Hotărârea nr. 327/2013

hotarirea 327 - 13 decembrie 2013 - actualizare componenta comisie tehnica urbanism

ROMÂNIA

Județul Vâlcea

Municipiul Râmnicu Vâlcea Consiliul Local


HOTĂRÂREA NR.327

privind modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 48/2013 de actualizare a componenței Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 13 decembrie 2013, la care participă 21 de consilieri din cei 23 în funcție ;

Luând în discuție Raportul nr.41773 din 04.12.2013 întocmit de Direcția Urbanism, prin care se propune completarea componenței Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism, stabilită prin anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 48/2013, așa cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 278/2013, cu domnul Petre Dragoș Mihăilă - arhitect -șef al municipiului Râmnicu Vâlcea, începând cu data de 02 decembrie 2013;

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură ;

în temeiul prevederilor art.37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.36, alin.(2), art.45, alin.(1) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se completează anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Local nr.48/2013 referitoare la stabilirea componenței Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism, așa cum a fost modificată prin hotărârea nr. 278/2013 cu domnul Petre Dragoș Mihăilă - arhitect -șef al municipiului Râmnicu Vâlcea.

(2) Noua componență a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism este prevăzută în anexa la prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre se dă publicității și se comunică în îndeplinire:

- Direcției Urbanism.

entru a fi dusă la
& PENTRU LEGALITATE, SECRE R MUNICIPIU, jurist Ion DIDO


Râmnicu Vâlcea, 13 decembrie 2013


COMPONENTA COMISIEI TEHNICE

DE AMENAJARE A TERITORIULUI SI URBANISM

 • 1. arh. Cristian DINULESCU


 • 2. arh. Alexandru SUCIU

 • 3. arh. Doina NEGOITA

 • 4. arh. Cristinel VLAD

 • 5. arh Marcela IO AN

 • 6. arh. Paula POPESCU

 • 7. arh. Cristina MIU


- președinte - membru R.U.R.,

T.N.A. nr. 439

 • - membru R.U.R., T.N.A. nr. 435

 • - membru R.U.R., T.N.A. nr. 901

 • - membru R.U.R., T.N.A. nr.434

 • - membru R.U.R, T.N.A. nr.3313

 • - membru R.U.R., T.N.A. nr. 912

- vicepreședinte O.A.R. - Filiala Sibiu-Valcea,

T.N.A. nr. 903

8. arh. Dana Elena PETRESCU - T.N.A. nr. 902

9. arh. Petre Dragos MIHAILA - membru R.U.R., T.N.A. nr. 5273


 • lO. ing. Tudor SINDILARU

 • 11. ing. Magda POPESCU

 • 12. ing. Florin VIJU

13.ing. Mihaela Doralinda OSMAN


 • - ing. construcții civile, industriale si agricole

 • - ing. Instalații pentru construcții; verificator tehnic atestat MDRT (Is, Ig, It) - ing. constructor — specialitatea drumuri si poduri.

 • - ing. Constructor - specialitatea cai ferate, drumuri si poduri