Hotărârea nr. 334/2013

hotarirea 334 - 20 decembrie 2013 - modificare stat de functii aparat propriu

ROMÂNIA

Județul vâlcea

Municipiul râmnicu Vâlcea Consiliul Local


HOTĂRÂREA NR.334 privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului municipiului Râmnicu Vâlcea

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință extraordinară la data de 20 decembrie 2013, la care participă 14 consilieri din cei 23 în funcție ;

Luând în discuție Raportul nr.43425 din 17.12.2013, întocmit de Direcția Resurse Umane, prin care se propune modificarea, începând cu 1 ianuarie 2014, a statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului, aprobat prin anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 198/2013, ca urmare a promovării în grad profesional a unui număr de 18 funcționari publici;

Ținând seama de raportul cuprinzând avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.2, de buget-fmanțe, prognoze economico-sociaie;

în temeiul prevederilor Legii nr.188/1999 privind statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici și ale Legii nr.284/2011 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.36, alin.(2), lit.a), alin.(3), lit.b), art.45, altn.(1) și art.115 din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind 13 voturi “pentru” din numărul membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) începând cu data de 01.01.2014, se modifică statul de funcții al aparatului de specialitate al primarului, prin transformarea unui număr de 18 posturi, după cum urmează:

Nr.crt.

Compartimentul/Serviciu

Funcția publica

Nr. Posturi

actuala

pe care a promovat

1.

Compartiment Comunica re,Sport, Cultură

inspector, cl. 1, grad principal

inspector, cl. 1, grad superior

1

2.

Biroul Resurse Umane

Inspector, cl. 1, grad asistent

Inspector, cl. 1, grad principal

1

3.

Serviciul Juridic,Executări Silite;

Inspector, cl. I, grad asistent

Inspector, cl. 1, grad principal

2

4.

Serviciul Juridic,Executări Silite;

Inspector, cl. I, grad principal

Inspector, cl. 1, grad superior

1

5.

Serviciul Persoane Fizice

Inspector, cl. I, grad principal

Inspector, cl. 1, grad superior

1

6.

Serviciul Investiții Publice

Referent de specialitate, cl. II, grad principal

Referent de specialitate, cl. 11, grad superior

1

7.

Biroul Proiectare Urbană și GIS

Consilier, cl. I, grad asistent

Consilier, cl. 1, grad principal

1

8.

Serviciul Evidența Persoanelor

Inspector, cl. I, grad asistent

Inspector, cl. 1, grad principal

1

9.

Compartiment Contracte

Inspector, cl. I, grad principal

Inspector, cl. 1, grad superior

1

10.

Serviciul Contabilitate și Buget

Inspector, cl. I, grad principal

Inspector, cl. 1, grad superior

1

11.

Compartimentul de Transport Local

Inspector, cl. 1, grad principal

Inspector, cl. 1, grad superior

1

12.

Serviciul Administrație Publica Locală,Reglementări și Aplicare Legea 10/2001

Inspector, d. 1, grad principal

Inspector, cl. 1, grad superior

1

13.

Compartiment Achiziții Publice

Inspector, cl. 1, grad asistent

Inspector, cl. 1, grad principal

1

14.

Serviciul Corp Control Primar,Inspectori Zonali

Consilier Juridic,clasa l,grad principal

Consilier Juridic,clasa l,grad superior

1

15.

Serviciul Corp Control Primar,Inspectori Zonali

Inspector, cl. 1, grad principal

Inspector, cl. 1, grad superior

1

16.

Serviciul Administrație Publica Locală,Reglementări și Aplicare Legea 10/2001

Consilier Juridic,clasa l,grad asistent

Consilier Juridic,clasa l,grad principal

1

17.

Unitatea Locală de Moitorizare

Inspector, cl. 1, grad principal

Inspector, cl. 1, grad superior

1

(2) Modificările prevăzute la alin.(1) se regăsesc în anexa - Statul de funcții al aparatului de specialitate al primarului și al Direcției de Evidență a Persoanelor, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică In copie pentru a fi adusă la îndeplinire: - Direcției Economico - Financiare;

- Direcției Resurse Umane.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Costel Bogdan

/   XXV;-X'

i. i'.-

CONTRASEMNEAZĂ PENTF&J LEGALITATE, SECRETAR MUNICIPIU, jurist Ion DIDOIU

Râmnicu Vâlcea, 20 decembrie 2013

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI RM, VALCEA PRIMĂRIA MUN. RM. VALCEA


STAT DE FUNCȚII AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULliț fg^MBCȚlEI DE EVIDENȚA A PERSOANELOR

Nr. crt.

STRUCTURA

FUNCflA DE DEMNITATE PUBLICĂ

Funcția publici

Clasa

Grad profesional

Clasă de salarizare

Nivel studii

Funcția contractuală

Grad sau treaptă profesională

Nivel de salarizare pentru funcțiile de conducere(gnadu!)

Clasă de salarizare

Nivel studii

Total funcții

de conducere

de execuție/nivelul de salalizare ptr. funcțiile de conducere^gradul)

de conducere

de execuție

0

■■■'■ 1 ••••:

2

a

• 4

• < s '

€ • •

7

6

s

10

11

12

13

14

14

DEMNITARI                                                                                                         ____________3

1

PRIMAR

s

1

2

VICEPRJMAR

s

1

3

VICEPRJMAR

s

1

4

ADMINISTRATOR PUBLIC

S

1

5

SECRETAR MUNICIPIU

II

85

S

1

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE, JURIDIC, CONTENCIOS______________________________________ 21

6

Director Executiv

II

I

80

S

1

SERVICIU ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALA, REGLEMENTARI Șl APLICARE LEGEA 10/2001___________________ 9

' ■ ?

Șef serviciu

II

I

76

S

1

I 8

CONS. JURIDIC

I

Superior

50

S

1

! 9

INSPECTOR

I

Superior

50

S

1

! 10

CONS. JURIDIC

I

Principal

39

s

1

i 11

CONS. JURIDIC

I

Principal

39

s

1

i 12

CONS. JURIDIC

I

Asistent

34

S

1

13

CONS. JURIDIC

I

Principal

39

S

1

14

INSPECTOR

I

Superior

50

S

1

| 15

CONS. JURIDIC

I

Principal

39

s

1

COMPARTIMENT ARHIVA Șl GESTIONARE DOCUMENTE ____________-        ______ 3

16

INSPECTOR

I

Asistent

34

S

1

17

REFERENT

III

Superior

23

M

1

18

INSPECTOR

I

Asistent

34

S

1

Nr. cri.

STRUCTURA

FUNCȚIA DE DEMNITATE PUBLICA

Funcția publică

Clasa

Grad profesional

Clasă de salarizare

Nivel studii

Funcția contractuală

Grad sau treaptă profesională

Nivel de salarizare pentru funcțiile de conduce refgradui)

Clasă de salarizare

Nivel studii

Total funcții

de conducere

de execuție/niveiul de salallzare ptr. funcțiile de conducerefgradul)

de conducere

de execuție

0

1

2

3

4

&

t

7

8

9

10

11

12

13

14

15

SERVICIUL JURIDIC, CONTENCIOS_______________________________ ______ 8

19

Șef Șerviciu

II

76

S

1

; 20

CONS. JURIDIC

Superior

50

S

1

21

CONS. JURIDIC

Superior

50

S

1

22

CONS. JURIDIC

I

Asistent

34

s

1

23

CONS. JURIDIC

I

Principal

39

s

1

24

CONS. JURIDIC

I

Principal

39

S

1

25

CONS. JURIDIC

I

Principal

39

s

1

26

INSPECTOR

I

Principal

39

s

1

DIRECȚIA RESUF

ISEl

JMANE                                                      24

27

Director Executiv

II

80

s

1

BIROUL RESURSE UMANE                              ___7

28

Șef Birou

II

74

S

1

29

CONSILIER

I

Superior

50

S

1

30

CONSILIER

I

Superior

50

S

1

31

INSPECTOR

I

Asistent

34

S

1

32

INSPECTOR

I

Principal

39

S

1

33

CONSILIER

I

Superior

50

S

1

34

INSPECTOR

I

Superior

50

S

1

BIROUL ADMINISTRATIV                                            _______ 13

35

Șef Birou

II

72

S

1

36

REFERENT

IA

21

M

1

37

ȘOFER

I

15

M

1

i 38

ȘOFER

I

15

M

1

39

ȘOFER

I

15

M

1

40

ȘOFER

I .

15

M

1

41

MUNCITOR CALIFICAT

I

15

M

1

42

ÎNGRIJITOR

12

G

1

43

ÎNGRIJITOR

12

G

1

44

ÎNGRIJITOR

12

G

1

45

ÎNGRIJITOR

12

G

1

46

ÎNGRIJITOR

12

G

1

47

ÎNGRIJITOR

12

G

1

___________________________________________COMPARTIMENT RELAȚII CU ROMII        ____________ .________________ 1

| 48 |                                                 |                         |                           |                              I i I I I                         I INSP.SPEC. | II |              | 33 | S |         1         |

Nr. crt.

STRUCTURA

FUNCȚIADE DEMNITATE PUBLICA

Funcția publică

Clasa

Grad profesional

Clasă de salarizare

Nivel studii

Funcția contractuală

Grad sau treaptă profesională

Nivel de salarizare pentru funcție de conducere(gradul)

Clasă de salarizare

Nivel studii

Total funcții

de conducere

de execuțle/nlveJul de salalizare ptr. funcțiile de conducerețgradul)

de conducere

de execuție

0

1

2

4

a

4

r

&

s

10

ti

12

13

w

10

COM PARTIM ENT MANAGEMENTUL CALITĂȚII Șl CONTROL INTERN     _______________________'________ 2

: 49

CONSILIER

I

Principal

39

S

1

50

INSPECTOR

I

Asistent

34

S

1

BIROUL INFORMATICĂ Șl CENTRUL PENTRU INFORMAREA CETĂȚENILOR     ______________________________ 8

51

Șef Birou

II

74

S

1

52

CONSILIER

I

Superior

50

S

1

53

CONSILIER

I

Superior

50

S

1

54

INSPECTOR

I

Superior

50

s

1

55

INSPECTOR

I

Superior

50

s

1

56

CONSILIER

I

Asistent

34

s

1

57

INSPECTOR

I

Asistent

34

s

1

58

INSP.SPEC.

I

38

S

1

COMPARTIMENT AUDIT INTERN                                                      4

59

AUDITOR

I

Superior

55

s

1

60

AUDITOR

I

Superior

55

s

1

61

AUDITOR

I

Superior

55

s

1

62

AUDITOR

I

Superior

55

S

1

CABINET PRIMAR                                                           4

63

CONSILIER

IA

48

s

1

64

CONSILIER

IA

48

S

1

‘ 65

CONSILIER

IA

48

S

1

I 66

CONSILIER

IA

48

S

1

COMPARTIMENT COMUNICARE, SPORT, CULTURĂ        __________________________________ 3

67

INSPECTOR

I

Superior

50

s

1

68

INSPECTOR

I

Superior

50

s

1

69

REFERENT

III

Superior

23

M

1

DIRECȚIA ECONOMICO - FINANCIARĂ                                                 73

70

Director Executiv

II

80

s

1

SERVICIUL PERSOANE JURIDICE

72

Șef Serviciu

II

76

S

1

73

INSPECTOR

I

Superior

50

S

1

74

INSPECTOR

I

Superior

50

S

1

] Nr. crt.

STRUCTURA

FUNCȚIA DE DEMNITATE PUBLICA

Funcția publică

Clasa

i____________________________________________________________

Grad profesional

Clasă de salarizare

Nivel studii

Funcția contractuală

Grad sau treaptă profesională

Nivel de salarizare pentru funcțiile de conducere(gradul)

Clasă de salarizare

Nivel studii

Total funcții

de conducere

de execuție/nivelul de salalizare pir. funcțiile de conducerețgradul)

de conducere

de execuție

G

1

2

3

5

£

7

6

s

fO

11

12

13

14

15

75

"""—----- B—

INSPECTOR

1

Superior

50

s

1*

76

INSPECTOR

1

Asistent

34

s

1

77

INSPECTOR

1

Superior

50

s

1

78

CONSILIER

1

Superior

50

S

1

79

INSPECTOR

1

Superior

50.

s

1

80

INSPECTOR

1

Principal

39

s

1

81

INSPECTOR

1

Asistent

34

s

1

SERVICIUL PERSOANE FIZICE           __________ __________________________________16

82

Șef Serviciu

II

76

S

1

83

INSPECTOR

I

Superior

50

S

1

84

INSPECTOR

I

Superior

50

S

1

85

INSPECTOR

I

Superior

50

S

1

86

INSPECTOR

I

Asistent

34

S

1

87

INSPECTOR

I

Asistent

34

s

1

88

INSPECTOR

I

Principal

39

s

1

89

INSPECTOR

I

Principal

39

s

1

■ 90

INSPECTOR

I

Asistent

34

s

1

91

INSPECTOR

I

Superior

50

s

1

92

INSPECTOR

I

Principal

39

s

1

93

INSPECTOR

I

Principal

39

s

1

94

INSPECTOR

I

Principal

39

s

1

95

INSPECTOR

I

Principal

39

s

1

96

INSPECTOR

I

Principal

39

s

1

97

INSPECTOR

I

Superior

50

s

1

SERVICIUL JURIDIC, EXECUTĂRI SILITE__________________________________ 16

98

Șef Serviciu

II

76

S

1

99

INSPECTOR

I

Superior

50

S

1

100

CONS. JURIDIC

I

Superior

50

S

1

101

INSPECTOR

I

Superior

50

S

1

102

INSPECTOR

I

Principal

39

S

1

103

INSPECTOR

I

Superior

50

,S

1

104

REFERENT

III

Superior

23

M

1

105

INSPECTOR

I

Asistent

34

S

1

106

REFERENT

III

Superior

23

M

1

107

INSPECTOR

I

Principal

39

S

1

Nr. ort.

STRUCTURA

FUNCȚIA DE DEMNITATE PUBLICĂ

Funcția publică

Clasa

Grad profesional

Clasă de salarizare

Nivel studii

Funcția contractuală

Grad sau treaptă profesională

Nivel de salarizare pentru funcțiile de conducere(gracful)

Clasă de salarizare _

Nivel studii

Total funcții

de conducere

de execuție/nlvelul de salarizare ptr. funcțiile de conducerefgradul)

de conducere

de execuție

3

4

6

6

7

B

9

11

12

13

15

108'

INSPECTOR

1

Superior

50

s

1

109

INSPECTOR

1

Principal

39

s

1

110

CONS. JURIDIC

1

Principal

39

s

1

■ 111

INSPECTOR

1

Principal

39

s

1

; 112

INSPECTOR

1

Principal

39

s

1

i 113

REFERENT

III

Superior

23

M

1

SERVICIUL ÎNREGISTRĂRI FISCALE , OPERATORI GHIȘEU _________________ 13

114

Șef Serviciu

II

76

S

1

115

INSPECTOR

1

Superior

50

S

1

116

INSPECTOR

1

Superior

50

S

1

117

REFERENT

III

Superior

23

M

1

118

REFERENT

III

Superior

23

M

1

119

INSPECTOR

1

Superior

50

S

1

120

INSPECTOR

1

Superior

50

S

1

121

REFERENT

III

Superior

23

M

1

122

REFERENT

III

Superior

23

M

1

123

REFERENT

III

Superior

23

M

1

124

REFERENT

III

Superior

23

M

1

125

CONSILIER

1

Superior

50

S

1

126

REFERENT

III

Superior

23

M

1

SERVICIUL CONTABILITATE Șl BUGET                         _____________________________12

127

Șef Serviciu

II

76

S

1

128

CONSILIER

1

Superior

50

s

1

129

INSPECTOR

1

Superior

50

s

1

130

INSPECTOR

1

Superior

50

s

1

131

CONSILIER

1

Superior

50

s

1

132

INSPECTOR

1

Principal

39

s

1

133

INSPECTOR

1

Superior

50

s

1

134

REFERENT

III

Superior

23

M

1

135

INSPECTOR

1

Superior

50

s

1

136

INSPECTOR

1

Principal

39

s

1

137

1

INSPECTOR

1

Superior

50

s

1

1

138

REFERENT

III

Superior

23

M

1

COMPARTIMENTUL ADMINISTRATIV, REGISTRATURĂ           ____________________________ 4

139

REFERENT

IA

21

M

1

140

ÎNGRIJITOR

12

G

1

Nr. crt.

STRUCTURA

FUNCȚIA DE DEMNITATE PUBLICĂ

Funcția publică

Clasa

Grad profesional

Clasă de salarizare

Nivel studii

Funcția contractuală

Grad sau treaptă profesională

Nivel de salarizare pentru funcțiile de conducere(gradul)

Clasă de salarizare

Nivel studii

Total funcții

de conducere

de execuțîe/nlvelul de salallzare ptr. funcțiile de conducere^gradul)

de conducere

de execuție

0

1.

2

3

4

6

7

8

9

ia

1t

12

13

M

13

141

INSP.SPEC.

I

38

s

1

142

ARHIVAR

13

M

1

DIRECȚIA DEZVOLTARE LOCALA                              _____________58

143

Director Executiv

II

80

S

1

144

Director Executiv Adiunct

II

78

S

1

COMPARTIMENTUL DE TRANSPORT LOCAL                             _______ 2

145

INSPECTOR

I

Superior

50

S

1

146

INSPECTOR

I

Superior

50

s

1

SERVICIUL CADASTRU, AGRICULTURĂ Șl REGISTRUL AGRICOL________________ ______ 8

147

Șef Serviciu

II

76

S

1

148

INSPECTOR

1

Superior

50

S

1

149

CONSILIER

1

Superior

50

s

1

150

CONSILIER

1

Superior

50

s

1

151

INSPECTOR

1

Asistent

34

s

1

152

INSPECTOR

1

Superior

50

s

1

153

REFERENT

III

Superior

23

M

1

154

INSP.SPEC.

1

38

S

1

SERVICIUL RELAȚII, ÎNDRUMARE ASOCIAȚII PROPRIETARI___________________-       _______ 8

155

Șef Serviciu

II

76

S

1

156

INSPECTOR

I

Debutant

24

S

1

157

CONSILIER

I

Superior

50

S

1

158

REF. DE SPEC.

II

Superior

39

SSD

1

159

REFERENT

III

Superior

23

M

1

160

REFERENT

III

Superior

23

M

1

161

INSPECTOR

I

Superior

50

S

1

162

REFERENT

IA

21

M

1

SERVICIUL EVIDENȚĂ Șl GESTIUNE PATRIMONIU

8

163

Șef Serviciu

II

74

s

1

164

INSPECTpR

I

Superior

50

s

1

165

INSPECTOR

I

Superior

50

S

1

166

REF. DE SPEC.

II

Superior

39

SSD

1

167

REFERENT

III

Superior

23

M

1

168

REFERENT

III

Superior

23

M

1

169

INSPECTOR

I

Principal

39

S

1

Nr. cri.

STRUCTURA

FUNCȚIADE DEMNITATE PUBLICĂ

Funcția publică

Clasa

L„____< ■

i Grad profesional

L .. ._________

Clasă de salarizare

Nivel studii

Funcția contractuală

Grad sau treaptă profesională

Nivel de salarizare pentru funcțiile de conducere(gradul)

Clasă de salarizare

Nivel studii

Total funcții

de conducere

de execuție/nlvelui de salalizare ptr. funcțiile de conducerețgradul)

de conducere

de execuție

0

1

2

3

4

' 5

6

7

6

9

11

12

13

14

1$

170

INSPECTOR

1

Principal

*39

s

*

1

COMPARTIMENT CONTRACTE                               _____ _____________3

171

INSPECTOR

I

Superior

50

S

1

172

INSPECTOR

I

Superior

50

S

1

173

INSPECTOR

I

Principal

39

S

1

UNITATEA LOCALA DE MONITORIZARE__3

174

INSPECTOR

I

Superior

50

S

1

175

INSPECTOR

I

Principal

39

S

1

176

CONSILIER

I

Principal

39

S

1

COMPARTIMENTUL ENERGETIC                               _______________ 1

; 177

-

INSPECTOR

1

Superior | 50

S

1

SERVICIUL MANAGEMENTUL PROIECTELOR                                               12

I 178

Șef Serviciu

II

76

S

1

i 179

CONSILIER

1

Asistent

34

s

1-    -

' 180

CONSILIER

1

Principal

39

S

1

. 181

INSPECTOR

1

Principal

39

s

1

i 182

CONSILIER

1

Asistent

34

s

1

l 183

CONSILIER

1

Superior

50

s

1

’ 184

INSPECTOR

1

Asistent

34

s

1

Ș 185

INSP.SPEC.

1

38

S

1

I 186

INSP.SPEC.

IA

48

S

1

i 187

INSP.SPEC.

II

33

S

1

1 188

INSPECTOR

II

33

s

1

! 189

INSPECTOR

II

33

s

1

BIROUL PROIECTE, PROGRAME _________________________________________ 11

î 190

Șef Birou

II

74

S

1

i 191

CONSILIER

I

Superior

50

s

1

; 192

REF. DE SPEC.

II

Superior

39

SSD

1

I 193

CONSILIER

I

Asistent

34

s

1

I 194

INSPECTOR

I

Asistent

34

s

1

195

INSPECTOR

I

Principal

39

s

1

196

INSP.SPEC.

IA

48‘

S

1

197

INSP.SPEC.

II

33

s

1

198

INSP.SPEC.

IA

48

s

1

199

INSP.SPEC.

I

38

s

1

200

INSPECTOR

II

33

s

1

PaansîcfrrW

STRUCTURA

FUNCȚIA DE DEMNITATE PUBLICĂ

Funcția publică

Clasa

Grad profesional

Clasă de salarizare

Nivel studii

Funcția contractuală

Grad sau treaptă profesională

Nivel de salarizare . pentru funcțiile de corKkicerețgradul)

Clasă de salarizare

Nivel studii

Total funcții

j Nr. crt.

de conducere

de execuție/nlvelul de salalizare ptr. funcțiile de conducerefgradul)

de conducere

de execuție

0

1

2

a

4

5

6

7

8

9

1G

11

12

13

14

IE

DIRECȚIA UR

BAN

ISM                                                               19

201

Arhitect Șef

II

81

s

1

202

Director Executiv

II

80

s

1

SERVICIUL AUTORIZARE LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII Șl REȚELE EDILITARE ________._______ 9

203

Șef Serviciu

II

76

S

1

204

CONSILIER

I

Superior

50

S

1

205

CONSILIER

I

Superior

50

S

1

206

CONSILIER

I

Superior

50

s

1

207

CONSILIER

I

Superior

50

s

1

208

CONSILIER

I

Superior

50

s

1

209

REF DE SPEC

II

Superior

39

SSD

1 -

210

INSPECTOR

I

Asistent

34

S

1

211

INSPECTOR

I

Principal

39

S

1

BIROUL PROIECTARE, DEZVOLTARE URBANĂ Șl G.I.S.______________________     _______ 6

212

Șef Birou

li

74

S

i

1

213

CONSILIER

I Superior

50

s

1

214

CONSILIER

I Superior

50

s

1

215

INSPECTOR

I | Principal

39

s

1

216

CONSILIER

I I Principal

39

s

1

217

INSPECTOR

I | Superior

50

s

1

COMPARTIMENT REGISTRATURĂ, INFORMAREA Șl CONSULTAREA PUBLICULUI                 ______ 2

218

INSPECTOR

I

Superior

50

S

1

219

INSPECTOR

I

Asistent

34

S

1

DIRECȚIA DE INVESTIȚII Șl ACHIZIȚII PUBLICE_________________________.       _______ 18

220

Director Executiv

11                      1 1

80

S

SERVICIUL INVESTIȚII PUBLICE__________________________________________ 8

221

Șef Serviciu

II

76

S

1

222

CONSILIER

I

Superior

50

S

1

223

I

CONSILIER

I

Superior

50

s

1 .

224

CONSILIER

I

Superior

50

s

1

225

CONSILIER

l

Superior

50

s

1

226

CONSILIER

I

Superior

50

s

1

227

REF. DE SPEC.

II

Superior

39

SSD

1

Nr. cri.

STRUCTURA

FUNCȚIA DE DEMNITATE PUBLICĂ

Funcția publică

Clasa

Grad profesional

Clasă de salarizare

Nivel studii

Funcția contractuală

Grad sau treaptă profesională

Nivel de salarizare pentru funcțiile de conducere(gradul)

Clasă de salarizare

Nivel studii

Total funcții

de conducere

de execuție/nivelul de satallzare ptr. funcțiile de conducere(gradul)

de conducere

de execuție

0

1

1

' 4

5

T

&

9

10

11

13

14

. 16

228

REF.’DE SPEC.

II

Superior

39

SSD

1

COMPARTIMENT URMĂRIRE LUCRĂRI REPARA'

ni                                                                  2

229

CONSILIER

1

Superior

50

s

1

230

CONSILIER

1

Superior

50

S

1

COMPARTIMENT ACHIZIȚII PUBLICE        ______________________ ______ 7

231

INSPECTOR

I

Superior

50

S

1

232

INSPECTOR

I

Superior

50

S

1

233

INSPECTOR

I

Superior

50

S

1

234

CONS. JURIDIC

I

Asistent

34

S

1

235

INSPECTOR

I

Superior

50

s

1

236

INSPECTOR

I

Superior

50

s

1

237

INSPECTOR

I

Principal

39

s

1

SERVICIUL CORP CONTROL PRIMAR, INSPECTORI ZONALI___________________ ______ ____11

238

Șef Serviciu

II

76

S

Ț

239

INSPECTOR

I

Superior

50

S

1

240

INSPECTOR

I

Superior

50

S

1

241

INSPECTOR

I

Asistent

34

S

1

242

CONS. JURIDIC

l

Superior

50

S

1

243

INSPECTOR

I

Principal

39

S

1

244

INSPECTOR

I

Superior

50

s

1

245

REFERENT

III

Superior

23

M

1

246

INSPECTOR

I

Asistent

34'

S

1

247

INSPECTOR

I

Principal

39

S

1

248

INSPECTOR

I

Principal

39

s

1

COMPARTIMENTUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ , SĂNĂTATE Șl SECURITATE IN MUNCA            ______ 2

249

REFERENT

III

Superior

23

M

1

250

MUNCITOR CALIFICAT

I

15

M

1

DIRECȚIA DE EVIDENTA A PE

■RSOANELOR                                            23

251

Director Executiv

II

80

s

1

BIROUL STARE CIVILA                 _____ ______ ________ .__________    8

252

Șef Birou

îl

74

S

1

253

INSPECTOR

I

Superior

50

S

1

254

REFERENT

III

Superior

23

M

1

255

REFERENT

III

Superior

23

M

1

256

INSPECTOR

l

Superior

50

S

1

Nn crt.

STRUCTURA

FUNCȚIA DE DEMNITATE PUBLICĂ

Funcția publică

Clasa

Grad profesional

Clasă de salarizare j

Nivel studii

Funcția contractuală

Grad sau treaptă profesională

Nivel de salarizare pentru funcțiile de conducere(gradui)

Clasă de salarizare

Nivel studii

Total funcții

i

de conducere

de execuție/nivelul de salallzare ptr. funcțiile de cohducerețgradul)

de conducere

de execuție

0

3

4

5

T

B

9

10

11

13

13

$4

15

257

INSPECTOR

1

"Principal

39

S

-

1

258

INSPECTOR

1

Asistent

34

s

1

259

INSPECTOR

1

Asistent

34

s

1

SERVICIUL EVIDENȚA PERSOANELOR____________________ 14

260

Șef Serviciu

II

76

S

1

261

INSPECTOR

I

Superior

50

s

1

262

INSPECTOR

I

Superior

50

s

1

263

INSPECTOR

I

Superior

50

s

1

264

INSPECTOR

I

Asistent

34

s

1

265

INSPECTOR

I

Principal

39

s

1

266

INSPECTOR

I

Superior

50

s

1

267

REFERENT

III

Superior

23

M

1

268

INSPECTOR

I

Superior

50

S

1 •-

269

INSPECTOR

I

Principal

39

S

1

270

INSPECTOR

I

Principal

39

S

1

271

INSP.SPEC.

I ~l

38

S

1

272

REFERENT

IA

21

M

1

273

REFERENT

II

13

M

1

71

Director Executiv Adjunct

II

78

S

1

10


NR. FUNCȚII DE DEMNITATE PUBLICĂ ALESE

3

ADMINISTRATOR PUBLIC

1

SECRETAR MUNICIPIU

1

NR. TOTAL FUNCȚII PUBLICE DE CONDUCERE

30

din care la DIRECȚIA DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR

3

NR. TOTAL FUNCȚII PUBLICE DE EXECUȚIE

199

din care la DIRECȚIA DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR

17

NR. TOTAL FUNCȚII CONTRACTUALE DE CONDUCERE

1

NR. TOTAL FUNCȚII CONTRACTUALE DE EXECUȚIE^^

38

din care la DIRECȚIA DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR & f ?

3

NR. TOTAL FUNCȚII ÎN PRIMĂRIE          /©/' L <

273