Hotărârea nr. 331/2013

hotarirea 331 - 13 decembrie 2013 - inchiriere spatiu de la Primarie pentru cantina

ROMÂNIA

Județul vâlcea Municipiul râmnicu Vâlcea Consiliul LocalHOTĂRÂREA NR.331

privind închirierea unui spațiu situat în strada G-ral Praporgescu nr.14

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 13 decembrie 2013, la care participă 21 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr.42573 din 11.12.2013, întocmit de către Direcția Dezvoltare Locală, prin care se propune închirierea prin licitație publică cu strigare a spațiului în suprafață de 34,18 m.p., situat în incinta Primăriei municipiului, la prețul de pornire de 3 euro/m.p./lună, pe o perioadă de 3 (trei) ani, cu posibilitatea de prelungire cu acordul Consiliului Local, precum și desemnarea a 3 (trei) consilieri locali care să facă parte din comisia de licitație;

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și ca urmare a propunerilor formulate în plenul ședinței cu privire la desemnarea a trei consilieri locali care să facă parte din comisia de licitație, respectiv dl. Pruteanu Costel-Bogdan, dl. Olteanu Marin și dl. Voicu Marius Iulian; de asemenea, s-a propus ca cel care va câștiga licitația să permită accesul gratuit al salariaților instituției în spațiul amenajat pentru a consuma masa proprie;

Având în vedere că în urma modernizării imobilului-constructie «Boxă magazie corp C», situat în str. G-ral Praporgescu nr.14, având suprafața construită de 54 m.p., au rezultat 3 (trei) încăperi, două dintre acestea, cu suprafața totală utilă de 34,18 m.p. fiind utilizate ca birouri, iar una ca magazie de materiale;

Ținând seama de faptul că, atât o parte dintre funcționarii publici care își desfășoară activitatea în sediul Primăriei municipiului din strada G-ral Praporgescu, cât și o parte dintre cei care își desfășoară activitatea în celelalte locații, și-au manifestat dorința de a se amenaja în incinta Primăriei un spațiu cu destinația de cantină sau bufet, unde să poată servi masa de prânz;

în temeiul prevederilor Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.36, alin.(5), lit."a", art.45, alin.(3) și art.115 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. (1) Se aprobă închirierea prin licitație publică cu strigare a spațiului în suprafață de 34,18 m.p., situat în incinta Primăriei municipiului din strada G-ral Praporgescu nr.14, identificat în planul de situație - anexa nr.1 la prezenta hotărâre.

  • (2) Prețul de pornire a licitației pentru închirierea spațiului prevăzut la alin.(1) este de 3 euro/m.p./lună, stabilit prin Raportul de evaluare întocmit de evaluator atestat ANEVAR, conform anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, iar perioada de închiriere este de 3 (trei) ani, cu posibilitatea de prelungire cu aprobarea Consiliului Local.

  • (3) Spațiul închiriat în condițiile prevăzute mai sus va fi amenajat pe cheltuiala câștigătorului licitației publice, pentru a primi destinația de alimentație publică.

  • (4) Câștigătorul licitației va permite accesul gratuit al salariaților instituției în spațiul amenajat pentru a consuma masa proprie.

Art.2. Se desemnează 3 (trei) consilieri locali care să facă parte din comisia de licitație, ce va fi constituită prin dispoziție a primarului, respectiv : dl. Pruteanu Costel-Bogdan, dl. Olteanu Marin și dl. Voicu Marius-lulian.

Art.3. Prezenta hotărâre se dă publicității și se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire:

Direcției Economico - Financiare;

Direcției Dezvoltare Locală;

Direcției Investiții și Achiziții Publice;

consilierilor locali desemnați la art.2.

PREȘEDINTĂ DE ȘȘDJMR^s CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

Costel Bogdan PR6’FmNU'-x(,


SECRETAR MUNICIPIU, jurist Ion DID0IU

Râmnicu Vâlcea, 13 decembrie 2013

RELEVEU BIROU CURTEA INTERIOARA

Scara 1:100


Nr. încăpere

Denumre încăpere

Suprafața utfe

{m.p.)

1

Birou

22.79

2

Brou

11,39

Suprafața utila

34.18

Suprafața totala

34.18


Nr.cadastraî terenului

Suprafața utila

Artesa imobaukn: Rm-Valcea, Știr. G-ral Praporgescu Nr. 14

34.1Bm.p.

UAT Rm-Valoea

CF individuala:


p- £

334 ■.


RAPORT DE EVALUARE PENTRU ESTIMAREA VALORII DE ÎNCHIRIERE

Client

UAT MUNICIPIUL RM. VALCEA

Beneficiarul lucrării

UAT MUNICIPIUL RM. VALCEA

Proprietar

UAT MUNICIPIUL RM. VALCEA

pentru proprietatea

spațiu comercial

situata in

Rm. Vaicea, str. General Praporgescu, nr. 14, jud. Valcea

Datele, informațiile si conținutul prezentului raport, fiind confidențiale, nu vor putea fi copiate, în parte sau în totalitate, si nu vor fi transmise unor terti fara acordulscris si prealabil al evaluatorului si al beneficiarului raportului de evaluare

DECEMBRIE 2013

RAPORT DE EVALUARE PENTRU ESTIMAREA VALORII DE ÎNCHIRIERE

înregistrare la

371 /09.12.2013


EVALUATOR .

1. EVALUATOR

SC Mireval SRL - MEMBRU CORPORATIV NR. 0187     W

Orașul: RAMNICU VALCEA

Adresa evaluatorului

Aleea Cocorilor, nr. 2, bl. 21, sc. C, ap. 1, jud. Valcea

Telefon: 0350407300; 0744551889, Fax: 0350407300

cristianoltei(Șiyahoo.com                                                                        ,

Expert Evaluator

OLTEI CRISTIAN; OLTEI ELENA CRISTINA

Legitimație ANEVAR; UNEAR

Nr. 14839/2013; 14840/2013                            ’   4

Asigurare profesionala nivel de acoperire/nr./an

500.000 Euro/seria G nr. 832061 la OMNIASIG

2. CLIENT

UAT MUNICIPIUL RM. VALCEA

Adresa

Localitate:

Rm. Valcea

sțr. General Praporgescu, nr. 14, jud. Valcea                                      1

Telefon:

+40 250 731 016                               *1

DESTINATARUL

RAPORTULUI

UAT MUNICIPIUL RM. VALCEA

3. PROPRIETATEA EVALUATA

Proprietate rezidențiala compusa din :

spațiu comercial

regim de înălțime

P

. 2,5

m

Au

34,18

mp

Ad

39,307

L

Jpp

Ac

39,307

mp

Data construcției

riesp

Proprietar

UAT MUNICIPIUL RM: VALCEA

Adresa proprietarii

Localitatea:

Rm. Valcea

str. General Ptaporgescu, nr. 14, jud. Valcea

Condiții limitative deosebite

4. DECLARAREA VALORII

VALOAREA ESTIMATA A VALORII DE ÎNCHIRIERE PE

12,76

RON

MP/LUNA

3,00

EURO ’