Hotărârea nr. 32/2013

Hotarirea 32 - 30 ianuarie 2013 - modificare stat de functii Ariel

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA

Municipiul Râmnicu vâlcea

Consiliul Local


HOTĂRÂREA NR.32

privind modificarea statului de funcții al Teatrului municipal Ariei

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 30 ianuarie 2013, la care participă 20 de consilieri din cei 23 în funcție ;

Luând în discuție Raportul nr.48 din 21.01.2013, întocmit de Teatrul municipal Ariei, prin care se propune modificarea statului de funcții al acestei instituții de cultură, prin transformarea a 3 (trei) posturi, ca urmare a promovării în grad profesional;

Având în vedere rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement;

Ținând cont de prevederile Legii - cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice,

în baza art.36, alin.(2), lit.a), alin.(3), lit.b), art.45, alin.(1) și art.115 din Legea nr. 215/2001, privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se modifică statul de funcții al Teatrului municipal Ariei, prin transformarea a 3 (trei) posturi, după cum urmează:

 • a) postul de actor, gradul I, studii superioare se transformă în postul de actor, gradul IA, studii superioare;

 • b) postul de actor, gradul II, studii superioare se transformă în postul de actor, gradul I, studii superioare;

 • c) postul de actor, gradul II, studii superioare se transformă în postul de actor, gradul I, studii superioare.

 • (2) Consecință a prevederilor alin.(1) se aprobă statul de funcții al Teatrului municipal Ariei, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire.

 • - Direcției Economico-Fînanciare;

 • - Direcției Resurse Umane;

 • - Teatrului municipal Ariei.

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Gheorghe MIHĂILESCU , c  SECR jurist  Râmnicu


  R MUNICIPi oAiaMIHĂ iju^ [cea, 30 ianuarie 2013


TEATRUL MUNICIPAL ARIEL

AnexaCF 11067090

Strada Știrbei Vodă, Nr 11, Parc Zăvoi

Tel/Fax 0350/803575

STAT DE FUNCȚII

Al T. M. Ariei Rm Valcea la data de 01.02.2013

Nr.

Crt.

Funcția de execuție

Grad/ Treapta

Studii

Nr. posturi

Observatii

1

Manager

II

S

1

Anexa nr. IV pct. a

2

Director economic

II

S

1

Anexa nr. IV pct. a

3

Șef formație muncitori

II

SSD

1

Anexa nr. IV pct. a

4

Actor

IA

s

1

Anexa nr. IV pct. 1

5

Actor

IA

s

1

Anexa nr. IV pct. 1

6

Actor

I

s

1

Anexa nr. IV pct 1

7

Actor

I

s

1

Anexa nr. IV pct. 1

8

Actor

I

s

1

Anexa nr. IV pct. 1

9

Actor

I

s

1

Anexa nr. IV pct. 1

10

Actor

I

s

1

Anexa nr. IV pct. 1

11

Actor

I

s

1

Anexa nr. IV pct. 1

12

Actor

I

s

1

Anexa nr. IV pct. 1

13

Actor

II

s

1

Anexa nr. IV pct. 1

14

Actor

II

s

1

Anexa nr. IV pct. 1

15

Referent de specialitate

II

s

1

Anexa nr. I.C pct.2

16

Actor

III

M

1

Anexa nr. IV pct. 5

17

Actor

III

M

1

Anexa nr. IV pct. 5

18

Impresar artistic - Cinema Ostroveni

III

s

1

Anexa nr. IV pct. 3

19

Regizor scena culise

I

s

1

Anexa nr. IV pct.2

20

Regizor scena culise

II

s

1

Anexa nr. IV pct.2