Hotărârea nr. 326/2013

hotarirea 326 - 13 decembrie 2013 - aprobare indicatori de performanta Politia Locala

ROMÂNIA

Județul vâlcea

Mu NIOPIUL RÂMNICU VÂLC EA

Consiliul Local


HOTĂRÂREA NR.326

privind stabilirea indicatorilor de performanță pentru evaluarea activității Poliției Locale a municipiului Râmnicu Vâlcea

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 13 decembrie 2013, la care participă 21 de consilieri din cei 23 în funcție ;

Luând în discuție Raportul nr.7500 din 06.12.2013 întocmit de Poliția Locală a municipiului, prin care se propune aprobarea indicatorilor de performanță pentru evaluarea activității Poliției Locale a municipiului;

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publica locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură;

Având în vedere avizul Comisiei Locale de Ordine Publică ;

în temeiul prevederilor Legii nr. 155/2010 a Poliției Locale și a normelor de aplicare a acesteia, aprobate prin Hotărârea de Guvern nr, 1332/2010 ;

In baza art.36, alin.(2), art.45, alin.(1) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind 16 voturi “pentru” din numărul membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art,1. Se aprobă indicatorii de performanță pentru evaluarea activității Poliției Locale a municipiului Râmnicu Vâlcea, conform anexei ia prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre se dă publicității și se comunică în copie pentru a fi dusă la îndeplinire:

- Poliției Locale a municipiului Râmnicu Vâlcea.
Municipiul Râmnicu Vâ Poliția Locală

Județul Vâlcea, Râmnicu Vâlcea, Calea lui Tel: +40-250-71.14.01, fax: +40-250-7E

E-mail: politialocala@primariavl.ro, website: www.primariavl.ro

Operator de date cu caracter personal nr. 15467

miimKiao imiam aMunan; sr bqkxi it—i-mm mwsiz»» ; sr oh&as imwi^ww lywmraoiz

PRIMĂRIA municipiului

RÂMNICU VÂLCEA

CENTRUL DE INFORMARE A CETĂȚENILOR

Z /                       ING.EMIL

-din 04./2.U


PRIVIND PROPUNEREA DE STABILIRE A INDICATORILOR DE PERF EVALUAREA ACTIVITATE LA POLITIA LOCALA1 ■ ■+

2

Persoane legitimate

3

Autoturisme identificate prin verificarea in baza de date

4

Persoane identificate prin baza de date

5

Nr. înștiințări auto (oprirea interzisă, parcare neregulamentara, parcare reședința)

6

Persoane prezentate la instituție in urma primirii invitațiilor pentru savarsirea unor fapte

7

Procese verbale intocmite

8

ACȚIUNI PROPRII (nr. acțiuni)

Din care:

- pe ordine și liniște publică, activitate comerciala, evidenta persoanelor

- dispecerat monitorizare, paza si instruire

- disciplina in construcții, afisaj stradal protecția mediului

- siguranța circulației pe drumurile publice

- alte activitati

9

ACȚIUNI ÎN COLABORARE cu: - Servicii din Primărie

- Serviciul Public Comunitar Local de Evidența Informatizată a Persoanei

- Poliția Municipiului Rm. Valcea

- Inspectoratul Județean de Jandarmi Rm. Valcea

- ETA Rm. Valcea (pt. identificarea călătorilor fără bilet, imobilizare/ ridicări autovahicule)

-operatorul local de salubrizare

- alte instituții (Garda de Mediu, DSP, DSV, Protecția Copilului,DADP-actiune ecarisaj)

10

ASIGURAREA DE MĂSURI PREVENTIVE ȘI ORDINE PUBLICĂ la activitățile culturale, sportive, religioase, probleme sociale si educative (nr. acțiuni)                                                                   __

11

INTERVENȚII, STĂRI CONFLICTUALE APLANATE

12

PROCESE VERBALE - de îndeplinire a procedurii de afișare a proceselor verbale de contravenție refuzate a fi semnate

13

INFRACȚIUNI SURPRINSE IN FLAGRANT

14

PERSOANE PREDADATE POLIȚIEI ROMANE

15

URMĂRIȚI PRINȘI ȘI PREDAȚI POLIȚIEI ROMANE

16

PERSOANE CARE APELEAZA IN MOD REPETAT LA MIT ,A PUBLICULUI identificate/ sancționate contravențional

17

MINORI PREDATI LA CENTRUL DE PRIMIRE A MINORILOR ÎN REGIM DE URGENȚĂ.

18

PERSOANE FARA ADAPOST ÎNDRUMATE SPRE LOCALITATEA DE DOMICILIU

19

TOTAL SANCȚIUNI APLICATE Din care:

Nr. sancțiuni

Valoare

LaHC.L.

La Legea nr. 61/1991 (R)

Legea nr. 50/1991

Alte acte normative

20

PROCESE VERBALE DE CONTRAVENȚIE CONTESTATE