Hotărârea nr. 328/2013

hotarirea 328 - 13 decembrie 2013 - acordare titlu cetatean Dumitru Craciunescu

ROMÂNIA

Județul vâlcea

MUNlC1P1UL RÂMNICU VÂLCEA

Consiliul Local


HOTĂRÂREA NR.328 privind acordarea titlului de “CETĂȚEAN DE ONOARE” al municipiului Râmnicu Vâlcea domnului Dumitru CRĂCIUNESCU

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 13 decembrie 2013, la care participă 21 de consilieri din cei 23 în funcție;

Având în vedere Raportul nr.40311 din 02.12.2013, întocmit de Serviciul Administrație Publică Locală, Reglementări, Aplicare L10/2001 prin care se propune conferirea titlului de "Cetățean de Onoare” al municipiului Râmnicu Vâlcea domnului Dumitru Crăciunescu; raportul a fost întocmit ca urmare a solicitării Uniunii Generale a Industriașilor din România - filiala Județeană Vâlcea, înregistrată la Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea sub nr. 40311 din 22.11.2013 și a Scrisorii de susținere a Camerei de Comerț și Industrie Vâlcea;

Ținând seama de raportul cuprinzând avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor;

în temeiul prevederilor art.2, alîn.(1) lit. f) din „Regulamentul privind conferirea titlului de cetățean de onoare al municipiului Râmnicu Vâlcea”, actualizat prin hotărârea Consiliului Local nr.148 din 27.05.2010;

în baza art.36, alin.(8), art.45, alin.(1) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se conferă titlul de “Cetățean de Onoare” al municipiului Râmnicu Vâlcea domnului Dumitru CRĂCIUNESCU, pentru contribuția adusă la dezvoltarea economică a municipiului, implicarea socială, precum și pentru bunul renume adus prin activitatea sa municipiului Râmnicu Vâlcea.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire: Compartimentului Comunicare, Sport, Cultură; Domnului Dumitru Crăciunescu.


PREȘEDINTE DE Costel Boddan


CONTRASEMN    PENTRU/ LEGALITATE,

SECR AR MUNICIPIU, jurist Ion DIDJDIURâmnicu Vâlcea, 13 decembrie 2013