Hotărârea nr. 332/2013

hotarirea 332 - 20 decembrie 2013 - modificare buget reabilitare blocuri pe anul 2013

ROMAN IA

Județul Vâlcea

MUN1CIP1UL RÂMNICU VÂLCEA

CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂREA NR. 332

referitoare la modificarea bugetului «Disponibil din fonduri cu destinație specială pentru finanțarea lucrărilor de intervenție privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe» pentru anul 2013

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință extraordinară la data de 20 decembrie 2013, la care participă 14 consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr. 66209 din 18.12.2013 întocmit de Direcția Economico -Financiară, prin care se propune modificarea structurii veniturilor contului 50.02.40 -Disponibil din fonduri cu destinație specială pentru finanțarea lucrărilor de intervenție privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe» pentru anul 2013, precum și raportul de completare nr. 66443 din 19.12.2013 prin care se propune modificarea în structură a anexei nr. 2 - Lista obiectivelor de investiții conform OUG. nr. 18/2009 -Reabilitare termică a blocurilor;

Ținând seama de raportul cuprinzând avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale;

Având în vedere că prin Hotărârea Consiliului Local nr. 85/2013 a fost aprobat bugetul contului 50.02.40 - Disponibil din fonduri cu destinație specială pentru finanțarea lucrărilor de intervenție privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe» pentru anui 2013;

Ținând seama de prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 107/2013 pentru stabilirea unor măsuri bugetare și având în vedere “Cererea privind solicitarea de sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2013”, înregistrată la Agenția Națională de Administrare Fiscală Vâlcea sub nr. 88235 din 17.12.2013;

în temeiul prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr, 18/2009 privind creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe, ale Normelor de aplicare a acesteia, aprobate prin Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr.540/2009 și ale Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.36, alin.(2), art.45, alin.(2) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind 13 voturi "pentru” din numărul membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se modifică structura veniturilor contului 50.02.40 - Disponibil din fonduri cu destinație specială pentru finanțarea lucrărilor de intervenție privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe» pentru anul 2013, anexa nr, 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 85/2013, a cărei valoare rămâne la cea aprobată prin hotărârea sus menționată, respectiv 3.173.568,00 lei, după cum urmează:

 • - sold 2012 buget local                                - 1.155.249,16 lei;

 • - sold 2012 asociații de proprietari                       -    50.452,64 lei;

 • - transfer de la Ministerul Dezvoltării Regionale - 550.000 lei;

si Administrației Publice

 • - alimentare cont din fond reparații al asociațiilor de proprietari - 294.626 lei;

 • - suma din TVA pentru echilibrare buget              -      1. 123.240 lei.

 • (2) Se modifică structura Listei obiectivelor de investiții - conform O.LLG nr. 18/2009 - Reabilitare termică a blocurilor pe anul 2013, aprobată prin anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 85/2013, a cărei valoare rămâne la cea aprobată prin hotărârea sus menționată, respectiv 3.173.568 lei, după cum urmează:

 • - se diminuează cu suma de 43.000 lei obiectivul de investiții « Reabilitare termică bloc I » ;

 • - se diminuează cu suma de 7.300 lei obiectivul de investitii « Reabilitare termică bloc S13 » ;

 • - se suplimentează cu suma de 30.500 lei obiectivul de investiții « Reabilitare termica bloc 31B » ;

 • - se suplimentează cu suma de 19.800 lei obiectivul de investiții « Reabilitare termică bloc 31 C ».

 • (3) Modificările prevăzute la alin.(1) și alin.(2) se regăsesc în anexele nr. 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire:

 • - Direcției Economico-Financiare;

 • - Direcției Investiții și Achiziții Publice;

 • - Direcției Dezvoltare Locală.

  PREȘEDINTE ot ȘEDINȚĂ, Coste! ^pgdan/PRUTEANU

  TbȘwSM. 'M

  \\# \ w;, -j

  A; S ' . ’ ’

  CONTRASEMNEAZĂ, PENTRU LEGALITATE SECRETAR MUNICIPIU, jurist Ion DIpOIU

  Râmnicu Vâlcea, 20 decembrie 2013

MUNICIPIUL RM. VALCEA                                           \L X Anexa nr.1 HCL.^.5

^1.;         fU f) / ^ o.z2, ^o/j

. Vî?VkSi PRIMAR.

,\ V ■      ■ ■>Z'v ,J'    * y / -’>><•■' /li

;r '    . Ing. Emil ian walentin Frâncu

. ■' ya

BUGETUL DE VENITUIRI SI CHELTUIELI AL CONTULUI g "DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINAȚIE SPECIALA PENTRU FINATAREA LUCRĂRILOR DE

INTERVENȚIE PRIVIND CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE" gestionat in afara bugetului local conform OUG 18/2009 prin contul R079TREZ671500240X006108 pentru anul 2013

VICEPRIMAR,SERVICIU CONTABILITATE SI BUGET,


Ec Narcisa Colțos


Nr. crt.

Denumire indicator

Cod buget

TOTAL BUGET 2013

Trimestrul 1

Trimestrul II

Trimestrul III

Trimestrul IV

TOTAL VENITURI, din care:

3,173,568.00

1,205,702.00

537,926.00

306,700.00

1,123,240.00

1

Disponibil in sold la 31.12.2011

1,205,702.00

1,205,702.00

0.00

0.00

0.00

2

Ministerul Dezvoltării Regionale și Locuințelor

36.11.50

550,000.00

0.00

360,000.00

190,000.00

0.00

3

Bugetul Local

36.11.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4

Asociații de Proprietari

36.11.50

294,626.00

0.00

177,926.00

116,700.00

0.00

5

Sume din TVA pentru echilibrare

35.11.50

1,123,240.00

1,123,240.00

TOTAL CHELTUIELI, din care:

3,173,568.00

1,205,702.00

537,926.00

306,700.00

1,123,240.00

6

Alte active fixe

71.01.30

3,173,568.00

1,205,702.00

537,926.00

306,700.00

1,123,240.00

SOLD

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Ec. Gicii Ion Matei

f xț

Presedint»sedintâ- ...

DIRECȚIA INVESTIȚII, ACHIZIȚII PUBLICE SERVICIUL INVESTIȚII PUBLICE

LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTITH 2013


conform OUG 18/2009 - Reabilitarea termica a blocurilor

SfiSafig^l

Valoare inițiate

panala 31dec,

Cheltuieli

V- FINANȚA

TE DIN

Ca r ;,ci-.

Teri merj pif

r;.V: aut

<C^I t^PC ini?

Cred

Aiteaurse constituite privit SSjiftw

Țotai < ■ ■

dincare: Deia

; Contrib.

?:.7<ielav''

TOTAL

6.696.822

6.596.822

3.325.613

3.173.568

0

0

0

561.628

2.611.940

1.155.249

1.456.691

0

0

din care C+M

5.812.877

5,812.677

3.296.614

3.000.649

0

0

0

561.628

2.439.021

982.330

1.466.691

0

0

&

,T •’>

â>

v:Ho

-V'V?V:V0

W

u.

7ii

70

'Y??’v <&

S’F-:

nmiiwiM

a&Wla

-

2WS4O

O

giMt

-i

sOKiâe

2.4&02T

■v

'^0

,:vo

Cap.70.02.Locuinte,servlcii si dezv.publ.

6.447.822

6.447.822

3.325.613

3.024.568

0

0

0

561.628

2.462.940

1.006.249

1.456.691

0

0

din care C+M

6.812.577

6.812.577

3.295.614

3.000.649

0

0

0

561.628

2.439.021

982.330

1.456.691

0

0

1

Reabilitare termica bloc 124

364.407

364.407

286.288

59.817

0

0

0

20.000

39.817

17.070

22.747

0

0

din care C+M

328.905

328.905

283.409

59.417

0

0

0

20.000

39.417

16.670

22.747

0

0

2

Reabilitare termica bloc D1-5

605.136

605.136

481.310

119.620

0

0

0

50.259

69.361

31.234

38.127

0

0

din care C+M

553.382

553.382

477.130

118.967

0

0

0

50.259

68.708

. 30.581

38.127

0

0

3

Reabilitare termica blocD1-6

598.664

598.664

459.992

136.322

0

0

0

49.922

86.400

38.938

47.462

0

0

din care C+M

550.902

550.902

455.979

135.522

0

0

0

49.922

85.600

38.138

47.462

0

0

4

Reabilitare termica bloc I

452.577

452.577

313.743

280.987

0

0

0

82.761

198.226

34.357

163.869

0

0

din care C+M

413.801

413.801

310.901

278.497

0

0

0

82.761

195.736

31.867

163.869

0

0

5

Reabilitare termica bloc31/A

597.692

, 597.692

125.018

468.005

0

0

0

70.000

396.005

146.573

251.432

0

0

din care C+M

502.864

502.864

123.772

464.805

0

0

0

70.000

394.805

143.373

251.432

0

0

6

Reabilitare termica bloc 31/B

592.008

592.008

497 936

256.394

0

0

0

69.001

187.393

2.707

184.686

0

0

din care C+M

497.664

497.664

493.658

256.229

0

0

0

69.001

187.228

2.542

184.686

0

0

7

Reabilitare termica bioc31/C

595.971

595.971

446.382

326.401

0

0

0

80.363

246.038

25,331

220.707

0

0

din care C+M

501.421

501.421

442.622

324.841

0

0

0

80.363

244.478

23.771

220.707

0

0

8

Reabilitare termica blocS13

700.285

700.285

203.511

• 581.511

0

0

0

64.322

517.189

202.886

314.303

0

0

din care C+M

643.207

643.207

201.672

577.511

0

0

0

64.322

513.189

198.686

314.303

0

0

9

Reabilitare termica blocSIS

868.712

868.712

463

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

din care C+M

803.944

803.944

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

Reabilitare termica bloc S33/3

574.049

574.049

510.870

297.190

0

0

0

75.000

222.190

8.832

213.358

0

0

din care C+M

527.757

527.757

506.471

296.130

0

0

0

75.000

221.130

7.772

213.358

0

0

11

Reabilitare termica bloc 51A

37.780

37.780

0

37.780

0

0

0

0

37.780

37.780

0

0

0

din care C+M

37.280

37.280

0

37.280

0

0

0

0

37.280

37.280

0

0

0

12

Reabilitare termica bloc 113

37.830

37.830

0

37.830

0

0

0

0

37.830

37.8301

0

0

__0

Wk cri

OENUifflREAOBIECTIVULUt data începerii execuției' \     :

•     < nr ai data acord MF

Valoare '. inițiala .

totala

pana la

31dec.

2012 .

din care C+M

37.145

37.145

0

13

Reabilitare termica bloc 129

37.830

37.830

•       0

din care C+M

37.325

37.325

0

14

Reabilitare termica bloc 130

37.830

37.830

0

din care C+M

37.300

37.300

0

15

Reabilitare termica bloc 131

37.830

37.830

0

din care C+M

37.300

37.300

0

16

Reabilitare termica bloc R4

37.830

37.830

0

din care C+M

37.220

37.220

0

17

Reabilitare termica bloc 5

37.830

37.830

0

din care C+M

36.790

36.790

0

18

Reabilitare termica blocC12

37.830

37.830

0

din care C+M

37.075

37.075

0

19

Reabilitare termica bloc A1

37.830

37.830

0

din care C+M

36.990

36.990

0

20

Reabilitare termica bloc R8bis

37.830

37.830

0

din care C+M

37.240

37.240

0

21

Reabilitare termica bloc H2

37.830

37.830

0

din care C+M

36.980

36.980

0

22

Reabilitare termica bloc S3

46.111

46.111

0

din care C+M

44.700

44.700

0

23

Reabilitare termica bloc 22 Decembrie

0

0

0

din care C+M

0

0

0

24

Reabilitare termica bloc 132

36.130

36.130

0

din care C+M

35.385

35.385

0

25

Reabilitare termica bloc S1

0

0

0

din care C+M

0              0

0

^<9.000

1

Reabilitare termica bloc 51A

5.220

5.220

0

2

Reabilitare termica bloc 113

5.500

5.500

0

3

Reabilitare termica bloc 129

2.800

2.800

0

4

Reabilitare termica bloc 130

2.800

2.800

0

5

Reabilitare termica bloc 131

2.800

2.800

0

6

Reabilitare termica bloc R4

2.800

2.80Q

0

7

Reabilitare termica bloc 5

15.260

15.260

0

8

Reabilitare, termica blocC12

9.240

9.240

0

9

Reabilitare termica bloc A1

13.400

13.400

0

10

Reabilitare termica bloc R8bis

5.550

5.550

0

Chettureli

2013

FJ M AN T^TE. DIN .

Ca pa

tati

Terj

.Sur

'-se '

'pro Y

'.pnj

cred banc înț

Altesurse constituite poiinvit j ’- ieț|H' ‘ •

-fota»

^aitocatîi'

din caret YDeiaY. bugetul local

Contrib.

Y^^iȘ^YY; JyO^y/Y de stai

w

PIF

37.145

0

0

0

0

37.145

37.145

0

0

0

37.830

0

0

0

0

37.830

• 37.830

0

0

0

37.325

0

0

0

0

37.325

37.325

0

0

0

37.830

0

0

0

0

37.830

37.830

0

0

0

37.300

0

0

0

0

37.300

37.300

0

0

37.830

0

0

0

0

37.830

37.830

0

0

0

37.300

0

0

0

0

37.300

37.300

0

0

0

37.830

0

0

0

0

37.830

37.830

0

0

0

37.220

0

0

0

0

37.220

37.220

0

0

0

37.830

0

0

0

0

37.830

37.830

0

0

0

36.790

0

0

0

0

36.790

36.790

0

0

0

37.830

0

0

0

0

37.830

37.830

0

0

0

37.075

0

0

0

0

37.075

37.075

0

0

0

37.830

0

0

0

0

37.830

37.830

0

0

0

36.990

0

0

0

0

36.990

36.990

0

0

0

37.830

0

0

0

0

37.830

37.830

0

0

0

37.240

0

0

0

0

37.240

37.240

0

0

0

37.830

0

0

0

0

37.830

37.830

0

0

0

36.980

0

0

0

0

36.980

36.980

0

0

0

46.111

0

0

0

0

46.111

46.111

0

0

0

44.700

0

0

0

0

44.700

44.700

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36.130

0

0

0

0

36.130

36.130

0

0

0

35.385

0

0

0

0

35.385

35.385

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

149.000

;.-‘0

1B149-G&

149000

<Y..Y;YYy«

YM>

Y.P

5.220

0

0

0

0

5.220

5.220

0

w

Y'o

5.500

0

0

0

0

5.500

5.500

0

•■0

2.800

0

0

0

0

2.800

2.800

0

YYo

2.800

0

0

0

0

2.800

2.800

0

Q

șl

2.800

0

0

0

0

2.800

2.800

0

0

2.800

0

0

0

0

2.800

2.800

0

o

w

15.260

0

0

0

0

15.260

15.260

0

0

0

9.240

0

0

0

0

9.240

9.240

0

o

Y?0

13.400

0

0

0

0

13.400

13.400

0

0

■■/O

5.550|

0

0

0

0

5.550

5.550

0

0

51

tslr; crt

Valoare inițiala

Valoare totala. -.' • actualizata

Realizat

• ;31 cîed; ' \   2012

Cheltuieli

' 2013

$1

W

;?'Stir.<-

pro

Cfe<i int

Cred banc <„ •

Aftesufse

^cprastftu®te\ .^<potriv^'j?.

..;<atocătit:.:?.

; dincare:

local

Corrtrib.

rner^

gîț

11

Reabilitare termica bloc H2

15.230

15.230

0

15.230

0

0

0

0

15.230

15.230

0

'feo

12

Reabilitare termica blocS3

45.000

45.000

0

45.000

0

0

0

0

45.000

45.000

0

13

Reabilitare termica bloc 22Decembrie

10.600

10.600

0

10.600

0

0

0

0

10.600

10.600

0

o

-■';0

14

Reabilitare termica bloc 132

12.800

12.800

0

12.800

0

0

0

0

12.800

12.800

0

<‘0

15

Reabilitare termica NocS1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

J;.;0


Director i n vest, ach iz. publice


DIRECȚIA INVESTIȚII ACHIZIȚII PUBLICE

SERVICIUL INVESTIȚII PUBLICE

LISTA 2013

Anexa 'Lucrări de reabilitare termica la blocurile din Rm.Valcea"


Nr.crt.

O

CaintA

fc^*^atl>tettu:ate

A

WfW:

/•-B.L.'r

Asprbpr.

FOijd^

Surite

z"'!

doc.

. 10

TOTAL

1.155.249

561.628

1466.691

3.173.568

din care C+M

982.330

561.628

1466.691

3.000.649

ache^deimobile

'imms

Mttw

«ii

Cap.70.02.Locuințe, servicii si dezv.publ.

1.006.249

661.628

1466.691

3.024.568

din care C+M

982.330

561.628

1456.691

3.000.649

1

Reabilitare termica bloc 124

17.070

20.000

22.747

59.817

din care C+M

16.670

20.000

22.747

59.417

2

Reabilitare termica bloc D1-5

31.234

50.259

38.127

119.620

din care C+M

30.581

50.259

38.127

118.967

3

Reabilitare termica blocD1-6

38.938

49.922

47.462

136.322

din care C+M

38.138

49.922

47.462

135.522

4

Reabilitare termica bloc I

34.357

82.761

163.869

280.987

din care C+M

31.867

82.761

163.869

278.497

5

Reabilitare termica bioc31/A

146.573

70.000

251.432

468.005

din care C+M

143.373

70.000

251.432

464.805

6

Reabilitare termica bloc31/B

2.707

69.001

184.686

256.394

din care C+M

2.542

69.001

184.686

256.229

7

Reabilitare termica bloc 31/C

25.331

80.363

220.707

326.401

din care C+M

23.771

80.363

220.707

324.841

8

Reabilitare termica blocS13

202.886

64.322

314.303

581.511

din care C+M

198.886

64.322

314.303

577.511

9

Reabilitare termica blocS19

0

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

10

Reabilitare termica btocS33/3

8.832

75.000

213.358

297.190

din care C+M

7.772

75.000

213.358

296.130

11

Reabilitare termica bloc51A

37.780

0

0

37.780

din care C+M

37.280

0

0

37.280

12

Reabilitare termica bloc 113

37.830

0

0

37.830

din care C+M

37.145

0

0

37.145

13

Reabilitare termica bloc 129

37.830

0

0

37.830

din care C+M

37.325

0

0

37.325

14

Reabilitare termica bloc 130

37.830

0

0

37.830

din care C+M

37.300

0

0

37.300

15

Reabilitare termica bloc 131

37.830

0

0

37.830

din care C+M

37.300

0

0

37.300

16

Reabilitare termica blocR4

37.830

0

0

37.830

din care C+M

37.220

0

0

37.220

17

Reabilitare termica bloc 5

37.830

0

0

37.830

din care C+M

36.790

0

0

36.790

18

Reabilitare termica btecC12

37.830

0

0

37.830

din care C+M

37.075

0

0

37.075

19

Reabilitare termica bloc A1

37.830

0

0

37.830

din care C+M

36.990

0

0

36.990

20

Reabilitare termica bloc R8bis

37.830

0

0

37.830

din care C+M

37.240

0

0

37.240

21

Reabilitare termica bloc H2

37.830

0

0

37.830

din care C+M

36.980

0

0

36.980

22

Reabilitare termica bloc S3

46.111

0

0

46.111

din care C+M

44.700

0

0

44.700

23

eabilitare termica bloc 22 Decembrie

0

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

24

Reabilitare termica bloc 132

36.130

0

0

36.130

din care C+M

35.385

0

0

35.385

25

Reabilitare termica bloc S1

0

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

Nr.crt.

; Valoare

As.propr.

Suma.

••;;doc?-.:

^0^

A

'S---••••'•

A'/ vv

1 ‘■■S

10 ,

AlVA

■O49WK

/•••• 0

iilWsmWWiWOms

1

Reabilitare termica bloc 51A

5.220

0

0

5.220

2

Reabilitare termica bloc 113

5.500

0

0

5.500

3

Reabilitare termica bloc 129

2.800

0

0

2.800

4

Reabilitare termica bloc 130

2.600

0

0

2.800

6

Reabilitare termica bloc 131

2.800

0

0

2.800

6

Reabilitare termica bk>cR4

2.800

0

0

2.800

7

Reabilitare termica bloc 5

15.260

0

0

15.260

8

Reabilitare, termica blocC12

9.240

0

0

9.240

9

Reabilitare termica blocAI

13.400

0

0

13.400

10

Reabilitare termica blocR8bis

5.550

0

0

5.550

11

Reabilitare termica blocH2

15.230

0

0

15.230

12

Reabilitare termica bloc 33

45.000

0

0

45.000

13

Reabilitate termica bloc 22Decembrie

10.600

0

0

10.600

14

Reabjlftarje termica bloc 132

12.800

0

0

12.800

15

Reabiliteze termica bloc 31

0

0

0

0

PRIMAR//

Ina/Emiirah FRĂfJCU


Viceprimar

Gigi Ion MATEI


Directe

Ec.h


pmic idat


Director invest,achiz.publlce ing, Livtu M