Hotărârea nr. 323/2013

hotarirea 323 - 13 decembrie 2013 - prelungire contract librariile Humanitas

ROMÂNIA

Județul vâlcea

MUN1CIPIUL RÂMNICU VÂLCEA

CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂREA NR.323

privind prelungirea Contractului de asociere nr. I1191/2000 încheiat cu S.C. LIBRĂRIILE HUMANITAS S.A.

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 13 decembrie 2013, la care participă 21 de consilieri din cei 23 în funcție ;

Luând în discuție Raportul nr. 42104 din 06.12.2013, întocmit de Direcția Dezvoltare Locală, prin care se propune prelungirea contractului de asociere în participatiune nr. II 191/2000 încheiat cu S.C. LIBRĂRIILE HUMANITAS S.A., până la data de 31.12.2014, precum și împuternicirea primarului municipiului să semneze actul adițional la contract;

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement;

Având în vedere faptul că prin hotărârea nr.66/22.07.1999, Consiliul Local a aprobat asocierea în participatiune a municipiului Râmnicu Vâlcea cu SC LIBRĂRIILE HUMANITAS SA, în vederea folosirii spațiului comercial situat în Calea lui Traian nr.147, bl. D2, parter, pentru o perioadă de 5 ani, perioadă prelungită ulterior, prin acte adiționale până la data de 31.12.2013;

Luând în considerare adresa înregistrată la Primăria Râmnicu Vâlcea sub nr.40406/25.11.2013, prin care S.C. LIBRĂRIILE HUMANITAS S.A. a solicitat prelungirea cu un an a folosinței spațiului mai sus menționat;

în baza art.36, alin.(2), art.45, alin.(2) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art1. Durata contractului de asociere în participațiune nr. li 191/20.04.2000 încheiat cu S.C. Librăriile Humanitas S.A. se prelungește, prin act adițional, până la data de 31.12.2014.

Art.2. Se împuternicește Primarul Municipiului să semneze actul adițional prevăzut la art.1.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi dusă la îndeplinire:

  • - Direcției Dezvoltare Locală;

  • - Direcției Economico-Financiare;

  • - S C. LIBRĂRIILE HUMANITAS S.A.


    PREȘEDIN

    Costel Bogcț^nCONTRASEMNE PENTRU REGALITATE, SECR AR MUNICIPIU,  jurist Ion DIDQ1U


Râmnicu Vâlcea, 1 ecembrie 2013