Direcția Evidență Patrimoniu, Cadastru și Servicii Publice prin care se propune modificarea și completarea punctului 15 al Cap.lll din metodologia privind folosința bunurilor aparținând unităților de învățământ disponibile temporar, aprobată prin art.2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 243/92 din 20.09.2012, în sensul stabilirii modului de utilizare a sumelor obținute din închirierea spațiilor disponibile temporar;

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr. 1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-fmanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement; având în vedere și amendamentul formulat de către comisia de specialitate nr.5 în sensul stimulării financiare din sumele repartizate unităților de învățământ inclusiv a personalului de conducere;

în temeiul prevederilor Legii nr. 1/2011 a educației naționale;

în baza art.36, alin.(2), art.45, alin. (2) și art.115 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se modifică și se completează punctul 15 al Cap.lll din metodologia privind folosința bunurilor aparținând unităților de învățământ disponibile temporar, aprobată prin art.2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 243/92 din 20.09.2012, care va avea următorul conținut:

"15. (1). Sumele obținute din închirierea spațiilor vor fi repartizate după cum urmează: 70% venit la bugetul local și 30% venit propriu al unității de învățământ.

 • (2) Sumele repartizate unităților de învățământ potrivit alin.1 pot fi folosite, conform deciziilor consiliilor de administrație, și pentru stimularea financiară a personalului, inclusiv a celui de conducere, care desfășoară/coordonează activități aducătoare de venit propriu; stimularea financiară se va acorda cu respectarea prevederilor legale în materie".

Art.2. Prezenta hotărâre se dă publicității și se comunică în copie pentru a fi dusă la îndeplinire:

 • - Direcției Economico - Financiare;

 • - Direcției Evidență Patrimoniu, Cadastru și Servicii Publice;

 • - Unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiu.

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Gheorghe MIHĂIL.ESCU

  Vc.\ V.','

  SEQRfzTAR MUNICIPIU, <      \ jurisyToma MJHAESCU

  _. • ■ ■ >//

  Rârhrilcu Vâlcea, 30 ianuarie 2013