Hotărârea nr. 33/2013

hotarirea 33 - 30 ianuarie 2013 - modificare si completare HCL 30 din 2007

ROMAN IA

JUDEȚUL VÂLCEA

MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA

Consiliul Local


HOTĂRÂREA NR.33

de modificare și completare a Hotărârii Consiliului Local nr. 30/2007 privind însușirea inventarului bunurilor aparținând domeniului public al municipiului

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 30 ianuarie 2013, la care participă 20 de consilieri din cei 23 în funcție ;

Luând în discuție Raportul nr.3111 din 25.01.2013, întocmit de către Direcția Evidență Patrimoniu, Cadastru și Servicii Publice, prin care se propune modificarea și completarea Listei cuprinzând inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 30/2007, în sensul înscrierii la pozițiile 705 - corespunzătoare străzii Regina Maria, 644 - corespunzătoare străzii Dacia și 708 - corespunzătoare străzii Știrbei Vodă a caracteristicilor tehnice ale acestora, rezultate din măsurători;

Având în vedere rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură;

Ținând cont de faptul că prin efectuarea măsurătorilor cadastrale în vederea înscrierii în Cartea Funciară a unor străzi din municipiu care aparțin domeniului public atestat prin Hotărârea Guvernului nr. 54/2008, au fost constatate diferențe față de suprafețele inventariate, situație determinată atât de lipsa măsurătorilor la data inventarierii, cât și de lucrările de extindere și modernizare a acestora, o asemenea situație fiind și cea a străzilor Dacia, Regina Maria și Știrbei Vodă; totodată, cu ocazia verificării situației juridice a terenurilor adiacente străzilor respective, în sensul respectării limitelor de proprietate înscrise în cartea funciară, precum și a nomenclatorului căilor de comunicații din municipiu, au fost întocmite planurile de amplasament și delimitare pentru aceste străzi;

în temeiul prevederilor Legii nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.36, alin.(2), art.45, alin.(3) și art.115 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă modificarea și completarea Listei cuprinzând inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 30/27 februarie 2007, în sensul înscrierii următoarelor caracteristici tehnice, rezultate din măsurători, după cum urmează:

 • a) poziția 705 - strada Regina Maria și trotuarele aferente: L= 562 m; S= 9515 m.p, identificată în planul de situație - anexa 1A și 1B la prezenta hotărâre;

 • b) poziția 644 - strada Dacia și trotuarele aferente: L= 460 m; S = 5775 m.p, identificată în planul de situație - anexa nr. 2 la prezenta hotărâre;

 • c) poziția 708 - strada Știrbei Vodă, L= 4100 m; S= 34288 m.p, identificată în anexa nr.3 la prezenta hotărâre.

 • Ar t.2. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire:

 • - Direcției Evidență Patrimoniu, Cadastru și Servicii Publice;

 • - Direcției Economico-Financiare;

 • - Direcției Urbanism.

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA, Gheorghe MIHĂILESCU


  SECRETAR MUNJCIPIU, jurlWhToma M1HAESCU


Râmnicu Vâlcea, 30 ianuarie 2013