Hotărârea nr. 339/2013

hotarirea 339 - 23 decembrie 2013 - executie buget local la data de 10 decembrie 2013

ROMÂNIA

Județul Vâlcea

MuNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA

CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂREA NR.339

privind aprobarea contului de execuție al bugetului local la data de 10.12.2013

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință extraordinară la data de 23 decembrie 2013, la care participă 21 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr.65766 din 16.12.2013 întocmit de Direcția Economico -Financiară, prin care se propune aprobarea execuției bugetului local, a execuției bugetului contului «Fondul de întreținere, înlocuire și Dezvoltare», precum și execuția bugetului contului «Disponibil din fonduri cu destinație specială pentru finanțarea lucrărilor de intervenție privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe » la data de 10,12.2013;

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale;

Având în vedere că prin Hotărârea Consiliului Local nr.67/2013 au fost aprobate bugetul local și listele de investiții pe anul 2013, prin hotărârea nr.87/2013 au fost aprobate bugetul și lista de investiții aferentă contului 50.76 "Fondul de întreținere, înlocuire și Dezvoltare" pentru anul 2013, iar prin hotărârea nr.85/2013 au fost aprobate bugetul și lista de investiții pentru contul "Disponibil din fonduri cu destinație specială pentru finanțarea lucrărilor de intervenție privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe” pe anul 2013;

în temeiul prevederilor art.49, alin.(12) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.36, alin.(4), lit. a), art. 45, alin. (2) și art.115 din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind 17 voturi “pentru” din numărul membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă execuția bugetului local la data de 10.12.2013, cu o valoare de 228.821.422,29 lei - la partea de venituri și 201.804.254 lei - la partea de cheltuieli, rezultând un excedent în sumă de 27.017.168.29 lei, conform anexelor nr.1-4, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă execuția bugetului contului « Fondul de întreținere, înlocuire și Dezvoltare» la data de 10.12.2013, cu o valoare de 3.346.764,82 lei - la partea de venituri și 2.899.173,17 lei - la partea de cheltuieli, rezultând un sold în sumă de 447.591.65 lei, conform anexei nr.5, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă execuția bugetului contului «Disponibil din fonduri cu destinație specială pentru finanțarea lucrărilor de intervenție privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe» la data de 10.12.2013, cu o valoare de 1.799.579 lei - la partea de venituri și 1.141.313,74 lei - la partea de cheltuieli, rezultând un sold în sumă de 658.265,26 lei, conform anexei nr.6, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunica în copie pentru a fi adusă la îndeplinire:

 • - Direcției Economico - Financiare;

 • - Direcției Investiții și Achiziții Publice;

 • - Direcției Dezvoltare Locală;

 • - S.C. ĂPAVIL S.A.

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Costel Bocraan PRtITEANU

  /\ H* I W' ■ ?' z \. i. i      \\

  x J-x

  V

  CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, SECf^TAR MUNICIPIU.

  \             jurist Ion DIDOIU

  \A           /

  \        V'                                      /

  â'i

  ■A/O

Râmnicu Vâlcea, 23 decembrie 2013

Nr. crt

cod bugetar surșa

PREVEDERI

2013

încasări 10.12.2013

Realizat

TOTAL BUGET

194,022,270.00

185,864,543.56

95.81

TOTAL VENITURI

195,076,390.00

191,584,543.56

98.21

[.VENITURI PROPRII

118,530,390.00

115,160,785.56

97.16

A. VENITURI FISCALE

104,004,260.00

101,332,529.78

97.43

1

Impozit profit

010201

800,000.00

796,205.00

99.53

2

Impozit venit din transf. propr. imobiliare

030218

1,350,000.00

1,089,947.00

80.74

3

Cote defalcate impozit venit

040201

61,066,000.00

, 59,536,194.89

97.49

4

Sume pentru echilibrare imp. venit

040204

142,000.00

142,390.18

100.27

5

Impozit clădiri pers.fizice

07020101

6,135,000.00

5,990,060.94

97.64

6

Impozit clădiri pers.juridice

07020102

15,700,000.00

15,962,771.16

101.67

7

Impozit teren pers.fizice

07020201

1,270,000.00

1,306,393.97

102.87

8

Impozit teren pers.juridice

07020202

1,700,000.00

1,688,137.18

99.30

9

Impozit teren extravilan

07020203

111,000.00

102,369.00

92.22

10

Taxe judiciare de timbru

070203

1,650,000.00

1,383,216.81

83.83

11

Sume din TVA pt. echilibrare

110206

3,842,260.00

3,842,260.00

100.00

12

Taxa hotelieră

120207

80,000.00

73,156.98

91.45

13

Impozit pe spectacol

150201

51,000.00

51,782.00

101.53

14

Impozit mijloace de transport p.fizice

16020201

4,100,000.00

4,070,852.02

99.29

15

Impozit mijloace de transport p.juridice

16020202

3,160,000.00

3,081,605.60

97.52

16

Taxă eliberare autorizații

160203

2,180,000.00

1,597,428.21

73.28

17

Alte taxe utilizare bunuri

160250

390,000.00

349,412.00

89.59

18

Alte impozite și taxe

180250

277,000.00

268,346.84

96.88

B. VENITURI NEFISCALE

14,526,130.00

13,828,255.78

95.20

19

Venituri concesiuni - închirieri

300205

3,526,000.00

3,577,082.33

101.45

20

Venituri din prest servicii

330208

2,770,000.00

2,568,203.03

92.71

21

Contribuție părinți - creșe

330210

254,000.00

214,826.00

84.58

22

Contribuți cantină socială

330212

21,000.00

15,460.00

73.62

23

Venituri din recuperare cheltjudecată

330228

8,000.00

4,247.56

53.09

24

Taxe extrajudiciare

340202

1,346,000.00

892,744.72

66.33

25

Alte venituri din taxe

340250

120,000.00

115,107.00

95.92

26

Venituri din amenzi

350201

3,550,000.00

3,564,337.04

100.40

27

Taxe speciale

360206

1,370,000.00

1,317,590.50

96.17

28

Alte venituri

360250

1,256,430.00

1,231,313.05

98.00

29

Venituri din sponsorizări

370201

304,700.00

327,344.55

107.43

Vărsăminte pt. secțiunea de dezvoltare

370203

-1,054,120.00

-5,700,000.00

VENITURI CU DESTINAȚIE SPECIALA

76,546,000.00

76,423,758.00

99.84

A. VENITURI DIN TVA

1102

76,396,000.00

76,396,000.00

100.00

1

Cheltuieli personal învățământ

110202

58,084,000.00

58,084,000.00

100.00

2

Alte cheltuieli descentralizare:

110202

18,312,000.00

18,312,000.00

100.00

- cheltuieli personal creșe

110202

1,537,000.00

1,537,000.00

100.00

- indemnizații însoțitori

110202

4,505,000.00

4,505,000.00

100.00

- chelt. materiale invatamant

110202

8,204,000.00

8,204,000.00

100.00

~ hotarari jud.invatamant

110202

4,066,000.00

4,066,000.00

100.00

B. SUBV. DE LA BUGETUL DE STAT

4202

150,000.00

27,758.00

18.51

1

Ajutoare încălzire

420234

150,000.00

27,758.00

18.51

C. SUBV. DE LA ALTE ADMINISTRAȚII

4302

0.00

0.00

___1

Subvenții de la Consiliul Județean

430208

0.00

0.00

MUNICIPIUL RM VÂLCEA

Anexa nr. 2 la raport


DIRECȚIA ECONOMICO-FINANCIARĂ

: ANEXA Nr, __!a X'-'’.


A-îîâ^fa ~0K's!i.jiu,Mi Local ’. .„v

SITUAȚIE^^'^^7

privind execuția de casă a veniturilor bugetuluH^cal la data de 10.12.2013

SECȚIUNEA DEZVOLTARE


Director Executiv, Ec. Ion Lep


Președinta de șe Bogdan Rfute


Serviciu Contabil itate-Buget, Ec. Narcjsa Colțoșcretar Municipiu,


Nr. crt

cod bugetar sursa

PREVEDERI

încasări 10.12.2013

Realizat

2013

TOTAL BUGET

46,325,730.00

42,936,878.73

92.68

TOTAL VENITURI

36,071,620.00

32,682,767.73

90.61

I.VENITURI PROPRII

1,374,300.00

5,990,918.16

Vârsăminte din secțiunea de funcționare

370204

1,054,120.00

5,700,000.00

Ă.VENITURI DIN CAPITAL

3902

320,180.00

290,918.16

90.86

1

Venituri din valorificarea unor bunuri

390201

65,000.00

58,324.62

89.73

2

Venituri din vânzări locuințe

390203

250,000.00

227,413.00

90.97

3

Venituri din vânzări bunuri

390207

5,180.00

5,180.54

100.01

II. VENITURI CU DESTINAȚIE SPECIALA

34,697,320.00

26,691,849.57

76.93

A. SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

4202

15,015,340.00

13,005,473.40

86.61

1

Subvenții pentru retehnologizare

420201

1,226,580.00

1,226,583.00

100.00

2

Subvenții reabilitare termica locuințe

420212

1,456,700.00

550,000.00

37.76

3

Subv. BS pentru proiecte FEN

420220

8,447,670.00

7,344,505.37

66.94

4

Subv. BS aferente corecțiilor financiare

420262

3,884,390.00

3,884,385.03

100.00

B. FONDURI EUROPENE

4502

19,681,980.00

13,686,376.17

69.54

1

FEDR - Rambursare

450201

18,931,980.00

13,139,793.46

69.41

2

FSE - Rambursare

450202

750,000.00

546,582.71

72.88

Sume excedent 2012

400214

10,254,110.00

10,254,111.00

100.00

Nr. crt

DESTINAȚIE ECONOMICĂ

CAPITOL CHELTUIELI

CREDITE BUGETARE 2013

Plăți la 10.12.2013

Realizat %

TOTAL CHELTUIELI - BUGET LOCAL

194,022,270.00

178,477,909.00

91.99

din care:

DIN SURSE PROPRII

116,019,570.00

101,542,425.00

87.52

DIN VENITURI CU DESTIN. SPECIALA

78,002,700.00

76,935,484.00

98.63

1. CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII

116,019,570.00

101,542,425.00

87.52

A. CHELTUIELI DE PERSONAL

20,529,000.00

20,151,387.00

1,646.68

din care:

1

Autorități executive

CAP.51

7,125,000.00

7,090,136.00

99.51

2

Evidenta persoanei

CAP.54

59,000.00

57,563.00

97.56

3

Poliția Locală

CAP.61

2,265,000.00

2,263,675.00

99.94

4

Apărare Civilă

CAP.61

40,000.00

39,372.00

98.43

5

învățământ

CAP.65

1,278,000.00

1,267,324.00

99.16

6

Cabinete medicale școli

CAP.66

1,819,000.00

1,663,322.00

91.44

7

Teatrul ARI EL

GAP.67

700,000.00

700,000.00

100.00

8

Filarmonica "Ion Dumitrescu"

CAP .67

1,626,000.00

1,626,000.00

. 100.00

9

Direcția de Protecție Socială

CAP.68

820,000.00

813,435.00

99.20

10

Cantină ajutor social

CAP.68

143,000.00

142,310.00

99.52

11

Centrul Mara

CAP.68

36,000.00

31,485.00

87.46

12

Centru Social Ioana

CAP.68

95,000.00

82,421.00

86.76

13

DPS indemnizații însoțitori

CAP.68

1,741,000.00

1,608,079.00

92.37

14

Salarii personal creșe

CAP.68

352,000.00

340,901.00

96.85

15

Dezvoltare publică - DADP

CAP.70

1,240,000.00

1,239,670.00

99.97

16

Protecția mediului - DADP

CAP.74

154,000.00

152,049.00

98.73

17

Străzi - DADP

CAP.84

1,036,000.00

1,033,645.00

99.77

B. CHELTUIELI MATERIALE

95,490,570.00

81,391,038.00

85.23

din care:

1

Autorități executive

CAP. 51

12,781,890.00

10,037,326.00

78.53

- aparat propriu

4,975,890.00

3,858,566.00

77.55

- despăgubiri civile

106,000.00

105,776.00

99.79

- rambursare împrumut

7,700,000.00

6,072,984.00

78.87

3

Dobândă împrumut

CAP. 55

4,050,000.00

2,955,589.00

72.98

- dobândă împrumut

3,900,000.00

2,863,231.00

73.42

- comisioane

150,000.00

92,358.00

61.57

4

Ordine publică

CAP. 61

646,000.00

495,070.00

76.64

- Poliția Lobală

405,000.00

330,304.00

81.56

- aparat propriu

136,000.00

126,730.00

' 93.18

- Apărare Civilă

105,000.00

38,036.00

36.22

5

învățământ

CAP. 65

6,938,850.00

5,009,564.00

72.20

- cheltuieli funcționale școli

1,984,850.00

296,742.00

14.95

- reparații școli

3,829,000.00

3,616,175.00

94.44

- ajutoare sociale

215,000.00

207,725.00

96.62

- internate

560,000.00

560,000.00

100.00

- burse elevi

350,000.00

328,922.00

93.98

6

Sănătate

CAP. 66

311,000.00

259,108.00

83.31

- dispensare medicale școli

228,000.00

176,108.00

77.24

- dispensar TBC

83,000.00

83,000.00

100.00

7

Cultură și recreere

CAP. 67

9,969,750.00

8,377,179.00

84.03

- obiecte de inventar+reparații

960,000.00

490,832.00

51.13

- activități cultural sportive

1,237,500.00

368,184.00

29.75

- întreținere spații verzi

2,780,000.00

2,733,574.00

98.33

- Clubul Sportiv Municipal

600,000.00

600,000.00

100.00

- Clubul Sportiv Oltchim

300,000.00

300,000.00

100.00

- Handbal Club Municipal

875,500.00

875,000.00

99.94

- Forumul Cultural

12,500.00

4,500.00

36.00

- cheltuieli din sponsorizări

304,250.00

281,385.00

92.48

- culte religioase

250,000.00

73,704.00

29.48

- Centrul Excelență Handbal

282,000.00

282,000.00

100.00

- Teatrul ARIEL

1,840,000.00

1,840,000.00

100.00

- Filarmonica "Ion Dumitrescu"

528,000.00

528,000.00

100.00

8

Asigurări și asistență socială

CAP. 68

3,340,900.00

2,593,455.00

77.63

- aparat propriu

17,500.00

9,267.00

52.95

- Direcția de Protecție Socială

209,000.00

159,797.00

76.46

- Centru Social Ioana

31,000.00

19,082.00

61.55

- Centru Mara

50,000.00

28,722.00

57.44

- pers, cu handicap - cheltuieli funcționale

26,000.00

25,750.00

99.04

- creșe - apaprat propriu

29,000.00

14,472.00

49.90

- creșe - cheltuieli funcționale

337,400.00

243,979.00

72.31

- Cantină ajutor social

502,000.00

412,482.00

82.17

- ajutoare șl indemnizații

220,000.00

210,104.00

95.50

- abonamente însoțitori

590,000.00

537,825.00

91.16

- indemnizații însoțitori

1,329,000.00

931,975.00

70.13

__ 9

Dezvoltare publică

CAP. 70

9,652,800.00

6,988,828.00

72.40

-DADP

8,193,000.00

6,272,902.00

76.56

- aparat propriu

459,800.00

159,950.00

34.79

- fond IID

1,000,000.00

555,976.00

55.60

- reabilitate blocuri

0.00

10

Protecția mediului - DADP

CAP. 74

4,190,000.00

3,543,616.00

84.57

-DADP

320,000.00

214,434.00

67.01

- salubrizare

3,870,000.00

3,329,182.00

86.03

11

Compensare preț energie

CAP. 81

11,601,260.00

11,109,799.00

95.76

12

Transporturi

CAP. 84

32,008,120.00

30,021,504.00

93.79

- străzi - DADP

14,100,000.00

12,677,866.00

89.91

- aparat propriu

500,000.00

438,643.00

87.73

- rambursare credit intern

12,254,120.00

12,254,120.00

100.00

- subvenție ETA

5,154,000.00

4,650,875.00

90.24

II. CHELT. DIN SUME CU DESTINAȚIE SPECIALĂ

78,002,700.00

76,935,484.00

98.63

A. SUME DIN TVA

76,396,000.00

76,357,882.00

99.95

din care

1

Cheltuieli de personal

CAP.65

58,084,000.00

58,084,000.00

100.00

2

Alte cheltuieli descentralizate

18,312,000.00

18,273,882.00

99.79

- cheltuieli materiale învățământ

CAP.65

8,204,000.00

8,204,000.00

100.00

- hotărâri judecătorești învățământ

CAP.65

4,066,000.00

4,027,882.00

- 99.06

- salarii personal creșe

CAP.68

1,537,000.00

1,537,000.00

100.00

- indemnizații însoțitori

CAP.68

4,505,000.00

4,505,000.00

100.00

B. TRANSFERURI DESTINAȚIE SPECIALĂ

1,606,700.00

577,602.00

35.95

din care

1

Ajutoare încălzire

CAP.68

150,000.00

27,602.00

18.40

2

Reabilitare termică blocuri

CAP.70

1,456,700.00

550,000.00

37.76

NOTA: In PLĂȚILE NETE este inclusă și valoarea de 269.584 lei, sumă recupera

tă din finanțarea

anilor precedenți ce nu.se include în venituri

MUNICIPIUL RM VÂLCEA                *                  ~Anexa nr. 4

DIRECȚIA ECONOMICO-FINANCIARĂ AUEXA NC         la {         la raport

,               ■ ■/■’m-ÂHFA OOHSSUUUJi LOCAL|

3 3 9 .. ./ : 2           EMl^^FRANCțL------

SITUAȚIE                        H

privind execuția de casă a cheltuielilor prin bugetul local la data de 10.12.2013 SECȚIUNEA DEZVOLTARE

Nr. crt

DESTINAȚIE ECONOMICĂ

CAPITOL CHELTUIELI

CREDITE BUGETARE 2013

Plăți la 10.12.2013

Realizat %

TOTAL CHELTUIELI - BUGET LOCAL

46,325,730.00

23,756,007.00

51.28

.         din care:

DIN SURSE PROPRII

19,787,630.00

7,268,813.00

36.73

DIN VENITURI CU DESTIN. SPECIALĂ

26,538,100.00

16,487,194.00

62.13

I. CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII

19,787,630.00

7,268,813.00

36.73

A. ALTE TRANSFERURI

130,000.00

77,667.00

59.74

1

Asociatii intercomunitare

CAP. 70

80,000.00

77,667.00

97.08

2

Protecția mediului - cofinantare APAVIL

CAP. 74

50,000.00

r        o.oo

0.00

B. CHELTUIELI INVESTIȚII

19,657,630.00

7,191,146.00

36.58

din care:

1

Autorități publice

CAP. 51

613,450.00

226,553.00

36.93

2

Ordine publică

CAP. 61

244,180.00

132,207.00

54.14

3

învățământ

CAP. 65

585,400.00

321,128.00

54.86

4

învățământ

CAP. 65

92,000.00

50,099.00

54.46

5

Sănătate

CAP. 66

51,700.00

51,700.00

100.00

6

Cultură, recreere și religie

CAP. 67

891,920.00

728,263.00

81.65

7

Majorare capital social Handbal Club Municipal

CAP. 67

1,000.00

980.00

98.00

8

Asistență socială

CAP. 68

761,030.00

541,829.00

71.20

9

Dezvoltare publică

CAP. 70

6,824,060.00

2,635,405.00

38.62

10

Majorare capital social Zona Metropolitană

CAP. 70

1,000.00

1,000.00

100.00

11

Protecția medfului

CAP. 74

0.00

0.00

13

Străzi

CAP. 84

9,732,460.00

2,501,982.00

25.71

14

Sume din ani precedenti

-140,570.00

0.00

II. CHELT. DIN SUME CU DESTINAȚIE SPECIALĂ

26,538,100.00

16,487,194.00

62.13

A. TRANSFERURI DESTINAȚIE SPECIALĂ

CAP. 70

1,226,580.00

0.00

0.00

B. FONDURI EUROPENE

25,311,520.00

16,487,194.00

65.14

1

Fondul European de Dezvoltare Regională

CAP.65

3,012,650.00

2,913,931.00

96.72

2

Fondul European de Dezvoltare Regională

CAP. 67

974,500.00

15,942.00

1.64

3

Fondul European de Dezvoltare Regională

CAP.84

21,324,370.00

13,557,321.00

63.58

NOTĂ: în PLĂȚILE NETE este inclusă și valoarea de 160.078 lei, sumă recuperată din finanțarea

anilor precedenți ce nu se include în venituri

Director Executiv, Ec. Ion LeSSdat


Serv. Contabilitate-Buget, Ec. Narcisa Colțoș

Municipiul Rm.Valcea             : '   ; 'r'G__£ ANEXA 5

Direcția Econom ico-Financiara /';?'■ nGHSUJULU? L'QCAL.J

33 9 rf"           Eit^f™cu^

SITUAȚIE                    /

privind execuția de casă la data de 10.12,2013

pentru Fondul de întreținere, înlocuire și Dezvoltare (IID)

Nr.

crt.

Denumire indicator

Cod buget

PREVEDERI BUGET 2013

REALIZAT

10.12.2013

Realizat % .

TOTAL BUGET

8,070,000.00

3,346,764.82

41.47

1

Disponibil in sold

887,444.00

887,444.00

2

TOTAL VENITURI

7,182,556.00

2,459,320.82

34.24

3

Dobanda

31.11

3,556.00

2,344.82

65.94

4

Total

36.11

7,179,000.00

2,456,976.00

34.22

5

Impozit profit

36.11.50

800,000.00

422,623.00

52.83

6

Redeventa din contr.de conces.a serv.public

36.11.50

200,000.00

134,353.00

67.18

7

Cota IID de încasat

36.11.50

6,179,000.00

1,900,000.00

30.75

8

TOTAL CHELTUIELI

8,070,000.00

2,899,173.17

35.93

9

CHELTUIELI CURENTE

1,311,000.00

1,271,796.07

97.01

10

TITLUL III DOBÂNZI

30

1,311,000.00

1,271,796.07

97.01

11

Dobânzi aferente datoriei publice externe

30.02

1,311,000.00

1,271,796.07

97.01

12

Dobânzi aferente datoriei publice externe

30.02.02

1,311,000.00

.1,271,796.07

97.01

13

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

2,169,970.00

200.00

0.01

14

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

2,169,970.00

200.00

0.01

15

Active fixe

71.01

2,169,970.00

200.00

0.01

16

Alte active fixe

71.01.30

2,169,970.00

200,00

0.01

17

TITLUL XVI

81

1,690,000.00

1,627,177.10

96.28

18

Rambursare credit extern

81.01

1,690,000.00

1,627,177.10

96.28

19

Rambursare credit extern

81.01.05

1,690,000.00

1,627,177.10

96.28

20

REZERVE

91

2,899,030.00

447,591.65

21

REZERVE - SOLD FINAL

91.11

2,899,030.00

447,591.65


SERV. CONTABILITATE SI BUGET

Ec Narcisa Colțos


ecretar Municipiu


MUNICIPIUL RM. VALCEA                                               Anexa nr.6

DIRECȚIA ECONOMICO-FINANCLARĂ
SITUAȚIE

privind execuția de casă la data de 10.12.2013 a contului “DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINAȚIE SPECIALA PENTRU FINANȚAREA LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE PRIVIND CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE”

Nr. crt.

Denumire indicator

Cod buget

BUGET 2013

Realizat 10.12.2013

Realizat %

TOTAL VENITURI

3,173,568.00

1,799,579.00

56.71

din care:

1

Disponibil in sold la 31.12.2012

1,205,702.00

1,205,702.00

2

Ministerul Dezvoltării Regionale și Locuințelor

36.11.50

1,456,691.00

550,000.00

37.76

3

Bugetul Local

36.11.50

0.00

0.00

4

Asociații de Proprietari

36.11.50

511,175.00

43,877.00

8.58

5

Sume din TVA pt echilibrare

35.11.50

0.00

0.00

TOTAL CHELTUIELI

3,173,568.00

1,141,313.74

35.96

din care:

6

Alte active fixe

71.01.30

3,173,568.00

1,141,313.74

35.96

SOLD

0.00

658,265.26

MUNICIPIUL RM VÂLCEA


DIRECȚIA ECONOMICO-FINANCIARĂ


LOCf.h-CING. EMIUANF


5 OP £2^'SITUAȚIE

privind execuția de casă a vehiturilor bugetului local la da SECȚIUNEA FUNCȚIONARE

MUNICIPIUL RM VÂLCEA

DIRECȚIA ECONOMICO-FINANCIARĂ ■ .■.■.CȚ'nTj___.iab

■: /..-a coNSOiiiji idBȚU'-â 'ăî u a. 123 db^ < ....................“"^fîîSliFy’ATIE


Anexa nr. 3 la raport


PRIMAR


ING. EM


RANCU


privind execuția de casă a cheltuielilor prin bugetul local la data de 10.12.2013 SECȚIUNEA FUNCȚIONARE             vDirector E Ec. Ion Lep


e ședință, a/PruteanuDIRECTOR EXECUTIV, Ec. Ion Lepajpț(

/ .

Președinte ședința , - :

BogdaĂPruteanu ■'Ț-./.'    , *• 'V

■ C ■'J''            '

SERV. CONTABILITATE SI BUGET Ec. Narcisa Colțos

s\cretar Municfoiu JNon Didoiu/