Hotărârea nr. 337/2013

hotarirea 337 - 20 decembrie 2013 - prelungire termen PUZ Protectchim

ROMAN IA

Județul vâlcea Municipiul Râmnicu vâlcea Consiliul Local


HOTĂRÂREA NR.337

privind prelungirea termenului de valabilitate a Planului Urbanistic de Zonă „Imobil D+P+7E bulevardul Tudor Vladlmirescu nr.24”, investitor S.C. PROTECTCHIM S.R.L.

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință extraordinară la data de 20 decembrie 2013, la care participă 14 consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr.43450 din 17.12.2013, întocmit de Direcția Urbanism prin care se propune prelungirea cu 6 (șase) luni, începând cu data de 28 decembrie 2013, a termenului de valabilitate a Planului Urbanistic de Zonă „Imobil D+P+7E bulevardul Tudor Vladimirescu nr.24”, investitor S.C. Protectchim S.R.L, cu respectarea condițiilor impuse prin Hotărârea Consiliului Local nr.377/225/2008;

Ținând seama de raportul cuprinzând avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură ;

Având în vedere că prin Hotărârea Consiliului Local nr.377/225/2008 s-a aprobat documentația de urbanism mai sus menționată, al cărei termen de valabilitate a fost prelungit prin hotărâri ale Consiliului Local până la data de 27 decembrie 2013 și ținând cont de dificultățile economico-financiare cu care s-au confruntat societățile ca urmare a crizei, care a afectat atât piața imobiliară cât și activitatea de investiții în general, făcând astfel imposibilă demararea acestei investiții în termenul de valabilitate al documentației de urbanism;

Luând în considerare cererea nr.42911 din 12.12.2013, prin care S.C. Protectchim S.R.L a solicitat prelungirea termenului de valabilitate a documentației de urbanism mai sus menționate;

în temeiul prevederilor Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.36, alin.(5), lit.c), art. 45, alin.(2), lit.e) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind 13 voturi “pentru” din numărul membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. începând cu data de 28 decembrie 2013, se prelungește cu 6 (șase) luni termenul de valabilitate a documentației de urbanism Plan Urbanistic de Zonă „Imobil D+P+7E bulevardul Tudor Vladimirescu nr.24”, investitor S.C. Protectchim S R L, cu respectarea condițiilor impuse prin Hotărârea Consiliului Local nr.377/225/2008.

ArL2. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi dusă la îndeplinire:

Direcției Urbanism; J                                           7

Consiliului Județean Vâlcea;

S.C. Protectchim SRL.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

Costel Bogdan PRUTEANU


SECRETAR MUNICIPIU, jurist Ion DIDOIU

Râmnicu Vâlcea, 20 decembrie 2013