Hotărârea nr. 333/2013

hotarirea 333 - 20 decembrie 2013 - efectuare plati buget local

ROMÂNIA

Județul Vâlcea

MuNIC1P1UL RÂMNICU VÂLCEA

CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂREA NR.333 privind aprobarea efectuării unor plăți din bugetul local

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință extraordinară la data de 20 decembrie 2013, la care participă 14 consilieri din cei 23 în funcție ;

Luând în discuție Raportul nr.43752 din 18.12.2013, întocmit de Direcția Economico-Financiară și Compartimentul Comunicare, Sport, Cultură prin care se propune alocarea unor plăți din capitolul 67 "Cultură, recreere și religie" pentru diverse activități culturale, ca urmare a faptului că au fost înregistrate mai multe solicitări privind acordarea unui sprijin financiar din partea unor asociații sau fundații;

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și ca urmare a propunerii formulate în plenul ședinței cu privire la scoaterea punctului 3 din anexă (referitor la alocarea sumei de 4.000 de lei Fundației Județene pentru Tineret Vâlcea);

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 3/2013 pentru aprobarea regulamentului privind acordarea de sprijin financiar din bugetul local, capitolul 67 « Cultură, sport, recreere și religie »;

în temeiul prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.36, alin.(4), lit.a), art.45, alin.(2) și art.115 din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă alocarea din bugetul local de la Capitolul 67 "Cultură, recreere și religie” a sumei de 9.687 lei, ce intră în categoria «Cultură recreere», conform anexei la prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi dusă la îndeplinire:


Direcției Economico - Financiare;

Serviciului Sport, Cultură, Mass - Media.NTRASEMNțAZĂ PENTRU) LEGALITATE, SECTAR MUNIQIPIU, t Ion DIDOIU


Râmnicu Vâlcea, 20 decembrie 2013ROMAN IA

Județul vâlcea Municipiul Râmnicu Vâlcea

CONSILIUL LOCAL


COMPARTIMENTUL COMUNICARE, SPORT.CULTURĂ

ANEXA LA HCL NR.333 din 20 decembrie 2013

£

Nr.

crt.

Nr. adresa

Solicitant           Suma

propusă spre aprobare (lei)

Destinația

1.

43729       din

18.12.2013

Parohia «Pogorârea Sf. 3.000

Duh » și « Sf. Ierarh Martir

Antim Ivireanul»

Suma este necesară pentru continuarea lucrărilor            la

construcția locașului de cult

2.

43740       din

18.12.2013

Forumul Cultural al 5.000

Râmnicului

Suma este necesară editării volumului III al      Enciclopediei

Județului Vâlcea care va conține informații referitoare la Zona Metropolitană

3.

39990       din

21.11.2013

Fundația Surorile de 1687 Caritate Ioana Antida

Suma este necesară pentru plata facturii de încălzire a spațiului în care funcționează Fundația. Fundația desfășoară activități în folosul comunității locale și este de natură non profit

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Costel-Bofidan PfGfâanu

SECRETAR MUNICIPIU, jrl Ion Didofiu