Hotărârea nr. 322/2013

hotarirea 322 - 13 decembrie 2013 - vanzare spatiu in blocul S15,parter

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA

Municipiul râmnicu Vâlcea

CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂREA NR.322

privind vânzarea unui spațiu situat în Calea lui Traian, bloc S15 - parter

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 13 decembrie 2013, la care participă 21 de consilieri din cei 23 în funcție ;

Luând în discuție Raportul nr.42085 din 06.12.2013 întocmit de Direcția Dezvoltare Locală prin care se propune vânzarea, prin licitație publică cu strigarea a spațiului situat în Calea lui Traian, bl.S15, parter, aflat în domeniul privat al municipiului, la prețul de pornire a licitației de 4989 euro fără TVA, respectiv 208,31 Euro/m.p., stabilit conform raportului de evaluare întocmit de către un evaluator ANEVAR, desemnarea a trei membrii ai Consiliului local care să facă parte din comisia de licitație a acestui spațiu, precum și împuternicirea primarului să semneze contractul de vânzare-cumpărare;

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și ca urmare a propunerilor formulate în plenul ședinței cu privire la desemnarea a trei consilieri locali care să facă parte din comisia de licitație pentru vânzarea spațiului susmenționat, respectiv: dl. Cocoș Vasile, dl. Vîrlan Eduard și dl. Nuică lonuț Eduard;

în temeiul prevederilor art.123 din Legea nr.215/2001;

în baza art.36, alin.(2), art.45, alin.(3) și art.115 din Legea nr.215/2001, privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aprobă vânzarea prin licitație publică cu strigare a spațiului situat în Calea lui Traian bl.S15 - parter, aparținând domeniului privat al municipiului, în suprafață totală utilă de 23,95 mp (S1 =14,71 mp și S2 = 9,24 mp), identificat în pianul de situație anexa nr.1 la prezenta hotărâre.

 • (2) Prețui de pornire a licitației pentru vânzarea spațiului identificat la alin.(1) este de 4.989 euro fără TVA, respectiv 208,31 euro/mp, stabilit conform raportului de evaluare întocmit de către evaluator ANEVAR - anexa nr.2 la prezenta hotărâre.

 • (3) Vânzarea spațiului prevăzut la alin.(1) se va face în următoarele condiții:

 • a) Cheltuielile privind întocmirea documentației tehnice de cadastru pentru înscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate asupra imobilului, precum și cele ocazionate de încheierea contractului de vânzare-cumpărare în formă autentică vor fi suportate de cumpărător;

 • b) Caietul de sarcini va cuprinde clauze referitoare la obligația executării pe cheltuiala câștigătorului licitației a lucrărilor de recompartimentare și amenajare a spațiului aflat în proprietatea privată municipiului și administrarea Direcției de Protecție Socială, astfel încât să poată fi utilizat în continuare cu destinația de "Centru de distribuire a laptelui praf', respectiv să îndeplinească condițiile din Anexa II la Regulamentul CE nr.852/29.04.2004 al Parlamentului European și al Consiliului privind igiena produselor alimentare, precum și lucrări de separare a consumului de utilități.

Art.2. Se desemnează 3 (trei) membri ai Consiliului Local care vor face parte din comisia de licitație a spațiului prevăzut la art. 1, ce va fi constituită prin dispoziție a primarului, după cum urmează:

 • a) dl. Cocoș Vasile;

 • b) dl. Vîrlan Eduard;

 • c) dl. Nuică lonuț-Eduard.

 • Ar t.3. Se împuternicește primarul municipiului să semneze contractul de vânzare-cumpărare a spațiului situat în Calea lui Traian , bl. S15 - parter.

 • Ar t.4. Prezenta hotărâre se dă publicității și se comunică în copie pentru a fi adusă la

  îndeplinire:  /a. /2-


  Județul Vakse Unitatea administrativ -

  Adresa imobilului: Str. Calea Iul Troian, Bl. S15, Sc.C, parter  U SPAȚIU COMERCIAL

  Scara 1:100


  Municipiul Rm-Vafcea

  Adresa:


  Loc. Rm - Vafcea, Județul Valcea


  ia;.


  <r


  fi


  ~r~—y


  0.60 130 0.45

  130


  040


  0.80

  100


  145

  130


  4J0


  1.00

  1J90


  140» n.

  140 1


  0.85


  1J0 1.90
  OX 2J»


  ---346  MO


  1X0


  200


  RECAPITULATE

  Nr. InâaptM

  Denumii» incapera

  Suprafața uflh (rtip.)

  1

  Hol

  2J8

  2

  Hol

  4.13

  3

  Camera

  820

  Suprafața u»a

  14.71

  Suprafața totala

  14.71 ’  030 0.50

  RECAPITULATE

  Nr. încăpere

  Denunka hcapere

  Supfrfgfa țfae’ (mfr)

  1

  Camera

  2

  Hol

  539

  3

  Camera

  IM

  4

  Hol

  131

  5

  Bab .....

  _______________-1.49 — ■■’

  --------tf

  J Camera

  XM

  Suprafața uda

  3254

  Suprafața totala
  Data: 05.08.2006


  Client  RAPORT DE EVALUARE A PROPRIETĂȚILOR      i

  IMOBILIARE TIP SPAȚIU COMERCIAL


  UAT MUNICIPIUL RM. VALCEA


  Beneficiar


  UAT MUNICIPIUL RM. VALCEA


  Proprietar

  pentru proprietatea

  X )

  situata in


  UAT MUNICIPIUL RM. VALCEA


  spațiu comercial

  Rm. Valcea, str. Calea lui Traian, bl. S15, sc. C, parter, jud. Valcea


  Datele, informațiile si conținutul prezentului raport, fiind confidențiale, nu vor putea fi copiate, in parte sau în totalitate, si nu vor fi transmise unor terti fara acordul scris si prealabil ol evaluatorului si al beneficiarului raportului de evaluare


  NOIEMBRIE 2013


SC MIREVAL SRL

RM. VALCEA, AL. COCORILOR, NR. 2, JUD. VALCEA

SINTEZA LUCRĂRII

EVALUATOR

SC Mireval SRL - MEMBRU CORPORATIV NR. 0187

Expert Evaluator

OLTEI CRISTIAN; OLTEI ELENA CRISTINA

Legitimație ANEVAR;

UNEAR

Nr. 14839/2013; 14840/2013

Adresa evaluatorului

Rm. Valcea, Aleea Cocorilor, nr. 2, bl. 21, sc. C, ap. 1, jud. Valcea

2.

BENEFICIAR

UAT MUNICIPIUL RM. VALCEA

PROPRIETATEA EVALUATĂ

spațiu comercial

Proprietar

UAT MUNICIPIUL RM. VALCEA

Adresa proprietății

Rm. Valcea, str. Calea lui Traian, bl. SI5, sc. C, parter, jud. Valcea

VALOAREA DE PIAȚA -SPAȚIU COMERCIAL CU Au=14,71 MP

13.621 lei

3.064 EUR

VALOAREA DE PIAȚA -SPAȚIU COMERCIAL CUAd=9,24MP

8.556 lei

1.925 EUR

VALOAREA NU CONȚINE T.VA.

BAZA DE EVALUARE

Valoarea de piața

5* DATA EVALUĂRII

20.11.2013

^SCQPUL EVALUĂRII

Determinarea valorii de piața