Hotărârea nr. 330/2013

hotarirea 330 - 13 decembrie 2013 - rectificare HCL 26 din 2001 (ap.1 in loc de ap.2)

ROMÂNIA

Județul Vâlcea Municipiul Râmnicu Vâlcea CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂREA NR.330

privind rectificarea Hotărârii Consiliului Local nr.26 din 29.03.2001

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 13 decembrie 2013, la care participă 21 de consilieri din cei 23 în funcție ;

Luând în discuție Raportul nr.42119 din 09.12.2013 întocmit de Direcția Dezvoltare Locală prin care se propune îndreptarea erorii materiale din cuprinsul Hotărârii Consiliului Local nr.26/29.03.2001 în sensul rectificării numărului apartamentului înscris la pct.2 al art.1, respectiv apartamentul 1 în loc de apartamentul 2;

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement;

Având în vedere că prin Hotărârea Consiliului Local nr.26/2001 s-a aprobat concesionarea directă, pe o perioadă de 25 de ani, a terenului în suprafață de 3,80 m.p., situat în Râmnicu Vâlcea, aleea Melodiei nr.1, bl.N9, sc.A în vederea realizării unui acces din exterior la sediul de firmă ce urma a fi amenajat la apartamentul nr.2 ; ulterior, între Municipiul Râmnicu Vâlcea și societatea PROIECT ANTREPRIZĂ SRL a fost încheiat contractul de concesiune nr.1132/2001 ;

Ținând seama de faptul că societatea susmenționată a fost dizolvată și radiată și ca urmare a solicitării noului proprietar al imobilului situat la adresa de mai sus privind preluarea în nume propriu, în baza prevederilor art.41 din Legea nr.50/1991, a contractului de concesiune, ocazie cu care s-a constatat că, în mod eronat, în Hotărârea Consiliului Local nr.26/2001, a fost înscris apartamentul nr.2 în loc de apartamentul nr.1 ;

în baza art.36, alin.(2), art.45, alin.(1) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Se rectifică numărul apartamentului înscris la pct.2 al art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr.26 din 29.03.2001 în sensul înscrierii corecte a acestuia, respectiv apartamentul nr.1 în loc de apartamentul nr.2.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire:

  • - Direcției Economico - Financiare;

  • - Direcției Dezvoltare Locală;

  • - Direcției Urbanism.


PREȘEDINTE DE Costel Bogdan