Hotărârea nr. 321/2013

hotarirea 321 - 13 decembrie 2013 - stabilire destinatie imobil str Republicii

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA

Municipiul Râmnicu Vâlcea Consiliul Local


HOTĂRÂREA NR. 321

privind stabilirea destinației unui imobil

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 13 decembrie 2013, la care participă 21 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr. 41152 din 29.11.2013, întocmit de Direcția Dezvoltare Locală, prin care se propune stabilirea destinației de locuință socială pentru apartamentul nr. 19, situat în strada Republicii bloc I9, scara B;

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement;

Având în vedere că în inventarul bunurilor aparținând domeniului privat al Municipiului Râmnicu Vâlcea figurează imobilul situat în strada Republicii bloc I9, scara B, ap. 19, construit din fondurile statului în anul 1974, în suprafață utilă de 37,09 mp, compus din două camere de locuit în suprafață de 26 mp și dependințe în suprfață de 11,09 mp; ținând seama de faptul că această locuință a fost ocupată până în data de 24.10.2013, de către dl. Gîrbaciu Antonie, împreună cu familia acestuia, în baza contractului de închiriere nr. 25/20.01.1993, iar ca urmare a neachitării cheltuielilor comune de asociație, prin sentința civilă nr. 11862/05.12.2012 pronunțată de Judecătoria Râmnicu Vâlcea în dosarul nr. 11247/288/2012, s-a dispus rezilierea contractului de închiriere și evacuarea chiriașilor din locuință;

în temeiul prevederilor Legii nr. 114/1996 a locuinței, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.36, alin.(2), art.45, alin.(3) și art.115, lit.b) din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Se stabilește destinația de locuință socială pentru apartamentul nr. 19, situat în strada Republicii nr. 24, bloc I9, scara B.

Art.2. Consecință a prevederilor art. 1 se aprobă trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului a acestuia, completându-se în mod corespunzător lista bunurilor cuprinzând domeniul public al municipiului, aprobată prin hotărârea nr. 30/2007, cu modificările și completările ulterioare.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică pentru a fi adusă la îndeplinire:

  • - Direcției Economico - Financiare;

  • - Direcției Dezvoltare Locală.

PREȘEDINTE DE               CONTRASEMNEAZĂ, PENTRU LEGALITATE

Costel Bogdan                          SECRETAR MUNICIPIU,

jurist Ion DIDOIU

Râmnicu Vâlcea, 13 decembrie 2013