Hotărârea nr. 338/2013

hotarirea 338 - 20 decembrie 2013 - aprobare retea scolara 2014 - 2015

ROMÂNIA

Județul Vâlcea

Municipiul Râmnicu Vâlcea

CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂREA NR. 338

privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Râmnicu Vâlcea pentru anul școlar 2014-2015

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință extraordinară la data de 20 decembrie 2013, la care participă 14 consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr. 43781 din 18.12.2013, întocmit de Serviciul Administrație Publică Locală, Reglementări, Aplicare L10/2001 prin care se propune aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Râmnicu Vâlcea pentru anul școlar 2014 - 2015;

Având în vedere rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement, cu amendamentul ca, comasarea Liceului Tehnologic General Magheru în Liceul Tehnologic Ferdinand I și Liceul Tehnologic Henri Coandă să se facă dacă se obțin avizele de la Consiliul Consultativ al Inspectoratului Școlar Județean Vâlcea, de la Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social Vâlcea și de la Ministerul Educației Naționale;

Ținând seama de adresa nr. 5349 din 10.12.2013 prin care Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea a înaintat spre aprobare rețeaua școlară pentru anul școlar 2014-2015;

în temeiul prevederilor Legii nr. 1/2011 a educației naționale;

în baza art. 36, alin.(2), art.45, alin.(1) și art.115 din Legea nr.215/2001 a Administrației Publice Locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind 11 voturi “pentru” din numărul membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă rețeaua școlară a unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Râmnicu Vâlcea pentru anul școlar 2014-2015, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Comasarea Liceului Tehnologic General Magheru în Liceul Tehnologic Ferdinand I și Liceul Tehnologic Henri Coandă se va face dacă se obțin avizele de la Consiliul Consultativ al Inspectoratului Școlar Județean Vâlcea, de la Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social Vâlcea (CLDPS) și de la Ministerul Educației Naționale.

Art.3. Prezenta hotărâre se dă publicității și se comunică pentru a fi dusă la îndeplinire:

 • - Direcției Economico-Financiare;

 • - Direcției Resurse Umane;

 • - Inspectoratului Școlar Județean Vâlcea.

  PREȘEDINTE DE ȘEDINTfc^

  Costel Bogdan RRUTWttb 5

  / //O. ’' .    \ "

  ff                      s/'

  /

  CONTRASEMNEAZĂ, PENTRU LEGALITATE H         SECRETAR MUNICIPIU,

  -•< i            jurist Ion DIDOIU

  Râmnicu Vâlcea, 20 decembrie 2013

z 7-1

/ ,A, .                             2-°'

REȚEAUA ȘCOLARA A MUN. RM. VAțCEA P^hld^UL ȘCOLAR 2014-2015

Nr. crt.

LOCALITATE

A

Mediu

Urban/ Rural

Denumirea unității de învățământ cu personalitate juridică-Adresa Nr. telefon/fax/e-mail/niveluri de învățământ

Denumirea unitatii de invatamant fara personalitate juridica (arondata) -Adresa, Nr. telefon/fax/e-mail/niveluri de invatamant

INVATAMANT DE STAT

1

Rm. Valcea

Urban

Liceul Tehnologic "Henri Coanda", Strada Henri Coanda nr. 23, mun. Rm. Valcea/0350405975/liceal, nrofesional. oostliceal

2

Rm. Valcea

Urban

Colegiul National "Mircea cel Batran", Strada Carol I nr. 41, mun. Rm. Valcea/0250731666/ primar, gimnazial. liceal

<

3

Rin, Valcea

Urban

Colegiul National "Alexandru Lahovari", Strada G-ral Praporgescu nr. 19, mun. Rm. Valcea/0350809565/ gimnazial, liceal

4

Rm. Valcea

Urban

Liceul Tehnologic "Ferdinand I", mun. Rm, Valcea/0350401693/ primar, gimnazial, liceal, profesional, oostliceal

5

Rm. Valcea

Urban

Școala Gimnaziala nr. 13, mun. Rm. Valcea, Str, Nichita Stanescu nr, 2/ 0350800930

Grădiniță cu Program Normal nr. 6, Strada Marin Sorescu nr. 3A, mun. Rm.

Valcea/0350800903/ preșcolar

Grădiniță cu Program Prelungit nr. 14, mun. Rm. Valcea/ 0350800910/ preșcolar

Grădiniță cu Program Prelungit Ostroveni 3, Strada Ostroveni nr. 2, mun. Rm.

Valcea/0350421839/ preșcolar

6

Rm. Valcea

Urban

Colegiul National de Informatica "Matei Basarab", Strada H. Coanda nr. 21, mun. Rm. Valcea/0350401742/ primar, gimnazial, liceal

Grădiniță cu Program Prelungit Nord 2, Strada Constantin Brincusi nr. 7, mun. Rm.'

Valcea/0350806952/ preșcolar

7

Rm. Valcea

Urban

Liceul de Arte "Victor Giuleanu", Strada Popa Șapca nr, 7, mun, Rm. Valcea/0250733274/ primar, gimnazial, liceal

8

Rm. Valcea

Urban

Școala Gimnaziala "Take lonescu", mun. Rm. Valcea/2050731846/ primar, gimnazial

Grădiniță cu Program Prelungit "Coda", mun. Rm. Valcea/ preșcolar

Grădiniță cu Program Normal "Micul Prinț", Strada General Praporgescu nr. 3, mun. Rm. Valcea/0250733849

Grădiniță cu Program Normal "Toți Sfinții", Strada General Praporgescu nr. 9, mun. Rm. Valcea

9

Rm. Valcea

Urban

Școala Gimnaziala nr. 4, Strada Calea lui Traian nr. 97, mun. Rm.

Valcea/0350416709/0250712314/scoa

Ia4_scoala4@yahoo.com/ preșcolar, nrimar. gimnazial

Grădiniță cu Program Normal Nr. 12 Cazanesti, mun. Rm.

Valcea/0350416709/0250712314/scoala4_ scoala4(a)yahoo. com/prescolar

Grădiniță cu Program Normal Nr. 11 Copacelu, mun. Rm.

Valcea/0350416709/0250712314/scoala4

scoala4(a).vahoo. com/prescolar

Grădiniță cu Program Prelungit "Dumbrava Minunata", Strada Calea lui Traian nr. 85, mun. Rm.

Valcea/0250723235/ preșcolar

Grădiniță cu Program Normal "l.izuca". Strada Calea lui Traian nr. 96, mun. Rm. Valcea

10

Rm. Valcea

Urban

Școala Gimnaziala nr. 5, Strada Tudor Vladimirescu nr. 27, mun. Rm.

Valcea/0350414809/ preșcolar, nrimar. gimnazial

Școala Gimnaziala Goranu, Strada

Straubing nr. 39, mun. Rm. Valcea

Grădiniță cu Program Normal Goranu, Strada Goranu nr. 20, mun. Rm. Valcea

Grădiniță cu Program Prelungit "Nicolae Balcescu", Strada Nicolae Balcescu nr. 30. mun. Rm. Valcea/0350412522/ e-mail marianaionescu 123(cyyahoo. com/prescolar

Grădiniță cu Program Normal nr. 2, Strada Tudor Vladimirescu nr. 27, mun. Rm.

Valcea Tel.0350807835;e-mail:

marianaionescu 123@yahoo. corn;

&radinilann2vl(d).vahoo.com/nrescolar

11

Rm, Valcea

Urban

Școala Gimnaziala "LGh. Duca", Strada Marasesti nr. 14, mun. Rm. Valcea/0350414865/ scgen2vl@yahoo.com, genducavl@yahoo.com preșcolar, nrimar. gimnazial

Grădiniță cu Program Prelungit "Traian", Strada Grigore Procopiu nr. 8, mun. Rm.

Valcea/0350806950/ preșcolar

Grădiniță cu Program Normal nr. 16, Strada Nicolae Titulescu nr. 11, bl. 85 bis

12

Rm. Valcea

Urban

Colegiul de Silvicultura si Protecția Mediului, Strada Calea lui Traian nr. 195-197, mun. Rm.

Valcea/0350432080/ liceal, nrofesîonal. nostliceal

13

Rm. Valcea

Urban

Colegiul Economic, Strada Calea lui Traian nr. 9, mun. Rm.

Valcea/0350800914/0250736267/cole giuleconomicvl@yahoo.com/ liceal, nrofesional

14

Rm. Valcea

Urban

Colegiul Energetic, Aleea Prof. Sergiu Purece nr. 10, mun. Rm.

Valcea/0350807962/ gimnazial, liceal, nrofesional. nostliceal

15

Rm. Valcea

Urban

Școala Gimnaziala "Anton Pann", Strada Lucian Blaga nr. 3, mun. Rm. Valcea,0350804970/ primar, gimnazial

Grădiniță cu Program Prelungit Ostroveni 2, Strada Aleea Zorelelor nr. 2, mun. Rm.

Valcea/0350804544/ preșcolar

16

Rm. Valcea

Urban

Clubul Sportiv Școlar, Strada Carol I nr. 45 bis, mun. Rm.

Valcea/0350809596

17

Rm. Valcea

Urban

Școala Gimnaziala Colonie, Strada Caporal Hapciu nr. 1, mun. Rm. Valcea/0250737106/ preșcolar, orimar. gimnazial

Grădiniță cu Program Normal Colonie, Strada Caporal Hapciu nr. /, mun. Rm. Valcea

Grădiniță cu Program Normal Stolniceni, Strada Stolniceni nr. 168, mun. Rm. Valcea

18

Rm. Val cea

Urban

Liceul Tehnologic "General Magheru", Strada Calea lui Traian nr. 43, mun. Rm. Valcea/0350401627/ liceal, profesional, postliceal

19

Rm. Valcea

Urban

Liceul Tehnologic "Oltchim", Strada Nicolae Balcescu nr. 26, mun. Rm.

Valcea/0250733176/liceal, profesional, oostliceal

20

Rm. Valcea

Urban

Liceul "Antim Ivircanu", mun. Rm. Valcea/0350414833/ primar, gimnazial, liceal, postliceal Jiceulsanitari®,vahoo.fr

Grădiniță cu Program Prelungit Nord l. Strada Rapsodiei nr, 9, mun. Rm.

Valcea/0350800908/prescolar

Grădiniță cu Program Normal nr. 7, Strada Calea lui Traian nr. 178, mun. Rm. Valcea

21

Rm. Valcea

Urban

Liceul Tehnologic "Capitan Nicolae Plesoianu", Strada Gabriel Stoianovici nr. 5, mun. Rm. Valcea/ 0350427831/ preșcolar, primar, gimnazial, liceal, profesional, postliceal

Școala Gimnaziala "Spiru Haret", Strada Știrbei Vodă nr. 111, mun. Rm. Valcea

Grădiniță cu Program Normal nr. 5, Strada Știrbei Vodă nr. 113. mun. Rm. Valcea

22

Rm. Valcea

Urban

Școala Gimnaziala nr. 10, Strada Luceafărului nr. 7, mun. Rm. Valcea/0350809566/ primar, gimnazial

Grădiniță cu Program Prelungit Ostroveni 1, Strada Aleea Teilor nr. 5, mun. Rm. Valcea/0350414817/

elenajungoci 55@yahoo.com preșcolar

Grădiniță cu Program Normal nr. 17, Strada Aleea 'Teilor nr. 5, mun. Rm. Valcea'

23

Rm. Valcea

Urban

Seminarul Teologic Ortodox "Sf.

Nicolae", mun. Rm.

Valcea/0350802664/ preșcolar, nrimar. gimnazial, liceal

Școala Gimnaziala "Waldorf’, mun. Rm.

Valcea

Grădiniță cu Program Prelungit "Waldorf, mun. Rm. Valcea

INVATAMANT PARTICULAR

1

Rm. Valcea

Urban

Grădinița cu program prelungit HAPPY KIDS, Mun. Rm. Vâlcea, str. Știrbei Vădă, nr 107, tel.074547615, tel./fax.

0350/411960, preșcolar, Fundația "Atona Mater”

2

Rm. Valcea

Urban

Grădinița cu program normal TELEKI, Mun. Rm. Vâlcea, str. 1 Mai, nr 14, tel .0751144944, tel./fax. 0350/807797,

0250/711820, preșcolar, Asociația

..Teleki»

3

Rin. Valcea

Urban

Grădinița cu program normal SFÂNTA IOANA ANTIDA, Mun. Rm. Vâlcea, str. Matei Basarab, nr.A4, tel/fax. 0350/809594, preșcolar, fundația Surorile de Caritate Sf. Ioana Antida

4

Rm. Valcea

Urban

Grădinița cu program prelungit PITICOT, Mun. Rm. Vâlcea, str.Fețeni, nr. 8, tel. 0745608502, tel/fax. 0350/415280,preșcolar, Fundația Ramona Dumitrașcu

5

Rm. Valcea

Urban

Școala Postliceală FEG, Mun.

Rm. Vâlcea, str. lancu Popp, nr.3, tel. 0350412463,02507444138, e-mail:

scoala_fegrmvalcea@yahoo.com, postliceal, Fundația Ecologică "Green"

6

Rm. Valcea

Urban

Școala Sanitară Postliceală CAROL DAV1LA, Mun. Rm.

Vâlcea, str. N. Stănescu, nr. 1,, tel. 0766373581,tel/fax 0350/800930,e-mail: elatarasescu@yahoo.com, postliceal, Asociația Femeilor Piteștene ANA din Pitești

7

Rm. Valcea

Urban

Școala Primară E.N.E.,, Mun. Rm.

Vâlcea, str.N. Epure, nr.8A, tel.0722432261/0740607364, invatamant primar

8

Rm. Valcea

Urban

Școala PITICOT ACADEMY, Mun. Rm. Vâlcea, str.Fețeni, nr. 8, tel. 0745608502, tel/fax.

0350/415280, primar, Fundația

Ramona Dumitrașcu

9

Rm. Valcea

Urban

Școala Primară D1SCOVERY KIDS Mun. Rm. Vâlcea, str Grigore Procopiu, nr 25, tel. 0745457615, e-mail - loraduc@yahoo.com, primar