Hotărârea nr. 317/2013

hotarirea 317 - 13 decembrie 2013 - aprobare DALI Extindere local Gradinita 8 Colonie Nuci

ROMÂNIA

Județul vâlcea

Mun icipiul RÂMNICU VÂLCEA consiliul Local


HOTĂRÂREA NR.317

privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție pentru obiectivul de investiție «Extindere local Grădinița nr.8 Colonie»

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 13 decembrie 2013, la care participă 21 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr.41881 din 05.12.2013, întocmit de Direcția de Investiții și Achiziții Publice, prin care se propune aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție pentru obiectivul de investiție “Extindere local Grădinița nr.8 Colonie”;

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură ;

în temeiul prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii Guvernului nr.28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrări de intervenții;

în baza art.36, alin.(4), lit."d", art.45, alin.(2) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind 17 voturi « pentru » din numărul membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aprobă Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenție pentru obiectivul de investiție “Extindere local Grădinița nr.8 Colonie” în valoare totală de 642,486 mii lei cu TVA, respectiv 144,437 mii Euro cu TVA, din care C+M: 545,932 mii lei cu TVA, respectiv 122,494 mii Euro cu TVA.

  • (2) Documentația aprobată conform alin.(1), anexă la prezenta hotărâre, se păstrează la Serviciul Investiții Publice.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire:

  • • Direcției Economico - Financiare;