Hotărârea nr. 324/2013

hotarirea 324 - 13 decembrie 2013 - modificare HCL 94 din 2006

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA

Municipiul Râmnicu Vâlcea

Consiliul local


HOTĂRÂREA NR. 324

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 94/2006 referitoare la asocierea municipiului Râmnicu Vâlcea cu comuna Vlădești

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 13 decembrie 2013, la care participă 20 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr. 42044 din 06.12.2013, întocmit de Direcția Dezvoltare Locală prin care se propune modificarea art.1, alin.(1) lit.a) din Hotărârea Consiliului nr.94/2006 privind asocierea municipiului Râmnicu Vâlcea cu comuna Vlădești, așa cum a fost modificată prin hotărârea nr. 107/2009, în sensul majorării sumei plătite de către municipiu partenerului - comuna Vlădești de la 2000 euro la 2711 euro;

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-ftnanțe, prognoze economico-sociale și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și ca urmare a propunerii formulate în plenul ședinței referitoare la faptul că pentru modificarea cuantumului taxei plătite de către municipiu partenerului -comuna Vlădești va fi împuternicit primarul municipiului să negocieze până la valoarea de 0,32 euro/mp/lună;

Având în vedere adresa nr. 11293 din 13.11.2013, înregistrată la Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea sub nr. 39664 din 19.11.2013 prin care comuna Vlădești solicită renegocierea taxei de folosință a terenului în suprafață de 9036 m.p., proprietatea acesteia și pe care se află amplasată Stația de asfalt, aflată în patrimoniul municipiului și gestionată de către Direcția Administrării Domeniului Public, ca urmare a evoluției prețurilor terenurilor în zonă;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare ;

în baza art.36, alin.(2), art.45, alin.(2) și art.115 din Legea nr. 215/2001 a Administrației Publice Locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind 15 voturi “pentru” din numărul membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Pentru modificarea cuantumul taxei de folosință a terenului, în suprafață de 9036 m.p, pe care se află amplasată stația de asfalt de la Vlădești, gestionată de către Direcția Administrării Domeniului Public, se împuternicește primarul municipiului să negocieze plata sumei cu partenerul - comuna Vlădești, până la valoarea de 0,32 euro/mp/lună.

Art.2. (1) Consecința a prevederilor art.1, se va încheia un act adițional la Contractul de asociere încheiat între comuna Vlădești și Municipiul Râmnicu Vâlcea, înregistrat la Primăria municipiului sub nr. 17057/30.05.2006,

 • (2) Se împuternicește primarul municipiului să semneze actul adițional prevăzut la alin.(1).

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi dusă la îndeplinire:

 • • Direcției Dezvoltare Locală;

  Direcției Economico-Financiare;

  PREȘEDINTE DE ȘED

  Costel Bogdan

  VA/

  Direcției Administrării Domeniului Public;

  Comunei Vlădești.

  contrasemnează, pentfJj legalitate fcANtb^SECRETAR MUNICIPIU,

  V-A             jurist Ion DIDOTu

  Râmnicu Vâlcea, 13 decembrie 2013