Hotărârea nr. 318/2013

hotarirea 318 - 13 decembrie 2013 - schimbare denumire Cinematograf

ROMÂNIA

Județul Vâlcea

Municipiul Râmnicu Vâlcea Consiliul local


HOTĂRÂREA NR. 318

privind schimbarea denumirii Cinematografului “Ostroveni din municipiul Ramnicu Valcea în Cinematograful “Geo Saizescu

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea întrunit în ședință ordinară la data de 13 decembrie 2013, la care participă 21 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr. 993 din 02.12.2013 întocmit de Teatrul Municipal Ariei Râmnicu Vâlcea, prin care se propune schimbarea denumirii Cinematografului Ostroveni, situat în municipiul Râmnicu Vâlcea, b-dul Tineretului, nr.2A, căruia i-a fost atribuită denumirea prin Hotărârea Consiliului Local nr. 190/38/2008, în Cinematograful « Geo Saizescu »;

Având în vedere rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement;

Ținând seama de avizul favorabil nr. 17123 din 09 decembrie 2013 al Comisiei de atribuire de denumiri a județului Vâlcea;

în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordinului nr. 564/2008 de aprobare a regulamentului de funcționare a comisiei de atribuire de denumiri județene, respectiv a municipiului București;

în baza art.36, alin.(5), lit.d), art45, alin. (1) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind 11 voturi “pentru" din numărul membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă schimbarea denumirii Cinematografului “Ostroveni", situat în municipiul Râmnicu Vâlcea, b-dul Tineretului, nr.2A în Cinematograful “Geo Saizescu".

Art.2. Prezenta hotărâre se dă publicității și se comunică în copie pentru a fi dusă la îndeplinire: