Hotărârea nr. 319/2013

hotarirea 319 - 13 decembrie 2013 - primire membri (5) in ADI Zona Metropolitana Ramnicu Valcea

ROMÂNIA

Județul Vâlcea

MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA

CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂREA 319

privind admiterea unor noi membri în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Zona Metropolitană Râmnicu Vâlcea”

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară, la data de 13 decembrie 2013, la care participă 21 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr.41534 din 03.12.2013, întocmit de către Serviciul Administrație Publică Locală, Reglementări, Aplicare Legea 10/2001, prin care se propune spre aprobare primirea de noi membri în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Zona Metropolitană Râmnicu Vâlcea”, respectiv a comunelor Berislăvești, Bunești, Frâncești, Sălătrucel și Șirineasa, modificarea prin act adițional a Actului Constitutiv și a Statutului Asociației, precum și împuternicirea primarului municipiului, domnul Emilian Valentin Frâncu, în calitate de reprezentant al acestuia în Adunarea Generală a Asociației, să aprobe în cadrul Adunării, primirea de noi membri și să semneze actele adiționale la Actul Constitutiv și la Statutul Asociației;

Ținând seama de raportul cuprinzând avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.93/2013 prin care s-a aprobat înființarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Zona Metropolitană Râmnicu Vâlcea”, aceasta venind ca răspuns la necesitatea asocierii mai multor unități administrativ-teritoriale din vecinătatea municipiului Râmnicu Vâlcea aflate până la maxim 30 de km și a constituirii acestora într-o structură cu personalitate juridică, privită ca o posibilitate reală și oportună de dezvoltare durabilă integrată a întregii zone, precum și a fiecărei localități în parte, prin accesarea de fonduri nerambursabile destinate numai unor zone asociative metropolitane, regionale etc;

Ținând seama de ședința Consiliului Director, ocazie cu care au fost analizate cererile de înscriere în Asociație a încă 5 (cinci) unități administrativ-teritoriale, respectiv comuna Berislăvești, comuna Bunești, comuna Frâncești, comuna Sălătrucel și comuna Șirineasa;

în temeiul prevederilor art.23 din Statutul ADI “Zona Metropolitană Râmnicu Vâlcea” potrivit cărora membri Asociației se pronunță prin hotărâre de Consiliu Local cu privire la primirea de noi membri;

în baza art.36, alin.(2), art.45, alin.(1) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art1. Se aprobă primirea de noi membri în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Zona Metropolitană Râmnicu Vâlcea”, respectiv comunele Berislăvești, Bunești, Frâncești, Sălătrucel și Șirineasa.

Art.2. Consecință a prevederilor art.1 se modifică, prin act adițional, Actul Constitutiv și Statutul Asociației.

Art.3. Se împuternicește primarul municipiului, domnul Emilian Valentin Frâncu, în calitate de reprezentant al acestuia în Adunarea Generală a Asociației, să aprobe în cadrul Adunării, primirea de noi membri și să semneze actele adiționale la Actul Constitutiv și la Statutul Asociației.

PREȘEDINTE DE ȘEDJțNfÂp CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

Costel Bogdan PRI


SECRETAR MUNICIPIU, jurist ton DIDOIU

Râmnicu Vâlcea, 13 decembrie 2013