Hotărârea nr. 335/2013

hotarirea 335 - 20 decembrie 2013 - program crestere performanta energetica la blocurile de locuinte

ROMAN IA

Județul vâlcea Municipiul râmnicu Vâlcea CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂREA NR.335

privind actualizarea programului local multianual de creștere a performanței energetice la blocurile de locuințe din municipiul Râmnicu Vâlcea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.170/2009, modificată prin hotărârea nr.172/2010

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință extraordinară la data de 20 decembrie 2013, la care participă 14 consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr.42400 din 10.12.2013, întocmit de către Direcția Dezvoltare Locală, prin care se propune completarea cu un număr de 18 blocuri de locuințe a «Centralizatorului blocurilor de locuințe incluse în programul local multianual »t aprobat prin anexa la Hotărârea Consiliului Local nr.172/2010;

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură;

Având în vedere că prin Hotărârea Consiliului Local nr.170/2009, așa cum a fost modificată prin hotărârea nr.172/2010 s-a aprobat, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.18/2009, programul local multianual privind creșterea performanței energetice pentru un număr de 81 de blocuri de locuințe din municipiu, precum și indicatorii tehnico-economici;

Luând în considerare faptul că în ultima perioadă și-au exprimat opțiunea de a se înscrie în programul local multianual privind creșterea performanței energetice 18 asociații de proprietari, care, pe lângă documentele prevăzute de legislația în vigoare, au depus și dovada deținerii unor sume de bani cu această destinație în fondul de reparații;

în temeiul prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe și ale Normelor Metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin Ordinul ministrului Finanțelor Publice nr.540/2009;

în baza art.36, alin. (2), art.45, alin. (2) și art.115 din Legea nr.215/2001, privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se completează cu un număr de 18 blocuri de locuințe «Centralizatorul blocurilor de locuințe incluse în programul local multianual », aprobat prin anexa la Hotărârea Consiliului Local nr.172/2010.

(2) Cele 18 blocuri de locuințe menționate la alin.(1) sunt prezentate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi dusă la îndeplinire:

  • - Direcției Economico - Financiare;

  • - Direcției Dezvoltare Locală;

  • - Direcției Investiții și Achiziții Publice.

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA, Costel Bogda^PRUTtANU


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

SECRETAR MUNICIPIU, jurist Ion DID0IU

Râmnicu Vâlcea, 20 decembrie 2013

r, Wl

centralizXt6rW^/'As,'!’' \ 'i 1 A'\    \     *-w4* ,/\v //

Blocurilor incluse in programiri^p^rmuțtis^Eil


ÎNTOCMIT

Nr. crt

Adresă

Anul construc tiei

Regim inaltime

Sistem construcție

Nr. Ap

Suprafața utila totala bloc-mp

1

Bl. V2, Str. G-ral Magheru

1977

P+10

cărămidă

44

2347

2

Bl. 27, Cema 1

1961

P+3

cărămidă

35

1759

3

Bl. S 16, Sc.A+B+C+D, Calea lui Traian

P+4

pref. beton

70

3501

4

Bl. 36 B,Sc. A+B+C, Cema 1

1961

P+3

cărămidă

32

1665

5

Bl. 34A,Sc. A+B, Cemal

1961

P+3

cărămidă

32

1570

6

Bl. H, Str. G-ral Magheru, nr.16

1983

P+4

BCA

36

1200

7

Bl. S9, Sc. A+B+C,Str. Regina Maria, nr.12

1984

P+3

BCA

24

4096

8

Bl. N4,Sc. A+B, Str.

Aleea Mioriței, cart. Nord

1973

P+4

cărămidă

40

1581

9

Bl. L, Sc. A+B+C, Str. Regina Maria, nr.l, Centru

1987

P+4

pref. beton

32

1784

10

Bl. CPL, Sc.A+B, Str. Ferdinand, cart. Traian

1974

P+4

cărămidă

73

3588

11

Bl. 95, Str. Dr. Hacman, nr.l2,cart. Traian

1987

P+4

pref. beton

20

1254

12

Bl. 7, Sc.A, Cema 1

1968

P+3

cărămidă

16

758

13

Bl. 9, Sc.A+B+C, Str.Calea lui Traian, nr. 179

1982

P+4

cărămidă

54

3036

14

Bl. 25, Cema 1

1968

P+3

cărămidă

16

762

15

Bl. 23, Cema 1

1968

P+3

cărămidă

16

753

16

Bl. A6, Str. Crinilor, nr.

2, cart. Nord

1972

P+10

ciment glisant

88

4655

17

B1.N5, Str. Aleea Mioriței Cart. Nord

1973

P+4

cărămidă

40

1628

18

B1.S15, Str. Calea lui

Traian, nr. 81

1985

P+4

cărămidă

42

2555

TOTAL =38.492 MP

DIRECȚIA DEZVOLTARE LOCALA

SERV.RELATH ÎNDRUMARE ASOCIAȚII DE PROPRIETARI

TABEL NOMINAL

cu blocurile pentru care s-a solicitat de către Asociațiile de proprietari înscrierea in programul de reabilitare termica

Nr. crt.

Denumire asociație

Președinte /

Administrator

Nr.

telefon

Venit net 50%

Fond de reparatii

RON

1

Asoc. de propr. BL V2 SC A

Str. Grai Magheru

MIJEA DUMITRU

0350418258

350 Eur

60.540

2

Asoc. de propr. B1.A6, Sc. A+B, Str. Crinilor, nr. 2, Cart. Nord

DRAGHICI FETEANU

0350417887

0725476904

150 Eur

6.400

3

Asoc. de propr. BL N5,Sc.A+B, Str. Aleea Mioriței, Cart Nord

BAIASU DANIEL

0722599921

150 Eur

2.200

4

Asoc.de propr.nr.l BLS 15,Str. Calea lui Traian, nr.76

GODEANU

GHEORGHE

0742037920

150

Eur

13.841

5

Asoc. de propr. BL 27, Sc. A ,CERNA 1 •

CARSTOINICOLAE

0769613222

350 Eur

14.320

Asoc. de propr. Nr. 1, Sud, BL S16, A+B+C+D, CERNA 1

GODEANU GHEORGHE

0742037920

150 Eur

14.010

7

Asoc. de propr. BL 36 B, Sc.

A+B+C CERNA 1

CARSTOI NICOLAE

0769613222

350 Eur

13.733

8

Asoc. de propr. CERNA 1, BL 34A, Sc. A+B

CARSTOI NICOLAE

0769613222

350 Eur

10.856

9

Asoc. de propr. BLH Sc. A+B+C, Str. Grai Magheru, Nr.16

ȘTEFAN MARIUS

0721812001

350 Eur

10.000

10

Asoc. de propr. Nr. 1, Cozia, Str. Regina Maria, Nr. 12, BL S 9, Sc. A+B+C

GUSOI NICOLAE

0760604466

350 Eur

7.600

11

Asoc. de propr. BL N4, Sc. A+B,

BAIASU DANIEL

0722599921

150 Eur

6.645

Str. Aleea Mioriței, Cart. Nord

12

Asoc. de propr. BL L Sc. A+B+C, Str. Regina Maria, Nr.l, Centru

ROȘU CONSTANTIN

0721942486

0754519938

350 Eur

6.000

13

Asoc. de propr. BL CPL, SC A+B Str. Ferdinand, Cart. Traian

SIMA ION

0745564093

150 Eur

4.954

14

Asoc. de propr. BL 95, Str. Dr.

Hacman, Nr. 12, Cart. Traian

SARARU CONSTANTIN

0746250770

350 Eur

10330

15

Asoc. de propr. BL 7, SC A CERNA1

CARSTOINICOLAE

0769613222

350 Eur

3.903

16

Asoc. de propr. BL9, SC A+B+C, Str. Calea lui Traian, Nr. 179

STRUGARU

GHEORGHE

0729162710

350 Eur

3.637

17

Asoc. de propr. Nr.l.B1.25, SC.A, CERNA1

CARSTOI

NICOLAE

0769613222

350 Eur

2.640

ÎS

Asoc. de propr.B1.23, Sc.A, CERNA 1

CARSTOI NICOLAE

0769613222

350 Eur

2.509

ÎNTOCMIT,

Șef Semciu,

Danuț Spinciu