Hotărârea nr. 320/2013

hotarirea 320 -13 decembrie 2013 - masuri vanzare ANL 9 -14

ROMÂNIA

Județul vâlcea

Municipiul Râmnicu Vâlcea Consiliul Local


HOTĂRÂREA NR. 320 privind adoptarea unor măsuri pentru vânzarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 13 decembrie 2013, la care participă 21 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr. 41154 din 29.11.2013, întocmit de Direcția Dezvoltare Locală, prin care se propune stabilirea comisionului de 1% pentru acoperirea cheltuielilor de evidență și vânzare a apartamentelor din blocurile de locuințe ANL 9, 10, 11, 12,13 și 14, situate în strada Nicolae lorga, împuternicirea primarului, ca personal sau prin persoane desemnate prin dispoziție, să semneze contractele de vânzare-cumpărare a locuințelor pentru tineri, precum și stabilirea valorii de vânzare a locuințelor care se va face, în conformitate cu prevederile legale, de către personalul Direcției Dezvoltare Locală;

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii șt liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură;

Având în vedere că, în municipiul Râmnicu Vâlcea, prin Programul de construcții de locuințe pentru tineri destinate închirierii, s-a derulat proiectul de investiții "Ansamblul de locuințe în regim de închiriere pentru tineri prin ANL - Ostroveni 6, etapa a II a”, fiind astfel realizate, recepționate și transmise spre administrare Consiliului Local, șase blocuri de locuințe P+2E, având fiecare câte 18 unități locative, situate în strada Nicolae lorga, respectiv: ANL 9, ANL 10, ANL 11, ANL 12, ANL 13 și ANL 14; de asemenea, ținând seama de faptul că în aplicarea prevederilor referitoare la vânzarea acestor locuințe, Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea a demarat procedurile administrative necesare vânzării, efectuând documentațiile tehnice de cadastru pentru fiecare apartament în parte cu stabilirea suprafețelor construite desfășurate inclusiv cotele indivize; totodată, au fost întocmite și actele de dezmembrare a celor 6 (șase) blocuri și a terenului aferent acestora, fiind înscrisă în cartea funciară fiecare unitate locativă în parte;

în temeiul prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale normelor metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordinului Ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 2401/30.07.2013, s-a stabilit că, pentru anul 2013, valoarea de înlocuire este de 326 euro/mp, inclusiv TVA;

în baza art.36, alin.(2), art.45, alin.(2) și art.115 din Legea nr. 215/2001 a Adminjstrației Publice Locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se stabilește comisionul de 1 % pentru acoperirea cheltuielilor de evidență și vânzare a apartamentelor din blocurile de locuințe ANL 9, situat în strada Nicolae lorga nr. 29 ; ANL 10, situat în strada Nicolae lorga nr. 31; ANL 11, situat în strada Nicolae lorga nr. 33, ANL 12, situat în strada Nicolae lorga nr.35; ANL 13, situat în strada Nicolae lorga nr. 37 și ANL 14, situat în strada Nicolae lorga nr. 39, prezentate în anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se împuternicește primarul municipiului ca, personal, sau prin persoane desemnate prin dispoziție, să semneze contractele de vânzare - cumpărare a locuințelor pentru tineri, identificate conform art.1.

Art.3. Valoarea de vânzare a locuințelor se calculează conform prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe și ale Hotărârii Guvernului nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998, de către personalul Direcției Dezvoltare Locală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului la data vânzării efective a acestora.

Art.4. Prezenta hotărâre se dă publicității și se comunică în copie pentru a fi dusă la îndeplinire:

Direcției Dezvoltare Locală;

Direcției Economico-Financiare.

PREȘEDINTE DE ȘE Costel Bogdan PRJrf


CONTRASEMNEAZĂ, PENTRU LEGALITATE SECRETAR MUNICIPIU, jurist Ion DIDpfu

Râmnîcu Vâlcea, 13 decembrie 2013

Nr.

Crt.

ADRESA

Suprafața utilă mp -

Balcon - mp -

Suprafață totală - mp -

Suprafață construită desfășurată - mp -

apartament - mp -

TOTAL suprafață - mp -

Cotă parte teren pe apartament - mp -

Stradă

Număr

Bloc

Scara

Ap

1

Nicolae lorga

29

ANL 9

A

1

56,23

5,39

61,62

75,57

12,21

87,78

32,48

2

Nicolae lorga

29

ANL 9

A

2

40,17

6,88

47.05

57,28

12,21

69,49

32,48

3

Nicolae lorga

29

ANL 9

A

3

55,83

5,40

61,23

72,43

12,21

84,64

32,48

4

Nicolae lorga

29

ANL 9

A

4

55,94

5,29

61,23

73,35

12,21

85,56

32,48

5

Nicolae lorga

29

ANL 9

A

5

40,33

7,01

47,34

57,60

12,21

69,81

32,48

6

Nicolae lorga

29

ANL 9

A

6

56,28

5,21

61,49

75,49

12,21

87,70

32,48

7

Nicolae lorga

29

ANL 9

A

7

56,17

5,31

61,48

75,71

12,21

87,92

32,48

8

Nicolae lorga

29

ANL 9

A

8

40,17

6,88

47,05

57,57

12,21

69,78

32,48

9

Nicolae lorga

29

ANL 9

A

9

55,83

5,40

61,23

72,75

12,21

84,96

32,48

10

Nicolae lorga

29

ANL 9

A

10

55,80

5,12

60,92

72,96

12,21

85,17

32,48

11

Nicolae lorga

29

ANL 9

A

11

39,59

6,85

46,44

57,22

12,21

69,43

32,48

12

Nicolae lorga

29

ANL 9

A

12

56,28

5,21

61,49

75,42

12,21

87,63

32,48

13

Nicolae lorga

29

ANL 9

A

13

55,77

4,91

60,68

75,43

12,21

87,64

32,48

14

Nicolae lorga

29

ANL 9

A

14

39,44

6,31

45,75

57,33

12,21

69,54

32,48

15

Nicolae lorga

29

ANL 9

A

15

55,88

4,89

60,77

72,91

12,21

85,12

32,48

16

Nicolae lorga

29

ANL 9

A

16

55,69

4,88

60,57

73,40

12,21

85,61

32,48

17

Nicolae lorga

29

ANL 9

A

17

39,59

6,85

46,44

57,46

12,21

69,67

32,48

18

Nicolae lorga

29

ANL 9

A

18

55,70

4,88

60,58

74,49

12,21

86,70

32,48

19

Nicolae lorga

31

ANL 10

A

1

55,14

5,21

60,35

74,66

12,22

86,88

32,53

20

Nicolae lorga

31

ANL 10

A

2

39,55

7,07

46,62

57,65

12,22

69,87

32,53

21

Nicolae lorga

31

ANL 10

A

3

55,03

5,08

60,11

73,30

12,22

85,52

32,53

22

Nicolae lorga

31

ANL 10

A

4

55,22

4,95

60,17

73,38

12,22

85,60

32,53

23

Nicolae lorga

31

ANL 10

A

5

39,56

6,19

45,75

57,75

12,22

69,$7

32,53

24

Nicolae lorga

31

ANL 10

A

6

55,78

4,93

60,71

74,88

12,22

87,10

32,53

25

Nicolae lorga

31

ANL 10

A

7

55,54

4,98

60,52

74,68

12,22

86,90

32,53

26

Nicolae lorga

31

ANL 10

A

8

39,53

7,04

46,57

57,92

12,22

70,14

32,53

27

Nicolae lorga

31

ANL 10

A

9

55,11

5,25

60,36

73,42

12,22

85,64

32,53

28

Nicolae lorga

31

ANL 10

A

10

55,61

4,95

60,56

73,49

12,22

85,71

32,53

29

Nicolae lorga

31

ANL 10

A

11

39,56

6,19

45,75

57,72

12,22

69,94

_____________32,53

30

Nicolae lorga

31

ANL 10

A ■

12

55,64

5,24

60,88

74,86

12,22

87, OS

32,53

31

Nicolae lorga

31

ANL 10

A

13

55,98

4,59

60,57

74,62

12,22

86,84

32,53

32

Nicolae lorga

31

ANL 10

A

14

39,56

6.38

45,94

58,03

12,22

70,25

32,53

33

Nicolae lorga

31

ANL 10

A

15

55,27

5,11

60,38

73,29

12,22

85,51

32,53

34

Nicolae lorga

31

ANL 10

A

16

56,22

4,58

60,80

73,48

12,22

85,70

32,53

35

Nicolae lorga

31

ANL 10

A

17

39,56

6,19

45,75

57,99

12,22

70,21

32,53

36

Nicolae lorga

31

ANL 10

A

18

55,64

5,24

60,88

75,21

12,22

87,43

32,53

37

Nicolae lorga

33

ANL 11

A

1

56,11

5,23

61,34

74,43

12,58

87,01

34,34

38

Nicolae lorga

33

ANL 11

A

2

40,01

7,05

47,06

57,74

12,58

70,32

34,34

39

Nicolae lorga

33

ANL 11

A

3

56,01

5,06

61,07

74,38

12,58

86,96

34,34

40

Nicolae lorga

33

ANL 11

A

4

55,95

5,02

60,97

73,77

12,58

86,35

34,34

41

Nicolae lorga

33

ANL 11

A

5

40,13

6,99

47,12

57,95

12,58

70,53

34,34

42

Nicolae lorga

33

ANL 11

A

6

55,92

5,01

60,93

74,24

12,58

86,82

34,34

43

Nicolae lorga

33

ANL 11

A

7

56,21

5,17

61,38

74,65

12,58

87,23

34,34

44

Nicolae lorga

33

ANL 11

A

8

40,01

7,05

47,06

57,69

12,58

70,27

34,34

45

Nicolae lorga

33

ANL 11

A

9

55,82

5,01

60,83

74,18

12,58

86,76

34,34

46

Nicolae lorga

33

ANL 11

A

10

55,70

5,23

60,93

73,77

12,58

86,35

34,34

47

Nicolae lorga

33

ANL 11

A

11

40,13

6,99

47,22

58,26

12,58

70,84

34,34

48

Nicolae lorga

33

ANL 11

A

12

55,92

5,01

60,93

73,99

12,58

86,57

34,34

49

Nicolae lorga

33

ANL 11

A

13

56,06

5,08

61,14

74,83

12,58

87,41

34,34

50

Nicolae lorga

33

ANL 11

A

14

40,33

6,73

47,06

57,70

12,58

70,28

34,34

51

Nicolae lorga

33

ANL 11

A

15

55,99

5,08

61,07

74,07

12,58

86,65

34,34

52

Nicolae lorga

33

ANL 11

A

16

55,93

5,23

61,16

73,86

12,58

86,44

34,34

53

Nicolae lorga

33

ANL 11

A

17

39,93

6,18

46,11

57,97

12,58

70,55

34,34

54

Nicolae lorga

33

ANL 11

A

18

55,92

5,01

60,93

74,18

12,58

86,76

34,34

55

Nicolae lorga

35

ANL 12

A

1

55,92

4,98

60,90

74,53

12,00

86,53

32,48

56

Nicolae lorga

35

ANL 12

A

2

39,59

6,64

46,23

57,62

12,00

69,62

32,48

57

Nicolae lorga

35

ANL 12

A

3

55,42

5,06

60,48

73,35

12,00

85,35

32,48

58

Nicofae lorga

35

ANL 12

A

4

55,36

5,13

60,49

73,40

12,00

85,40

32,48

59

Nicolae lorga

35

ANL 12

A

5

39,37

6,84

46,21

58,16

12,00

70,16

32,48

60

Nicolae lorga

35

ANL 12

A

6

,55,90

5,15

61,05

74,72

. 12,00

86,72

32,48

61

Nicolae lorga

35

ANL 12

A

7

55,69

4,85

60,54

74,69

12,00

86,69

32,48

62

Nicolae lorga

35

ANL 12

A

8

39,59

6,64

46,23

57,84

12,00

69,84

32,48

63

Nicolae lorga

35

ANL 12

A

9

55,84

5,01

60,85

73,63

12,00

85,63

32,48

64

Nicolae lorga

35

ANL 12

A

10

55,95

5,40

61,35

73,77

12,00

85,77

32,48

65

Nicolae lorga

35

ANL 12

A

11

39,72

6,69

46,41

58,05

12,00

70,05

32,48

66

Nicolae lorga

35

ANL 12

A

12

55,94

4,77

60,71

74,61

12,00

86,61

32,48