Hotărârea nr. 325/2013

hotarirea 325 - 13 decembrie 2013 - modificare HCL 30 din 2007 Intrarea Stancioiului

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂREA NR.325

privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr.30 din 2007 referitoare la însușirea inventarului bunurilor aparținând domeniului public al municipiului

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 13 decembrie 2013, la care participă 21 de consilieri din cei 23 în funcție ;

Luând în discuție Raportul nr.42084 din 06.12.2013, întocmit de către Direcția Dezvoltare Locală, prin care se propune modificarea și completarea Listei cuprinzând inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr.30/2007, în sensul înscrierii Ea poziția corespunzătoare Intrării Stăncioiului (poziția 288) a caracteristicilor tehnice (lungime și suprafață) rezultate din măsurători;

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură ;

Având în vedere faptul că în urma efectuării măsurătorilor cadastrale în vederea înscrierii în Cartea Funciară a unor străzi din municipiu care aparțin domeniului public, atestat prin Hotărârea Guvernului nr.54/2008, au fost constatate diferențe față de suprafețele inventariate, situație determinată atât de lipsa măsurătorilor la data inventarierii, cât și de lucrările de extindere și modernizare a acestora, o asemenea situație întâlnindu-se și pentru Intrarea Stăncioiului din cartierul Goranu; de asemenea, în urma verificării situației juridice a terenurilor adiacente străzii respective în sensul respectării limitelor de proprietate înscrise în cartea funciară, precum și a Nomenclatorului căilor de comunicații din municipiu, a fost întocmit planul de amplasament și delimitare pentru această intrare, conform căruia lungimea totală măsurată de la intersecția cu strada Ștraubing până la ultimele imobile - construcții spre est este de 992 m;

în temeiul prevederilor Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.36, alin.(2), art.45, alin.(3) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă modificarea și completarea Listei cuprinzând inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr.30/27 februarie 2007, în sensul înscrierii la poziția corespunzătoare Intrării Stăncioiului, inventariată în domeniul public al municipiului, a următoarelor caracteristici tehnice rezultate din măsurători, după cum urmează:

- Poziția 288 - Intrarea Stăncioiulut: L= 992 m; S= 4537 m.p, identificată în planul de situație - anexă la prezenta hotărâre.

Art.2, Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire:

 • - Direcției Dezvoltare Locală;

 • - Direcției Economico-Financiare.

  PREȘEDINTE DE ȘEDJNTĂf==

  Costel Bogdan PRU^E^fl£^

  MM

  Z'     \       Tc’j?'''——

  '                  V Ai UNIC1

  1

  CONTRASEMNEAZĂ pentru legalitate, secretar municipiu, A*\            Jurist Ion DJ0OIU

  1 IM

  JĂț 1 ^11

  Râmnlcu Vâlcea, 13 decembrie 2013