Hotărârea nr. 336/2013

hotarirea 336 - 20 decembrie 2013 - suspendare taxa de urgenta eliberare CU si AC

ROMÂNIA

Județul vâlcea Municipiul râmnicu Vâlcea

CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂREA NR.336

privind suspendarea taxei de urgență în vederea emiterii certificatelor de urbanism șî a autorizațiilor de construire/desființare

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință extraordinară la data de 20 decembrie 2013, Ea care participă 14 consilieri din cei 23 în funcție ;

Luând în discuție Raportul nr43261 din 16.12.2013, întocmit de Direcția Urbanism prin care se propune suspendarea, pentru perioada 20 decembrie 2013-20 ianuarie 2014, a taxei de urgență pentru eliberarea certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de construire/desființare, instituită prin Hotărârea Consiliului Local nr. 128/15/2004, modificată prin hotărârea nr. 129/2010;

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.2, de buget-fmanțe, prognoze economico-sociale și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură ;

Având în vedere numărul mare de solicitări privind emiterea actelor administrative de tipul certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de construire și ținând seama de prevederile Hotărârii Guvernului nr.965 din 11 decembrie 2013 referitoare Ea stabilirea zilelor libere acordate în lunile decembrie și ianuarie salariaților din sectorul public;

în baza art.36, alin.(2), art.45, alin.(2) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind 13 voturi “pentru” din numărul membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Pentru perioada 20 decembrie 2013 - 20 ianuarie 2014, se suspendă taxa de urgență pentru eliberarea certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de construire/desființare, instituită prin Hotărârea Consiliului Local nr.128/15/2004, modificată prin hotărârea nr. 129/2010.

Art.2. Prezenta hotărâre se dă publicității și se comunică în copie pentru a fi dusă la îndeplinire;

Direcției Urbanism;

Direcției Economico - Financiare.

7
-JȘEDINȚĂ, ^kUTEÂNll


CONTRASEMNEAZĂ pent SECTAR MUNI jurist Ion Dl

Râmnicu Vâlcea, 20 decembrie 2013